Konsulttjänster | Företagskurs | Onlineutbildning | EcoOnline
Utbildning på plats, hybrid eller digitalt

Konsulttjänster och kurser

shutterstock_1398132653
Konsulttjänster, kurser & utbildningar inom kemikaliehantering

Vi kan erbjuda allt från korta, digitala introduktioner för ett 50-tal deltagare till två-dagars workshop på plats eller våra så kallade "standardkurser inom kemikaliehantering".
Konsultstöd kan du också få inom exempelvis inventering av kemiska produkter, hantera exponeringsregister (CMR) eller riskbedömningar av kemiska produkter. 

Det här är våra standardkurser som vi har regelbundet (klicka på respektive länk för att läsa mer)

Här får du exempel på kurser som vi kan anpassa och erbjuda vid förfrågan:

  • Förstå säkerhetsdatablad och etiketter för kemiska produkter
  • Kemikalielagstiftning och säker kemikaliehantering
  • Substitution av kemiska produkter: lagstiftning, processer och tips
  • Exponeringsregister: föreskrifter och modulen i Chemical Manager
  • Produktgodkännande – rutiner och modulen i Chemical Manager 

Ta kontakt med oss i teamet  - bara att skicka in en enkel förfrågan via e-post - så kan vi ta en dialog om vad som passar din verksamhet bäst!

Utbildningar & konsulttjänster

Revision av din verksamhets kemikaliehantering​

Vi kan hjälpa till med att utföra en revision på plats där vi gör stickprov för att se att rätt information finns tillgänglig gällande de kemiska produkterna, att skydds- och första hjälpen-utrustning finns tillgänglig där så krävs för att nämna några exempel.

​Revisionen kommer att resultera i en rapport med råd kring hur kemikaliesäkerheten kan förbättras på arbetsplatsen.​ 

Inventering av kemiska produkter​

Vi kan hjälpa till med en inventering av de kemiska produkterna i din verksamhet och skapa en förteckning över produkterna. 

 Vi ger också råd kring hur du och dina kollegor kan arbeta för att minska antalet kemikalier i verksamheten (substitution).

Uppbyggnad av Chemical Manager

Baserat på din kemikalieförteckning kan vi hjälpa till att bygga upp  en kemikalielista i ChemicalManager. 

Riskbedömningar​ av kemiska produkter

Tillsammans med dig kan vi att hjälpa till med att genomföra och dokumentera riskbedömningar för kemiska produkter och ge råd kring skyddsåtgärder. 

Löpande underhåll av Chemical Manager​

I samarbete med dig kan vi hjälpa till att hålla  Chemical Manager uppdaterat genom att lägga till säkerhetsdatablad för nya produkter i verksamheten, utföra kvalitetskontroller, arkivera produkter som inte längre används och hjälpa till med uppdatering av riskbedömningar vid behov. 

Framtagning, översättning & uppdatering av säkerhetsdatablad

Vi hjälper dig med sammanställning av säkerhetsdatablad (SDB/SDS) baserat på leverantörens säkerhetsdatablad (enligt Reach-/CLP-förordningen) och/eller ingående ämnen i blandningen och annan tillgänglig dokumentation. 

 Vi hjälper också till med översättning och anpassning av framtaget säkerhetsdatablad till ytterligare språk/länder.  

Kvalitetskontroll av säkerhetsdatablad​

Vi hjälper till att kontrollera att säkerhetsdatablad som tillhandahålls uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen i det land där produkten släpps ut på marknaden. 

Märkning & förpackning av kemiska produkter

Vi  hjälper dig med: 

  • Att ta fram en etikettmall som innehåller obligatoriska märkningselement och kompletterande information i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008. 
  • Granskning av etikett mot befintligt säkerhetsdatablad​.
  • Vägledning i märkning och förpackningskrav för kemikalier. 

Lagefterlevnad för kemiska produkter​​

Vi har ett brett utbud av tjänster kring regelefterlevnad, där vi hjälper dig att uppfylla olika bestämmelser om kemiska produkter, däribland: 

  • UFI-koder och uppgifter till giftinformationscentraler (PCN) 
  • Nationella produktregister 
KarinK
Karin Källström

Karin har sin bakgrund inom både kemi och miljö och har de senaste åren stöttat verksamheter i deras arbetsmiljöarbete. Karins specialitet ligger i att skapa säkerhetsdatablad och har erfarenhet av både GHS och CLP. På EcoOnline arbetar Karin som produktspecialist med våra verktyg ALMEGO och Chemical Manager.
Karin brinner för sina kunder och finns alltid där som hjälpande hand!

SE Emma Holmberg
Emma Holmberg

Emma har under hela sitt yrkesliv arbetat med kemikaliesäkerhet och kemikalielagstiftning på olika sätt. Hon har lång erfarenhet av utarbetande av säkerhetsdatablad och märknings-information och av att stötta verksamheter i sin kemikalie- och farligt gods-hantering. Emma har varit på EcoOnline i många år i olika roller, både inom utbildning och produktutveckling, och är nu en av våra produktspecialister inom Chemical Manager och ALMEGO. Våra produkter kan hon utan och innan och tycker mycket om att hjälpa våra användare att få ut det bästa av dem!