Käyttöturvallisuustiedote - mikä se on?

Käyttöturvallisuustiedote - mikä se on?

Julkaistu elokuuta 27, 2020

Lukuaika 3 min

Lue kattava tietopaketti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista

 

Tärkein osa yrityksen kemikaalien hallintaa on tunnistaa käytössä olevat kemikaalit ja niiden kemialliset riskit. Kemikaalit listataan kemikaaliluetteloon ja samalla kartoitetaan myös muut työpaikalla esiintyvät kemialliset tekijät. Kaikista kemikaaleista tulee lisäksi löytyä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön.

Työpaikoilla kemikaalimäärät ja sen myötä käyttöturvallisuustiedotteiden määrät voivat vaihdella muutamasta kymmenestä tuhansiin. Kemikaaliluettelon koostaminen ja käyttöturvallisuustiedotteiden kerääminen manuaalisesti joko paperiversiona tai exceliin, on hidasta ja kallista. Tällöin tarvitaan jo saatavilla olevia digitaalisia palveluja ja ratkaisuja kaiken dokumenttimäärän keräämiseen ja hallintaan.

 

Hae käyttöturvallisuustiedotteita EcoOnlinen tietokannasta

 

EcoOnlinen käyttöturvallisuustiedotteiden tietokanta on Pohjois-Euroopan kattavin.

Chemical Manager -ohjelmisto antaa työntekijöillesi nopean, mobiiliystävällisen pääsyn käyttöturvallisuustiedotteisiin ja työkalun myös muiden kemikaalidokumenttien luontiin ja hallintaan. Kokeile ilmaista hakutoimintoamme, jonka avulla voit hakea eri kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita tietokannastamme.

 

Tutustu Chemical Manageriin maksutta

 

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

 

Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde, jolla vaarallisia kemikaaleja koskevaa tietoa välitetään toimitusketjussa ja jonka avulla toiminnanharjoittajan tulee lain nojalla tunnistaa ja kirjallisesti arvioida kemikaalin käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä suunnitella ja toteuttaa sopivat riskinhallintatoimet.

Käyttöturvallisuustiedotteen laadinnasta vastaavat aineiden ja seosten valmistajat ja maahantuojat. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta eteenpäin vastaa jokainen yritys, joka toimittaa tai myy kemikaaleja - dokumentti on toimitettava viimeistään sinä päivänä, jolloin kemikaalia toimitetaan vastaanottajalle ensimmäistä kertaa.

Yritys, joka käyttää kemikaaleja ja on vastaanottanut käyttöturvallisuustiedotteen, on velvollinen määrittämään käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan hallita kemiallisia riskejä työpaikalla.

 

Opas: Kemikaalien riskinarviointi

 

Käyttöturvallisuustiedotteen sisällöstä ja toimittamisvelvollisuudesta säädetään REACH-asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista).

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla työntekijöiden saatavilla ja niitä on säilytettävä vähintään 10 vuotta kemikaalin käytön päättymisen jälkeen. Vanhojen
käyttöturvallisuustiedotteiden säilyttäminen on tärkeää erityisesti ammattitautiepäilyjen selvittämisen kannalta.

Arkistoidut ja vanhat käyttöturvallisuustiedotteiden versiot löytyvät Chemical Managerista helposti, uusien versioiden päivittyessä tietokantaan automaattisesti.

 

Käyttöturvallisuustiedotteet

 

Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset

 

REACH-asetuksessa on vaatimuksia sekä käyttöturvallisuustiedotteen muodolle että sisällölle. Siitä on myös selvittävä, milloin käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja kuka vastaa sen päivittämisestä.

 

Käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa seuraavista kemikaaleista:

 • vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset
 • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet)
 • aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
 • erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka on listattu ECHA:n ylläpitämään kandidaattilistaan
Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteet tulee asiakkaan pyynnöstä toimittaa tietyistä haitallisia aineita sisältävistä seoksista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi.

 

Lue artikkelimme SVHC-listasta ja siitä, miksi sitä on hyvä seurata >

 

Käyttöturvallisuustiedotteessa on oltava 16 kohtaa erilaisille kemikaaleja tai niiden käyttöä koskeville tiedoille

 

Nämä kohdat ovat:

 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot
 2. Vaaran yksilöinti
 3. Koostumus ja tiedot aineosista
 4. Ensiaputoimenpiteet
 5. Palontorjuntatoimenpiteet
 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 7. Käsittely ja varastointi
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 14. Kuljetustiedot
 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 16. Muut tiedot

Osat sisältävät paljon tietoa. Olemme koonneet helppolukuisen oppaan käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeimmästä kohdasta ja käymme läpi, miksi erityisesti näihin tulee kiinnittää huomiota.

 

Opas: Käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeintä kohtaa

 

Jokainen organisaatio, joka valmistaa, tuo maahan tai myy kemikaaleja, on velvollinen lähettämään käyttöturvallisuustiedotteen ensimmäisen toimituksen yhteydessä.
Toimittajan on myös päivitettävä käyttöturvallisuustiedote heti, kun uutta tietoa vaaroista tai riskeistä on saatavilla, kun lupa on myönnetty tai evätty, tai kun kemikaali on asetettu luvanvaraisten tai erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle.
 
Päivitetty käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kaikille asiakkaille, joille kemikaalia on toimitettu viimeisen 12 kuukauden aikana. Suomessa käyttöturvallisuustiedote toimitetaan suomeksi ja/tai ruotsiksi kemikaalin vastaanottajasta riippuen.

 

Mikä on altistumisskenaario?

 

Käyttöturvallisuustiedotteessa voi olla liitettynä myös altistumisskenaario, jolloin käyttöturvallisuustiedotetta kutsutaan laajennetuksi käyttöturvallisuustiedotteeksi (eSDS). Altistumisskenaariolla välitetään vaarallisten kemikaalien käyttäjille tietoja toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joilla ihmisten ja ympäristön altistumista voidaan hallita riittävästi eri käytöissä.

Kemikaalin valmistaja tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja altistumisen arvioinnin osana REACH-rekisteröintiprosessia niistä aineista, joita rekisteröidään yli 10 tonnia vuodessa ja joilla on tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia. Tämän arvioinnin osana laaditaan altistumisskenaarioita, jotka koskevat aineen tunnistettuja käyttöjä.

Mikäli käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitetty altistumisskenaario, on käyttäjän ensin selvitettävä, sisältyykö yrityksen kemikaalin käyttö altistumisskenaarioon ja mikäli näin on, noudatettava siinä mainittuja tai samaan tai alempaan altistumistasoon johtavia käyttöolosuhteita ja riskinhallintatoimia.

 

Olemme koonneet oppaan siitä, mitä tehdä kun vastaanotat käyttöturvallisuustiedotteen, johon on liitetty altistumisskenaario. Lataa opas tästä  >

 

Digitaalinen ratkaisu Chemical Manager

 

Chemical Managerin avulla kaikki kemikaalien dokumentointiin liittyvät tehtävät sujuvat nopeammin ja helpommin, mikä säästää aikaa, rahaa ja auttaa samalla työntekijöitäsi pysymään turvassa. Käyttöturvallisuustiedotteet päivittyvät tietokantaan automaattisesti, jolloin käyttäjällä on aina viimeisin versio saatavilla. Katso lyhyt esittelyvideo ohjelmistosta.

 

 

 

EcoOnline tarjoaa Pohjois-Euroopan suurimman käyttöturvallisuustiedotteiden digitaalisen tietokannan, josta voit etsiä ja löytää satoja tuhansia päivitettyjä käyttöturvallisuustiedotteita.

Autamme jo yli 6000 organisaatiota 86 eri toimialalla ympäri Euroopan saavuttamaan kansalliset ja EU:n lainsäädännön vaatimukset kemikaaliturvallisuudessa. Asiakkaamme luottavat meihin ja tuotekehitystiimimme asiantuntijat parantavat ohjelmistoamme jatkuvasti, tarjoten markkinoiden parhaimmat ratkaisut.

Vastuut työpaikalla

 

Työnantajan vastuu

Työnantaja on velvollinen luomaan kemikaaliluettelon yrityksessä käytettävistä kemikaaleista. Työnantajan on myös varmistettava, että yrityksessä käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja vaarallisten kemikaalien käyttöön on laadittu selkeät työohjeet.

Työnantajan tulee pitää tiedot ajan tasalla. Lisäksi on hyvä olla selvillä, kuka

 • vastaa hankittujen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisesta
 • varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla
 • pyytää puuttuvia tietoja valmistajalta / maahantuojalta / toimittajalta, jos käyttöturvallisuustiedotteet ovat puutteellisia

 

Työntekijän vastuu

Työntekijän tulee noudattaa työnantajan antamia ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia turvallisuusohjeita. Hänen tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta, jolla taataan kaikkien työntekijöiden turvallisuus. Työntekijän tulee käyttää työnantajan määräämiä henkilönsuojaimia käyttäessään vaarallisia kemikaaleja ja huolehtia niiden kunnosta.

Työntekijän tulee myös ilmoittaa mahdollisista puutteista ja ongelmista työnantajalle.

 

Lue lisää kemikaaliturvallisuutta ja riskinarviointia koskevista REACH-vaatimuksista >

 

Käyttöturvallisuustiedote opastaa työntekijän turvalliseen kemikaalin käyttöön ja käsittelyyn, jolloin työympäristö pysyy turvallisena kaikille ja jokainen pääsee kotiin terveenä.

Mikäli et saa nähtäväksi työssä käyttämäsi kemikaalin käyttöturvallisuustiedotetta, muista pyytää se työnantajalta tai toimittajalta.
 
Turvallista työpäivää sinulle kemikaalien parissa!

 

Lue lisää kemikaaliturvallisuudesta blogistamme tai lataa ilmaisia oppaita.

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...