Arbeidsmiljøforskriftene | EcoOnline

Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene omhandler planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

 

For deg som har kjemikalier på arbeidsplassen er det spesielt viktig å beskytte mot fysiske skader.

Krav om sikkerhetsdatablad

For farlige kjemikalier skal leverandøren levere et sikkerhetsdatablad. Dette skal være på norsk og tilpasset norske forhold. Sikkerhetsdatabladene skal være lett tilgjengelige på arbeidsplassen.

Arbeid forebyggende – gjennomfør risikovurderinger

Håndtering av kjemikalier kan innebære høy risiko for både mennesker og miljøet. Flere steder i både arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, stilles det krav til at risikoen ved bruk av kjemikalier kartlegges.

Risikovurderinger skal dokumenteres og oppdateres jevnlig.

Særlige bestemmelser

Kjemikalier som er helse- eller miljøskadelige skal ikke anvendes dersom det er mulig å erstatte dem med et mindre farlig produkt (substitusjonsplikten). Man skal kunne dokumentere at substitusjon er vurdert.

Personer som er eller kan være eksponert for blant annet kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly eller blyforbindelser skal registreres i et personregister.  Et av målene med denne registreringen er at man i fremtiden skal kunne finne eventuelle sykdomssammenhenger. Opplysningene i et eksponeringsregister skal oppbevares i opp til 60 år.

 

Kontakt oss

Vi kan  regelverk og har digitale løsninger som kan hjelpe deg i gang. 

Kontakt oss
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline