Faresetninger: Den komplette listen

Faresetninger: Den komplette listen

Published 31 mars, 2022

8 minute read

Hva er en faresetning? Hva er forskjellen mellom H- og P-setninger? Hva skal du bruke dem til? Og hvor mange er det? Forstå faresetningene og se den fullstendige listen over H- og P-setninger nedenfor.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier


Innhold

 1. Forstå fare- og sikkerhetssetninger>
 2. Gå til listen over H-setninger>
 3. Gå til listen over P-setninger>

Hva er en faresetning?

Faresetningen kalles også en H-setning . Du finner det i sikkerhetsdatabladet for stoffene dine, der det viser hvor farlig stoffet er.

Eksempler på H-setninger:

 • H200 Ustabile eksplosive varer.
 • H250 Selvantenner ved kontakt med luft.
 • H300 Dødelig ved svelging.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Utdrag fra sikkerhetsdatablad:

fareidentifikasjon

 

Hva er en sikkerhetssetning?

Sikkerhetssetninger kalles også P-setninger. P-setningen utfyller H-setningen og forklarer deg:

1. hvordan håndtere et kjemikalie for å unngå eksponering.
2. hva du skal gjøre hvis man blir eksponert for kjemikaliet

Eksempler på forebyggende P-setninger:

• Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.
• Hold beholderen tett lukket.

Eksempler på P-setninger som tiltak ved eksponering:
• VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege
• Søk legehjelp ved ubehag.

 

Du bør ta utgangspunkt i fare- og sikkerhetssetningene for å gi opplæring i sikker håndtering av kjemikalier

Du kan bruke H- og P-setningene for raskt å identifisere hvordan du skal håndtere bedriftens kjemikalier riktig. Setningene er også et viktig verktøy for å lære opp kollegene dine.

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 

Nedenfor finner du en komplett liste over alle H- og P-setninger.Listen er hentet fra EUs CLP forordning

Komplett liste over H-setninger


Nummer

Norsk

H200

Ustabile eksplosive varer.

H201

Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202

Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203

Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

H204

Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205

Fare for masseeksplosjon ved brann.

H206

Fare for brann, trykkbølge eller utkast av

fragmenter; økt risiko for eksplosjon dersom desensibiliseringsmiddelet reduseres.

H207

Fare for brann eller utkast av fragmenter; økt risiko for eksplosjon dersom desensibiliseringsmiddelet reduseres

H208

Brannfare; økt risiko for eksplosjon dersom desensibiliseringsmiddelet reduseres.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H221

Brannfarlig gass.

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223

Brannfarlig aerosol.

H224

Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H226

Brannfarlig væske og damp.

H228

Brannfarlig fast stoff.

H229

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H230

Kan reagere eksplosivt også ved fravær av luft.

H231

Kan reagere eksplosivt også ved fravær av luft ved høyt trykk og/eller høy temperatur.

H232

Kan selvantenne ved kontakt med luft.

H240

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

Nummer

Norsk

H241

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H251

Selvopphetende; kan selvantenne.

H252

Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270

Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281

Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlig forfrysninger.

H290

Kan være etsende for metaller.

H300

Dødelig ved svelging.

H301

Giftig ved svelging.

H302

Farlig ved svelging.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H310

Dødelig ved hudkontakt.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330

Dødelig ved innånding.

Nummer

Norsk

H331

Giftig ved innånding.

H332

Farlig ved innånding.

H334

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340

Kan forårsake genetiske skader <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H341

Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H350

Kan forårsake kreft <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.>

<Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>

H362

Kan skade barn som ammes.

Nummer

Norsk

H370

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H371

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H372

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering

<Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.

H373

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering

<Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren>.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

H420

Skader folkehelsen og miljøet ved å ødelegge ozon i øvre del av atmosfæren.

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding.

H360F

Kan skade forplantningsevnen.

H360D

Kan gi fosterskader.

Nummer

Norsk

H361f

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H361d

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360FD

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H361fd

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Fd

Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Df

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

EUH 001

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vann.

EUH 018

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroksider.

EUH 044

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

EUH 029

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

EUH 066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH 070

Giftig ved øyekontakt.

EUH 071

Etsende for luftveiene.

EUH 059

Farlig for ozonlaget.

EUH 201/201A

Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.

EUH 202

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Nummer

Norsk

EUH 203

Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 204

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 205

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 206

Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

EUH 207

Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

EUH 208

Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 209/ 209A

Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.

EUH 210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 211

Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

EUH 212

Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.

EUH 401

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

H300 + H310

Dødelig ved svelging eller hudkontakt.

H300 + H330

Dødelig ved svelging eller innånding.

H310 + H330

Dødelig ved hudkontakt eller innånding.

H300 + H310 + H330

Dødelig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

H301 + H311

Giftig ved svelging eller hudkontakt.

Nummer

Norsk

H301 + H331

Giftig ved svelging eller innånding.

H311 + H331

Giftig ved hudkontakt eller innånding.

H301 + H311 + H331

Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

H302 + H312

Farlig ved svelging eller hudkontakt.

H302 + H332

Farlig ved svelging eller innånding.

H312 + H332

Farlig ved hudkontakt eller innånding.

H302 + H312 + H332

Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

 


 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

Komplett liste over P-setninger

 

 • Norsk oversettelse av vedlegg IV til forordning 1272/2008 – oppdatert til og med 12. ATP Sist endret januar 2020

   

  Kategori

  Nummer

  Norsk

  Sikkerhetssetninger - generelt

  P101

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

   

  P102

  Oppbevares utilgjengelig for barn.

   

  P103

  Les etiketten før bruk.

  Sikkerhetssetninger - forebygging

  P201

  Innhent særskilt instruks før bruk.

   

  P202

  Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

   

  P210

  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

   

  P211

  Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

   

  P212

  Unngå oppvarming under inneslutning eller reduksjon av desensibiliseringsmiddel.

   

  P220

  Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer.

   

  P222

  Unngå kontakt med luft.

   

  P223

  Unngå kontakt med vann.

   

  P230

  Holdes fuktet med …

   

  P231

  Innholdet håndteres og lagres under inertgass/…

   

  P232

  Beskyttes mot fuktighet.

   

  P233

  Hold beholderen tett lukket.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P234

  Oppbevares bare i originalemballasjen.

   

  P235

  Oppbevares kjølig.

   

  P240

  Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

   

  P241

  Bruk elektrisk materiell

  /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

   

  P242

  Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

   

  P243

  Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

   

  P244

  Ventiler og tilbehør skal holdes fri for fett og olje.

   

  P250

  ikke utsettes for sliping/støt/friksjon/…

   

  P251

  Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

   

  P260

  Ikke innånd

  støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

   

  P261

  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

   

  P262

  Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

  klær.

   

  P263

  Unngå kontakt under graviditet og amming.

   

  P264

  Vask … grundig etter bruk.

   

  P270

  Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

   

  P271

  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert

  område.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P272

  Tilsølte arbeidsklær ikke fjernes fra arbeidsplassen.

   

  P273

  Unngå utslipp til miljøet.

   

  P280

  Benytt vernehansker

  /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

   

  P282

  Bruk kuldeisolerende hansker og visir eller øyevern.

   

  P283

  Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær.

   

  P284

  Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

   

  P231 + P232

  Innholdet håndteres og lagres under inert gass/... Beskyttes mot fuktighet.

  Sikkerhetssetninger - tiltak

  P301

  VED SVELGING:

   

  P302

  VED HUDKONTAKT:

   

  P303

  VED HUDKONTAKT (eller håret):

   

  P304

  VED INNÅNDING:

   

  P305

  VED KONTAKT MED ØYNENE

   

  P306

  VED KONTAKT MED KLÆR:

   

  P308

  Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

   

  P310

  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...

   

  P311

  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...

   

  P312

  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag.

   

  P313

  Søk legehjelp.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P314

  Søk legehjelp ved ubehag.

   

  P315

  Søk legehjelp umiddelbart.

   

  P320

  Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

   

  P321

  Særlig behandling (se … på etiketten).

   

  P330

  Skyll munnen.

   

  P331

  IKKE framkall brekning.

   

  P332

  Ved hudirritasjon:

   

  P333

  Ved hudirritasjon eller utslett:

   

  P334

  Skyll i kaldt vann [eller anvend våt kompress].

   

  P335

  Børst bort løse partikler fra huden.

   

  P336

  Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.

   

  P337

  Ved vedvarende øyeirritasjon:

   

  P338

  Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

   

  P340

  Flytt personen til frisk luft og sørg for at

  vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

   

  P342

  Ved symptomer i luftveiene:

   

  P351

  Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

   

  P352

  Vask med mye vann/…

   

  P353

  Skyll [eller dusj] huden med vann.

   

  P360

  Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P361

  Tilsølte klær må fjernes straks.

   

  P362

  Tilsølte klær må fjernes.

   

  P363

  Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

   

  P364

  Og vaskes før bruk.

   

  P370

  Ved brann:

   

  P371

  Ved større brann og store mengder:

   

  P372

  Eksplosjonsfare.

   

  P373

  IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive

  varer.

   

  P375

  Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

   

  P376

  Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

   

  P377

  Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

   

  P378

  Bruk …som slokkemiddel.

   

  P380

  Evakuer området.

   

  P381

  Fjern alle tennkilder ved lekkasje.

   

  P390

  Absorber spill for å hindre materiell skade.

   

  P391

  Samle opp spill.

   

  P301 + P310

  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/….

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P301 + P312

  VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…ved ubehag.

   

  P302 + P334

  VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann eller anvend våt kompress.

   

  P302 + P352

  VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...

   

  P304 + P340

  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

   

  P306 + P360

  VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

   

  P308 + P311

  Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/....

   

  P308 + P313

  Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

   

  P332 + P313

  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

   

  P333 + P313

  Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

   

  P336 + P315

  Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Søk legehjelp umiddelbart.

   

  P337 + P313

  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

   

  P342 + P311

  Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P361 + P364

  Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk.

   

  P362 + P364

  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

   

  P370 + P376

  Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

   

  P370 + P378

  Ved brann: Bruk … som slokkemiddel.

   

  P301 +

  P330 + P331

  VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

   

  P302 + P335 +

  P334

  VED HUDKONTAKT: Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann [eller anvend våt

  kompress].

   

  P303 +

  P361 + P353

  VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

   

  P305 + P351 + P338

  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

  Fortsett skyllingen.

   

  P370 + P380 + P375

  Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

   

  P371 + P380 + P375

  Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P370 + P372 + P380 + P373

  Ved brann: Eksplosjonsfare. Evakuer området. IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

   

  P370 + P380 + P375 + [P378]

  Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare. [Bruk … som slokkemiddel].

  Sikkerhetssetninger - oppbevaring

  P401

  Oppbevares i samsvar med…

   

  P402

  Oppbevares tørt.

   

  P403

  Oppbevares på et godt ventilert sted.

   

  P404

  Oppbevares i lukket beholder.

   

  P405

  Oppbevares innelåst.

   

  P406

  Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

   

  P407

  Se til at det er luft mellom stabler eller paller.

   

  P410

  Beskyttes mot sollys.

   

  P411

  Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ...°C /... °F.

   

  P412

  Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50

  °C /122 °F.

   

  P413

  Bulkmengder over ...kg/...lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ...°C /... °F.

   

  P420

  Lagres separat.

   

  P402 + P404

  Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

  Kategori

  Nummer

  Norsk

   

  P403 + P233

  Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

   

  P403 + P235

  Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

   

  P410 + P403

  Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

   

  P410 + P412

  Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

  Sikkerhetssetninger disponering

  P501

  Innhold/beholder leveres til …

   

  P502

  Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning.

   

  P503

  Henvend deg til framstiller/leverandør/… for informasjon om disponering/gjenvinning/resirkulering.

 


 

Chemical Manager viser de aktuelle fare- og sikkerhetssetningene og piktogrammene på kjemikaliene dine

 

Chemical manager er en digital plattform for alle din kjemikalier. Her kan du administrere og dokumentere de kjemiske produktene dine, holde oversikt over alle avdelingene dine, foreta kjemiske risikovurderinger, søke opp mer enn 500 000 sikkerhetsdatablad og mye mer.

Du kan også raskt finne frem til farene knyttet til bedriftens kjemikalier fordi de viktigste punktene i sikkerhetsdatabladet er uthevet – inkludert H- og P-setninger og farepiktogrammer.

I Chemical Manager kan du bruke H- og P-setninger til forskjellige ting.

 1. Inne på "mine produkter" får du rask oversikt over fare- og sikkerhetssetninger + farepiktogrammer på dine tilgjengelige produkter:

  H1

 2. Når du klikker inn selve produktet kan du se fare- og sikkerhetsetninger + farepiktogrammer enda tydligere og i detalj:

  H2

 3. Du kan også søke direkte på både H- og P-setninger i "Lokalt søk" og søke på for eksempel kreftfremkallende stoffer - eller andre stoffer du ønsker å erstatte .

  H3

 4. Og sist, men ikke minst, blir H- og P-setningene automatisk inkludert i din kjemiske risikovurdering når du bruker Chemical Manager.

  H4

 

 

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 


Forfatter Michael Larsson

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...