5 työ- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvää lakiuudistusta

5 työ- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvää lakiuudistusta

Julkaistu huhtikuuta 6, 2023

Lukuaika 3 min

Vuodesta 2023 on tulossa tapahtumarikas vuosi Euroopan kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädännön kannalta. Useat aloitteet, jotka kumpuavat EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta strategiakehyksestä 2021-2027, ovat lähteneet liikkeelle. Myös EU-tason kemikaalilainsäädäntöä tarkistetaan osana EU:n kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian toteutusta. Lisäksi työturvallisuuslakiin on tulossa muutoksia.

Lainsäädännön seuraamisen helpottamiseksi olemme listanneet merkittävimmät kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntöön liittyvät muutokset tähän artikkeliin.

1) Työturvallisuuslaki uudistuu 1.6.2023 alkaen

Suomen työturvallisuuslaki uudistuu 1.6.2023 alkaen. Lakiuudistuksen tavoitteena on pidentää ikääntyneiden työkykyä ja mahdollistaa pidemmän työuran. Jatkossa yksilölliset seikat, kuten työntekijän ikääntyminen, on myös huomioitava turvallisen työn suunnittelussa. Mikäli yleiset työsuojelutoimenpiteet todetaan olevan riittämättömät pitää myös tehdä yksilöllisiä toimenpiteitä turvallisen työnteon varmistamiseksi.

Laissa on selkeytetty mitä kuormitustekijällä tarkoitetaan. Tuloksena voidaan todeta, että jatkossa pitää huomioida sekä psyykkiset (mm. vaikeista asiakaskohtaamisista johtuva stressi, jatkuvat keskeytykset, liallinen työmäärä) että fyysiset (mm. raskaat nostot, huono työergonomia, polvillaan tai kyykyssä työskentely) kuormitustekijät turvallisen työn suunnittelussa.

Käytännön vaikutukset työpaikoille

Uudistetun työturvallisuuslain myötä työnantajan velvoitteisiin kuuluu mm.:

  • varmistaa turvallinen työnteko myös ikääntyville työntekijöille
  • huomioida työhön liittyvät fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät
  • huomioida työntekijän henkilökohtaiset edellytykset (mm. ikääntyminen/nuori ikä, kielitaito) perehdytyksissä ja opastuksissa.

2) EU:n kemikaalistrategian aiheuttamat muutokset CLP-asetukseen (EY) N:o 1272/2008

EU:n kemikaalistrategian tavoitteena on haitallisimpien kemikaalien poistaminen EU-markkinoilta ja siirtyminen turvallisempiin ja kestävämpiin vaihtoehtoihin. Osana strategiaa myös CLP-asetusta (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta päivitetään. Joulukuussa 2022 komissio

  • antoi luonnoksen CLP-asetuksen muuttamisesta. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään selkeyttämään kemikaalien vaaramerkintöjä ja verkossa myytäviä kemikaaleja koskevia määräyksiä.
  • ehdotti uusia vaaraluokkia kemikaalien luokittelua varten. Uudet vaaraluokat ja merkinnät julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.3.2023 ja niiden käyttöönotossa on siirtymäaikoja.

Uudet vaaraluokat ovat:

  • hormonitoimintaa häiritsevät aineet (ED) ihmisten terveydelle tai ympäristölle,
  • ympäristössä hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (PBT); erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät (vPvB),
  • ympäristössä hitaasti hajoavat, kulkeutuvat ja myrkylliset (PMT); erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin kulkeutuvat (vPvM).

Hormonitoimintaa häiritsevät aineet voivat aiheuttaa haittaa hormonitoiminnalle, mikä voi johtaa muun muassa toimintakyvyn muutoksiin, syöpään tai lisääntymishäiriöihin.

Käytännön vaikutukset työpaikoille

Uudet vaaraluokat ja merkinnät tulevat voimaan huhtikuussa 2023, mutta vaaraluokkien käyttöönotossa on vaihtelevia, jopa useiden vuosien siirtymäaikoja. Kemikaalien valmistajien ja luokittelijoiden kannattaa välittömästi tutustua uusiin luokittelu- ja merkintävaatimuksiin.

Muut muutokset odottavat parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntää. Komissio myöntää, että muutokset voivat edellyttää joiltakin organisaatioilta investointeja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Almego®, EcoOnlinen ohjelmisto KTT:iden automatisoituun laadintaan, auttaa muuttuvan lainsäädännön noudattamisessa. KTT:iden laadintaa tehostavat muun muassa Almegon® sisäänrakennettu CLP-luokitusten laskuri ja turvalausekealgoritmi.

3) REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tarkistaminen

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan REACH-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006) tarkistus on siirretty vuoden 2023 jälkipuoliskolle. REACH-asetuksen tarkistus on osa EU:n kemikaalistrategian mukaista kehitystä ja muutoksia on suunnitteilla muun muassa aineiden rekisteröintivaatimuksiin sekä arviointi-, rajoitus- ja lupamenettelyihin. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa myös viestintää kemikaalien toimitusketjuissa.

Käytännön vaikutukset työpaikoille

Tässä vaiheessa on hyvä seurata tätä tarkistusta koskevia uutisia.

4) Lisääntymiselle vaaralliset aineet lisätty syöpädirektiiviin 2004/37/EY

Syövän torjuntaa koskevaa EU-direktiiviä eli niin kutsuttua syöpädirektiiviä (2004/37/EY) päivitettiin maaliskuussa 2022 koskemaan myös kategorioiden 1A ja 1B lisääntymiselle vaarallisia aineita ja seoksia, eli H360-luokiteltuja kemikaaleja.

Lisääntymiselle vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittoja lisääntymiselle, hedelmällisyydelle tai jälkeläisten kehitykselle. Pahimmassa tapauksessa lisääntymiselle vaarallisten aineiden arvioidaan voivan aiheuttaa EU-tasolla vuosittain jopa 1 274 uutta lisääntymisterveyshaittatapausta.

Direktiivi 2022/431/EU on pantava täytäntöön kansallisella viimeistään 5. huhtikuuta 2024, mikä tarkoittaa, että kansallisen lainsäädännön valmistelu on vielä kesken.

Käytännön vaikutukset työpaikoille

Lisääntymiselle vaarallisten aineiden sisällyttäminen direktiiviin tarkoittaa, että esimerkiksi työntekijöiden altistumisesta myös lisääntymiselle vaarallisille kemikaaleille on jatkossa pidettävä kirjaa työpaikalla. Lainsäädäntövalmistelun yhteydessä on parhaillaan käynnissä sen päättäminen, mihin tiedot altistuneista Suomessa tallennetaan. Työpaikkojen kannattaa jo nyt valmistautua huomioimaan myös H360-luokitellut kemikaalit syöpävaaran torjuntaa suunnitellessaan.

Jos haluat pysyä ajan tasalla kaikista altistumisista organisaatiossasi, Chemical Managerin Altistumismoduuli on luotu juuri tätä tarvetta varten. Sillä rekisteröit ja seuraat työntekijöiden altistumisia ja valmistaudut lainsäädännön muutokseen jo nyt.

5) Ehdotus asbestidirektiivin 2009/148/EY muuttamiseksi

Syyskuussa 2022 Euroopan komissio teki lainsäädäntöehdotuksen niin kutsutun asbestidirektiivin (2009/148/EY) muuttamiseksi, jotta työntekijöitä voitaisiin paremmin suojella asbestin aiheuttamilta haitoilta.

Ehdotuksen tarkoituksena on muun muassa alentaa työperäisen asbestialtistumisen sitovaa raja-arvoa kymmenesosaan nykyisestä eli 0,01 kuituun/cm3.

EU:ssa jopa 78 % havaituista työperäisistä syövistä liittyy asbestiin. On arvioitu, että 4,1-7,3 miljoonaa työntekijää, joista 97 % työskentelee rakennusalalla, altistuu EU:ssa asbestille.

Vaikka asbestin käyttö kiellettiin EU:ssa vuonna 2005, yli 220 miljoonaa rakennusta on rakennettu ennen kieltoa. Tämä on merkittävä riski erityisesti rakennus-, huolto- ja jätealojen työntekijöille.

Käytännön vaikutukset työpaikoille

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on tarkoitus keskustella ehdotetusta muutoksesta. Mikäli muutos hyväksytään, se on pantava täytäntöön kansallisella tasolla kahden vuoden sisällä. Ehdotusta on jo kritisoitu liian vaatimattomaksi.

Chemical Managerin Altistumismoduuliin voit kirjata myös asbestialtistumiset.

Yhteenveto

Lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus kemikaalien käyttöön kaikkialla EU:ssa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan luvanvaraisten kemikaalien volyymit EU-markkinoilla vähenivät 45 % vuosina 2010-2021. Joidenkin aineiden määrät pienenivät jo ennen käytön lopettamisen viimeistä päivämäärää, kun taas osan kohdalla vasta lopetuspäivämäärä on vähentänyt aineen käyttöä.

ECHA:n mukaan on mahdollista, että maksullinen lupamenettely on vähentänyt erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineet) käyttöä EU:ssa.

Lainsäädännön muuttuessa ja kehittyessä organisaatioiden pitää mukautua muutoksiin ja varmistaa, että uusia vaatimuksia noudatetaan. EcoOnlinella olemme huomanneet, että velvoitteiden täyttäminen on haaste monille organisaatioille.

Ratkaisumme kemikaalien hallintaan ja dokumentointiin auttavat sinua muun muassa seuraamaan altistumisia, korvaamaan vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla ja luomaan REACH- ja CLP-asetusten mukaisia käyttöturvallisuustiedotteita.

Jos haluat lisätietoja ratkaisuistamme, ole viipymättä yhteydessä meihin!


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...

| Työturvallisuus
Mikä on päästökerroin ja miten se lasketaan?

Yllättävän monelle suomalaiselle yritykselle päästölaskenta ja päästöraportointi eivät ole vapaaehtoisia, vaan niitä...

| Työturvallisuus
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) ja kasvihuonekaasut

Kasvihuonekaasut ovat monelle jo tuttuja käsitteitä. Harva voi kuitenkin sataprosenttisella varmuudella kertoa, kuinka...