Programvare for Overvåking av Skogbruk | EcoOnline
Forest being cut down due to poor forest due diligence monitoring
AKTSOMHETSVURDERINGER for skogbruk

Skape åpenhet og ansvarlighet i leverandørkjeden med programvare for Overvåking av Skogbruk

Vår kraftige programvare for aktsomhetsvurderinger for skogbruket gir deg mulighet til raskt å analysere miljørisiko i din globale leverandørkjede 

Identifiser raskt potensielle koblinger til ulovlige skogrisikoprodukter og overhold avskogingsregelverket 

  

United-Living-logo
"EcoOnline tilbyr en dynamisk pakke med miljørisikoanalyser, utarbeidet av et fleksibelt og teknisk kyndig team, sammen med en nyttig business intelligence-plattform for å analysere risikoresultatene fra enkeltområder til globale totaler. Teknisk støtte og opplæring tilbys også til brukerne, slik at de forstår dataene på plattformen.” 

Nthabiseng Nooe, Project Leader: Environmental Sustainability, PMI  
Understand risks in your global forest supply chain

Rask forståelse av tidligere, nåværende og fremtidige risikoer i skogforsyningskjeden.

Når din forsyningskjede spenner over hele kloden, kan det være en utfordring å sikre at den ikke inneholder noen koblinger til avskoging.

Reglene for avskogingsfrie produkter blir stadig strengere, og straffene for manglende overholdelse blir strengere.  

Vår programvare for aktsomhetsvurdering for skogbruk reduserer kompleksiteten ved overvåking av miljørisiko slik at du kan være trygg på at produktene dine er etisk og lovlig produsert.

 

Forest due diligence can help build a resilient global economy

Bygge en mer rettferdig, grønnere og mer motstandsdyktig global økonomi

For å støtte en mer bærekraftig fremtid må organisasjoner ta skritt for å bevise at deres globale skogforsyningskjeder er både avskogingsfrie og i samsvar med lovverket. 

Ved å gi deg tilgang til en rekke nøyaktige miljødata hjelper vår programvare for aktsomhetsvurdering for skogbruk deg med å raskt identifisere koblinger til råvarer med skogrisiko og andre miljørisikoer. 

 

Få tilgang til nøyaktig, global datainnsikt for å sikre at produktene dine er avskogingsfrie.

Vår programvare overvåker globale skogforsyningskjeder og dekker mer enn 100 000 gårder og andre forsyningsområder for å varsle deg om potensielle koblinger til ulovlig avskoging. 

Gjennom tilgang til verifiserte, myndighetsgodkjente globale data kan du sikre at skogforsyningskjeden din er - og forblir - kompatibel, etisk og bærekraftig. 

 

Global deforestation risk data report
  • Få en oversikt over avskogingsrisiko, status for biologisk mangfold og vannrisiko i den globale skogforsyningskjeden via én enkelt plattform. 
  • Tilgang til høykvalitets, kontekstuelle og autoritative data via forbedrede lavtliggende landkart i land over hele verden,  inkludert Brasil, Colombia, Mexico, Indonesia og med flere. 
  • Raskt analyserer din globale forsyningskjede som dekker 100,000-vis av gårder for å raskt identifisere enhver potensiell risiko. 
  • Oppfyller forpliktelsene dine i henhold til EUDR og UK Environment Act.Globalt anerkjent av organisasjoner for å sikre bærekraftig overholdelse. 

aggreko-logo
National-Express-Logo
PageGroup-Logo
csa-group-logo
groupon-logo

Ta informerte beslutninger basert på nøyaktige, aktuelle data.

Våre intuitive miljøprofileringsverktøy gjør det mulig å utforske risikoprofilene til potensielle fremtidige eiendeler, leverandører og innkjøpsregioner. 

checkmark-icon
Klimarisikoprofiler

Ta informerte beslutninger med tilgang til komplekse globale klimamodell-data for fysiske risikoer, som vannmangel, stormer, oversvømmelser, havnivåstigning og skogbranner, som er destillert til klar innsikt som kan brukes til å iverksette tiltak.

checkmark-icon
Vannrisikoprofiler

Forstå tidligere, nåværende og fremtidig vannrisiko i forsyningskjeden, inkludert grunnleggende vannrisiko og vanntilgjengelighet. Reagere raskt på tørke og kvantifisere fremtidig vannrisiko basert på klimaprognoser for nedbørsendringer.

checkmark-icon
Profiler for miljørisiko

Skaff deg en oversikt over avskogingsrisikoen, statusen for biologisk mangfold og vannrisikoen i din globale leverandørkjede. Finn ut hvor stor andel av leverandørkjeden din som opererer i områder med høy avskogingsrisiko og områder med høy verdi for biologisk mangfold.

checkmark-icon
Skogens risikoprofiler

En komplett skogovervåkingsløsning for leverandørkjeden din. For hver ressurs eller hvert innkjøpsområde kan du overvåke historisk avskoging, avskogingsrisiko og restaurering. Muliggjør overvåking av avskoging i nær sanntid for kontinuerlig å sikre samsvar.

John-Sisk-&-Son-logo
"Kombinasjonen av ekspertanalytikere, support og programvare gjorde det mulig for oss å være virkelig effektive og sette opp et enkelt system for input og datahåndtering. Avdelingene våre bruker programvaren månedlig til sporing av utslippskilder i scope 1 og 2, KPI-er og også til å lage oversikter.” 

Annie Blier, Director, Environment, IAMGOLD  

FAQ

Hva er skogrisikoråvarer?

Forest Risk Commodities er landbrukseksport knyttet til global avskoging, vanligvis gjennom konvertering av skog til jordbruksareal.  

Sju viktige råvarer er ansvarlige for anslagsvis 65 % av den årlige risikoen for tropisk avskoging i britiske leverandørkjeder (JNCC, 2021): 

 • Palm Oil 
 • Soy 
 • Cocoa 
 • Cattle (Beef and Leather) 
 • Coffee 
 • Maize 
 • Rubber 

Avskoging er den nest viktigste årsaken til klimaendringer globalt og står for 11 % av alle klimagassutslipp. I et forsøk på å bevare skog og utsatte økosystemer støtter Storbritannia og EU andre lands innsats ved å innføre åpenhet og ansvarlighet i skogforsyningskjeden. 

Hvilken avskogingslovgivning må jeg forholde meg til?

Den 29. juni 2023 trådte EUs forordning om avskogingsfrie produkter (EUDR) i kraft. I henhold til forordningen må enhver aktør eller forhandler som markedsfører (eller eksporterer) slike skogrisikoprodukter (eller produkter som bruker dem) i EU, kunne bevise at de ikke kommer fra nylig avskoget land eller er knyttet til skogforringelse. Forordningen trer i kraft i 2024, noe som betyr at alle kvalifiserte selskaper må implementere systemer for aktsomhetsvurderinger som omfatter: .

 • Geolokalisering av alle tomter der relevante råvarer ble produsert 
 • Konklusiv og verifiserbar informasjon om at de aktuelle råvarene er avskogingsfrie 
 • Konklusiv og verifiserbar informasjon om at de relevante råvarene er produsert i henhold til relevante lokale lover (for eksempel at de ikke er produsert i områder som er forbudt for landbruk) 

I tillegg har Storbritannia vedtatt en lignende lov - UK Environment Act vil gjøre det ulovlig for store bedrifter i Storbritannia å bruke skogrisikovarer som er produsert på ulovlig okkupert eller brukt land. Bedriftene må implementere et system for aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden for å vise at de overholder loven. .

Hvem må følge avskogingslovgivningen?

Mange bransjer vil bli berørt av den kommende avskogingslovgivningen, og de viktigste sektorene er landbruk, mat og finans. Disse sektorene er svært spesifikke, og må oppfylle følgende betingelser: 

 • Landbrukshandlere som kjøper viktige "skogrisiko"-råvarer som soya, storfekjøtt, palmeolje, kakao og kaffe 
 • Store matvareselskaper (500 ansatte, T/O £500m, med et betydelig fotavtrykk i Storbritannia, EU eller Nord-Amerika) med skogrisikoråvarer i leverandørkjeden 
 • Lokale produsentorganisasjoner som ønsker å sikre at gårdene deres får tilgang til internasjonale eksportmarkeder .
 • Banker som har behov for å screene lån som f.eks. landsbygdskreditt mot nullavskogingskriterier 

Internasjonale finansinstitusjoner som har behov for å screene porteføljer for eksponering mot manglende overholdelse av reglene om null avskoging. 

Hva kreves i henhold til EUDR?

For å overholde EUDR (European Union Deforestation Regulation), må selskapene implementere systemer for aktsomhetsvurderinger i hele leverandørkjeden. These systems should include: 

 • Nøkkelinformasjon som produktmengder, selskapsinformasjon om leverandører og kjøpere, opprinnelsesland 
 • Geolokalisering av gårder der de innkjøpte varene ble produsert 
 • Vurdering av om råvarene var fri for avskoging fra 2021 og fremover, og produsert i tråd med lokale lover 
 • Risikovurdering, inkludert utbredelsen av skog og avskoging i opprinnelsesregionen og lokale eiendomsforhold og urfolks rettigheter 
 • Risk mitigation measures 

For å gjøre dette effektivt bør selskapene bruke autoritative data av høy kvalitet som er anerkjent av nasjonale myndigheter med ansvar for å overvåke og forvalte skogressursene i landet/regionen der varen produseres. 

Dette minimerer feil som for eksempel at et avskogingsområde overses eller at en lokal produsent feilaktig anklages for avskoging, noe som kan være mer sannsynlig ved bruk av fritt tilgjengelige, globale datasett. 

Hva er en forsyningskjede?

Enforsyningskjede er et nettverk av enkeltpersoner og/eller selskaper som er involvert i å lage et produkt til en forbruker. For eksempel kan leverandørkjeden for en sjokoladebar omfatte produsenter som dyrker råvarene, foredlere som gjør råvarene om til noe du kan lage sjokolade av, og logistikk, som flytter produktet gjennom hvert trinn av produksjon, pakking og markedsføring; og markedsføring.  

Hva er avskoging?

Avskoging er rydding eller fjerning av skog på land som deretter konverteres til en annen arealbruk, for eksempel gårdsbruk, ranker eller urbane bruksområder. 

Hva er biologisk mangfold?

Biodiversitet er et begrep som brukes for å beskrive mangfoldet av liv på jorden. Et vanlig mål er "artsrikdom," dvs. antall arter som finnes i et område, og "pristineness" dvs, i hvilken grad et naturlig økosystem har blitt forstyrret. 

Hva er et vernet skogsområde?

Et vernet skogsområde er et juridisk definert skogsområde utpekt for bevaring eller bærekraftig forvaltning, for eksempel et skogreservat eller en nasjonalpark. 

Kontrollen av forsyningskjeden ble nettopp enklere.

Snakk med en av våre interne programvare -eksperter.

Få svar på spørsmålene dine

Woman standing with blue jacket
Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si

Relevante artikler

| Health & Safety
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Health & Safety
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Health & Safety
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...