Datablad for kjemikalier | EcoOnline

Datablad for kjemikalier

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Tidligere ble dette kalt HMS – datablad, men den korrekte betegnelsen i dag er sikkerhetsdatablad. Likevel er det den vanligste betegnelsen datablad eller forkortelsen SDS.

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Datablader på nett

EcoOnline har Nordens største database for sikkerhetsdatablad. Med EcoOnlines digitale løsninger kan du søke, finne og samle alle dine datablad for kjemikalier på ett sted – enkelt og kostnadseffektivt.

Hver dag hjelper vi tusenvis av virksomheter med å kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak slik at de er trygge på å oppfylle alle kravene i regelverket. Våre løsninger er tilpasset alle virksomhetstyper og budsjetter. Sammen kan vi finne løsninger som garantert vil gi deg og dine kollegaer en enklere og tryggere hverdag. Klikk her og få en personlig presentasjon.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

Hvorfor er datablad viktig å bruke i HMS?

Sikkerhetsdatablader er en av de viktigste informasjonskildene om stoffer og stoffblandinger, og de gir arbeidsgiverne all nødvendig informasjon for å utføre risikovurderinger, informere og lære opp ansatte og innføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. I tillegg gjør databladene det mulig for de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier, i stand til å sikre seg mot helseskader.

Sikkerhetsdatabladene fungerer også som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å:

 • Kartlegge hvilke kjemikalier som brukes
 • Risikovurdere kjemikaliene
 • Sette i verk nødvendige vernetiltak

Hva inneholder et datablad?

Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkt, på norsk:

 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 2. Fareidentifikasjon
 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 4. Førstehjelpstiltak
 5. Brannslokkingstiltak
 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
 7. Håndtering og lagring
 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysninger
 12. Økologiske opplysninger
 13. Sluttbehandling
 14. Transportopplysninger
 15. Opplysninger om regelverk
 16. Andre opplysninger

Heldigvis er det ikke alle punktene som er like viktige, men det er syv du bør kunne. Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet. Vi har laget en oversikt over de 7 viktigste punktene i et datablad – laste ned her.

Et arbeidsgiveransvar

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle farlige stoffer i virksomheten har den nødvendige dokumentasjonen som kreves. Den enkleste måten å følge loven på, er å samle alle databladene i et digitalt stoffkartotek som EcoOnlines Chemical Manager. Da kan du være trygg på at den viktigste informasjonen alltid er tilgjengelig for de som har krav på det, og at databladene er oppdatert i forhold til innhold og format.

Et leverandøransvar

Det stilles detaljerte krav til hva et datablad for kjemikalier skal inneholde, blant annet informasjon om faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering. Det er leverandøren, produsenten eller importøren av et stoff eller en stoffblanding som er ansvarlig for å levere datablad til mottaker. Det skal stå klart angitt når databladet er utarbeidet og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.

 

Datablad skal utarbeides for:

 • Stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)
 • Stoffer som er persistente, som lagres i levende vev (bioakkumulerende) og giftige (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB)
 • Stoffer på kandidatlista i REACH

For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som inneholder:

 • minst ett farlig stoff i konsentrasjoner på minst 1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger, og minst 0,2 vektprosent for gassformige stoffer
 • minst ett PBT-stoff eller vPvB-stoff eller stoff på kandidatlisten i konsentrasjoner på minst 0,1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger
 • stoffer som det er fastsatt yrkeseksponeringsgrenser for i EØS-regelverket
 
Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier