Arbejdsmiljøkurser og medarbejdertræning [lea][de]

Sådan skaber du et sikkert arbejdsmiljø med arbejdsmiljøkurser og medarbejdertræning

Det gode arbejdsmiljø skaber ikke sig selv. Du skal sætte klare mål og gøre det nemt for dine medarbejdere at leve op til dem. Og her er veltilrettelagt medarbejdertræning én af dine vigtigste værktøjer. 

Manager watching worker carrying boxes in a large warehouse-1

Involvér hele organisationen

At skabe ’det gode arbejdsmiljø’ er en opgave, der involverer alle medarbejdere i din organisation. Det er en kultur. Og som arbejdsmiljørepræsentant, leder, eller HR-medarbejder har du en opgave i at ”uddanne” dine kollegaer i arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det kan du blandt andet gøre ved hjælp af digitale arbejdsmiljøkurser.

I denne artikel får du:

 1. En kort gennemgang af instruktionspligten
 2. Indblik i, hvordan du skaber et sikkert arbejdsmiljø med e-læring
 3. Konkrete eksempler på digitale arbejdsmiljøkurser
 4. Gode råd til effektiv træning og undervisning

 

KAPITEL 1: Instruktionspligt

Oplæring og instruktion er ikke kun en essentiel del af at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, det er også et krav fra Arbejdstilsynet.

Som arbejdsgiver har du pligt til at oplære og instruere dine ansatte – den såkaldte instruktionspligt. Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren:

”... sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.”

Kan du som arbejdsplads ikke selv udføre denne opgave, skal du finde en ekstern samarbejdspartner til det. Og det er, som ovenstående påpeger, ikke nok at instruere og oplære én gang. Du skal som arbejdsgiver også løbende føre tilsyn med, at de ansatte nu også udfører arbejdet på en farefri måde.

Der er ikke en regel for, hvor ofte tilsynet skal udføres, men det skal være ofte nok til at ”kontrollere de kritiske faser og områder i arbejdsmiljøet” (Arbejdstilsynet).

 

Støt op om instruktionspligten med små, digitale arbejdsmiljøkurser

I Harvard Business Review kan du læse, at kun cirka 12 % af det, medarbejderne lærer i forbindelse med oplæring og instruktion, bliver omsat til praksis på arbejdspladsen.

Det er umuligt at sige, hvad den nøjagtige procent er, men det vigtige spørgsmål er: Har du et effektivt medarbejderuddannelsesprogram i sundhed og sikkerhed?

Det kan være ressourcekrævende at skulle oplære, instruere og træne dine medarbejdere. Derfor er det en god ide at få sat denne opgave i system ved fx at bruge en e-læringssoftware, hvor du kan oprette instruktionsvideoer, arbejdsmiljøkurser og andet materiale. På den måde kan du splitte arbejdet op i mindre kurser, der hver især støtter op om ’instruktionspligten’.

Se en hurtig forklaring af instruktionspligten her:

 

 

KAPITEL 2: Forebyg ulykker og skab et sikkert arbejdsmiljø med digitale arbejdsmiljøkurser

I 2021 blev der anmeldt 63.707 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.
Ifølge en branchevejledning fra BFA skal en effektiv forebyggelse af arbejdsulykker involvere hele arbejdspladsen. Alle har en fælles opgave, hvis indsatsen skal lykkes.

Vil du skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele din organisation, skal du have alle medarbejderne med ombord i en eller anden grad. Og det får du kun, hvis det er nemt at gå til. Det skal blive en ’naturlig’ del af deres arbejdsdag. Ét middel til at opnå dette, er digital medarbejdertræning.

 

Vidste du, at en af de hyppige årsager til, at der sker ulykker på arbejdspladsen, er at medarbejderne ikke ved, hvordan de skal undgå dem?Første skridt mod en stærk sikkerhedskultur og et godt arbejdsmiljø er at hjælpe medarbejderne til at tænke over de små ting i hverdagen. Stil den nødvendige viden til rådighed og gør det nemt for dine medarbejdere at tilgå den.

 

3 fordele ved en digital læringsplatform:

 1. Du minimerer ’unødvendig’ tid og ressourcer brugt på instruktion og læring

 2. Du skaber gode forudsætninger for indlæring ved at gøre vidensdeling nem

 3. Du gør det nemt for både dig og dine kollegaer at følge med i jeres udvikling

 

4 hurtige statistikker om e-læring i 2022:

 • 72% af organisationer mener, at E-Learning giver dem en konkurrencefordel (Kilde: Online e-læringsstatistik og tendenser for 2022, Elearningindustry)

 • E-læring medfører et boost på 25-60% i fastholdelsesgraden (Kilde: Online e-læringsstatistik og tendenser for 2022, Forbes)

 • E-learning forbedrer medarbejdernes produktivitet med 15%-25% (Kilde: American Heart Association)

 • Med E-learning kan medarbejdernes engagement øges med op til 18% (Kilde: Papers Owl)

 

Små kurser i arbejdsmiljø for ALLE medarbejderne

Arbejdsmiljøkurser kan være mere end store, forkromede kurser for arbejdsmiljørepræsentanten. Det kan også være korte, lettilgængelige online kurser, der er målrettet den almene medarbejder. Og der er brug for begge dele.

Vidensdeling er et must for en sund og sikker arbejdsplads, men også for en effektiv og udviklende arbejdsplads. Og vidensdeling kan være svært. Du skal have viden ud af folks hoveder og formidlet på en måde, så andre kan forstå det. Du skal gøre den viden tilgængelig, og ikke mindst sikre, at folk ved, at den er tilgængelig. Og så skal du på en eller anden måde sikre, at de forstår den viden og kan omsætte den i praksis. Det er ikke altid easy peasy.

 

 

KAPITEL 3: Eksempler på arbejdsmiljøkurser til den almene medarbejder

 
Når du hører ”arbejdsmiljøkurser”, har du måske svært ved at forestille dig, hvad det kan være ift. den ’almindelige medarbejder’ i jeres organisation. Derfor får du her nogle eksempler. Alle nedenstående eksempler er plukket fra EcoOnlines egen e-læringsplatform, Learning Manager. Det er eksempler på overskrifter samt korte kursusbeskrivelser.

Kemisk sikkerhed på arbejdspladsen
Kemisk sikkerhed og den tilhørende lovgivning er et komplekst emne. Dette materiale introducerer dig til det grundlæggende inden for kemisk sikkerhed, såsom klassificering og mærkning af kemikalier.

Kemisk risikovurdering
Kemiske produkter på arbejdspladsen kan udgøre en fare for sundhed, miljø eller ejendom. Styring af kemikaliesikkerheden er baseret på en identificering og vurdering af disse farer samt indføring af kontrolforanstaltninger for at afbøde farerne. Dette materiale vil lære dig, hvordan du identificerer kemiske farer og kendetegn ved arbejdspladsen, der påvirker de tilknyttede risici. Det vil ligeledes lære dig, hvordan du vurderer risiciene.

Førstehjælp – Hav modet til at hjælpe
Førstehjælp er en medborgerkompetence, og alle har pligt til at hjælpe mennesker i nød. Men nogle gange kan frygt eller fordomme forsinke eller endda stille sig i vejen for at yde førstehjælp. Usikkerhed over, hvad der skal gøres, kan også være årsag til unødvendig forsinkelse af hjælp. Det er formålet med denne e-læring at skabe interesse for førstehjælp og opfordre folk til at hjælpe mennesker, der har været ude for et uheld eller pludseligt og akut er blevet syge.

Manuelle løft og ryggens sundhed
Målet med denne e-læring er at forhindre overbelastning af ryggen og bevægeapparatet. Vi vil i her gennemgå ryggens anatomi og instruktioner til forskellige situationer med løft. Der lægges særligt vægt på vigtigheden af individuelle egenskaber og ryggens styrke og sundhed.

Kontorergonomi
Hvis en arbejdsstation ikke er ergonomisk, kan en ottetimers arbejdsdag medføre belastning af nakke, ryg, håndled og øjne. Denne præsentation fokuserer på principperne for ergonomi ved skærmarbejde og giver instruktioner om, hvordan du sikrer den rigtige ergonomi på din egen arbejdsstation.

Dette var blot nogle få eksempler. I Learning Manager udbyder vi over 100 interaktive kurser indenfor arbejdsmiljø.
 

 
 
 

KAPITEL 4: Sådan laver du god undervisning og medarbejdertræning

Oplæring, instruktion og medarbejdertræning kan være udfordrende, fordi du skal sikre, at alle er med; får den samme information og forstår den. Derfor er det ikke uvæsentligt at tænke over, hvordan du laver god undervisning og gode arbejdsmiljøkurser.

Før du går i gang med medarbejdertræningen

Først og fremmest skal du overveje, hvilke kompetencer medarbejderne har, og hvilke de har brug for. Manglende kompetencer er skyld i ulykker, omkostningstunge forsinkelser, ineffektivitet og helbredsproblemer. Og nogle gange er træning løsningen. Men andre gange handler det også om at forbedre selve miljøet – f.eks. indretningen, organiseringen, oprydning o.l.

Derudover bør du tage højde for medarbejdernes motivation og ønsker til træningen. Medarbejdere reagerer ofte, men ikke altid, bedre på læringsprocessen, hvis de bliver behandlet som aktive deltagere. Andre responderer bedre på traditionel undervisning. Det kan være obligatoriske kurser, som du forventer, at folk deltager i. Men kan du give dem alternativer; kan du give dem et valg?

Hvis medarbejderne bliver inddraget i planlægningen, kan det øge deres motivation. Det giver dig samtidig mulighed for at finde ud af, hvilke overbevisninger og holdninger, der kan udgøre en barriere for læringen.

Fifs til den gode formidling:

God formidling, uanset formatet – f.eks. undervisning ved fysisk fremmøde, fjernundervisning eller læring gennem færdigt digitalt indhold – bør indeholde følgende kvaliteter:

 • et klart mål, struktur og logisk progression
 • en intensiv gennemførelsesmetode, der passer til arbejdslivet
 • en enkel sproglig form
 • en inspirerende fremlæggelsesmetode, der gør brug af multimedier (tekst, billeder, videoer, lyd)
 • en afsluttende test, der fungerer som repetition, tester det lærte og er med til at registrere gennemførelsen

Derudover bør du inkludere følgende pædagogiske metoder:

 • evnen til at beskære stoffet og udvælge det væsentlige – overvej, hvad der helt sikkert skal læres, gør det konkret og giv eksempler
 • evnen til at gøre teksten lettere gennem f.eks. ordvalg, fremhævelser, punktopstilling og sommetider rolig stemmeføring eller lydeffekter
 • brug af visuelle effekter som f.eks. fotos, tegninger, procesdiagrammer og videoklip
 • brug af alsidige øvelser for at sikre, at hjernen er med

Fordele og ulemper ved tre populære undervisningsmetoder:

4 trin screenshot5