Sikkerhetsdatablad: Alt du trenger å vite | EcoOnline

Hva er sikkerhetsdatablad?

Dersom selskapet ditt håndterer helsefarlige kjemikalier, krever loven at du har oppdaterte sikkerhetsdatablader som forteller de ansatte hvordan kjemikaliene skal håndteres på en sikker måte.

Her kan du lese hvorfor det er viktig med sikkerhetsdatablader og hva du er pliktig til å gjøre.

2020-08-20 14_09_44-services sds authoring
Kapittel 1

Hva er sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad (SDS) er et viktig dokument med et fast oppsett, som brukes til å informere ansatte og sikkerhetspersonell om hvordan kjemikalier og stoffblandinger skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte. Et sikkerhetsdatablad forteller også hva som må gjøres hvis det skulle oppstå en ulykke eller hendelse.

I sikkerhetsdatabladet finner du nyttig informasjon om faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering. I tillegg fungerer sikkerhetsdatabladene som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å:

 • Kartlegge hvilke kjemikalier som brukes
 • Risikovurdere kjemikaliene
 • Sette i verk nødvendige vernetiltak

Et sikkerhetsdatablad er et dokument, som inneholder svært viktig  informasjon om farlige kjemikalier, slik at du kan vurdere farene forbundet med bruken av dem. Det er leverandøren av kjemikaliet sin plikt å fremstille sikkerhetsdatablad for den farlige stoffblandingen de leverer. Det stilles også krav til at det skal finnes sikkerhetsdatablader hvor kjemikaliene brukes.

Det er viktig at alle ansatte har satt seg grunndig inn i sikkerhetsdatabladet for kjemikaliene de bruker. Det er også viktig å kontrollere sikkerhetsdatablader du mottar for å sikre samsvar med regelverket i landet det brukes. Norske sikkerhetsdatablader skal være på norsk språk, og i samsvar med CLP-forskriften om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier, og med REACH, som er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Siden innføringen av GHS, et internasjonalt system for håndtering av kjemikalier, brukes det et nytt standardisert system med felles struktur over hele verden for å sikre trygg bruk av kjemikalier.

Forkortelser

Tidligere ble sikkerhetsdatablad kalt helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Kanskje mest kjent under forkortelsen HMS-datablad. I dag er den mest brukte forkortelsen datablad eller SDS.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

Kapittel 2

Utfordringer med sikkerhetsdatablad

Det er en rekke utfordringer knyttet til sikkerhetsdatablader, derfor er det viktig for virksomheter å ta i bruk programvare for å håndtere den enorme mengden av dokumenter.

 • Stadig nye arbeidsoppgaver – Kjemikaliesikkerhet utgjør bare en liten del av arbeidsoppgavene til HMS-ansvarlig.
 • Kostbart – Fremskaffing av sikkerhetsdatablader og sikring av samsvar er både tid- og ressurskrevende.
 • Evigvarende arbeidsoppgave – Det er stadig behov for nye og oppdaterte utgaver av sikkerhetsdatablader, og dette medfører mye administrativt arbeid.
 • Ikke tilkoblet – Det finnes ikke et felles system for hele selskapet.
 • Komplisert – Ingen kontroll over farer/risikoer på stedet (kreftfremkallende stoffer, stoffer som er farlige for gravide, brennbare stoffer, osv).
 • Usikkert – Ingen oversikt over sikkerhetsdatablader og samsvar med kjemikaliesikkerhet for selskapet.
 • Manuelt – Tungvint med mange papirer for ansatte som må ha rask tilgang til viktig informasjon i sikkerhetsdatablader. Sikkerhetsdatabladene skal være lett tilgjengelige for alle ansatte i selskapet på alle steder med kjemikalier.
 • Dårlig system – Det er krevende å dele ut sikkerhetsdatablader og informasjon om risikovurdering til alle ansatte i et selskap.
 • Arbeidskrevende – Det går med mye tid og krefter til å kontakte og purre på produsenter hvert eneste år for å fremskaffe sikkerhetsdatabladene.
 • For mye informasjon – HMS-gruppen og de ansatte skal forstå og ta viktige avgjørelser på kort tid basert på informasjonen i sikkerhetsdatabladene.

Les om alle fordelene ved å bruke EcoOnlines Chemical Manager til å håndtere sikkerhetsdatablader og risikovurderinger av kjemikalier her >

Kapittel 3

Krav til sikkerhetsdatablad

Det stilles flere krav til både format og innhold i et sikkerhetsdatablad. Blant annet skal det stå klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.

Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Arbeidsgivere har plikt til å opprette stoffkartotek der alle sikkerhetsdatabladene samles. Arbeidstakerne skal læres opp i bruk av stoffkartoteket slik at de enkelt kan finne frem til viktig informasjon som finnes der.  I tillegg må det komme klart frem hvem som skal:

 • Ha ansvaret for å kontrollere sikkerhetsdatablad for nye kjemikalier når disse tas i bruk
 • Sikre at sikkerhetsdatabladene er oppdatert
 • Hente inn manglende opplysninger fra produsent/importør/leverandør hvis sikkerhetsdatabladene er mangelfulle

Sikkerhetsdatabladene skal hentes fra produsenten eller leverandøren av stoffet som har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering. Leverandøren skal oppdatere sikkerhetsdatabladene så snart det foreligger nye opplysninger, som for eksempel nye opplysninger om farer, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt.

Det er produsenten eller leverandøren av stoffet som har ansvar for å vurdere og fareklassifisere kjemikalier i henhold til nasjonalt og internasjonal regelverk. Fareklassifiseringen skal oppgis til selskapet i form av et sikkerhetsdatablad og ved merking av kjemikaliet.

Kapitel 4

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatabladet inneholder generell informasjon om stoffet, slik som fysiske, helsemessige og miljømessige farer, forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak for håndtering, oppbevaring og transport av kjemikalier. Det inneholder også tekniske og vitenskapelige opplysninger, slik som stabilitet og reaktivitet, toksikologi og eksponeringskontroll, i tillegg til andre opplysninger som datoen for utarbeidelsen eller tidspunkt for siste oppdatering.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladene skal presenteres i et standard, brukervennlig oppsett med 16 punkter:

 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 2. Fareidentifikasjon
 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 4. Førstehjelpstiltak
 5. Brannslokkingstiltak
 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
 7. Håndtering og lagring
 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysninger
 12. Økologiske opplysninger
 13. Sluttbehandling
 14. Transportopplysninger
 15. Opplysninger om regelverk
 16. Andre opplysninger

 

Eksempel på hvordan et sikkerhetsdatablad ser ut:

what a safety data sheet looks like

 

Kapittel 5

Slik leser du et sikkerhetsdatablad

Vi har samlet de sju viktigste punktene i sikkerhetsdatablader, slik at ansatte som håndterer farlige kjemikalier lettere kan forstå oppsettet og innholdet, og raskt finne frem til informasjonen de trenger. Beskrivelsen nedenfor gir deg en oversikt over de viktigste punktene du må kjenne til for å sikre effektiv håndtering av kjemikaliesikkerhet:

 

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

Gir en oversikt over de fysiske og helsemessige farene som er forbundet med bruk av stoffet. Informasjonen er nødvendig for å kunne vurdere risikoen for de ansatte og miljøet. Med CLP-forskriften har vi fått en rekke ulike klassifiseringsfarer i kategoriene fysisk fare, helsefare og miljøfare. Slike farer kan være akutt toksisitet, miljøfarer og hudsensibilisering. Finn ut mer om faresymbolene og få full kontroll på farlige kjemikalier.

Den europeiske CLP-forskriften deler dette punktet inn i flere underavsnitt:

CLP-mærker-til-blog

 • Fareklassifisering av stoffet
 • Signalord
 • Piktogrammer
 • Faresetning(er)
 • Sikkerhetssetninger
 • Beskrivelse av farer som ikke på annen måte er klassifisert
 • Andre krav i henhold til spesielle forskrifter


Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Dette punktet identifiserer ingrediensen(e) i stoffet som står oppført på sikkerhetsdatabladet, deriblant urenheter og stabiliserende tilsetningsstoffer, sammensetning, sammensetningens vekt, konsentrasjon og CAS-nummer.


Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Dette punktet beskriver hva slags førstehjelp ufaglærte personer skal gi til en person som er blitt eksponert for stoffet. Nødvendig informasjon er:

 • Instruksjoner om nødvendig førstehjelp basert på eksponeringsvei (innånding, kontakt med hud og øyne, og svelging).
 • Beskrivelse av de viktigste symptomene eller bivirkningene, og symptomer som er akutte eller som opptrer senere.
 • Anbefalinger om eventuelle behov for umiddelbar medisinsk hjelp eller spesialbehandling.


Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

Her finner du veiledning om sikker håndtering og betingelser for sikker oppbevaring av kjemikalier. Nødvendig informasjon er:

 • Forholdsregler for sikker håndtering, deriblant anbefalinger om håndtering av uforenlige kjemikalier, minimering av kjemikalieutslipp i miljøet og råd om vanlig praksis for hygiene (det er blant annet forbudt å spise, drikke og røyke på arbeidsområdet).
 • Anbefalinger om betingelser for sikker oppbevaring, deriblant uforenligheter. Råd om spesifikke krav til lagring (slik som ventilasjonskrav).


Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Dette punktet inneholder informasjon om personlig verneutstyr som kan brukes til å minimere eksponeringen for de ansatte, slik som vernebriller og hansker.


Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

Her gis det en detaljert beskrivelse av hvordan stoffet kan skade deg. Dette omfatter eksponeringsveier, symptomer, akutte og kroniske bivirkninger og ulike typer toksisitet.


Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

Her finnes informasjon om regelverk brukt av ansatte som skal sikre samsvar med regelverket.

Før stoffet fraktes til stedet, er det viktig å få oversikt over alle farer og avgjøre om det er egnet. Det skal velges mindre skadelige kjemikalier hvis slike finnes. Det holder ikke å ha et sikkerhetsdatablad - sikkerhetsdatabladet må være på norsk for Norge, og inneholde påkrevd informasjon for det norske markedet.

Det er viktig å kjenne til og forstå regelverket for å kunne skape et trygt arbeidsmiljø.

Faresymboler er ment å informere deg om risikoen et kjemikalie utsetter deg for på en lett gjenkjennelig måte.

Kapittel 6

Sikkerhetsdatablad og REACH

I henhold til REACH (EUs forordning nr. 1907/2006) skal alle leverandører eller produsenter av farlige stoffer stille til rådighet et sikkerhetsdatablad for farlige stoffer eller kjemikalier.

Sikkerhetsdatabladene skal være i henhold til REACH-forordningen og CLP-forskriften. Disse forordningene definerer kravene for klassifisering av stoffet og oppsettet på sikkerhetsdatabladet.

Ifølge artikkel 31 i REACH skal leverandører av kjemikalier (enhver fremstiller, importør, etterfølgende bruker eller distributør) stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne dersom stoffet er farlig. I noen tilfeller skal det også fremskaffes sikkerhetsdatablader for ikke-farlige kjemikalier som oppfyller kriteriene beskrevet i forordningene. Vedlegg II i EUs REACH-forordning nr. 1907/2006 har definert kravene for å sette sammen et sikkerhetsdatablad siden den ble innført i 2007.

I 2015 ble vedlegg II oppdatert med EUs forordning nr. 2015/830 for å ta hensyn til endringer i CLP-forskriften og den 5. utgaven av FNs internasjonale system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

REACH regulerer også når sikkerhetsdatablader skal oppdateres eller utstedes på nytt:

 • Hver gang det legges til ny informasjon om stoffet som kan endre risikoen eller faren forbundet med kjemikaliet, slik som en ny fareklassifisering, skal det utstedes et oppdatert sikkerhetsdatablad.
 • Hvis godkjenning fra ECHA er innvilget eller avslått.
 • Hvis det er innført en begrensning fra ECHA.

Hvor gamle kan sikkerhetsdatablader være?

Det anbefales å kontakte din leverandør årlig for å høre om det er gjort endringer i sikkerhetsdatabladene i stoffkartoteket ditt. Du trenger nemlig den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om potensielle risikoer for å kunne utføre risikovurderingen.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

Kapittel 7

Hvor oppbevares sikkerhetsdatablader på arbeidsplassen?

Du kan ha et stoffkartotek over alle kjemikaliene og sikkerhetsdatabladene på nettet. Kort fortalt er dette en oversikt over all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking, og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk, og virksomheten må etablere gode rutiner for oppdatering og bruk av informasjonen i stoffkartoteket, samt sørge for at alle arbeidstakerne har tilgang til informasjonen.


Stoffkartoteket kan være så enkelt eller sammensatt som du vil, så lenge du har med noen viktige opplysninger:

 • Navn på kjemikalie/stoff
 • Opplysninger om leverandør/fremstiller
 • ID-nummer, altså CAS-nummer

Kan sikkerhetsdatablader oppbevares på datamaskinen?

Ja! Dagens sikkerhetsdatablader for kjemikalier er så omfattende at det er nesten umulig å sikre samsvar med regelverket og prosedyrene du har på stedet. Med EcoOnlines digitale database – den største databasen for sikkerhetsdatablader i Nord-Europa – kan du søke etter og finne mange hundre tusen oppdaterte sikkerhetsdatablader.

Kapitel 8

Digital løsning for sikkerhetsdatablad

EcoOnline tilbyr Nordens største digitale løsning for sikkerhetsdatablad. I vår database kan du søke og finne tusenvis av oppdaterte sikkerhetsdatablad.

Vi hjelper tusenvis av virksomheter til å få orden på kjemikaliene og imøtekomme regelverket. Sammen kan vi finne løsninger som garantert vil gi deg og dine kollegaer en enklere og tryggere hverdag.
Start med en uforpliktende samtale i dag – klikk her og vi ringer deg.

 

 

Hva er din rolle?

For deg med leverandøransvar

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Publisher kobler deg og dine kunder sammen slik at du enkelt kan publisere, oppdatere og distribuere dine sikkerhetsdatablad direkte til dine kunders stoffkartotek.  I en felles database knyttes hele verdikjeden sammen, slik at det blir enkelt å publisere, oppdatere og tilgjengeliggjøre lovpålagt kjemikaliedokumentasjon.

For deg med arbeidsgiveransvar

Stoffkartoteket Chemical Manager er alt du trenger for å samle alle dine sikkerhetsdatablad, kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak – tilpasset alle virksomhetstyper og budsjetter.

Har du et stoff eller et produkt du ønsker å finne mer informasjon om?

Søk og finn sikkerhetsdatablad i Nordens største database – helt gratis.

Kom i gang med håndtering av sikkerhetsdatablad

Avtal en demo med en av våre konsulenter for å diskutere digitalisering og håndteringen av kjemikalier med EcoOnline. Eller klikk for å lese mer om løsningen vår.

Book et møte Les mer
NO_5-1000x1000

Mads Michael Elmar Swann

Sales Director, EcoOnline