Eksponeringsregister | EcoOnline

Eksponeringsregister

Et register for arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier.

 

Eksponeringsregister

 1. Et eksponeringsregister omfatter også ioniserende stråling, støv fra asbestfiber, helsefarlige stoffer ved bergarbeid og biologiske faktorer.

  Krav om register finner du i «Forskrift om utførelse av arbeid» § 31-1, og gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom/skade viser seg. Derfor skal registeret finnes tilgjengelig i opp til 60 år fra eksponeringen fant sted.

  Formålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstakere som har vært utsatt for skadelige forhold. Det skal også være mulig for andre å finne tilbake til disse arbeidstakerne etter lang tid.

  Les mer om hvordan eksponeringsregisteret Exposure hjelper deg å holde kontroll over arbeidstakere som blir eksponert for kjemikalier som kan gi alvorlige sykdommer over tid.


  10 fakta om eksponeringsregister:

  1. All kontakt med kjemikalier som er kreftfremkallende, mutagene eller inneholder bly eller blyforbindelser skal registreres i et eksponeringsregister.

  2. I tillegg skal man registrere all kontakt med støv med asbestfiber, og visse biologiske faktorer.

  3. Enkelte yrkesgrupper skal også registrere eksponering som ioniserende stråling eller eksponering i forbindelse med bergarbeid.

  4. Det er arbeidsgivers ansvar å føre register over eksponeringene.

  5. Krav om register finner du i «Forskrift om utførelse av arbeid» § 31-1, og gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom/skade viser seg.

  6. Registeret skal finnes tilgjengelig i opp til 60 år fra eksponeringen fant sted.

  7. Registerets hensikt er å ivareta den ansattes helse. Det tjener også som dokumentasjon ved en eventuell yrkesskadeerstatning.

  8. Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet.

  9. Alle kjemikalier må være risikovurdert på forhånd, og eksponeringens hyppighet og varighet bør kartlegges.

  10. Dette arbeidet er så viktig at du skal si fra til verneombudet i virksomheten, dersom dette ikke blir gjort.

GRATIS GUIDE

Usikker på hvilke faktorer som krever et eksponerinsgregister?

Se vår enkle oversikt over de 6 faktorene som krever et eksponeringsregister og få kontroll.

Last den ned her
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline