Substitusjon: alt du trenger å vite | EcoOnline

Substitusjon til tryggere kjemikalier

Alt du må vite om å erstatte farlige kjemikalier

substitution bilde
Kapittel 1

Hvorfor er substitusjon viktig?

Kjemikalier er en viktig del av hverdagen vår, og vi kan ikke leve uten dem. Men samtidig utgjør farlige kjemikalier og kjemisk avfall en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og miljø. En rapport fra FNs Global Chemicals Outlook viser at megatrender, som økt urbanisering og økonomisk vekst, fører til økt bruk av kjemikalier. I 2017 ble den kjemiske industrien priset til 5 billioner dollar. I 2030 anslås det at produksjonen av kjemikalier vil dobles.

Til tross for strenge regler, fortsetter store mengder farlige kjemikalier å forurense næringskjeden. Det er en "cocktaileffekt" av miljøgifter som forårsaker skader på natur, mennesker og dyr. Antall tilfeller av kreft, astma, allergier og hormonforstyrrende stoffer øker over hele den industrielle delen av verden, og toksikologer er enige om at økt eksponering for kjemikalier er årsaken.

Kjemikalier finnes på nesten hver arbeidsplass, og tusenvis av mennesker blir utsatt for farlige stoffer hver dag i arbeidsmiljøet. Ifølge European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), rapporterer 38% av europeiske selskaper at det er potensielt farlige kjemikalier eller biologiske stoffer på arbeidsplassen deres.

Med andre ord, virksomheter som håndterer kjemikalier, står overfor betydelige bærekrafts utfordringer.

Har du noen gang tenkt over at nettopp din virksomhet kan spille en viktig rolle i å redusere de negative effektene av kjemikalier? Du er i en unik posisjon til å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved hjelp av en relativt liten innsats. Les videre så skal vi vise deg hvordan!

Last ned en guide og få 6 nyttige fakta om substitusjon.

 

Kapittel 2

Video: en kundehistorie om substitusjon

Se hvordan det danske glassverket, Ardagh Glass, jobber med substitusjon og hør hvorfor de mener det er viktig å bytte ut skadelige kjemikalier.

 

Ved å bruke EcoOnlines substitusjonsverktøy blir det enklere å følge loven.

Verktøyet hjelper deg å opprettholde en kontinuerlig evaluering av kjemikaliene i ditt stoffkartotek. Som igjen gjør det mulig å oppdage om du har et farlig kjemisk produkt som bør erstattes.

Les mer om hvordan EcoOnlines substitusjonsverktøy fungerer.

Kapittel 3

Substitusjon og regelverk

 

Substitusjon er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler – ofte omtalt som substitusjonsplikt.

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon.

Substitusjon bidrar til EUs overordnede mål for et giftfritt miljø og en sirkulær økonomi, der innovasjon, bærekraftig produksjon og forbruk er sentrale elementer. Gradvis substitusjon av spesielt farlige stoffer (SVCH), med passende alternativer, er også et av målene med REACH-godkjenningen.

REACH er EUs forskrift om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Målet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet, samt å styrke bedriftenes konkurranseevne og nyskapning.  Produsenter, importører, distributører og brukere av blandinger av kjemiske stoffer eller produkter som inneholder kjemikalier er alle berørt av REACH.

I henhold til REACH må alle virksomheter som håndterer kjemikalier identifisere de farlige egenskapene ved disse og vurdere risikoen for helse- og miljøskader. Videre må det vurderes hvordan produktene som inneholder farlige kjemikalier kan erstattes av mindre skadelige alternativer.

Kom i gang med å erstatte de farligste kjemikaliene dine - det vil lønne seg i det lange løp! Vi har laget en guide som hjelper deg gjennom denne substitusjonsprosessen.

 

 
Kapittel 4

Fem fordeler med substitusjon:

Substitusjon har mange fordeler utover det å redusere risiko for skade på mennesker og miljø. Tenk bare på alle pengene du kan spare på redusert behov for sikkerhetstiltak og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport!

  1. Redusert risiko for skade på mennesker og miljø
  2. Redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport
  3. Redusert mengde farlig avfall
  4. Reduserte utgifter til avfallshåndtering
  5. Gunstig for markedsføring av produktet eller virksomheten
Kapittel 5

Seks fakta om substitusjon

1Det er flere måter å erstatte kjemikalier på
Substitusjon er ofte forbundet med å erstatte et farlig kjemisk stoff, men substitusjon handler også om å velge en annen prosess.

2. Substitusjon er en kontinuerlig jobb
Et tips er å jobbe etter føre var prinsippet. Både kandidatlisten (SVHC) og prioritetslisten (nasjonal) inneholder stoffer "til observasjon". Erfaring viser at de fleste stoffene som er på denne listen blir forbudt, derfor vil det være en fordel å allerede ha erstattet disse stoffene.

3. Noen kjemikalier er viktigere enn andre å erstatte
Prioriter substitusjon for kjemikalier som kan føre til kreft, skader på arvestoffet, reproduksjonsskader, allergi, akutt forgiftning, stoffer på kandidatlisten og stoffer på autorisasjonslisten (REACH vedlegg XIV).

4. Substitusjon lønner seg!
Visste du at det kan koste mellom 25.000 og 100.000 euro å søke om tillatelse til å bruke et kjemikalie regulert av REACH?

Andre faktorer som kan motivere til vurdering av substitusjon, i tillegg til å redusere risikoen og skape et sunnere arbeidsmiljø, er lavere kostnader brukt på verneutstyr og avfallshåndtering.

På grunn av økt etterspørsel og forbrukerkunnskap, vil produkter som inneholder mindre skadelige kjemikalier automatisk oppnå et konkurransefortrinn.

5. Substitusjon er et viktig tiltak for å redusere risiko
Substitusjon er som oftest et av de første tiltakene bedrifter gjør for å redusere risiko. Ved å erstatte farlige stoffer med mindre farlige, reduseres samtidig risiko ved eksponering og behov for vernetiltak.

6. Et uakseptabelt høyt antall arbeidere blir eksponert for farlige stoffer

Kom i gang, og bytt ut de farligste kjemikaliene du også – det vil alltid lønne seg på lang sikt.

Start med vår guide, som tar deg gjennom arbeidet i seks steg. 

 

Kapittel 6

Hva må din virksomhet gjøre?

 

Du har plikt til å skaffe deg kunnskap om hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdere risikoen for helse og miljø.

I følge Produktkontrolloven §3a stilles det krav til at du skal vurdere om produktene du bruker, som inneholder farlige kjemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du skal også vurdere om det kanskje er mulig å velge en annen arbeidsmetode der man kan unngå bruk av farlige kjemikalier.

Merk at loven åpner for et unntak dersom det kan dokumenteres at substitusjon kan medføre urimelig kostnad eller ulempe.

Kapittel 7

Hvordan kan du vite om et stoff bør erstattes?

Gjennomfører du en grundig risikovurdering, vil du få en ryddig oversikt over hvilke stoffer som har de farligste egenskapene. Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som medfører risiko for kreft, skader på arvestoffet, reproduksjonsskader og allergi.

Flere og flere kjemikalier er lagt til ulike lister for kjemikalier som inneholder svært skadelige egenskaper. Disse stoffene vil skape problemer i den globale forsyningskjeden ettersom flere av disse vil bli forbudt eller strengt regulert. Trenden er klar, og vi ser konturene av en ny standard for bærekraftig kjemisk styring. I dag er mer enn 900 giftige kjemikalier som bør unngås i den globale forsyningskjeden, oppført på den uavhengige SIN-listen.

I tillegg er det et godt tips å følge nøye med på hvilke stoffer som ligger på miljømyndighetenes prioritetsliste og kandidatlisten i REACH.

Kandidatlisten inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø (SVHC). Stoffer på denne listen er kandidater til videre regulering under REACH. Det følger informasjonsplikt ved omsetting og bruk av et stoff på kandidatlista. Med andre ord er kandidatlisten ditt beste verktøy for virksomhetens fremtid. Finnes det stoffer på denne lista som inngår i produksjon eller salg av dine varer bør du vurdere substitusjon så fort som mulig.

Stoffer på kandidatlisten er kandidater for mulig inkludering i godkjenningslisten. Havner et stoff på denne listen må det søkes om tillatelse til å fortsette å bruke stoffet etter fristen. EcoOnline erfarer at dette er enormt tidkrevende og svært kostbart. Derfor anbefaler vi at du heller følger "føre-var-prinsippet" og erstatter de farlige kjemikaliene dine allerede i dag.

Lykke til - du gjør et viktig arbeid!