Mjukvara för att följa avskogningsförordningen | EcoOnline
Forest being cut down due to poor forest due diligence monitoring
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: FOREST DUE DILIGENCE

Mjukvara för Forest Due Diligenice

Med vår programvara kopplat till EU:s avskogningsdirektiv kan du snabbt analysera miljörisker inom din globala leveranskedja. 

Gör det enklare att följa avskogningsförordningen redan idag!

  

United-Living-logo
"EcoOnline erbjuder en dynamisk uppsättning miljöriskanalyser, som utförs av ett flexibelt och tekniskt kunnigt team, tillsammans med en användbar plattform för affärsinformation för att analysera riskresultaten från enskilda intresseområden till globala totalsummor. Teknisk support och utbildning erbjuds också till användare så att det finns en förståelse för data på plattformen.” 

Nthabiseng Nooe, Project Leader: Environmental Sustainability, PMI  
Understand risks in your global forest supply chain

Förstå snabbt risker för avskogning i din värdekedja

När din värdekejda sträcker sig över hela världen, kan det vara en utmaning att säkerställa att den inte innehåller några länkar till avskogning. Det vill säga att dina produkter kan bidra till avskogning - här gäller det att ha kontroll!

Reglerna för produkter fria från avskogning blir allt strängare. EU har ett direktiv (avskogningsdirektiv)  som successivt kommer att omfatta många olika verksamheter.

Vår programvara för Forest Due Diligence minskar komplexiteten i övervakningen av miljörisker så att du kan få kontroll på att dina produkter har etiskt och lagligt ursprung.

 

Forest due diligence can help build a resilient global economy

Bygga en rättvisare, grönare och mer motståndskraftig global ekonomi

För att stödja en mer hållbar framtid måste organisationer och olika verksamheter vidta åtgärder för att bevisa att deras globala värdekedja uppfyller krav enligt direktiv och lagar. 

Genom att ge dig tillgång till relevant miljödata hjälper vår programvara Forest Due Diligence dig att snabbt identifiera kopplingar till avskogning och andra miljörisker.  

Få tillgång till korrekta, globala datainsikter för att säkerställa att dina produkter är fria från avskogning

Vår Forest Due Diligence-produkt övervakar globala värdekedjor och täcker 100 000+ gårdar och andra försörjningsområden för att varna dig om potentiella kopplingar till  olaglig avskogning. 

Genom tillgång till verifierade global data från myndigheter kan du säkerställa att din värdekedja är - och förblir - kompatibel, etisk och hållbar. 

 

Global deforestation risk data report
  • Få en överblick på hög nivå över avskogningsrisken, statusen för biologisk mångfald och vattenrisken i din globala värdekedja via en enda plattform 
  • Tillgång till högkvalitativ och kontrollerad data via förbättrade kartor över marker i länder runt om i världen, inklusive Brasilien, Colombia, Mexiko, Indonesien och mer. 
  • Analysera snabbt din globala leveranskedja som omfattar 100 000-tals gårdar för att snabbt identifiera potentiella risker. 
  • Uppfylla dina skyldigheter enligt EUDR och UK:s miljölagAnvänds av globala verksamheter för att övervaka sin efterlevnad  

aggreko-logo
National-Express-Logo
PageGroup-Logo
csa-group-logo
groupon-logo

Fatta välgrundade beslut baserade på korrekta och aktuella uppgifter  

Med våra intuitiva systemstöd för miljöprofilering kan du utforska
riskprofilerna för potentiella framtida råvarukällor,
leverantörer och inköpsregioner.  

checkmark-icon
Profiler för klimatrisker

Ta välgrundade beslut med tillgång till komplexa globala klimatmodeller för fysiska risker som vattenbrist, stormar, översvämningar, stigande havsnivåer och skogsbränder, omvandlade till tydliga insikter som kan användas för att agera.

checkmark-icon
Riskprofil för vatten

Förstå tidigare, nuvarande och framtida vattenrisker i hela leveranskedjan, inklusive grundläggande vattenrisker och vattentillgång. Reagera snabbt på torka och kvantifiera framtida vattenrisker baserat på klimatprognoser för nederbördsförändringar.

checkmark-icon
Profilerare för miljörisker

Få en översikt på hög nivå över avskogningsrisken, statusen för biologisk mångfald och vattenrisken i din globala leveranskedja. Fastställ hur stor andel av din leveranskedja som är verksam i områden med hög risk för avskogning och områden med högt värde för biologisk mångfald.

checkmark-icon
Riskprofilerare för skog

En komplett lösning för skogsövervakning i din leveranskedja. För varje tillgång eller inköpsområde kan du övervaka historisk avskogning, risk för avskogning och återställande. Möjliggör övervakning av avskogning i nära realtid för att kontinuerligt övervaka efterlevnaden.

John-Sisk-&-Son-logo
"Kombinationen av expertanalytiker, support och programvara gjorde att vi kunde vara verkligt effektiva och skapa ett enkelt system för inmatning och datahantering. Våra anläggningar använder programvaran varje månad för att spåra utsläppskällor i scope 1 och 2, KPI:er och ävenför att skapa instrumentpaneler.” 

Annie Blier, Director, Environment, IAMGOLD  

Vanliga frågor

Vem måste följa lagstiftningen om avskogning?

Många branscher kommer att påverkas av den kommande lagstiftningen om avskogning, och de primära sektorerna är jordbruk, livsmedel och finans. Dessa sektorer är mycket specifika och kommer att behöva följa lagstiftningen om de uppfyller följande villkor: 

 • Jordbrukshandlare som köper viktiga "skogsrisk"-råvaror som soja, nötkött, palmolja, kakao och kaffe 
 • Stora livsmedelsföretag (>500 anställda, T/O >£500m, med ett betydande fotavtryck i Storbritannien, EU eller Nordamerika) med skogsriskråvaror i sina leveranskedjor 
 • Lokala producentorganisationer som vill säkerställa att deras gårdar får tillgång till internationella exportmarknader 
 • Banker som behöver granska lån som landsbygdskrediter mot kriterier för noll avskogning 

Internationella finansinstitut som behöver granska portföljer med avseende på exponering för bristande efterlevnad av reglerna om noll avskogning. 

Vilken lagstiftning om avskogning måste jag följa?

Under 2023 antogs EU:s avskogningsförordning

Vad innebär direktivet?

 • Förbjuder försäljning av produkter inom EU, som orsakar avskogning.
 • Gäller för soja, nötkött, palmolja, kaffe, kakao och trä.
 • Företag måste spåra varifrån deras produkter kommer och se till att de inte är kopplade till avskogning.
 • Länder som producerar dessa produkter måste visa att de bekämpar avskogning.

Exempel på berörda företag:

 • Livsmedelsföretag
 • Handelsföretag
 • Skogsföretag
 • Möbelföretag

Direktivet gäller även för företag som inte är etablerade i EU men som säljer produkter på EU-marknaden och företag har till december 2025 att börja följa reglerna.

Vad krävs enligt EUDR? EU:s avskogsningsdirektiv

För att följa EUDR (EU:s direktiv för avskogning) kommer företagen att behöva införa system i sina leveranskedjor/värdekedjor för att uppfylla krav:

 • Information såsom produktkvantiteter, företagsinformation om leverantörer och köpare samt ursprungsländer. 
 • Geolokalisering av gårdar där de inköpta råvarorna producerades.
 • Bedömning av om råvaror var fria från avskogning från 2021 och framåt, och producerade i linje med lokala lagar. 
 • En riskbedömning, inklusive förekomsten av skog och avskogning i ursprungsregionen och lokala markägandeförhållanden och ursprungsbefolkningars rättigheter 
 • Riskminimerande åtgärder / Riskplaner

För att göra detta effektivt bör företagen använda högkvalitativa, auktoritativa data som erkänns av nationella myndigheter med ansvar för övervakning och förvaltning av skogsresurser i det land/den region där råvaran produceras.  Detta minimerar fel som att ett område med avskogning saknas eller att en lokal producent felaktigt anklagas för avskogning.

Vad är skogsriskråvaror? Vilka råvaror är viktiga att känna till?

Skogsriskråvaror är jordbruksexport som är kopplad till global avskogning, vanligtvis genom omvandling av skog till jordbruksmark.  

Sju viktiga råvaror står för uppskattningsvis 65 % av den årliga risken för tropisk avskogning i Storbritanniens värdekedja, (JNCC, 2021): 

 • Palmolja 
 • Soja 
 • Kako 
 • Kött: nötkött och läder 
 • Kaffe
 • Majs 
 • Gummi 

Vad är en försörjningskedja eller värdekedja?

En försörjningskedja är ett nätverk av individer och/eller företag som är involverade i tillverkningen av en produkt för en konsument.

Exempelvis kan leveranskedjan för en chokladkaka omfatta producenter som odlar råvarorna, förädlare som förvandlar råvarorna till något du kan göra choklad av. Det innebär även logistik och transport flyttar produkten genom varje steg genom leveranskedjan, från produktion, förpackning till marknadsföring.
 

Ett annat uttryck för leveranskedja är värdekedja. 


Vad är avskogning?

Skogsavverkning är avverkning eller borttagande av skog på mark som sedan omvandlas till annan markanvändning, t.ex. jordbruk, boskapsuppfödning eller stadsbebyggelse. 

Avskogning är den näst största orsaken till klimatförändringar globalt sett och står för 11 % av alla utsläpp av växthusgaser. I ett försök att bevara skogar och ekosystem i riskzonen stöder EU:s och Storbrittanniens ansträngningar genom att införa transparens och ansvarsskyldighet i skogsförsörjningskedjan. 
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Få insikter hur vår mjukvara kan hjälpa dig framåt

Du kommer att upptäcka hur enkelt det kan vara att mäta, rapportera och övervaka dina insatser och projekt kopplat till hållbarhet och ESG.

Vi tipsar och ger dig nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...

| Health & Safety
Starta med dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS

Från och med år 2024 kommer det att införas nya regler om hållbarhetsredovisning i Sverige. Dessa regler, som kallas...