Arbeidsmiljøloven | EcoOnline

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven finner man de ytre rammene for hva som gjelder for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Et av målene med arbeidsmiljøloven er å hindre at noen skal bli syke eller skadde som følge av det arbeidet de utfører. Loven gjelder for alle som arbeider, uansett alder eller ansettelsesform. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at alle bestemmelsene i loven blir overholdt.

 

Særlige krav ved kjemisk og biologisk helsefare

I tillegg til standarden om at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til enhver tid skal utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet, finnes det særlige krav dersom det finnes kjemiske eller biologiske stoffer på arbeidsplassen.

Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.

Dersom produktene som brukes kan innebære helsefare, skal det ikke brukes dersom de kan erstattes med andre (substitusjon).

Loven krever også at virksomheten skal føre et stoffkartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Stoffkartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling.

Særlige krav til produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale

Den som produserer eller importerer kjemikalier eller biologisk materiale skal skaffe til veie opplysninger om kjemikaliets eller materialets sammensetninger og egenskaper. Slike opplysninger fremkommer typisk på et sikkerhetsdatablad.

Vi gjør oppmerksom på at dette er redigert tekst. For nøyaktig lovtekst, anbefaler vi at du leser den på www.lovdata.no.

 
 

Kontakt oss

Vi kan  regelverk og har digitale løsninger som kan hjelpe deg i gang. 

Kontakt oss
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline