Kuinka noudattaa kemikaalien korvaamista koskevaa lainsäädäntöä

Kuinka noudattaa kemikaalien korvaamista koskevaa lainsäädäntöä

Julkaistu maaliskuuta 11, 2020

Lukuaika 2 min

Vaarallisimpien kemikaalien korvaamisesta turvallisemmilla vaihtoehdoilla määrätään sekä EU:n kemikaalilainsäädännössä että kansallisissa kemikaali- ja työturvallisuuslaeissa. Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan REACH-asetuksen ((EY) Nro. 1907/2006) nojalla kemikaalien turvallisen käytön hallinta on yritysten vastuulla.


Testaa itsesi: Tunnistatko nämä 10 terveydelle haitallista kemikaalia? 

Lainsäädäntö on olemassa ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisten kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta. Kaikkien vaarallisten kemikaalien mukana tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen mukaisesti. Lisäksi kaikki markkinoille saatettavat vaaralliset kemikaalit (aineet ja seokset) on luokiteltava, merkittävä ja pakattava CLP-asetuksen ((EY) Nro. 1272/2008) mukaisesti. REACH- ja CLP-asetuksien mukaan tiedot kemikaalien vaarallisuudesta tulee välittää toimitusketjussa selkeästi, jotta kemikaalien jatkokäyttäjät voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin mahdollisten kemiallisten vaarojen hallitsemiseksi.

Kansallisessa lainsäädännössä kemikaalilaki (599/2013) velvoittaa toiminnanharjoittajia yksiselitteisesti valitsemaan, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, kemikaaleista tai menetelmistä käyttöön sen, josta aiheutuu ihmisille ja ympäristölle vähiten vaaraa. Myös työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa ensisijaisesti poistamaan vaara- ja haittatekijät työpaikalta, tai, jos tämä ei ole mahdollista, korvaamaan ne vähemmän vaarallisilla. Erityisesti tulisi harkita vakavia terveyshaittoja, kuten syöpää tai perimävaurioita, aiheuttavien kemikaalien korvaamista.

 

Korvaamiseen ohjaavat prosessit REACH-asetuksessa

 

REACH-asetus tuli voimaan vuonna 2007. Siinä säädetään aineiden ominaisuuksia ja vaaroja koskevien tietojen keräämisestä ja arvioinnista sekä viranomaisten riskinhallintamenettelyistä EU-tasolla. Yritysten on rekisteröitävä aineet Euroopan kemikaalivirasto ECHA:an. ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat sekä rekisteröintiaineistojen laatua että aineiden ominaisuuksia ja mahdollista riskiä ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Aineiden arviointi kohdistetaan ensisijaisesti aineisiin, joiden epäillään aiheuttavan vaaraa ja joita valmistetaan tai maahantuodaan suuria määriä. Jos aineen käytön riskit todetaan arvioinnissa liian suuriksi, REACH-asetus mahdollistaa aineen käytön rajoittamisen tai aineen asettamisen luvanvaraiseksi. Lupamenettelyä varten aine tulee ensin tunnistaa ns. erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC) ja sisällyttää luvanvaraisten aineiden ehdokasluetteloon.

 

Terveydelle haitalliset kemikaalit - onko teillä näitä terveydelle haitallisia kemikaaleja työpaikalla? Katso listalta.

 

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

 

Kriteerit SVHC-aineiden tunnistamiseksi annetaan REACH-asetuksen artiklassa 57. Erityistä huolta aiheuttavat aineet ovat yleisimmin syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä (ns. CMR-aineita), tai ympäristössä hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT), tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB).

Lisäksi SVHC-aineeksi voidaan nostaa aine, joka aiheuttaa saman tasoista huolta kuin edellä mainitut aineet. Tällaisilla aineilla voi olla esimerkiksi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ja ne tunnistetaan tapauskohtaisesti.

ECHA päivittää ehdokasluettelon kahdesti vuodessa. Aineen nouseminen SVHC-aineeksi aiheuttaa velvoitteita ainetta käyttäville yrityksille jo ennen kuin aineesta tulee luvanvarainen. Kun aine lisätään ehdokasluetteloon, aineiden ja sitä sisältävien seosten ja esineiden toimittajien on tiedotettava siitä asiakkaita. Tavoitteena on SVHC-aineiden vähittäinen poistuminen markkinoilta ja menettely kannustaakin yrityksiä korvaamaan aineita vähemmän haitallisilla.

Lue myös artikkelimme kemikaalien korvausprosessista >

 

Luvanvaraiset aineet

 

Lupamenettelyllä viranomaiset voivat vielä tehokkaammin hallita SVHC-aineiden aiheuttamia riskejä ja edistää aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

ECHA arvioi säännöllisesti, tuleeko ehdokasluettelosta siirtää aineita luvanvaraisten aineiden luetteloon. Priorisoinnissa otetaan huomioon aineen vaaralliset ominaisuudet, käyttötapa ja määrä EU-markkinoilla. Kun aine lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon, sille määrätään viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen aineen käyttö on kielletty, kunnes sen toimittajalle tai käyttäjälle on myönnetty maksullinen lupa.

 

Rajoitetut aineet

 

Mikä tahansa EU:n jäsenvaltio tai ECHA komission pyynnöstä voivat esittää aineen käytön rajoittamista, jos sen epäillään aiheuttavan ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä.

Suuri osa rajoituksista koskee aineiden käyttöä kuluttajatuotteissa. Esimerkiksi lyijyn käyttöä on rajoitettu koruissa ja esineissä, jotka lapset voivat viedä suuhunsa. Kun aineen rajoitus tulee voimaan, kaikkien toimitusketjun toimijoiden, kuten aineen valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jatkokäyttäjien, on noudatettava rajoitusta. Täytäntöönpano on kunkin jäsenvaltion viranomaisten vastuulla.

Terveydelle haitalliset kemikaalit työpaikalla

 

Uusi tapa hallita kemikaalien korvaamista

 

REACH-asetuksen myötä tiukentunut kemikaalilainsäädäntö on johtanut kemikaalien hallinnan kehittämisen tarpeeseen. Kemikaalitietojen hallinta on tällöin ratkaisevassa asemassa, ja teknologinen kehitys on huomattavasti helpottanut siihen liittyvää työtä.

Aiemmin manuaaliset prosessit kemikaalitietojen keräämiseksi johtivat jälkijättöisiin ja reaktiivisiin toimiin, jotka olivat usein liian hitaita vastatakseen toimitusketjujen nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Myös kemikaalitietojen hidas ja epävarma tiedonjakelu loppukäyttäjille aiheutti hankaluuksia turvallisten työtapojen suunnittelussa.

Yritysten ja loppukäyttäjien on pystyttävä jatkuvasti tunnistamaan kemikaalinsa, niiden ominaisuudet sekä niihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Yritysten on myös seurattava käytössä olevia kemikaaleja, jotta haitallisimpia aineita voidaan poistaa käytöstä ja jotta hankintavaiheessa voidaan tehdä parempia päätöksiä haitallisten aineiden korvaamisesta työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi.  

Nykyaikainen, digitaalinen kemikaalitietokanta, jossa voi reaaliajassa verrata käytössä olevia kemikaaleja esimerkiksi ehdokasluettelon aineisiin sekä luvanvaraisiin ja rajoitettuihin aineisiin, onkin välttämätön toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lue myös kattava pakettimme kemikaalien korvaamisesta >

EcoOnline Chemical Manager on työkalu kemikaalien hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Chemical Managerin avulla yrityksenne kemikaalirekisterissä on aina uusimmat käyttöturvallisuustiedotteet, joiden sisältämän tiedon pohjalta voit tehdä esimerkiksi lainsäädäntöhakuja, yrityksen omia rajoituslistoja, raportteja, riskinarviointia ja korvaamisharkintaa.

Haluatko tietää lisää?

New call-to-action


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mikä on LCA eli elinkaariarviointi?

Tuotteen elinkaaren arviointi on olennainen osa yrityksen kestävää liiketoimintaa. Nykyään yrityksiltä odotetaan...

| Työturvallisuus
Mikä on CDP (Carbon Disclosure Project)?

Nykyään kestävän kehityksen raportointikehyksiä on monia erilaisia ja valtaosa organisaatioista on havahtunut niiden...

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...