Farlige stoffer på arbeidsplassen

Farlige stoffer på arbeidsplassen

Published 9 oktober, 2019

2 minute read

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere. Har du oversikt over hvilke stoffer som finnes på din arbeidsplass?

 

Farlige stoffer står for en betydelig andel av yrkesrelaterte sykdommer, som kreft, skader på hjerne og nervesystem, hudsykdommer, allergier, luftveissykdommer som astma, kols, rhinitt, asbestose og silikose, fertilitetsproblemer og fosterskader under svangerskap.

Til tross for at det de siste tiårene vært et økt fokus på å forby, begrense og regulere bruk av farlige stoffer, rapporterer 38% av alle virksomheter i Europa at de har kjemiske eller biologiske stoffer på arbeidsplassen. I en undersøkelse utført av EcoOnline oppgir hver tredje virksomhet at de har kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen sin.


De skjulte farene

Andelen arbeidstakere som oppgir å ha blitt eksponert for kjemikalier i minst et kvarter i løpet av arbeidsdagen, har vært uendret siden 2000.

Det er mange årsaker til at det har vært liten eller ingen fremgang i å redusere arbeidstakeres eksponering for farlige stoffer. En av grunnene er at det kan være svært vanskelig å identifisere de farlige stoffene.

Du tenker antageligvis på rengjøringsmidler, lim og maling som nytteprodukter og ikke som farlige kjemiske produkter. Men i yrkesmessig bruk er disse produktene ofte sterkere, og består av en blanding av flere kjemiske stoffer. Dette betyr at selv små virksomheter kan ha flere 100 kjemiske produkter uten å være klar over det.

I tillegg er farlige stoffer også støv, gass, røyk og væske. Eksponering kan forekomme ved at man puster inn eller svelger stoffet, eller ved hudkontakt.

Med andre ord kan farlige stoffer oppstå under en prosess, som for eksempel dieseleksos og sveiserøyk. I tillegg kommer naturlig forekommende stoffer, som støv fra stein og sand, mel og tre.

EcoOnline har tidligere skrevet om utfordringene forbundet med farlige stoffer som oppstår i en prosess, og som det er vanskelig å identifisere på grunn av manglende merking og sikkerhetsdatablad. For Tromsø Brann og redning ble løsningen å ta ansvar og selv lage sikkerhetsinformasjon for brannrøyk og sot.

Kreft & kols - mange mørketall

Farlige stoffer i arbeidsmiljøet kan forårsake mange forskjellige helseproblemer og sykdommer og er i tillegg en sikkerhetsrisiko.

Effekten av eksponering for farlige stoffer kan være alt fra forbigående og milde helsemessige plager som hudirritasjon til alvorlige, akutte og kroniske, som luftveissykdommer, skader på hjernen og nervesystemet, allergier, hudsykdommer, fertilitetsproblemer og fosterskader under svangerskap.

Kreft_kols_statisikk

Arbeidstilsynet har tidligere publisert en artikkel der det kommer frem at hvert år får 3000 nordmenn arbeidsrelatert kols, og om lag 200 personer dør av sykdommen årlig. 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår i voksen alder, skyldes eksponeringer på jobb.

En studie utført i Sør-Trøndelag i 2014 viste at 20 % av lungekrefttilfeller hos menn er arbeidsbetinget. Og det er ofte de mannsdominerte yrkesgruppene som brannmenn, maskin- og motoroperatører, industri, bygg og anlegg, som kommer dårligst ut i rapporter som viser sammenhengen mellom yrke og kreft.

Lønnsom HMS

Farlige stoffer på arbeidsplassen er ikke bare en risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet, men er også svært kostbart for både bedriftene og helsevesenet. For eksempel antas det at eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassene i Europa koster 2,4 milliarder euro hvert år. I tillegg kommer yrkesskadeerstatninger i millionbeløp, som for eksempel Høyesteretts avgjørelse om at flere kvikksølvskadde tannhelsesekretærer kan få erstatning.

Det er arbeidsgivers ansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidsgivere er pålagt å vurdere enhver risiko ved bruk av farlige stoffer. Ved bruk av kreftfremkallende stoffer, krever regelverket at det iverksettes særlig strenge tiltak for å forhindre skader. De ekstra tiltakene omfatter blant annet registrering av eksponerte arbeidstakere.

Organisasjoner som gjør mer for å beskytte arbeidstakerne oppnår et redusert sykefravær og dermed økt effektivitet. I tillegg er det blitt et konkurransefortrinn å kunne vise til at virksomheten jobber aktivt med å prioritere de ansattes helse og sikkerhet.

Har du oversikt over hvilke stoffer som finnes på din arbeidsplass?

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere. Vi kan hjelpe deg!

 

FÅ MER INFORMASJON

 

 

Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...