Kemikaalien korvaaminen - miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit?

Kemikaalien korvaaminen - miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit?

Julkaistu maaliskuuta 24, 2020

Lukuaika 4 min

Ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisimpien kemikaalien vähittäinen poistuminen markkinoilta, ympäristöstä ja ravintoketjuista on yksi nykyaikaisen kemikaalilainsäädännön kulmakivistä.

Maksuton opas: 6 velvollisuutta, jotka liittyvät kemikaalien hallintaan ja  dokumentointiin työpaikalla

Korvaamisperiaatetta toteutetaan EU-alueella monella eri tavalla sekä viranomaistasolla, että työpaikkakohtaisesti. REACH-asetuksessa (EY 1907/2006) määritelläänkin useita riskinhallintakeinoja, joilla viranomaiset voivat säädellä aineiden saatavuutta ja käyttöä EU-tasolla. Esimerkiksi osa ainerajoituksista perustuu jo 60-luvulla aloitettuun ympäristötyöhön.  

Kemikaali- ja tavaramarkkinat ovat kuitenkin maailmanlaajuiset eivätkä ympäristöön päässeet aineet pysähdy valtioiden rajoille. Etenkin ilman, veden ja eliöiden ─ myös ihmisen ─ mukana kaukokulkeutuvilla ympäristömyrkyillä on luontoon joutuessaan globaaleja vaikutuksia, joiden hallitseminen edellyttää tehokasta kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi ympäristössä pysyviä orgaanisia yhdisteitä (ns. POP-yhdisteet) sekä otsonikerrosta heikentäviä aineita rajoittavat EU-asetukset perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin.

Maailmanlaajuinen yhteistyö on myös tuottanut tuloksia. 80-luvun lopulla ─ vain pari vuotta Etelämantereen yllä olleen otsoniaukon havaitsemisen jälkeen ─ allekirjoitetut sopimukset muun muassa kylmälaitteissa käytettyjen freonien kieltämisestä pysäyttivät laajamittaisen otsonikadon etenemisen.

Tiedätkö riskit, mitä kemikaalien korvaamatta jättämisestä voi koitua? Lue täältä >

 

Luonto on kuitenkin herkkä muutoksille ja positiivisen kehityksen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Freoneja vapautuu ilmakehään jatkuvasti vanhoista rakennuksista ja laitteista. Vuonna 2013 päästöjen määrä alkoi yllättäen jälleen nousta ja tutkijat uskovat freonien tuotannon alkaneen uudestaan Kaakkois-Aasiassa, mikä vaarantaa otsonikerroksen toipumisen.

Viranomaisten kunnianhimoisesta työstä huolimatta lakisääteisissä menettelyissä on myös puutteensa. Laadukkaan lainsäädännön tulee lähtökohtaisesti olla yksiselitteistä ja täsmällistä, ja ratkaista asioita, jotka voidaan laeilla ratkaista. Esimerkiksi REACH-asetuksen soveltamisala on rajallinen, minkä lisäksi rajoitus- ja kieltopäätöksiin vaikuttavat aineita koskevan tieteellisen tiedon saatavuus ja laatu sekä prosessien poliittinen luonne.

Kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö on kuitenkin huomattavan monipuolista eikä suinkaan rajoitu tässä kirjoituksessa mainittuihin säädöksiin. Suurien kokonaisuuksien hahmottaminen ja eri säädösten velvoitteiden, kiertotalousajattelun ja ilmastotekijöiden mielekäs kytkeminen yrityksen käyttämien kemikaalien hallintaan ja korvaamisharkintaan jää siten yritysten vastuulle. Yrityksillä onkin erinomainen mahdollisuus tarkastella kemikaalien ja niiden korvaamisen vaikutuksia yksittäisen säädöksen alaa laajemmin huomioimalla kaikkien ─ ei vain ympäristövaarallisiksi luokiteltujen ─ kemikaalien ympäristö- ja ilmastovaikutukset.

New call-to-action

Korvaamisperiaate työpaikoilla ─ huomioi myös ympäristölle haitalliset kemikaalit

 

Velvollisuus korvata vaaralliset kemikaalit vähemmän vaarallisilla tulee työnantajille useimmiten tutuksi työntekijöiden turvallisuutta ja terveyden suojelua koskevan lainsäädännön kautta. Korvaamisperiaate koskee kuitenkin kaikkea kemikaaleihin liittyvää toimintaa, myös tulipalo- ja räjähdysriskien pienentämistä sekä ympäristöriskien ja -kuormituksen vähentämistä. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) viitataankin suoraan EU:n kemikaalilainsäädännön ja kansallisen kemikaalilain (599/2013) korvaamisvelvoitteeseen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Ympäristölle haitallisten kemikaalien korvaamisella on paljon hyötyjä, jotka eivät rajoitu vain ympäristönsuojelulliseen näkökulmaan.

Lue myös artikkelimme kemikaalien korvausprosessista >

 

Korvaamisen hyödyt

 

Vähennät ympäristö- ja terveysriskejä

Ympäristölle ja välillisesti myös ihmisille aiheutuva kemikaalikuormitus ja riskit luonnollisesti vähenevät huomioimalla korvaamisharkinnassa myös ympäristölle haitalliset kemikaalit ja ottamalla käyttöön haitattomampia vaihtoehtoja.

Kehität kiertotaloutta ja kestävää liiketoimintaa

EU:n uusien kiertotalouspaketin ja jätepuitedirektiivin (EU 2018/851) tavoitteina on tuotteiden elinkaaren piteneminen, materiaalien kierrätysasteen nostaminen ja kaatopaikkajätteen vähentäminen. Toimiva kiertotalous edellyttää tietoa materiaalien koostumuksesta ja mahdollisesti haitallisista aineista. Jätepuitedirektiivissä säädetään ECHA:n ylläpitämästä esinetietokannasta (ns. SCIP-tietokanta), johon esineiden valmistajien tulee 5.1.2021 alkaen ilmoittaa erityistä huolta aiheuttavia, niin kutsuttuja SVHC-aineita sisältävät esineet.

SVHC-aineet ovat myös ehdokkaita luvanvaraisiksi aineiksi ja niitä sisältäviin kemikaaleihin ja esineisiin liittyy REACH-asetukseen perustuvia tiedottamisvelvoitteita sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. SVHC-aineiden korvaaminen jo ennen kuin ne nostetaan luvanvaraisiksi vähentää siten huomattavasti kemikaalihallinnan, raportoinnin ja tiedottamisen vaatimaa työmäärää ja edistää kiertotalouden toteutumista.

Materiaalien tehokas uusiokäyttö pienentää myös raaka-ainevarantojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjen määrää tehden liiketoiminnasta kestävämpää. Kestävä ja läpinäkyvä liiketoiminta taas parantaa yrityksen mainetta ja auttaa myös houkuttelemaan ja sitouttamaan työntekijöitä.

Vähennät vaarallisen jätteen määrää

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen vaarattomilla ─ syystä riippumatta ─ pienentää myös vaarallisen jätteen määrää. Se taas vähentää jätteisiin liittyvää byrokratiaa ja riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta jätteen käsittelyssä, varastoinnissa, kuljetuksessa ja jätettä vastaanottavan tahon toiminnassa. Jos ympäristölle vaarallisia kemikaaleja on käytetty esineiden valmistukseen, myös esineiden uusiokäyttömahdollisuudet paranevat korvaamisen jälkeen.

Pienennät kustannuksia ja parannat jatkuvuutta

Kaikki edellä mainitut hyödyt vähentävät myös yrityksen kustannuksia ja parantavat liiketoiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta. Ottamalla käyttöön turvallisempia kemikaaleja riskinhallintatoimenpiteiden tarve, kemikaaleihin liittyvä työmäärä ja byrokratia sekä onnettomuus- ja jätekustannukset pienenevät. Myös yhteiskunnan kustannukset ja onnettomuuksiin varautumisen tarve pienenevät.

 

Kuinka edetä ympäristölle haitallisten aineiden korvaamisessa?

 

Tunne kemikaalisi

Jotta voisit tehdä laadukkaita, tietoon perustuvia korvaamispäätöksiä, sinun tulee tuntea käyttämäsi kemikaalit perusteellisesti. Laadukkaan kemikaalihallinnan perusta on nykyaikainen digitaalinen kemikaalirekisteri, jossa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja muu kemikaalitieto on automaattisesti käsiteltävässä ja päivittyvässä tietokantamuodossa.

Koska käyttöturvallisuustiedotteet eivät kuitenkaan yleensä sisällä tietoa esimerkiksi tuotteiden ilmastojalanjäljestä tai tuotannon kestävyydestä, pyydä tarvittaessa toimittajiltasi lisätietoa tuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

Seuraa lainsäädäntöä ja päätä, mitä aineita ja seoksia korvata

Kemikaalien lisäksi on tärkeää tuntea niitä koskeva lainsäädäntö. On tiedettävä, mitkä säädökset asettavat velvoitteita yrityksenne toiminnalle ja mitä voitte noudattaa ja soveltaa vapaaehtoisesti. Koska lainsäädäntö on monimutkaista, elävää ja nopeasti muuttuvaa, hyvä lakiseurantapalvelu sekä digitaalinen kemikaalirekisteri, jossa voit automaattisesti kartoittaa eri säädösten piiriin kuuluvat tuotteet, ovat välttämättömiä apuvälineitä vaatimustenmukaisuuden seurannassa.

EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa (EY 1272/2008) annetaan kriteerit vesiympäristölle ja otsonikerrokselle vaarallisten kemikaalien luokittelemiseksi. Ympäristövaaraluokitus on kuitenkin rajallinen ja kattaa vain tietyt vesiympäristöt ja ravintoketjun tasot. Lisäksi REACH-asetuksessa annetaan kriteerit ympäristössä pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamiseksi ja sisällyttämiseksi lupamenettelyyn.

Vaikka vaaraluokituksien ja SVHC-aineiden seuraaminen on hyvä lähtökohta ympäristölle vaarallisten aineiden kartoittamiseen, ne eivät yksin riitä kaikkien ympäristöhaittojen hallintaan. Esimerkiksi monia fosforiyhdisteitä ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi, vaikka ne rehevöittävät vesistöjä. Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttöä kemikaaleissa säädelläänkin muun muassa EU:n pesuaineasetuksen (EC 648/2004) kautta rajoittamalla niiden pitoisuutta pyykinpesu- ja konetiskiaineissa.

New call-to-action

Vastaavasti helposti haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (ns. VOC-yhdisteet), kuten hiilivedyillä ja alkoholeilla, jotka eivät välttämättä ole CLP-asetuksen mukaan ympäristölle vaarallisia, on terveyshaittojen lisäksi monimutkaisia haitallisia vaikutuksia ilmakehään ja ilmastoon. VOC-yhdisteiden käyttöä esimerkiksi maaleissa ja lakoissa rajoitetaankin kansallisella tuote-VOC-asetuksella (837/2005). Lisäksi laitos-VOC-asetuksen (64/2015) mukaan tiettyjen orgaanisia liuottimia käyttävien laitosten tulee rajoittaa VOC-päästöjä.

Lainsäädännön lisäksi voi olla hyödyllistä seurata myös järjestöjen ylläpitämiä kemikaaliluetteloita ja korvaamistyökaluja. Esimerkiksi ruotsalaisen ChemSecin SIN-luettelossa (Substitute It Now) on jo yli 900 terveydelle ja ympäristölle haitallista kemikaalia, joiden käyttöä suositellaan vältettävän.

Tee yhteistyötä kemikaalitoimittajien ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa

Kemikaalien toimittajien tietotaidosta on paljon apua korvaamisprosessien aikana, kun etsitään ominaisuuksiltaan mahdollisimman sopivia vaihtoehtoisia kemikaaleja. Lisäksi toimittajille kannattaa kommunikoida jatkuvasta tavoitteestanne korvata ympäristölle haitalliset kemikaalit vaarattomammilla sekä kiinnostuksestanne uusia, kestävämpiä ratkaisuja kohtaan.

Jos yrityksellänne ei ole omasta takaa asiantuntemusta ympäristö- ja ilmastoasioista, voi olla hyödyllistä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa. Ympäristöhaittoja ennaltaehkäisevä Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on joka tapauksessa pakollinen hankkeissa, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja ympäristölupa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa.

Haluatko tietää lisää korvaamisesta? Lue kattava infopakettimme aiheesta >

Korvaa!

Ympäristölle haitallisten kemikaalien korvaaminen kannattaa toteuttaa yhtä järjestelmällisesti kuin terveydellekin vaarallisten kemikaalien korvaaminen. Lataa alta oppaamme, kuinka luoda laadukas korvaamisprosessi ja aloita ympäristöhaittojen vähentäminen yrityksessänne!

EcoOnline Chemical Manager on työkalu kemikaalien hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Chemical Managerin avulla yrityksenne kemikaalirekisterissä on aina uusimmat käyttöturvallisuustiedotteet, joiden sisältämän tiedon pohjalta voit tehdä esimerkiksi lainsäädäntöhakuja, yrityksen omia rajoituslistoja, raportteja, riskinarviointia ja korvaamisharkintaa.

Haluatko tietää lisää?

New call-to-action


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...