HMS for byggebransjen

HMS for byggebransjen

Published 29 september, 2023

5 minute read

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan).

En SHA-plan skal fungere som et styrende dokument for hvordan arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas under bygg- og anleggsarbeider. Og som med alt annet arbeidsmiljøarbeid, har SHA-planen som mål å forebygge ulykker eller at involverte medarbeidere på annen måte blir skadet under bygge- og anleggsarbeidet.

I denne teksten skal vi gå dypere inn på hva en SHA-plan innebærer – hvordan den kan se ut, hva den skal inneholde, og for hvilken type bygge- og anleggsarbeid den er obligatorisk for. Vi skal også se nærmere på hva byggherreforskriften sier om ansvarsfordelingen for denne typen prosjekter, i håp om at du som jobber innen byggebransjen skal føle deg tryggere på hva som gjelder.

Et styringsdokument for arbeidsmiljøarbeidet på en byggeplass.

La oss starte med å klargjøre hva en SHA-plan er. Som nevnt over, er det et levende dokument som skal utarbeides under prosjekterings- og planleggingsfasen for et gitt byggeprosjekt, men som også skal følge prosjektet og oppdateres under selve utførelsen.

Med andre ord: et styringsdokument med retningslinjer og rutiner for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeidet for denne spesifikke byggeplassen.

Arbeidsmiljøplanen

Dette skal en SHA-plan inneholde

Man kan oppsummere hva en SHA-plan skal inneholde i følgende fire punkter, basert på det som er spesifisert i byggherreforskriften, som retter seg mot alle som jobber i bygg- og anleggsbransjen.

En SHA-plan skal inneholde:

Beskrivelse av hvordan bygge- og anleggsplassen skal organiseres, for eksempel i form av rutiner og fordeling av ansvarsroller, med andre ord hvordan sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeidet skal drives.

Hvis bygg- eller anleggsarbeidet vurderes å ha spesiell risiko, skal SHA-planen også inneholde tiltak som skal iverksettes for å forebygge risikoene og gjøre arbeidsmiljøet så sikkert som mulig. (Mer om dette lenger ned i teksten)

Hvis stedet for bygg- eller anleggsarbeidet vil være i nærheten av en annen virksomhet, skal planen også inneholde en beskrivelse av hva det pågående arbeidet skal gjøre for å forebygge arbeidsmiljørisikoer for den andre virksomheten.

Beskrivelser av rutinene for behandling av endringer og oppdatering av planen.

Kravet om arbeidsmiljøplan kan derfor ses som et tillegg (for bedrifter innen byggebransjen) til Arbeidstilsynets grunnleggende forskrifter om systematisk HMS-arbeid, som gjelder for alle arbeidsplasser.

Er kravet om SHA-plan det samme for alle bedrifter i byggebransjen? Gjelder virkelig de samme reglene for småbedriftens lille renovering som for den store byggkonsernets veibygging?

Ja og nei. Kravet til SHA-plan er det samme for alle bedrifter, tillegget når det gjelder byggeplasser er bedriftens størrelse og risikograden. Kravet om SHA-plan handler om hvordan arbeidet som utføres innen byggebransjen - som er forbundet med mange sikkerhetsrisikoer - kan gjøres tryggere. Det er viktig å huske på mangfoldet av prosjekter som gjennomføres, og at det ikke bare handler om nye bygninger, veier, broer eller lignende.

Forskriften omfatter disse typene arbeider:

 • riving
 • ombygging
 • renovering
 • installasjon
 • vedlikehold
 • anlegg

Det er altså mange flere typer arbeider som er omfattet av reglene enn man kanskje skulle tro.

Arbeider med spesiell risiko krever en SHA-Plan

Det er mange typer arbeid som i regelverket er identifisert som spesielt risikofylte. De er som følger:

 • Arbeid nær installasjoner i grunnen
 • Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
 • Arbeid på steder med passerende trafikk
 • Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
 • Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
 • Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
 • Arbeid som innebærer fare for drukning
 • Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
 • Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
 • Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
 • Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
 • Arbeid med med montering og demontering av tunge elementer
 • Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
 • Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
 • Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
 • Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
 • Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger

Disse typene arbeid er forbundet med høye risikoer, som tunge løft, varierende temperaturer og ekstreme belastninger på kroppen.

Her er det ekstra viktig å ta risikoene på alvor. Det handler om at det finnes klare regler, oppdaterte instruksjoner og utarbeidede rutiner for medarbeiderne, og at du som arbeidsgiver sikrer deres helse. Fokus skal være på å forebygge ulykker og dårlig helse.

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs

Å opprette en SHA-plan

Hvem er det som har ansvaret for å opprette og følge opp SHA-planen på en byggeplass? Det er alltid byggherren som har det overordnede ansvaret for at byggeplassen følger alle regler for arbeidsmiljøarbeidet.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Hovedformålet til byggherrens koordinering er å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. 

Byggherren kan i henhold til §16 i byggherreforskriften avtale at juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte plikter gitt i forskriften 

Hvis partene i entrepriseavtalen derimot har avtalt at byggherren i henhold til §16 i byggherreforskriften om å overføre hele eller deler av sine plikter i prosjektet under planleggings- og prosjekteringsfasen og/eller utførelsesfasen til en juridisk eller fysisk person, er det viktig at dette angis. Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.

På byggeplassen er det byggherren som er ansvarlig for arbeidsmiljøplanen. En koordinator vil være med på å sørge for utarbeidelsen av SHA-planen i prosjekteringsfasen, og vil følge opp risikoforhold i planen i gjennomføringsfasen, i tillegg til å sikre at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen. 

 Planen skal forløpende oppdateres dersom det oppstår "endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø". På denne måten blir SHA-planen et levende dokument som styrer virksomheten fremover.Tips for å sette sammen en god SHA-plan

En SHA-plan kan se litt forskjellig ut, men det viktige er at den inneholder de riktige tingene. Kanskje du jobber med spørsmål som gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en byggeplass og har fått i oppdrag å skrive en SHA-plan? Eller er du usikker på om du har glemt en viktig del av den? Det finnes hjelp å få, sjekk malene som finnes på Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin nettside her.

Her finner du forslag til maler som kan være til hjelp i tillegg til veileder til utfyllelse, risikoanalyser og hvordan regler og rutiner kan utformes. Her ser du noen punkter fra disse:

 • Organisasjonskart med rollefordeling og enterpriseform
 • Fremdriftsplan
 • Risikoforhold
 • Rutine for avviksbehandling
 • Rapportering av uønskede hendelserVanlige spørsmål og svar

 

Må vi ha en SHA-plan på min arbeidsplass?

I følge byggherreforskriften må bygg- og anleggsarbeider som definert i forskriften utarbeide en SHA-plan og kontinuerlig bruke den som et levende verktøy i virksomhetens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeid. Disse kravene kan du lese om tidligere i denne teksten, og de omfatter de fleste arbeider av denne typen, med mål om å forebygge ulykker og forbedre de ansattes helse.

Kan jeg som ansatt få tilgang til SHA-planen på byggeplassen der jeg jobber?

Alle ansatte har rett til å få tilgang til retningslinjer, rutiner og lignende dokumenter, noe som også inkluderer deler av innholdet i SHA-planen for arbeidsplassen. Arbeidstakerne har ikke behov for kunnskap om alt innholdet i SHA-planen. Primært skal de ha informasjon fra sin arbeidsgiver om hvilke tiltak arbeidsgiveren skal iverksette på bakgrunn av SHA-planen, for å gi arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø som angår det arbeidet de skal utføre.

En virksomhet som er inne på en bygge- eller anleggsplass skal inkludere de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid i sitt HMS-system. De fleste arbeidsplasser har verneombud du kan henvende deg til hvis du har spørsmål.

Hva skjer hvis en byggeplass ikke har en SHA-plan?

Hvis en arbeidsplass ikke har en SHA-plan ved tidspunktet for arbeidets start, kan virksomheten bli ilagt bøter eller fengselsstraff eller begge deler. Bøter kan også ilegges hvis SHA-planen finnes, men ikke er tilfredsstillende. En SHA-plan skal inneholde de obligatoriske delene, være oppdatert og være tilgjengelig for alle virksomheter på arbeidsplassen. Bøter kan også ilegges ved for eksempel følgende mangler:

 • Byggherren har ikke forhåndsmeldt byggeprosjektet som krever forhåndsmelding til Arbeidstilsynet (det vil si er av en viss størrelse).
 • Bygg- eller anleggsarbeid utføres der fallsikring mangler, og det er risiko for at noen kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander.

New call-to-action


Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...