Sikkerhet på arbeidsplassen: Derfor lønner det seg

Sikkerhet på arbeidsplassen: Derfor lønner det seg

Published 31 mars, 2022

5 minute read

Arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen er temaer som har fått økende fokus fra både regjeringen, bransjeorganisasjoner og mange av partene i arbeidslivet de siste årene. Og med rette.

Det er fortsatt mange ulykker på norske arbeidsplasser, akkurat som det fortsatt er sykefravær som følge av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, og derfor bør du som både arbeidsgiver, leder og arbeidsmiljøombud ha fokus på din arbeidssikkerhet.

New call-to-action

 

Fra 2016-2020 ble det meldt litt over 9.700 arbeidsrelaterte sykdommer til  arbeidstilsynet. Sett over en 4-årsperiode har dermed antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer gått ned. Men ser vi på de siste 5 årene er det en liten økning å spore på dødsfall derfor krever dette fortsatt mye oppmerksomhet.

I dette innlegget ser vi nærmere på hva din bedrift kan gjøre for å øke sikkerheten på arbeidsplassen. Vi ser på reglene som finnes på området, samt fordelene med økt sikkerhet og helse. Og til slutt gir vi deg noen helt konkrete tips til hvordan du kan styrke arbeidsmiljøet og sikkerhetskulturen i din bedrift.


Innhold


Regler for sikkerhet på arbeidsplassen

Selvfølgelig er det en rekke regler og lovverk du må forholde deg til når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Som arbeidsgiver vet du det sikkert allerede.

Arbeidsmiljø og arbeidssikkerhet er regulert av et omfattende og komplekst lovverk som du som virksomhet skal forholde deg til. Det er obligatorisk å beskytte dine ansatte mot risiko knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Det er også påbudt å ta risikostyring for tiltakene din bedrift gjør som er knyttet til sikkerhet og helse.

Da risikoene på arbeidsplassen stadig endres i takt med f.eks. nye teknologier, lover og regler for sikkerhet er også i endring. Og derfor er det viktig at du kjenner dem.

 

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse |  EcoOnline

Som følge av at folk i dag tilbringer mange timer foran en skjerm hver dag, beskriver lovverket om arbeidsmiljøet en rekke krav som arbeidsgiver må ta hensyn til.

Regelverket for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass finner du i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene, som gir en rammeverket for de alminnelige bestemmelsene på området. Formålet med disse regelverkene er å beskytte arbeidstakere og å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø. Som arbeidsgiver har du en rettslig forpliktelse til å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse i alle saker knyttet til arbeidet.

Dette betyr at det er visse tiltak du må ta. De omfatter bl.a. at risikoene for sikkerheten og helsen til dine ansatte må kartlegges og vurderes, samt å sørge for opplæring av dine ansatte slik at de er klar over risikoen og sikkerhetstiltakene.

Regelverket for arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen varierer avhengig av land og sektor, så hvis du ønsker å sikre at du følger loven og gjennomfører en korrekt arbeidsplassvurdering, bør du sette deg inn i hva som konkret gjelder for din bedrift.
Nå tør vi anta at du ønsker å sikre at din bedrift følger lovverket for arbeidsmiljø. Derfor kan vi si at den første – og for mange den viktigste – fordelen med å øke fokuset på arbeidsmiljøet er at man lever opp til kravene i regelverket.

 

HMS guide CTA

 

9 fordeler med økt fokus på helse og sikkerhet på jobben

Den kanskje mest åpenbare fordelen med og hovedgrunnen til å fokusere på sikkerhet på arbeidsplassen er at det kan redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og ulykker. Denne fordelen henger naturligvis sammen med de andre fordelene som vi nå må se nærmere på.

Det er spesielt ni fordeler din bedrift kan oppnå ved å øke og fokusere på sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

 

1: Du reduserer risikoen for skader på arbeidsplassen

Den kanskje mest åpenbare fordelen med og grunnen til å fokusere på sikkerhet på arbeidsplassen er at det kan redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og ulykker. Denne fordelen henger naturligvis sammen med de andre fordelene som vi nå må se nærmere på.

 

2: Du skaper bedre rammer for motivasjon, engasjement og effektivitet

Suksessen til virksomheten din er i stor grad knyttet til den samlede kompetansen, engasjementet og effektiviteten til dine ansatte. Derfor vil du sannsynligvis både tiltrekke og beholde dyktige og motiverte medarbeidere. I tillegg til faktorer som lønn, utdanning og andre goder, er det en annen vesentlig faktor som påvirker motivasjonen til de fleste ansatte. Et godt arbeidsmiljø.

Rapporten «Safety and Health at Work Affects Us All» publisert av EU-kommisjonen i 2016 indikerer at prioritering av arbeidsmiljø og sikkerhet generelt vil øke dine ansattes motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet – og dermed deres effektivitet.

 

3: Du sparer penger på fravær (og tjener penger på trivsel)

Et arbeidsmiljø med høyt fokus på helse- og sikkerhet reduserer risikoen for at dine dyktige medarbeidere blir skadet på arbeidsplassen og fraværende på grunn av ulykker og dårlige arbeidsforhold. Som en positiv konsekvens kan din virksomhet oppnå lavere kostnader ved ulykker og sykefravær.

Arbeidsskader, sykdommer og dødsfall har høye økonomiske kostnader for arbeidsgivere. De direkte kostnadene knyttet til yrkesskader og sykefravær er de som fremkommer i arbeidsplassens time- eller økonomisystem, altså tapt lønnskostnad.

Men det er også en del indirekte kostnader som kan være vanskeligere å finne ut av. De dekker bl.a. over utgifter til helsehjelp, ekstra belastning for øvrige ansatte, nedgang i leveringstid og kvalitet, opplæring av nyansatte osv. I tillegg kan det komme kostnader for ansatte å møte på jobb selv om de er syke eller misfornøyde, og dette øker sannsynligheten for feil.

Å øke helse- og sikkerhetsnivået på arbeidsplassen vil etter all sannsynlighet føre til lavere kostnader i forbindelse med skader og fravær. Samtidig kan det, som allerede nevnt, øke medarbeidernes motivasjon og trivsel, noe som kan føre til økt effektivitet og produktivitet.

 


Å investere i arbeidsmiljøet lønner seg

I 2012 gjennomførte International Social Security Association studien «The Return on Prevention for Companies», som viste en positiv avkastning på investering i arbeidsmiljø. Nærmere bestemt viste studien at du som bedrift kan forvente å få en økonomisk avkastning på 2,2 kroner avkastning for hver krone du investerer i arbeidsmiljøet. Så hva venter du på?


 

Andre fordeler

Blant andre fordeler med økt helse og sikkerhet på arbeidsplassen, peker European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) på følgende:

  1. Forbedret oppfatning av merkevareverdi og omdømme
  2. Tiltrekke og beholde kunder
  3. CSR – økt samfunnsansvar
  4. Økt produktivitet blant arbeidere
  5. Styrket investortillit
  6. Kontrollerte forsikringskostnader

 

 

3 tips for å styrke sikkerhetskultur og arbeidsmiljø

Hva er sikkerhetskultur?

Sikkerhetskulturen kan beskrives som de ansattes oppfatning av generelle holdninger, verdier og vaner rundt sikkerhet på en gitt arbeidsplass. Sikkerhetskulturen påvirkes av hvordan ansatte oppfatter prioritet og viktighet av sikkerhet i forhold til andre verdier og vaner. Er det f.eks. viktigere å løse en oppgave raskt, fremfor å ivareta sikkerheten mens du løser oppgaven?

Sikkerhetskulturen kan ha stor innflytelse på de ansattes hverdag og på utførelsen av deres oppgaver. Og derfor er det viktig at området prioriteres av hele virksomheten, spesielt av ledere, dersom du ønsker å styrke sikkerhetskulturen på din arbeidsplass.

 

1) Gjør sikkerhetskulturen til en felles og inkluderende innsats

Sikkerhet på arbeidsplassen bør ideelt sett prioriteres før ulykker inntreffer. Men å bygge et godt arbeidsmiljø og en god sikkerhetskultur er selvfølgelig en kontinuerlig prosess. Samlet sett er det ledelsens ansvar å sette i gang og følge opp denne prosessen, men også ansatte bør inkluderes. Du bør gjøre det til en naturlig del av arbeidsoppgavene.

Arbeidsmiljø og sikkerhetskultur  EcoOnline

Ta utgangspunkt i din bedrifts egne erfaringer og mennesker ved å inkludere dine ansatte i møter og diskusjoner om sikkerhet på arbeidsplassen. Selv om det først og fremst er opp til ledelsen å gå foran og sette rammene, vil ikke en kultur kunne endres uten inkludering, engasjement og forståelse fra de ansatte.

guide - sikkerhetsengasjement

2) Gjør en god jobb med forberedelsene – lag en risikovurdering

Som tidligere nevnt er du pålagt å vurdere risikoen for sikkerhet og helse for ansatte på din arbeidsplass dersom du ønsker å overholde loven. Så du kan ikke unngå å gjøre en risikovurdering .

 

Arbeidsmiljø og risikovurdering  EcoOnline

Du kan også sette risikovurderingen din i system. Fra vår daglige kontakt med hundrevis av kunder ser vi at bedrifter i dag praktiserer sikkerhet og helse på en ny måte. Tidligere var tilnærmingen mer hierarkisk med flere forskjellige systemer som måtte håndteres manuelt.

I dag drar mange bedrifter nytte av innovative og digitale løsninger som gjør håndtering av HMS-arbeid, som logging av vernerunder og rapportering av nestenulykker, mye enklere og mer skreddersydd. Og, selvfølgelig, kan bedriften din også. Hos EcoOnline tilbyr vi en programvareløsning som gjør arbeidet med risikovurdering, arbeidsmiljø og HMS enklere for deg – vil du vite mer? Les mer om vårt HMS system.

Med kunnskapen som risikovurderingen gir deg, vil det være lettere å sette i gang konkrete tiltak som vil bedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen og sikre et godt arbeidsmiljø. Det kan bl.a. være å sørge for at ansatte har tilgang på riktig sikkerhetsutstyr og verneutstyr (som vernesko, vernebriller etc.).

 

3)Informer og lær opp dine ansatte

Med risikovurderingen på plass har du nå også forutsetninger for å skape større risikoforståelse blant dine ansatte. Det er ikke nok å kjøpe riktig sikkerhetsutstyr eller lagre informasjonen i en database et sted. Dine ansatte må vite hva risikoen er og hva de skal gjøre med dem.

Arbeidsmiljø og sikkerhet  EcoOnline

Så det siste tipset til deg er at hvis du ønsker å styrke sikkerhetskulturen på din arbeidsplass, må du sørge for at dine ansatte er godt informert. Gjør informasjonen tilgjengelig for de som trenger den i hverdagen ved f.eks. å gjøre tilgjengelig sikkerhetsdatablader, videoer, plakater osv. slik at de enkelt kan finne det. Og ikke bare det, du må selvfølgelig også kontinuerlig sørge for at de forstår og bruker informasjonen.

 


For å styrke sikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet på din arbeidsplass, må du gå foran som leder og bidra til å endre vaner. Føler du deg klar for den oppgaven? Ellers viser vi deg gjerne hvordan systemet vårt kan gjøre arbeidet enklere for deg.

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Forfatter Michelle Bjerg

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...