5 sjanser du tar hvis du ikke erstatter farlige kjemikalier

5 sjanser du tar hvis du ikke erstatter farlige kjemikalier

Published 4 mai, 2020

4 minute read

I løpet av de siste 50 årene har produksjonen av kjemikalier steget fra 7 til 400 millioner tonn. Parallelt avdekker forskning hvilke skadelige effekter mange av disse stoffene har på mennesker og miljøet.  Resultatet er et strengt kjemikalieregelverk som krever at de farligste stoffene skal erstattes med bedre alternativ.

 

Mange stoffer som i dag er ulovlige eller strengt regulert har vært i utstrakt bruk i mange år. Det gjelder for eksempel asbest og polychlorerede biphenyler (PCB). På tross av nye regler og økt oppmerksomhet på farlige kjemikalier er mange av disse fremdeles å finne på mange norske arbeidsplasser.

 

Noen stoffer er farligere enn andre og mange av disse kan heldigvis erstattes av mindre farlige alternativer. Det er ditt ansvar å sørge for at de stoffene som kan være skadelige for mennesker, natur og miljø, men som likevel er i bruk, håndteres på riktig måte.

Hvis du ikke erstatter farlige kjemikalier og stoffer med mindre skadelige alternativer, risikerer du og din virksomhet å:

                                                           1. Utsette medarbeidere for unødvendig skade
                                                          2. Stå overfor flere fremvoksende risikofaktorer
                                                          3. Gjøre unødvendig skade på miljøet
                                                          4. Bli en mindre attraktiv arbeidsgiver
                                                          5. Gå glipp av viktige konkurransefordeler
 
                                                          I denne artikkelen får du svaret på hvilke konsekvenser det kan få dersom du ikke tar substitusjonsplikten på alvor.

1. Farlige kjemikalier utsetter medarbeidere for unødvendig skade


Det finnes en rekke helsemessige problemer som kan være forårsaket av kjemikalier. Dette gjelder alt fra mild øyeirritasjon til kreft og fødselsskader. Noen ganger kan virkningene være akutte, andre ganger har kjemikalier og stoffer en kumulativ effekt slik at det kan ta opptil 30 år før du blir syk eller klar over helseproblemene.

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen. 

Kreftfremkallende kjemikalier på arbeidsplassen er et velkjent problem. Forskning viser at det er klar sammenheng mellom visse yrker og kreftformer. En norsk studie viser at 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn er arbeidsbetinget. Det er blant annet ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som blir eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben.

I 2015 rapporterte 17 % av arbeidstakerne i EU at de blir utsatt for kjemiske produkter eller stoffer i minst en fjerdedel av arbeidstiden sin. I tillegg rapporterte 15 % at de inhalerte røyk, os, pulver eller støv på arbeidsplassen.

 

2. Farlige kjemikalier er en økende risikofaktor

 

Verden er i konstant forandring. Ny teknologi og nye lover er to faktorer som i stor grad endrer bruken av kjemikalier på en arbeidsplass.

 

I løpet av de siste 50 årene har produksjonen av kjemikalier steget fra 7 millioner tonn til 400 millioner tonn. Vi vet ennå ikke alt om disse kjemikaliene og for å øke kontrollen har ECHA opprettet verdens største database over kjemikalier. Denne databasen inneholder opplysninger om 140 000 kjemikalier og 22 667 unike stoffer.

 

Resultatet av mer forskning og økte krav til en mer bærekraftig produksjon har ført til at stadig flere kjemikalier blir klassifisert og lagt til ulike lister for kontroll og godkjenning. En av disse listene er kandidatlisten. Den inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø (SVHC). Stoffer på kandidatlisten er kandidater for mulig inkludering i godkjenningslisten.

 

Dersom du ikke erstatter kjemikalier som inneholder SVHC-stoffer risikerer du å måtte søke om tillatelse til å fortsette å bruke stoffet. Dette er både dyrt og tidkrevende, i tillegg til at dine medarbeidere og miljøet kontinuerlig blir utsatt for fare så lenge disse kjemikaliene er i bruk.

Har du oversikt over hvilke stoffer som er eller kan bli regulert? Og hva gjør du dersom det finnes et regulert stoff i varer du produserer, importerer eller selger?

 

Virksomheter bør være forberedt på at lovgivningen strammes inn. Vi ser allerede en sterk vekst i antall stoffer som blir lagt de ulike listene. For eksempel oppdaterte ECHA kandidatlisten den 16. januar 2020 med fire ny stoffer og 20. mars 2020 ble syv nye stoffer foreslått til autorisasjonslisten.  I tillegg finnes det mer enn 900 giftige kjemikalier som bør unngås i den globale forsyningskjeden, oppført på den uavhengige SIN-listen.

 

3. Farlige kjemikalier skader miljøet

I planter, dyr og mennesker finnes det en lav konsentrasjon av en rekke farlige stoffer. Stoffene er å finne i produkter vi omgir oss med til daglig, som for eksempel kosmetikk, klær, drikkeflasker og elektronikk.

 

Når stoffene fremstilles og brukes frigjøres kjemikalier i miljøet, men dette bør skje under kontrollerte forhold slik de ikke truer menneskets helse eller generelt biologisk mangfold. Likevel vet vi at farlige, menneskeskapte kjemikalier har forurenset både miljø og dyreliv, og at for eksempel fugler, isbjørner, alligatorer, frosker og mange plantearter lider under dette.

 

4. Farlige kjemikalier gjør deg til en mindre attraktiv arbeidsgiver


Hvis du lar være å erstatte farlige kjemikalier på din arbeidsplass risikerer du å bli en mindre attraktiv arbeidsgiver. Medarbeidere vil verne om den virksomheten de arbeider for, dersom de vet at de blir passet på og at potensielt farlige situasjoner blir håndtert på en god måte av ledelsen. Dermed kan det lønne seg å vie medarbeidernes velvære ekstra oppmerksomhet og ta deres sikkerhet alvorlig. Dette kan i tillegg ha andre positive utfall som bedre teamarbeid, økt produktivitet, redusert sykefravær og færre arbeidsulykker.

Les mer om sikkerhetskultur og få fem praktiske steg til hvordan du kan endre den i din virksomhet.

Arbeidsrelaterte helseproblemer resulterer i et økonomisk tap på 4–6 % av BNP for de fleste land. Ved å ta hensyn til grunnleggende helsefaktorer vil du kunne forebygge utgifter som følge av arbeidsrelaterte sykdommer eller helseplager med 200–800 NOK per arbeidstaker.

I undersøkelsen Global Talent Trends fra 2018 fant man dessuten at 50 % av de spurte gjerne ville se et større fokus på trivsel på deres arbeidsplass.


5. Farlige kjemikalier reduserer konkurransefortrinn


Når en virksomhet erstatter skadelige stoffer og kjemikalier med mindre farlige alternativ åpner det seg en mulighet for å markedsføre sine nye produkter som bærekraftige og trygge. Dersom en produsent av drikkeflasker for barn for eksempel bytter ut plast som inneholder det skadelige stoffet Bisphenol A (BPA) med et bedre alternativ, kan virksomheten markedsføre produktet som «BPA-fritt». Det vil bety mye for forbrukeren og gi virksomheten en konkurransefordel sammenlignet med de virksomhetene som ennå ikke har vært gjennom samme prosess.

 

Omsetningen på den bærekraftige markedsplassen øker stadig. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Accenture kunne mer en 80 % av de spurte melde om at de mente det var «viktig eller ekstremt viktig» at virksomheter designet miljøbevisste produkter.

 

Husk at:

Last ned vår steg-for-steg guide for å komme i gang med å erstatte farlige kjemikalier.

 

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...