Luvanvaraisia aineita valvotaan - tunnetko kemikaalisi?

Luvanvaraisia aineita valvotaan - tunnetko kemikaalisi?

Julkaistu huhtikuuta 19, 2021

Lukuaika 2 min

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden käyttöä säädellään ja valvotaan ─ EcoOnline Chemical Manager auttaa kemikaalien hallinnassa.

Viranomaiset valvovat REACH-asetuksella luvanvaraisiksi määrättyjen aineiden myyntiä ja teollisuuskäyttöä tänä vuonna. EU:n laajuiseen valvontahankkeeseen osallistuvat Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituotevalvonta, aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomainen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristönsuojeluviranomainen.

Valvonta kohdistuu etenkin luvan saaneisiin toimijoihin (aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä) sekä jatkokäyttäjiin, jotka käyttävät luvanvaraista ainetta toimitusketjun aiemmalle toimijalle myönnetyn luvan perusteella. Tavoitteena on myös tavoittaa tahoja, jotka käyttävät luvanvaraista ainetta ilman lupaa.

Luvanvaraiset aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC-aine, substances of very high concern), jotka on lisätty REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon. Ennen lupamenettelyä SVHC-aineet päätyvät ehdokasluetteloon, josta Euroopan komissio Euroopan kemikaalivirasto ECHAn suosituksesta säännöllisesti nostaa aineita luvanvaraisiksi. Aineet ovat joko terveydelle tai ympäristölle hyvin haitallisia, kuten syöpää aiheuttavat kromiyhdisteet, ja lupamenettelyn tavoitteena on että ne korvataan turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lue kattava tietopakettimme korvaamisesta >

Luvanvaraisia aineita saa käyttää ainoastaan, jos Euroopan komissio on myöntänyt käytölle luvan. Myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupamenettelyn piiriin. Aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea aineen käytölle maksullista lupaa yksin tai yhdessä. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse hakea omaa lupaa aineen käytölle, jos toimitusketjun aiemmalla toimijalla on lupa kyseiselle käytölle. Ehtona on, että organisaatio noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä ECHA:an.

Poikkeuksena lupamenettelystä on vapautettu myös tietyt käyttötarkoitukset, kuten tieteellinen tutkimus ja kehitys, kun ainetta toimitetaan kyseiseen käyttöön alle tonni vuodessa. Tutkimuksella ja kehityksellä tarkoitetaan tieteellisiä kokeita, analyyseja tai kemiallista tutkimusta.

Mitä minun tulee tehdä?

 

Lakisääteisten vaatimusten mukaan toimiminen edellyttää organisaation käyttämien tai markkinoille laskemien kemikaalien hyvää tuntemusta. Lähtökohta on selvittää ja säännöllisesti seurata, sisältävätkö kemikaalit säädeltyjä aineita, ja toimia ennakoiden sen mukaisesti.

Koska luvanvaraiset aineet tulevat lupamenettelyyn ehdokasluettelosta, on syytä seurata sekä ehdokasluettelossa olevia SVHC-aineita että luvanvaraisia aineita. Kemiallisen tuotteen sisältämät aineet ja niiden tunnistenumerot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 3.

Chemical Manager -kemikaalirekisterin lainsäädäntöhaulla seulot säädellyt tuotteet automaattisesti yhdellä napinpainalluksella ilman että sinun tarvitsee käydä käyttöturvallisuustiedotteet läpi käsin. Voit itse valita, seulotko kaikki SVHC-aineet vai vain luvanvaraiset. Lainsäädäntöhaun tulosten perusteella voit tarkistaa kunkin kemikaalin tilanteen ja priorisoida toimenpiteitä.

Jos olet kemikaalin loppukäyttäjä, kannattaa jo aineen ollessa ehdokasluettelossa tarkistaa, kuuluko käyttötapanne lupamenettelyn piiriin vai onko käyttö vapautettu lupamenettelystä. Jos käyttöä ei ole vapautettu, selvitä voiko aineen tai sitä sisältävän seoksen korvata vähemmän vaarallisella tuotteella. Kannattaa myös olla yhteydessä kemikaalin toimittajaan, jotta saat mahdollisimman aikaisin tietoa tuotteen kohtalosta ja mahdollisista korvaajista.

Jos aineen käyttö on täysin välttämätöntä ja se lisätään myöhemmin ehdokasluettelosta luvanvaraisten aineiden luetteloon, selvitä yhteistyössä kemikaalin toimittajan kanssa, onko aineelle jo haettu toimitusketjussa lupaa, joka kattaa käyttösi. Jos lupaa ei ole, voit harkita toimittajan vaihtamista tai luvan hakemista itse yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Jos taas valmistat tai maahantuot ainetta, joka lisätään ehdokasluetteloon tai myöhemmin luvanvaraisten aineiden luetteloon, selvitä asemasi ja velvoitteesi osana toimitusketjua. Aineen valmistajana et tarvitse lupaa, jos et itse käytä ainetta. Ilman omaa lupaa voit myös toimittaa ainetta asiakkaalle, jolla itsellään on lupa kyseiseen käyttöön. Muussa tapauksessa selvitä mahdollisuudet tehdä yhteistyötä luvan hakemisessa muiden hakijoiden kanssa ja varmista, että omien asiakkaidesi käytöt on katettu lupahakemuksessa.

Lue lisää SVHC-aineiden kanssa toimimisesta EcoOnlinen artikkelista >

Lisätietoja: Tukesin uutinen aiheesta ja tietoa luvanvaraisista aineista, ECHA:n uutinen aiheesta

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...