Mikä on TR-mittari?

Mikä on TR-mittari?

Published 4 lokakuuta, 2022

2 minute read

Työturvallisuuden mittaaminen on monelle epäselvä ja turhan vaikea prosessi. Suomessa kehitetyn TR-mittarin avulla saadaan parempaa ja selkeämpää infoa työmaan työturvallisuudesta, helpommin. Tästä artikkelista opit kaiken tarvittavan TR-mittareista.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla -  lataa opas täältä >

Mikä on TR-mittari ja miksi TR-mittausta tehdään?

Talonrakennusalalla on Suomessa yleisesti käytössä työympäristön turvallisuustasoa mittaava TR-mittari. TR-mittarilla on tutkitusti selvä yhteys työmaan tapaturmariskiin, työn laatuun ja jopa taloudelliseen tulokseen.

TR-mittari on 1990-luvun alussa kehitetty talonrakennustyömaiden työturvallisuuden havaintomenetelmä. Ajan mittaan se on myös yleistynyt hallinnon tarkastajien ja alan yritysten käyttöön.

Kuinka TR-mittaus tehdään?

Havainnot tehdään kunnossa/ei-kunnossa tai kunnossa/korjattavaa periaatteella. Lomakkeen maksimipituus on haluttu pitää yhtenä A4-sivuna, joten havainnoitavaksi on otettu vain työturvallisuuden kannalta tärkeimmiksi tiedetyt asiat. Havainnot tehdään yhdestä alueesta tai työpisteestä kerrallaan.

Kun havaintoja tehdään riittävän paljon (riittävän useasta työpisteestä), voidaan laskea luotettavasti koko työpaikan indeksi. Indeksin laskennassa käytetään ns. tukkimiehen kirjanpitoa.

tommi-toponen-puhekupla-1
TR-mittarissa keskitytään kuuteen keskeiseen tapaturmiin vaikuttavaan asiaan:

  1. Työskentely (suojainten käyttö ja riskinotto)
  2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat
  3. Koneet ja välineet
  4. Putoamissuojaus
  5. Sähkö ja valaistus
  6. a) Järjestys ja jätehuolto
    b) pölyisyys

TR-mittauksen toteutuksesta vastaa työmaan vastaava mestari, mutta yleensä kierrokselle otetaan mukaan työntekijöitä, jolloin havainnointi toimii myös sitouttavana ja koulutuksellisena työkaluna.

Mitä tehdään TR-mittauksen jälkeen?

Mittauskierroksen jälkeen on tärkeää ryhtyä mahdollisimman nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin, osin turvallisuustason nostamiseksi ja riskien poistamiseksi mutta myös tapana osoittaa koko henkilökunnalle, että tehdyt havainnot oikeasti johtavat aitoihin parannuksiin. Näin TR-mittauksistakin tulee osa laajempaa turvallisuustyötä, joka askel askeleelta lisää työturvallisuutta ja henkilöstön suhtautumista siihen.

TR-mittauksen hyödyt ja edut

TR-mittaus on perinteistä ”rasti ruutuun” -menetelmää informatiivisempi ja osoittaa myös muutokset herkemmin, jolloin myös turvallisuutta kehittävät toimenpiteet löytyvät helpommin.

Esimerkiksi:

Kun 8 kymmenestä henkilöstä käyttää asianmukaisia henkilönsuojamia ja turvallisia työtapoja, saadaan tukkimiehen kirjanpidolla osaindeksiksi 80%. Rasti ruutuun -menetelmässä tulos olisi 0, riippumatta siitä, puuttuuko suojain yhdeltä vai kymmeneltä työntekijältä.

TR-mittari vs rasti ruutuun

Havaintokierroksen tulos on turvallisuusindeksi, joka ilmaisee kunnossa-havaintojen prosenttiosuuden kaikista havainnoista:

  • TR-indeksi = Kunnossa/kaikki havainnot x 100

Luotettavan tuloksen takaamiseksi on eri havainnoijien saatava samasta kohteesta sama tulos. Hyväksyttävä virhemarginaali on enintään ±5 prosenttiyksikköä (henkilöiden kouluttamisen jälkeen.)

Miten turvallisuudesta saadaan ensisijainen prioriteetti työpaikalla?

TR-mittarin luotettavuus ja pätevyys

TR-mittarin luotettavuudesta ja pätevyydestä on monta tutkimusta, esimerkiksi Uudellamaalla vuosina 1993-1997, jonka tutkimustulos oli varsin positiivinen:
TR-mittarin turvallisuusindeksillä on merkittävä yhteys työmaan tapaturmataajuuteen (tapaturmataajuus = työtapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.)

TR-mittari on otettu käyttöön myös johtamisen välineenä, ja käyttö on myös laajentunut ulkomaille, esimerkiksi Brittein saarille, Tanskaan ja Islantiin.

TR-mittari on yleisesti käytössä työmaiden lakisääteisen viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä, mutta myös turvallisten työtapojen muutoshankkeissa sekä mittarina turvallisuuskilpailuissa.

On hyvin suositeltavaa asettaa TR-mittauksille tavoite ja seurata toteutumista myös työmaakokouksissa. Tulostaulu asetetaan näkyvälle paikalle, jotta koko henkilöstö voi seurata indeksin kehitystä. Tämä tapa on osoittanut tehokkaaksi työpaikan turvallisuustason kehittäjäksi.

TR-Mittari osana työturvallisuuskokonaisuutta

Myös TR-mittauksia voidaan tehdä EcoOnline EHS -ohjelmiston avulla. Tavanomaisesta PDF-lomakkeesta poiketen työturvallisuusohjelmistossa tehtyjen TR-mittausten jatkojalostus, vertailu ja raportointi sujuu helpommin ja tehokkaammin.

Katso esittelyvideo EcoOnline EHS -ohjelmistosta:

New call-to-action

Lähteet:
EcoOnlinen asiantuntijahaastattelut
Laitinen H., Vuorinen M., Simola, A (2021) Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen. Tietosanoma.
Laitinen H, Päivärinta K (2010) A new-generation safety contest in the construction industry – A long-term evaluation of a real-life intervention. Safety Science 48(5) 680-686
Laitinen H, Marjamäki M, Päivärinta K (1999) The validity of the TR safety observation method on building construction. Accident Analysis and Prevention 31 463-472.
Laitinen H., Ruohomäki, I (1996) The effects of feedback and goal setting on safety performance at two construction sites. Safety Science 24(1) 61-73


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Kemikaaliturvallisuus
Tapaturmataajuus - mitä se kertoo ja miten sitä mitataan?

Työpaikkatapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka tapahtuu työpaikalla, siihen kuuluvalla alueella tai kahden...

| Kemikaaliturvallisuus
CSRD - EU:n uusi direktiivi kestävyysraportointiin

EU:n uudella kestävyysraportointidirektiivillä, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pyritään...

| Kemikaaliturvallisuus
GHS pähkinänkuoressa

Kemikaalien etiketit, varoitusmerkinnät ja vaaralausekkeet lienevät tuttuja useimmille kemikaalinkäyttäjille. Mutta...