Många anställda känner inte till CSRD och ESG som begrepp | EcoOnline

Nya direktiv för hållbarhetsrapportering – “6 av 10 anställda känner inte till reglerna”

Published 21 maj, 2024

2 minute read

 

Inom kort förväntas alla företag med över 500 anställda att följa EU:s nya hållbarhetsdirektiv. Samtidigt visar siffror från mjukvaruföretaget EcoOnlines senaste undersökning att endast 4 av 10 arbetstagare känner till ESG eller CSRD som begrepp.
– Hur den här förändringen kommuniceras internt är avgörande för att kunna uppfylla de nya kraven på sikt och för att arbetsgivare ska kunna säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina anställda, som är en viktig del av hållbarhetsarbetet, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.

EU:s nya hållbarhetsdirektiv – CSRD och ESG – föreslås träda i kraft första juli i år i Sverige. Reglerna, som strävar efter mer transparens och tydligare riktlinjer gällande hållbarhetsarbetet inom verksamheten, kommer att gälla för företag som är verksamma på den europeiska marknaden. Samtidigt avslöjar EcoOnlines undersökning Hur säkra är Sveriges arbetsplatser, som togs fram tillsammans med Origo Group tidigare i år, att över 50 procent av anställda på svenska arbetsplatser saknar förståelse kring vad de olika direktiven innebär.
– Undersökningen visar att personer i chefspositioner är de mest medvetna om reglerna. Men för att kunna arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor på arbetsplatsen krävs det att medarbetarna är med på tåget. Det är de som faktiskt kommer att utföra arbetet och har man inte med dem så kommer det att gå väldigt långsamt, säger Sandra Sköld och fortsätter:
– Därför är det oerhört viktigt för oss att sprida kunskap om detta och se till att fler företag får till sig informationen och förankrar hållbarhetsarbetet i resten av organisationen.

Vill öka medvetenheten kring hållbarhetsrapportering

För att råda bot på okunskapen inom hållbarhets- och miljöarbete på svenska arbetsplatser initierar nu EcoOnline krafttag för att öka medvetenheten genom att sprida information om de nya EU-direktiven. Ett första steg i omställningen för organisationerna är att utföra en så kallad dubbel väsentlighetsanalys – en kartläggning av företaget som undersöker vilka områden inom hållbarhet som berör den enskilda verksamheten. Börsnoterade företag med över 500 anställda kommer att påverkas av de nya reglerna först och ska utföra analysen och leverera den i samband med redovisningen året därpå. Syftet med hållbarhetsrapporten är att skapa en relevant, jämförbar och tillförlitlig rapport som ger insyn i företags miljö-, sociala, och styrningsfrågor (ESG).
– Att dokumentera vad verksamheten gör för insatser för att främja den sociala arbetsmiljön är minst lika viktig som insatserna för att minska sitt klimatavtryck. Båda bidrar till ett förbättrat förhållningssätt till hållbarhet på arbetsplatsen, säger Sandra Sköld och avslutar:
– För att det ska bli verklighet måste företagsledare sprida kunskapen och fundera på hur verksamheten ser till att alla är med på hållbarhetsresan.

Om du vill lära dig mer om hur direktiven påverkar din verksamhet och hitta svaren på de vanligaste frågorna kring ESG och CSRD, finns ett webinar från EcoOnline att ta del av här.

För att lära dig mer om vad CSRD och ESG innebär kan du ta del av information här:

Så här kommer du igång med dubbel väsentlighetsanalys.

 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...