Undersökning avslöjar behovet av ökade insatser för att hantera stress på svenska arbetsplatser

Undersökning avslöjar behovet av ökade insatser för att hantera stress på svenska arbetsplatser

Published 13 juni, 2023

2 minute read

EcoOnline har genomfört en enkätundersökning tillsammans med insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group*. 

Bland de mer iögonfallande resultaten framgick det att majoriteten av de tillfrågade inte vet om det har gjorts några insatser för att förebygga stress på sin arbetsplats, eller att det faktiskt inte har gjorts alls.

Enkätundersökningen som EcoOnline genomförde tillsammans med Origo Group om hur säkra Sveriges arbetsplatser är avslöjar flera brister i arbetsmiljön, där stress är en faktor som pekas ut av svenska arbetstagare. Totalt besvarade 1016 arbetsverksamma kvinnor och män i Sverige mellan 18-65 år enkäten och resultaten visar att 42 procent anser att deras arbetsgivare har gjort insatser för att förebygga stress, medan en majoritet på 58 procent svarade att inga insatser har gjorts eller att de inte känner till sådana insatser på deras arbetsplats.

– Det här signalerar tydligt behovet av att arbetsgivare prioriterar och satsar mer på stresshantering, främjandet av en hälsosam arbetsmiljö, och att detta förankras på ett bättre sätt hos personalen. Stress på arbetsplatsen kan ha allvarliga konsekvenser både för arbetstagarnas välbefinnande och företagens framgång, exempelvis att det kostar pengar att ha personal som är sjukskriven, säger Karin Källström, Training & Consultancy Expert på EcoOnline i Sverige. 

SE Stress Undersökning från EcoOnline

Flera mister livet till följd av stress

Arbetsmiljöverket släppte nyligen en uppdaterad version av sin rapport “Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige” där det framgår att totalt 772 personer om året uppskattas mista livet på grund av stress. Myndigheten betonar vikten av att arbetsgivare behöver ta ansvar för att förebygga och åtgärda stressrelaterade problem.

Trots att frågan ligger högt upp på samhällsagendan, och att många företag är medvetna om problemet, saknas kunskapen att nyttja verktygen för att åtgärda det menar Karin Källström. 

– Flera arbetsgivare vill gärna göra förändringar för att förebygga stress, men det fattas kunskap vilket leder till att det inte blir inte någon tydlig systematik i hur man arbetar med frågorna. Ett sätt är att kartlägga hur personalen har det och upplever sin arbetsmiljö genom till exempel medarbetarundersökningar. Arbetsgivare bör inkludera sin personal i dessa frågor och se hur de upplever stress och vad stress är för dem, sedan kan man arbeta vidare därifrån, säger Karin Källström. 

Tydliga riktlinjer

Genom att följa riktlinjerna och vägledningen från Arbetsmiljöverket kan arbetsgivare bidra till att skapa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Myndigheten framhåller även vikten av att se över arbetsbelastningen, organisera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, erbjuda resurser och stöd, och på så sätt främja en god balans mellan arbete och privatliv.

I föreskriften (Källa:AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår det bland annat även att bolag som inte kan genomföra tillförlitliga undersökningar, eller vidta nödvändiga åtgärder, måste anlita extern kompetens. Det finns fler delar i föreskriften som arbetsgivare måste arbeta med kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Vi vet att stressrelaterade ohälsa är en komplex fråga och kan vara utmanande att förebygga, men det finns flera sätt att göra det på. Det blev extra tydligt nu, i och med resultatet från vår egna enkätundersökning, hur utmanande det faktiskt är för alla typer av verksamheter. Att 60 procent inte vet om det har gjorts insatser för att förebygga stress, eller tycker att det inte har gjorts, är en ögonöppnare och något som arbetsgivare i Sverige behöver förändra, avslutar Karin Källström. 


*Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...