EcoOnline konsulenttjenester

Konsulenttjenester

La oss hjelpe deg å få kontroll!

business people group with young adults and senior on meeting at modern bright office interior.

Oversikt over våre tjenester

EcoOnline tilbyr helse- og sikkerhetsrådgivningstjenester skreddersydd for bedriftens behov. Vi kan tilby ekspertisen som er nødvendig for å sette opp og vedlikeholde ditt kjemikaliehåndteringssystem. Våre kunnskapsrike eksperter er her for å gi veiledning og støtte når det trengs.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

INTERNKONTROLL KJEMIKALIER

Hensikt:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Gjennomføring:

Start allerede ved innkjøp. Rådgiver kan bistå dere å sette opp tilpasset innkjøpsrutine og mottakskontroll etter deres rolle, plikter og krav i henhold til regelverket.

Kartlegging, risikovurdering, tiltak, substitusjon, revisjon, opplæring, rutiner for trygg håndtering og lagring, avfallshåndtering etc. hører hjemme i internkontrollen. Rådgiver kan bistå med rådgivning etter behov.

REVISJON AV KJEMIKALIEHÅNDTERINGEN

REVISJON AV KJEMIKALIEHÅNDTERINGEN

Hensikt:

Få dannet et øyeblikksbilde av kjemikaliehåndteringen i virksomheten.

Gjennomføring:

Rådgiver gjennomfører en fysisk revisjon av kjemikaliehåndteringen hos virksomheten.

Det foretas stikkprøver rundt kjemikalier, SDS og status i stoffkartotek.

Videre gjøres vurderinger rundt lagring og oppbevaring, førstehjelpsutstyr, verneutstyr, utstyr for opprydding av søl og avfallshåndtering.

Resultat:

Funn blir oppsummert i en rapport, og virksomheten får dermed et godt bilde av øyeblikkstilstanden rundt kjemikaliehåndteringen i virksomheten. 

KJEMIKALIEKARTLEGGING

KJEMIKALIEKARTLEGGING

Hensikt:

Sørge for å få oversikt over alle kjemikalier som befinner seg i virksomhetens lokaler, område, kjøretøy, kofferter etc.

Gjennomføring:

Rådgiver er fysisk tilstede på avtalte lokasjoner og kartlegger alt som finnes av kjemikalier. 

Forberedelse hos virksomhet:

Før rådgiver kommer på besøk anbefales det at kunde gjør en opprydding:

 • Gamle kjemikalier leveres inn som farlig avfall
 • Reduser antall kjemikalier om mulig. Kan for eksempel antall løsemidler reduseres til to stykker?

Resultat:

En oversikt over virksomhetens kjemikalier som danner grunnlag for oppbygging eller oppdatering av stoffkartoteket.

OPPBYGGING/OPPDATERING AV CHEMICAL MANAGER

OPPBYGGING/OPPDATERING AV CHEMICAL MANAGER

Hensikt:

Sørge for at alle kjemikalier der det er krav til SDS foreligger i virksomhetens stoffkartotek.

Gjennomføring:

Basert på oversikten fra kjemikaliekartleggingen bygger vi opp stoffkartoteket fra bunnen av eller oppdaterer eksisterende stoffkartotek. Hensiktsmessige lokasjoner avklares med virksomhet.

Resultat:

Et oppdatert stoffkartotek.

Tips:

 • Hold stoffkartoteket oppdatert. Det betyr at det må driftes. Om dere mangler ressurser kan vi hjelpe dere.
 • Sørg for å ha gode innkjøpsrutiner. Et spontant innkjøp feller raskt oversikten! Vi kan hjelpe dere å få på plass innkjøpsrutinen.

KVALITETSSIKRING ELLER UTARBEIDELSE AV SDS

Hensikt:

Arbeidsgiveren må sørge for å kontrollere at opplysningene i sikkerhetsdatabladet fra leverandøren samsvarer med kravene i vedlegg II i REACH, og at opplysningene er dekkende ut fra det formålet som kjemikaliene skal brukes til i virksomhetene.

Vi kan gjøre kvalitetsjekk av virksomhetens SDS eller om dere ikke får tak i SDS av tilstrekkelig kvalitet eller påkrevd språk kan vi utarbeide SDS for deg(link til SDSsiden)

RISIKOVURDERING, TILTAK OG SUBSTITUSJON

Hensikt:

Arbeidsgiver må foreta vurdering av faren for eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen. Det vil si kartlegge og risikovurdere bruken av kjemikalier og faren for eksponering. På grunnlag av risikovurderingen må arbeidsgiver iverksette tiltak for å fjerne eller redusere eksponeringen. Virksomheter som bruker kjemikalier som kan medføre helse- eller miljøskade eller produkter som inneholder slike stoffer har også substitusjonsplikt.

Gjennomføring:

Rådgiver bistår eller utfører risikovurdering av kundens kjemikalier, uansett må dette foregå i samarbeid med relevante representanter hos virksomheten (brukere, verneombud etc.).

Videre kan vi gi rådgivning rundt tiltak og substitusjonsvurderinger.

Bistand til å sette opp virksomhetens risikokriterier.

DRIFTING AV CHEMCIAL MANAGER

Hensikt:

Sørge for å holde stoffkartoteket oppdatert.

Gjennomføring:

Rådgiver drifter virksomhetens stoffkartotek.

 • Kvalitetssikrer og legger til SDS for nye kjemikalier for virksomheten
 • Arkiverer SDS for utgåtte kjemikalier
 • Kontrollerer oppdaterte SDS
 • Oppdaterer risikovurderinger når det kreves:
  • Oppdateringer i SDS som påvirker risikoforhold
  • Endring i forhold hos virksomheten som bruksmåte, lokasjonsforhold etc.
 • Bistand substitusjonsvurderinger og tiltak ved behov
 • Generering av statusrapport til avtalt tidsintervall

Når kan det være lurt å bruke konsulent?

Dersom dere mangler ressurser med engasjement eller kompetanse rundt HMS, eller tid til å drifte stoffkartoteket og jobbe aktivt med HMS, kultur og internkontroll, anbefaler vi å sette bort deler av arbeidet til konsulent. Det rakner fort om det ikke finnes dedikerte personer.  

Dere kan aldri gi fra dere det totale ansvaret, men sammen kan vi arbeide for at deres ansatte skal være tryggest mulig, og vi hjelper dere å få oversikt, informasjon og få jobben gjort, og kan også bidra med å spre kunnskap gjennom opplæring av ansatte, som igjen skaper positiv ringvirkninger i virksomheten.  

Gjennom en rapport får dere oversikt over farer knyttet til kjemikaliene, om dere har kjemikalier som inneholder stoffer som er omfattet av restriksjoner eller begrensninger eller andre regelverk.

Dersom dere støter på utfordringer eller har spørsmål rundt kjemikalier og regelverk i hverdagen, er det bare å ta kontakt med rådgiver for hjelp.

Vi kan også holde bedriftsinternekurs, ta kontakt for ønske om innhold.

AA---Quote-Valvoline-150x100

“Uten EcoOnline hadde vi måttet ansette en ekstra person til å håndtere alle våre sikkerhetsdatablader!"

- Juliana Hestad, Product Manager, Valvoline Oil AS 

La oss hjelpe deg å få kontroll!


Kontakt oss i dag for å komme igang med kjemikaliekartlegging, revisjon, oppdatering og mye annet.

 
Send forespørsel
Untitled design (6)-Aug-03-2022-12-12-23-48-PM-2

Irene Solvang Sortland

Director of Training & Consultancy

EcoOnline Norge

Se våre siste artikler