Kaikki mitä sinun tulee tietää kemikaalien korvaamisesta | EcoOnline

Kemikaalien korvaaminen

Kemikaalien korvaaminen tarkoittaa ihmisille ja ympäristölle haitallisimpien aineiden ja seosten vaihtamista vähemmän vaarallisiin tuotteisiin tai kokonaan kemikaalittomiin menetelmiin.

Korvaamiseen liittyy usein paljon monimutkaista käsityötä, joka vaatii huomattavia resursseja. Mitä monimutkaisempi manuaalinen prosessi on, sitä suurempi mahdollisuus on tehdä vääriä tai epäsuotuisia korvaamispäätöksiä.

Hyvä uutinen on, että lukemalla tämän teemasivun, opit kaiken mitä sinun tulee tietää korvaamisesta ja kuinka ottaa käyttöön helppo työkalu korvaamisen avuksi. Voit myös varmistua liiketoimintasi jatkuvuudesta ja että yrityksesi noudattaa säädöksiä ja edistää vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä.

innovation_nature
Luku 1

Miksi korvata?

Kemikaalit ovat tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme, emmekä voi elää ilman niitä. Vaaralliset kemikaalit ja jätteet voivat kuitenkin olla vakava uhka ihmisten terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle. YK:n Global Chemicals Outlook -raportin mukaan supertrendit, kuten lisääntynyt kaupungistuminen ja talouskasvu, johtavat kemikaalien käytön lisääntymiseen etenkin nopean talouskasvun maissa. Vuonna 2017 kemianteollisuuden arvo maailmanlaajuisesti oli 5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, minkä arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Jatkuvasti tiukentuvista säädöksistä huolimatta vaaralliset kemikaalit saastuttavat edelleen ravintoketjuja. Puhutaan myös esimerkiksi ympäristömyrkkyjen ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden "cocktailvaikutuksesta", jossa haitalliset aineet voivat yhdessä tuottaa osittain tuntemattomia terveysvaikutuksia. Lisääntyneen kemikaaleille altistumisen vuoksi syöpä-, astma-, allergia- ja hormonitoimintaa häiritsevien tapausten määrä onkin ollut kasvussa teollisessa maailmassa jo pitkään.

Kemikaaleja esiintyy melkein kaikilla työpaikoilla ja joka päivä tuhannet ihmiset altistuvat vaarallisille aineille työympäristössään. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) mukaan 38% eurooppalaisista yrityksistä ilmoittaa, että heidän työpaikoillaan on potentiaalisesti vaarallisia kemikaaleja tai biologisia tekijöitä.

Toisin sanoen, kemikaaleja käsittelevillä yrityksillä on merkittäviä kestävyyteen liittyviä haasteita.

Oletko koskaan ajatellut, että yritykselläsi voi olla tärkeä rooli kemikaalien kielteisten vaikutusten vähentämisessä ja että olet ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa voit suhteellisen pienellä ponnistelulla vaikuttaa valtavasti tulevien sukupolvien elämään?

Luku 2

Asiakastarina

Katso kuinka tanskalainen yritys "Ardagh Glass" korvaa vaarallisia kemikaaleja ja opit samalla, miksi heidän mielestään korvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Käyttämällä EcoOnlinen korvaamistyökalua noudatat lainsäädäntöä.

Työkalu auttaa sinua ylläpitämään jatkuvaa arviointia, joka helpottaa selvittämään, onko sinulla käytössä vaarallisia kemikaaleja, jotka on lisätty rajoituslistoille terveydelle vaarallisina tai ovat rajoitettuja muiden haitallisten vaikutusten takia.

Yleiskatsauksen avulla on helpompaa päättää lopettaako aineen käyttö vai korvataanko se vähemmän haitallisella vaihtoehdolla.

Luku 3

Perustietoa korvaamisesta

Korvaaminen edistää EU:n yleisiä myrkytöntä ympäristöä ja kiertotaloutta koskevia tavoitteita, joissa innovaatiot ja kestävä tuotanto ja kulutus ovat avaintekijöitä. Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineet) asteittainen korvaaminen vaarattomimmilla vaihtoehdoilla on myös yksi REACH-asetuksen tavoitteista.

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH-asetuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä aineiden rekisteröinnin ja arvioinnin sekä lupa- ja rajoitusmenettelyiden avulla. Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat ovat ensisijaisesti vastuussa markkinoille asettamiensa kemikaalien turvallisen käytön edellytyksistä, mutta REACH-asetuksen velvoitteet koskevat myös kaikkia kemikaalien käyttäjiä.

REACH-asetuksen mukaan jokaisen kemikaaleja käsittelevän yrityksen on tunnistettava vaaralliset kemikaalinsa ja hallittava terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Yrityksen tulisi tarkastella, kuinka vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet voidaan korvata vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla.

Monille yrityksille korvaamisesta on tullut taakka, koska se voi edellyttää huomattavia resursseja vaativaa monimutkaista käsityötä. Lisäksi mitä monimutkaisempi manuaalinen prosessi on, sitä suurempi mahdollisuus on tehdä vääriä tai epäsuotuisia korvaamispäätöksiä.

Siksi olemme luoneet oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa sinua korvaamisprosessissa. Muista dokumentoida kaikki vaiheet matkan varrella!

Luku 4

Viisi hyötyä korvaamisesta

Korvaamisella on monia etuja sen lisäksi, että se vähentää henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Näitä ovat esimerkiksi säästöt kustannuksissa, kun tuotannon, käytön, jätehuollon ja kuljetuksen yhteydessä tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet ja erityiset suojaustoimet vähentyvät!

1. Vähentyneet haitat ihmisille ja ympäristölle 

2. Vähentynyt tarve riskinhallintatoimenpiteille ja erityistoimille tuotannossa, käytössä, jätehuollossa ja kuljetuksessa

3. Vähentynyt vaarallisten jätteiden määrä

4. Vähentyneet jätehuollon kustannukset

5. Myönteinen vaikutus tuotteen tai yrityksen maineelle

Luku 5

Viisi faktaa korvaamisesta

1. Korvaamiseen on monia eri tapoja

Korvaamisharkintaan liittyy usein vaarallisen kemikaalin vaihtaminen toiseen kemikaaliin, mutta korvaamisella tarkoitetaan myös kemikaalin toisen olomuodon käyttöä tai turvallisemman menetelmän tai prosessin valitsemista. Jos kemikaalia käytetään seosten tai esineiden valmistamiseen, voidaan pohtia myös aineen pitoisuuden vähentämistä lopputuotteessa.

2. Korvaaminen on ennakointia

REACH-asetuksen kandidaattilistalle lisättyjä SVHC-aineita nostetaan jatkuvana prosessina vähitellen luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin niiden käyttö on siirtymäajan jälkeen kiellettyä ilman maksullista lupaa. SVHC-aineiden korvaaminen etukäteen auttaa varmistamaan toiminnan jatkuvuuden jo ennen kuin aineet ovat luvanvaraisia.

Varmista, että olet aina ajan tasalla siitä, mitkä aineet on lisätty kandidaattilistalle tai luvanvaraisten aineiden luetteloon (REACH-asetuksen liite XIV), mutta myös muusta yrityksesi toimintaa koskettavasta lainsäädännöstä.

3. Korvaamisessa on priorisoitava erityisen vaarallisia kemikaaleja

Etusijalle asetetaan niiden kemikaalien korvaaminen, jotka ovat erityistä terveysvaaraa aiheuttavia, kuten syöpävaarallisia, lisääntymiselle vaarallisia, voivat aiheuttaa geneettisiä mutaatioita, herkistymistä tai akuutin myrkytyksen. Myös ympäristölle erittäin vaaralliset kemikaalit sekä erityisen helposti syttyvät ja räjähtävät kemikaalit kannattaa huomioida korvaamisharkinnassa.

4. Korvaaminen on investointia

Turvallisemman työympäristön ja pienempien riskien ohella myös riskinhallintatoimenpiteiden ja jätehuollon pienemmät kustannukset voivat motivoida harkitsemaan korvaamista. Kuluttajien ja ammattikäyttäjien kasvavan tietämyksen vuoksi vähemmän haitallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet saavat myös automaattisesti kilpailuetua.

5. Korvaaminen on tärkeää riskien pienentämiseksi

Korvaamisen tulee kemikaaleja ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaan olla yksi ensimmäisistä askeleista, joilla yritykset pienentävät kemikaaleihin liittyviä riskejä. Jos korvaat vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla, altistumisriski ja riskinhallintatoimenpiteiden tarve vähenee.

Luku 6

Mitä yrityksesi tulee tehdä?

Sinulla on lakisääteinen velvollisuus hankkia tietoa siitä, mitkä kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa ja arvioida riskit terveydelle ja ympäristölle.

Kemikaalilain 599/2013 19 § mukaan sinun on harkittava, voidaanko käyttämäsi kemikaalit korvata vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla ja valita uusia kemikaaleja hankittaessa vähiten vaaraa aiheuttava tuote.

Sinun tulisi myös harkita, onko mahdollista siirtyä täysin kemikaalittomaan prosessiin tai menetelmään tai muuten tehdä menetelmästä turvallisempi.

Huomaa myös, että laki sallii poikkeuksen, mikäli voidaan näyttää, että korvaaminen voi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai hankaluuksia.

Luku 6

Mistä tiedät, pitäisikö kemikaalin korvaamista harkita?

Perusteellinen riskinarviointi antaa sinulle selkeän yleiskuvan siitä, mitkä kemikaalit ovat vaarallisimpia. Erityisen tärkeää on korvata kemikaalit, jotka aiheuttavat erityistä terveysvaaraa, kuten syöpävaaraa, vaaraa lisääntymisterveydelle tai herkistymistä.

REACH-asetuksen toimeenpanon tehostumisen ja kemikaalitiedon lisääntymisen myötä haitallisimpia aineita lisätään nopeutuvalla tahdilla sekä viranomaisten riskinhallintamenettelyjen piiriin että järjestöjen ylläpitämiin luetteloihin haastaen koko globaalin toimitusketjun. Esimerkiksi ruotsalaisen ChemSecin SIN-luettelossa (Substitute It Now) on jo yli 900 terveydelle ja ympäristölle haitallista kemikaalia, joita suositellaan vältettävän globaalissa toimitusketjussa.

Kiihtyvän toimeenpanon ja suositusten seuraaminen on yrityksille jo käytännössä mahdotonta ilman asianmukaisia prosesseja ja työkaluja. Työnantajien kannattaakin seurata tarkasti, mitkä aineet ovat viranomaisten prosesseihin liittyvissä luetteloissa ja kansalais- ja toimialajärjestöjen ylläpitämillä listoilla.

Kandidaatttilista sisältää aineita, jotka aiheuttavat erityistä huolta terveydelle tai ympäristölle (SVHC).

Kandidaattilistalla olevat aineet ovat ehdolla luvanvaraisiksi REACH-asetuksen nojalla. Jo aineen nouseminen kandidaattilistalle aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajille ja toimittajille.

SVHC-aineen toimittajan on toimitettava tuotteesta asiakkailleen käyttöturvallisuustiedote. Vastaavasti seoksen toimittajan on lähetettävä käyttöturvallisuustiedote pyynnöstä vaarattomastakin seoksesta, jos se sisältää ainetta vähintään 0,1 prosenttia. Myös SVHC-ainetta sisältävän esineen toimittajan tulee tiedottaa asiakkaita, jos esine sisältää ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kuluttajille 45 päivän kuluessa.

Jos tuotteidesi valmistukseen tai myyntiin käytetään SVHC-aineita, sinun kannattaa harkita korvaamista mahdollisimman pian. Kun SVHC-aine on sisällytetty luvanvaraisten aineiden luetteloon, on yrityksen haettava maksullista lupaa aineen käytön jatkamiseen lopetuspäivän jälkeen.

EcoOnline Chemical Manager on järjestelmä kemikaalidokumenttien keräämiseen, hallintaan ja jakeluun, sekä sisältää toiminnon vaarallisten kemikaalien korvaamiseen. Korvaamistyökalun avulla voit toteuttaa helposti arvioinnin siitä, onko käyttämäsi kemikaali korvattavissa vähemmin vaarallisella ja luot samalla turvallisemman työympäristön kaikille.

Korvaa vaaralliset kemikaalit työpaikallasi

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi kemikaaliturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Varaa tapaaminen
Ina-900x900

Ina Thrane Grove

Sales Executive, EcoOnline