5 riskiä, jotka kemikaalien korvaamatta jättäminen aiheuttaa

5 riskiä, jotka kemikaalien korvaamatta jättäminen aiheuttaa

Julkaistu maaliskuuta 19, 2020

Lukuaika 3 min

On monia syitä, miksi työturvallisuusriskejä kannattaisi pienentää korvaamalla kemikaaleja ja valitsemalla käyttöön vaarattomampia tuotteita. Mutta millaisia vaikutuksia yrityksille voi olla, jos vaarallisimpia kemikaaleja ei korvata? Vastaamme tähän kysymykseen ja jaamme muutaman oikean esimerkin korvaamisesta.

Maksuton opas: 6 velvollisuutta, jotka liittyvät kemikaalien hallintaan ja  dokumentointiin työpaikalla

Työpaikoilla ympäri Euroopan


Vaarallisia aineita on lähes kaikilla eurooppalaisilla työpaikoilla. Kaikki kemikaalit eivät kuitenkaan ole yhtä vaarallisia. Haitallisimpien aineiden, kuten asbestin ja ravintoketjuihin kertyvien ympäristömyrkkyjen, käyttöä säädellään jo lainsäädännöllä voimakkaasti. Vähemmän vaarallisten kemikaalien kohdalla taas riittää, että työpaikat huolehtivat niiden oikeaoppisesta käsittelystä.

Monille vaarallisimmille aineille löytyy kuitenkin vähemmän haitallisia korvaavia aineita tai työmenetelmiä, joihin vaihtaminen on työpaikkojen lakisääteinen velvollisuus.

Jos vaarallisia kemikaaleja ei korvata vähemmän vaarallisilla, yritykseenne kohdistuu nämä 5 riskiä:  

1. Työntekijät altistuvat vaaroille turhaan


Kemikaalit voivat aiheuttaa useita terveysongelmia lievästä silmien ärsytyksestä syöpään ja perinnöllisiin vaurioihin. Monet vaikutukset ovat välittömiä, kun taas kroonisia terveyshaittoja aiheuttavien kemikaalien vaikutukset ovat kasautuvia ja sairaus voi puhjeta vasta monen kymmenen vuoden päästä. 

Vuonna 2015 17 % EU-alueen työntekijöistä kertoi altistuneensa kemiallisille tuotteille tai aineille vähintään neljänneksenä työajastaan, ja 15 % kertoi hengittävänsä töissä muita kemiallisia tekijöitä, kuten savua, höyryjä, jauheita tai pölyä. 

Työnantajilla on velvollisuus suojella työntekijöitä työn vaaroilta ja siirtyä haitattomampiin kemikaaleihin ja menetelmiin, kun se vain on kohtuudella mahdollista.

New call-to-action

2. Syntyy uusia riskejä


Maailma muuttuu jatkuvasti. Teknologian ja lainsäädännön kehittyminen ovat keskeisiä: ne vaikuttavat myös työpaikkojen kemikaalihallintaan. 

Uusia aineita ja kemiallisia tuotteita kehitetään päivittäin. Viimeisten 50 vuoden aikana kemikaalien tuotanto on kasvanut 7 miljoonasta tonnista jopa 400 miljoonaan tonniin. Kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutusten hallinta edellyttää, että viranomaisilla ja työpaikoilla on käytettävissä laadukasta tietoa aineiden ominaisuuksista. REACH-asetuksen rekisteröintivelvoitteen vuoksi EU:ssa onkin nyt maailman suurin kemikaalitietokanta, jossa on yli 20 000 aineen tiedot. 

Osa rekisteröidyistä aineista on niin kutsuttuja erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita) ja ne ovat ehdolla luvanvaraisiksi aineiksi. Kun aine siirretään luvanvaraiseksi, yritysten on anottava lupaa jatkaakseen sen käyttöä. Sekä SVHC-aineiden että luvanvaraisten aineiden tunnistamis- ja nimeämisprosessi on edelleen kesken, joten sääntelyn piiriin siirtyy jatkuvasti uusia aineita.

Jos esimerkiksi erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältäviä kemikaaleja ei korvata, on riskinä, että yritys joutuu anomaan lupaa kemikaalin käytölle. Tämä on sekä kallista että aikaa vievää. Lisäksi työntekijät ja ympäristö altistuvat jatkuvasti vaarallisille kemikaaleille. 

On myös hyvä varautua siihen, että muuta lainsäädäntöä tiukennetaan. Esimerkiksi monia kuluttajatuotteita, kuten sähkölaitteita ja leluja, sekä syöpää aiheuttavia kemikaaleja säädellään erillisellä lainsäädännöllä. Vaatimusten noudattamatta jättämisen riskinä on jopa toiminnan keskeytyminen tai loppuminen.

 

3. Ympäristöä vahingoitetaan ilman syytä

 

Kemikaalien käytön ei tulisi myöskään vahingoittaa ympäristöä. Ihmisille ja ympäristölle eri tavoin haitallisia aineita kuitenkin edelleen käytetään kaikkialla ympärillämme niin kosmetiikassa, leluissa kuin tietokoneissakin.

Tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä vapautuu jatkuvasti kemikaaleja luontoon. Ympäristölle haitallisten aineiden vaikutukset ovat usein vaikeasti hallittavissa. Ilman, veden ja eliöiden ─ myös ihmisen ─ mukana kaukokulkeutuvilla ympäristömyrkyillä on luontoon joutuessaan globaaleja vaikutuksia ja voimakkaasti biokertyvät aineet myös poistuvat ravintoketjuista hyvin hitaasti. Ympäristölle ja välillisesti myös ihmisille aiheutuva kemikaalikuormitus ja riskit siten vähenevät huomioimalla korvaamisharkinnassa myös ympäristölle haitalliset kemikaalit.

Tiedätkö, miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit? Lue artikkelistamme >

 

4. Työnantajaimago kärsii


Jos yrityksesi ei korvaa vaarallisia kemikaaleja, on riskinä, että yrityksen imago työnantajana kärsii. Työntekijät sitoutuvat huolehtivaan työnantajaan enemmän kuin välinpitämättömään. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen voi johtaa myös parempaan yhteishenkeen ja tuottavuuteen sekä vähentää sairauspoissaoloja ja työtapaturmia. 

Työperäiset terveysongelmat aiheuttavat useimmissa maissa taloudellisia menetyksiä, jotka vastaavat 4–6 prosenttia BKT:sta. Työperäisiä sairauksia ehkäisevä perusterveydenhuolto maksaa yleensä alle 100 euroa työntekijää kohti vuodessa. 

Vuoden 2018 Global Talent Trends ‑kyselyssä ilmeni, että 50 % työntekijöistä haluaisi yrityksensä keskittyvän enemmän hyvinvointiin. 

 

5. Kilpailuetu menetetään


Kun muut yritykset siirtyvät vähemmän haitallisiin kemikaaleihin, ne voivat markkinoida uusia tuotteitaan esimerkiksi BPA-vapaina. Tämä tuo yrityksille kilpailuedun niihin yrityksiin nähden, jotka eivät korvaa kemikaaleja.  

Kestävästi tuotettujen ja kierrätettävien tuotteiden markkinat kasvavat. Accenturen kyselyn mukaan yli 80 % kuluttajista kertoi pitävänsä ympäristöä säästävien tuotteiden suunnittelua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 

Lue myös kattava pakettimme kemikaalien korvaamisesta >

Esimerkkejä vaarallisten kemikaalien korvaamisesta

 

BPA-vapaat tuotteet Ranskassa 


Bisfenoli-A (BPA) on teollisuuskemikaali, jota on käytetty 1960-luvulta lähtien. Sitä käytetään lähinnä muovien valmistuksessa, mutta myös lämpöpaperissa, jota on esimerkiksi kassakoneissa ja maksupäätteissä. EU:ssa BPA on luokiteltu lisääntymistä haittaavaksi aineeksi, minkä lisäksi sillä on hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia.

Vuonna 2014 Ranska ehdotti BPA:n rajoittamista lämpöpapereissa EU:ssa ja rajoitus astui voimaan 2.1.2020. BPA:n käyttö on ollut kiellettyä EU:ssa myös tuttipulloissa jo vuodesta 2011. Ranskan valtio myös helpotti turvallisempien korvaavien vaihtoehtojen löytämistä yrityksille suunnatun verkkosivun avulla. 

Tohtori Aurélien Gouzy Ranskan teollisuuden turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun keskittyvästä INERIS-osaamiskeskuksesta kertoo: 

– Olemme käsitelleet BPA-asiaa aktiivisesti vuodesta 2012 lähtien, kun Ranskan hallitus julkaisi kansallisen ohjelman hormonihäiritsijöiden hillitsemiseksi. Ohjelman mukaisesti ympäristöministeri pyysi vuonna 2014 suuria jakelijoita ja pankkeja sitoutumaan vapaaehtoisesti BPA-vapaan lämpöpaperin käyttöön. INERIS-keskus pyydettiin osallistumaan ’BPA-vapaa’-merkinnän kehittämiseen. Merkintä myönnetään kaikille yrityksille, jotka noudattavat BPA-vapaita käytäntöjä. 

 

New call-to-action

COOP Denmark 


Toinen tapaus on esimerkki yrityksen aloittamasta korvaamisprosessista. COOP on tehnyt kovasti töitä kieltääkseen kaikki fluorattuja aineita sisältävät pakkaukset. Voimakkaasti fluorattuja aineita käytetään, koska ne silottavat pintoja ja hylkivät vettä, rasvaa ja likaa. Monet niistä ovat biokertyviä, eli ne kertyvät eläviin organismeihin. 

Esimerkiksi Coopin oman brändin voipaperissa ja paperisissa leivontavuoissa fluoriyhdisteet onnistuttiin korvaamaan silikonikerroksilla tai käsittelemällä paperi mekaanisesti.

– Tanskalaiset kuluttajat ovat hyvin tietoisia elintarvike- ja tuoteturvallisuudesta. Tämä tarkoittaa myös, että turvallisempien ja puhtaampien tuotteiden kysyntä täällä on suurta, kertoo Malene Teller, COOP Denmarkin vastuullisuusjohtaja. 

Muistettavaa

  • Vaarallisille aineille altistuminen on merkittävä terveys- ja turvallisuusongelma. Varmista, että yrityksenne noudattaa sekä EU:n että kansallista terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä.
  • Hallitse kemikaaleja ja riskejä kemikaalinhallintajärjestelmällä, jonka lainsäädäntö- ja ominaisuushauilla voit jatkuvasti seurata käytössä olevien kemikaalien statusta ja vaaroja.
  • Riskejä voi pienentää ja poistaa korvaamalla vaarallisia kemikaaleja.
  • Lataa oppaamme, jossa ohjeistetaan kemikaalin korvaaminen vaihe vaiheelta.
  • Ota avuksi ohjelmisto, joka sujuvoittaa kemikaalien korvaamisen prosessia. Katso vaikka nopea esittelyvideo alta.

New call-to-action


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...