Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? | EcoOnline [ehs][wh]
Nedladdningsbar PDF | Extern, Oberoende undersökning

Hur säkra är Sveriges arbetsplatser?

Ta del av denna undersökning för att få en bild över hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare när det gäller säkra och hållbara arbetsplatser. 

Första delen handlar om arbetsmiljö där de som deltog i undersökningen fick svara på frågor om säkerhet, om arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och involverar personalen samt om det finns en arbetsmiljöpolicy på plats. Insikter i vad som kan göras bättre kring arbetsmiljöarbetet och vad som skulle bli bättre på arbetsplatsen om arbetsgivaren satsade mer på detta område får du också ta del av.

Fokus har även varit att få veta om arbetsgivare har t ex visselblåsarsystem på plats, om det görs utbildningar inom olika ämnen, om insatser kring att förebygga
stress eller förbättra ergonomin görs samt hur arbetsgivare arbetar kring tillbud.

Andra delen innehåller även aspekten hållbarhet, där du får ta del av insikter kring hur arbetsgivare uppfattas kring sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Utfallet på frågor och påståenden kring kemikaliehantering är särskilt intressant att ta del av, inte minst i och med att det finns lagkrav och föreskrifter som arbetsgivare måste förhålla sig till.

Denna undersökning har genomförts av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer (internetenkät) genomförts bland män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar. Följden på frågorna i enkäten och hur de redovisas i denna översikt kan skilja. Detta för att undvika att de som deltog i undersökningen skulle påverkas av föregående fråga.

Vi vill förmedla att det varit ett stort engagemang bland de som deltog, i och med att det var många, över 650 svar, som valde att svara på den öppna frågan: När du tänker generellt på uttrycket ”säker arbetsplats” – vad tänker du på då?

Resultatet som du ser ger nya insikter och nya frågeställningar om hur arbetsgivare kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön, för att skapa säkrare och hållbarare arbetsplatser.👉

Ladda ner din kostnadsfria guide här

A4 magazine on the table_SE Undersökning