Faresymboler og faremerking - få full oversikt her

Faresymboler og faremerking - få full oversikt her

Published 14 juni, 2021

2 minute read

Faresymboler er ment å informere deg om risikoen et kjemikalie utsetter deg for på en lett gjenkjennelig måte.

Reglene for faremerking er basert på CLP-ordningen, som siden 2008 har gitt retningslinjer for henholdsvis klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. I henhold til dette må alle sikkerhetsdatablad og faresymboler oppdateres i samsvar med kjemikaliebestemmelsene i CLP.

I dette innlegget veileder vi deg i hva du trenger å være oppmerksom på når det gjelder faremerking, samt hva de forskjellige farepiktogrammer betyr.

Last ned guiden: Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier >

 

Reglene for faremerkning

CLP-faremerkingsreglene gjelder for alle selskaper som produserer, importerer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. I tillegg til fare- og sikkerhetssetninger, må alle kjemikalier også være tydelig merket med faresymboler. De tidligere oransje faresymbolene som du sannsynligvis har sett før, er i dag erstattet av piktogrammer som er hvite med rød ramme.

I tillegg er det flere faresymboler som du må være oppmerksom på. Etikettene må være på Norsk (etikettene må være på det offisielle språket i det aktuelle landet, dvs. på Norsk i Norge), og skal tydelig informere om risikoen ved bruk og lagring av det spesifikke kjemikaliet.

Her er gjeldende faresymboler:

Faremærker

Noen kjemikalier / stoffer er farligere enn andre, og dette vises også med faresymboler. F.eks. "Helsefare" og "Miljøfarer" er mindre alvorlige / farlige enn "Akutt giftige" og "Kroniske helsefarer".

PST! Visste du at de rød-hvite-svarte faresymbolene offisielt kalles "fare-piktogrammer" og de tidligere oransje-svarte symbolene kalles "faresignaler" ifølge CLP-lovgivningen?

 


 

Kjenn til dine faresymboler

Det er ni faresymboler du kan støte på i arbeidet med kjemikalier. Nedenfor får du en oversikt over de ni symbolene, samt en gjennomgang av hva hvert symbol betyr.

 

Gas under trykk GHS04_bottle

Betydning:

 • Inneholder gass under trykk
 • Kan eksplodere ved oppvarming
 • Inneholder kjølt gass
 • Kan forårsake kuldeskader
Miljøfare GHS09_aq-pollut

Betydning:

 • Giftig eller meget giftig med langvarige virkninger for vannlevende organismer
Akkutt giftig / toksisitet GHS06_skull

Betydning:

 • Farlig ved svelging
 • Dødelig for hudkontakt
 • Farlig for innånding
 • Giftig ved svelging
 • Giftig ved hudkontakt
 • Giftig ved innånding
Helserisiko GHS07_exclam-1

Betydning:

 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
 • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon
 • Gir alvorlig øyeirritasjon
 • Forårsaker hudirritasjon
 • Farlig ved svelging
 • Farlig ved hudkontakt
 • Farlig ved innånding
 • Skadelig for folkehelsen og miljøet ved å ødelegge ozon i den øvre atmosfæren
Brannfarlig GHS02_flamme

Betydning:

 • Brennbar eller svært brannfarlig gass
 • Brannfarlig eller svært brannfarlig aerosol
 • Brennbar eller svært brannfarlig væske og damp
 • Brennbart fast stoff
Oksiderende GHS03_rondflam

Betydning:

 • Er oksiderende, dvs. kan forårsake eller intensivere brann
 • Kan være svært brannfarlig og forårsake brann eller eksplosjon
Eksplosiv GHS01_explos

Betydning:

 • Ustabil eksplosiv
 • Fare for masseeksplosjon
 • Alvorlig fare for utkast av fragmenter
 • Fare for brann og masseeksplosjon i tilfelle brann

 

Kronisk helserisiko GHS08_silhouete

Betydning:

 • Kan være dødelig ved svelging og inn i luftveiene
 • Kan forårsake organskader
 • Kan skade eller mistenkes for å skade fruktbarheten eller det ufødte barnet
 • Kan forårsake eller mistenkes for å forårsake kreft
 • Kan forårsake eller mistenkes for å forårsake genetiske defekter
 • Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
Etsende GHS05_acid_red

Betydning:

 • Kan etse metaller
 • Kan forårsake alvorlige etseskader på huden og øyeskader

 


4 tips til deg som produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

 1. Er produktene dine i butikkene med de gamle faresymbolene?
  Forsikre deg om at disse får de nye piktogramene eller blir trukket ut av markedet

 2. Du bør gå gjennom sikkerhetsdatabladene dine og kontrollere at informasjonen oppfyller de nye klassifiseringskravene.

 3. Få de nye faresymboler på alle produktene dine så snart som mulig.

 4. Sørg for at kundene dine får oppdatert sikkerhetsdatablad - hvis du ikke er forsiktig med dette, kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

 

4 tips til deg som håndterer kjemikalier på arbeidsplassen:

 1. Lær alle ansatte om hva de nye faresymboler betyr, slik at de vet hvordan de skal håndtere forskjellige kjemikalier.

 2. Sjekk om du har emballasje du fyller selv, og sørg for at den er utstyrt med riktig faremerking.

 3. Oppdater risikovurderinger og finn ut om den nye klassifiseringen påvirker risikoen din.

 4. Krev leverandørene dine å merke produktene sine med CLP-etikettene.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 


Forfatter Chris Berg

Chris Berg er markedssjef for EcoOnline i Norge. Han har over 10 års erfaring innen markedsføring og kommunikasjon for internasjonale selskap og i ulike bransjer. Alle artiklene er skrevet sammen med EcoOnlines produktspesialister, med kunnskap innen arbeidsmiljøspørsmål, opplæring og kjemikaliehåndtering.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...