Substitusjon: Slik erstattes farlige kjemikalier i virksomheten

Substitusjon: Slik erstattes farlige kjemikalier i virksomheten

Published 20 januar, 2020

6 minute read

Kjemiske stoffer og produkter er en viktig del av det daglige arbeidsmiljøet på mange norske arbeidsplasser. Flere av disse kan utgjøre en stor risiko for både helse og miljø. Ved å erstatte farlige stoffer og produkter med mindre skadelige alternativer reduserer du risiko. Samtidig sørger du for at du lever opp til regelverket og skaper et tryggere arbeidsmiljø.

I dette blogginnlegget vil du lære mer om hva lovverket krever når det gjelder erstatning av farlige stoffer og hvilke fordeler du kan oppnå med substitusjon. Til slutt vil du finne en hendig, trinnvis veiledning om hvordan du kan erstatte farlige stoffer og materialer. Da sikrer du at du overholder lovverket og sikrer dine ansattes sikkerhet og skaper et bedre arbeidsmiljø.

Innholdsoversikt:

Dette sier lovverket om substitusjon av kjemikalier

Dette er fordelene du oppnår gjennom substitusjon

Slik lykkes du med substitusjon av farlige kjemikaler:

Trinn 1: Lag en oversikt

Trinn 2: Identifiser risiko

Trinn 3: Prioriter

Trinn 4: Kartlegg alternativer

Trinn 5: Sammenlign risiko

Trinn 6: Substituere?

Trinn 7: Informer alle ledd verdikjeden

 

Dette sier lovverket om substitusjon av kjemikalier

Til innholdsoversikten

Substitusjon er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler – ofte omtalt som substitusjonsplikt. Farlige kjemikalier skal ikke brukes hvis de kan erstattes av et kjemisk stoff eller en mindre farlig prosess. Kravet til substitusjon gjelder spesielt kjemikalier der det er fare for kreft, genskader, reproduksjonsskader og allergier.

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon.

Hva må din virksomhet gjøre?

Du har plikt til å skaffe deg kunnskap om hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdere risikoen for helse og miljø.

I følge Produktkontrolloven §3a stilles det krav til at du skal vurdere om produktene du bruker, som inneholder farlige kjemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du skal også vurdere om det kanskje er mulig å velge en annen arbeidsmetode der man kan unngå bruk av farlige kjemikalier. Hvis du ikke klarer å erstatte det skadelige stoffet, kan du gjøre noen tekniske tiltak, som for eksempel avsug, for å prøve å minimere effekten av eksponering.

Hvis du ikke kan eliminere eller begrense de ansattes eksponering for stoffet, må du sørge for passende personlig verneutstyr, for eksempel vernehansker og drakter.

Merk at loven åpner for et unntak dersom det kan dokumenteres at substitusjon kan medføre urimelig kostnad eller ulempe.

Bildet nedenfor skisserer prioritering av handlinger når målet ditt er å skape et tryggere arbeidsmiljø. Hvis du fullstendig kan eliminere bruken av et stoff eller et kjemisk stoff, er det det tryggeste. Deretter er substitusjon den tryggeste måten å erstatte et stoff eller materialer med et mindre skadelig stoff.

Substitution procesS_no 2

Dette er fordelene du oppnår gjennom substitusjon

Til innholdsoversikten

Substitusjon har mange fordeler utover det å redusere risiko for skade på mennesker og miljø. Tenk bare på alle pengene du kan spare på redusert behov for sikkerhetstiltak og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport!

Bedre arbeidsmiljø

Jo mindre dine ansatte eller kolleger blir utsatt for skadelige stoffer, jo bedre og sikrere vil et arbeidsmiljø være. Det betyr også at du vil oppleve færre arbeidsskader og sykedager når ansatte ikke blir utsatt for de farlige stoffene.

Bedre konkurranseevne

Din virksomhet og dine produkter blir straks mer attraktive i et marked som stadig etterspør produkter og prosesser som ikke er skadelig for verken mennesker eller miljø.

Et bærekraftig avtrykk

Substitusjon reflekterer også en generell innsats for å gjøre virksomheten din mer bærekraftig, spesielt i forhold til en sirkulær økonomi, ettersom det er lettere å resirkulere og gjenbruke produkter og materialer som ikke inneholder skadelige stoffer.

Spar penger på sikkerhet

Det er også et stort økonomisk insentiv til å erstatte farlige stoffer. Med mindre skadelige alternativer reduseres risiko og du oppnår større kontroll på arbeidsplassen. Dermed må mindre tid og ressurser brukes på å håndtere risikoen knyttet til bruken. Substitusjon reduserer også behovet for en rekke sikkerhetstiltak, for eksempel personlig verneutstyr og rutiner relatert til produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport.

Slik lykkes du med substitusjon av farlige kjemikaler

Til innholdsoversikten

Å finne alternativer til kjente arbeidsprosesser, materialer og produkter kan være en ressurskrevende prosess. Derfor anbefaler vi at du hele tiden ser på muligheten for å erstatte slik at virksomheten din er i forkant av lovgivningen.

Husk at prosessen skal dokumenteres!

Som virksomhet må du undersøke om du kan gjøre substitusjoner ved å beskrive de tekniske kravene som må stilles til stoffet eller materialet for å erstatte stoffet, materialet eller arbeidsprosessen. Du kan kontakte leverandører og spørre om de kan levere mindre skadelige produkter som oppfyller dine krav.

Hvis du etter prosessen konkluderer med at det ikke er mulig å foreta en erstatning, skal dette kunne dokumenteres. Dokumentasjonen kan være kravspesifikasjonen og en erklæring fra leverandøren om at et mindre skadelig stoff ikke kan leveres.

Men hvordan håndterer du den praktiske substitusjonsprosessen slik at du jobbe etter et «bedre føre var»-prinsipp? Nedenfor finner du en 7-trinns plan som vi anbefaler når du planlegger å erstatte farlige stoffer.

Trinn 1: Lag en oversikt

Til navigationen

Start med en systematisk gjennomgang av alle kjemikaliene som finnes i virksomheten. Har du allerede gjennomført en grundig risikovurdering er allerede mye av jobben gjort. Den vil gi deg en rask oversikt over virksomhetens farligste stoffer og produkter.

Forsikre deg om at du har grundig kunnskap om kjemikaliene som benyttes i virksomheten. Som fareegenskaper og hvilken funksjon de har i en eventuell blanding, produkt eller prosess. Det er viktig at du vurderer alle farer og risiko forbundet med kjemikaliene i hver del av produktets livssyklus. På denne måten unngår substitusjon på feil grunnlag, for eksempel ved at stoffer med svært stor bekymring (SVHC) brukes.

Når du har fått oversikt, kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål:

 • Har produktet egenskaper som kan skade helse eller miljø?
 • Vil mennesker eller miljø bli eksponert for produktet?

Svar på dette kan du få av den som produserer, importerer eller selger produktet. Se først og fremst i sikkerhetsdatabladet eller tilsvarende dokumentasjon. I tillegg kan bedriftshelsetjenesten være en nyttig ressurs.

Trinn 2: Identifiser risiko

Til innholdsoversikten

Når du har tilstrekkelig med informasjon om produktets helse- og miljøskadelige egenskaper må eksponeringen identifiseres. Hvor sannsynlig er det at:

a) bruk av produktet innebærer stor sannsynlighet for eksponering

                                                         b) mennesker og miljø kan bli påvirket:
 • på arbeidsplassen
 • via utslipp til luft eller vann  
 • via produktet  
 • via avfallet når produktet havner på søppelfylling eller forbrennes
                                                      c) at det kan oppstå andre risikosituasjoner for mennesker og miljø ved bruk av produktet

 

Det er viktig å vurdere graden av farlige egenskaper mot sannsynligheten for at dette kan medføre skade på helse og miljø. Et produkt med svært farlige egenskaper utgjør stor risiko for helse og miljø selv i små mengder, mens et mindre farlig produkt også kan utgjøre stor risiko dersom det brukes i store mengder.

Trinn 3: Prioriter

Til innholdsoversikten

Informasjonen fra trinn 1 og 2 vil avdekke hvilke produkter du bør vurdere å erstatte eller finne et godt alternativ til.

Prioritet bør også omfatte stoffer som du mener ikke er nødvendige for at et produkt eller en prosess skal fungere. Du bør også vurdere om visse stoffer vil bli utsatt for forskriftsmessige tiltak i løpet av en nær fremtid.

Gode hjelpemidler i arbeidet med å prioritere hvilke egenskaper ved kjemikaliet, myndighetenes liste over prioriterte miljøgifter og ECHAs kandidatliste.

Kandidatlisten inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø (SVHC). Stoffer på denne listen er kandidater til videre regulering under REACH. Det følger informasjonsplikt ved omsetting og bruk av et stoff på kandidatlista. Med andre ord er kandidatlisten ditt beste verktøy for virksomhetens fremtid. Finnes det stoffer på denne lista som inngår i produksjon eller salg av dine varer bør du vurdere substitusjon så fort som mulig.

Inkluder hele forsyningskjeden

Du kan dra nytte av å informere både leverandører og kunder om ditt arbeid med substitusjon. De kan ha spesielle krav som du må oppfylle på dette tidspunktet, eller i nær fremtid. De kan til og med ha ideer for bedre og tryggere alternativer.

Lær hvordan Chemical Manager kan hjelpe deg med å lage en oversikt over stoffene og materialene dine.

Trinn 4: Kartlegg alternativer

Til innholdsoversikten

Du har nå identifisert den potensielle risikoen forbundet med et produkt du bruker eller planlegger å bruke, og gjort en prioritering av hva som skal gripes fatt i.

Aktuelle spørsmål vil være:

 • Kan produktet erstattes samtidig som dets tilsiktede funksjon blir ivaretatt uten urimelig kostnad eller ulempe?
 • Kan innholdet av den farlige komponenten reduseres slik at risikoen senkes?
 • Er det mulig å redusere bruken eller slutte å bruke produktet?
 • Kan metode for produksjon eller bruk endres?

Man skal i utgangspunktet vurdere om det finnes alternativer som gir lavere risiko. Et tiltak kan også være å endre arbeidsprosess slik at man oppnår redusert bruk av eller eksponering for det farlige kjemikaliet.

Men husk også at du alltid bør vurdere energi- og ressursforbruk, avfall, gjenvinning og samfunnsmessige konsekvenser

Søk gjerne råd hos andre, som for eksempel leverandører, bransjeforeninger eller andre. Spør om produktenes helse- og miljøfarlige egenskaper, og hvordan disse skal håndteres.

Trinn 5: Sammenlign risiko

Til innholdsoversikten

Å sammenlikne risiko er ikke alltid så enkelt. Det kan være på grunn av mangelfull informasjon om et av produktene eller at man sammenlikner risiko ved et miljøfarlig stoff med et helsefarlig stoff.

Det er viktig få en så helhetlig vurdering av risiko som mulig. Du må gjøre ditt beste for at du har nok kunnskap om at alternativet utgjør en mindre risiko for helse og miljø. Det er ikke riktig å erstatte et produkt med kjent risiko med et alternativ du mangler kunnskap om.

For å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om alternativene kan følgende spørsmål være nyttige å stille seg:

 • Er alternativet mer farlig eller mindre farlig ved tilsiktet bruk?
 • Vil noen av produktene eller metodene innebære større risiko for mennesker og miljø enn de andre?
 • For hvilke av produktene er det lettest å begrense risiko? For eksempel ved tiltak som:
  • bruk av verneutstyr
  • isolering av prosessen
  • oppsamling og levering av restprodukt/avfall til godkjent mottak

Trinn 6: Substituere?

Til innholdsoversikten

Etter å ha fulgt alle de øvrige trinnene vil du på dette stadiet antagelig sitte igjen med et produkt som medfører mindre fare for helse og miljø, og substitusjon kan gjennomføres.

Det alternative produktet skal likevel ikke innebære urimelig kostnad eller ulempe for virksomheten. Merk at helse- eller miljøgevinst i produktets levetid ofte kan kompensere for en høy merkostnad på kort sikt. Dersom helse- eller miljøgevinstene kan anslås å være større eller lik kostnadene, skal substitusjon foretas.

Det skal tas hensyn til faktorer som:

 • redusert risiko for skade på mennesker og miljø
 • redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, lagring, bruk, avfallshåndtering og transport
 • redusert mengde farlig avfall, og dermed reduksjon i utgifter til avfallshåndtering

Trinn 7: Informer alle ledd i din verdikjede

Til innholdsoversikten

Husk å informere kundene og leverandørene om erstatningene dine, da endringene veldig godt kan ha innvirkning på arbeidet deres, og de har også muligheten til å informere sine interessenter.

Et forslag vil være å publisere en nyhet om substitusjonen din. På denne måten dekker du ikke bare informasjonsbehovene til interessentene dine, det kan også gi deg et konkurransefortrinn over konkurrentene dine, da virksomheten din vil bli sett på som mer ansvarlig.

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...