Kemikaliesäkerhet - Jobbar ditt företag med de rätta verktygen?

Kemikaliesäkerhet - Jobbar ditt företag med de rätta verktygen?

Published 11 oktober, 2019

2 minute read

Att ha en god hälso- och säkerhetskultur i verksamheten är mycket viktigt. För att arbetstagarna ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt måste de få relevant information som är lätt att förstå och rätt verktyg för att hantera den informationen på rätt plats och vid rätt tillfälle. Finns det förbättringspotential i din verksamhet?

Kemikaliesäkerhet – arbetsgivarens ansvar 

Kemikalie- och arbetssäkerhetslagstiftning lägger en stor mängd ansvar och skyldigheter på arbetsgivare när det gäller att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier. Ett exempel är kravet på att skydda arbetstagarnas hälsa som gäller för företag och andra organisationer, oavsett verksamhetens omfattning.

Att hålla sig informerad om de här reglerna och implementera skyddsåtgärder kan innebära stora svårigheter för små och medelstora företag. Det kan bero på bristande kunskap eller vilja, speciellt om kemikalier inte tillhör företagets kärnverksamhet. Det kan också vara svårt att hitta anställda som känner till lagstiftningen kring hantering av kemikalierisker och alla dess skyldigheter, och som kan vidta rätt åtgärder för att skydda anställda och miljön. Ibland är företagen inte ens medvetna om att farliga kemikalier används i deras dagliga verksamhet. I sådana fall är det olycksförebyggande arbetet ofta mycket dåligt.

Men bristande förståelse för dessa krav från arbetsgivarnas sida befriar dem inte från ansvar eller plikten att följa lagstiftningen. Därför är det av yttersta vikt att hitta lämpliga arbetsverktyg för att hantera kemikaliesäkerheten och säkerställa att du och dina anställda är medvetna om de faror som utgår från kemikalier på arbetsplatsen.

New call-to-action

Utse en HMS-ansvarig som delar med sig 

Att dela viktig information om farliga kemikalier i försörjningskedjan och värna miljön och arbetstagarnas hälsa är ett sätt att säkra både kontinuitet och lönsamhet i företaget. Framför allt i mindre företag kan enskilda arbetstagare ha en nyckelroll i flera delar av företagets verksamhet. Det här leder till att kunskaperna koncentreras till en begränsad del av företagets personal. I sådana fall kan en olycka på arbetsplatsen eller en oförutsägbar frånvaro leda till störningar i produktionsprocesserna. En välutbildad och erfaren medarbetare kan dessutom vara dyr att ersätta om eller när detta blir nödvändigt.

Brist på respekt för skyldigheter och hälso- och säkerhetsåtgärder kan, utöver rena personskador, även resultera i en försämring av företagets rykte och leda till böter, fängelse och driftavbrott. Ett företag som är känt för bristande ansvar och dåligt rykte kan dessutom få svårt att rekrytera bra medarbetare.

Bra digitala arbetsverktyg hjälper dig att skapa en säkerhetskultur 

Det finns två viktiga typer av information som ditt företag behöver för att ge de anställda detaljerad information om kemikaliesäkerheten: säkerhetsdatablad och riskbedömning. Ett säkerhetsdatablad är en grundläggande informationskälla om farliga kemikalier i försörjningskedjan. Det ger aktören möjlighet att lagenligt ange och bedöma riskerna i samband med användningen av en kemikalie och att utforma och implementera lämpliga åtgärder för riskhantering.

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet

Chemical Manager automatiserar hanteringen 

Att uppdatera och analysera informationen i säkerhetsdatabladen i syfte att skapa riskbedömningar är i praktiken ett tidskrävande och ständigt pågående arbete. I synnerhet mindre företag kan ta hjälp av EcoOnline för att få ett arbetsverktyg att göra sina riskbedömningar i, där säkerhetsdatabladen finns i databasen och är enkla att lägga till i sin digitala kemikalieförteckning och dessutom uppdateras automatiskt.

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....