EHS ja ESG yhdessä varmistavat, että liiketoimintasi on kestävää myös tulevaisuudessa

EHS ja ESG yhdessä varmistavat, että liiketoimintasi on kestävää myös tulevaisuudessa

Julkaistu maaliskuuta 10, 2022

Lukuaika 4 min

Koska kestävyyttä painotetaan liiketoimintastrategioissamme yhä enemmän, on EHS-ammattilaisilla jälleen yksi uusi raportointia vaativa ulottuvuus. Hyvä uutinen on se, että tämä lisäulottuvuus ei välttämättä tarkoita lisää tekemistä.

Tässä artikkelissa luotsaamme sinut ESG:n liittyvän raportoinnin läpi. Tulet pian huomaamaan, miten paljon samaa näissä kahdessa käsitteessä (EHS ja ESG) on, mitattaessa yrityksen toimintaa kestävältä toimintakannalta. Kun lähestyt ja ratkot EHS-asioita proaktiivisella tavalla, löydät todennäköisesti useita ESG-kriteereihin liittyviä aiheita, jotka voit jo kuitata käsitellyiksi.

EHS = Environment, Health, Safety = Ympäristö, Terveys, Turvallisuus
ESG = Environment, Social, Governance = Ympäristö, Sosiaaliset tekijät, Hallinto 

Lataa maksuton opas: ESG käytännössä

Täydellisen aallon harjalla


Kun markkinoilla on yli 500 virallista ja epävirallista kestävän raportoinnin standardia ja kehystä, on olemassa riski, että kadotamme olennaisen ja vajoamme ”raportoinnin suohon".

Hiljattain on otsikoihin noussut EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata sijoituksia kokonaisuutena kestävämpiin kohteisiin.

Onneksi työturvallisuusalan ammattilaisille vaatimustenmukaisuus ja raportointistandardit (jotka muuttuvat säännöllisin välein) ovat olleet osa heidän jokapäiväistä työtään jo vuosikymmenten ajan. Heidän kokemuksensa siitä, miten asiat on paras toteuttaa käytännössä, on arvokasta osaamista, jota yritykset voivat hyödyntää navigoidessaan standardien täyttämässä maailmassa.

Hyvä esimerkki uudesta standardista, jonka mukaan on raportoitava vuodesta 2025 lähtien, on EU:n uudet ESRS-standardit. Standardien mukainen raportointi on laajamittainen tehtävä, jossa onnistuminen vaatii juuri niitä taitoja, joita esimerkiksi hyvän työsuojelupäällikön pitää omaksua. 

Koronapandemian jälkeen on havaittavissa, että EHS- ja ESG-kriteerien painopiste on siirtynyt kohti ihmisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, mikä lisää sidosryhmien kiinnostusta yrityksen yhteiskunnalliseen suorituskykyyn. Tätä trendiä tukee vahvasti maailmanlaajuisen Työturvallisuuslaitoksen (IOSH) kutsuma "the second wave of sustainability" eli ns. kestävyyden toinen aalto.


Näiden muutosten myllerryksessä on kaikilla yrityksillä nyt tilaisuus luoda vahvempi yhteys nykyisten EHS-pyrkimystensä ja yhä keskeisemmäksi muuttuvan ESG-raportoinnin välille.

EHS kilpailuetuna

Rahoitusmarkkinoiden tarve saada kestävyystietoa avaa monille yrityksille vielä toistaiseksi hyödyntämättömiä etuja. Yksinkertaisesti yrityksen työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin painottaminen voi automaattisesti nostaa nettotulosta.


Toisin sanoen, on olemassa valtava potentiaali kilpailuedun luomiseen EHS-osaston jo olemassa olevien raportointikäytäntöjen avulla.


Yksi ratkaisevista motivoijista miten määritellä hyödyllinen kestävyystieto on se, että tiedon tulee olla mitattavissa. Juuri EHS-kriteerien näkökulmasta tässä on niin sanotusti ihanteellinen osumakohta. Kaikkia EHS-puolen raportointitoimia voidaan mitata. Kuten tapaturmia, läheltä piti -tilanteita, ympäristötekijöitä ja kemikaaleja. Ja hyvä uutinen on se, että digitaaliset työkalut, jotka todennäköisesti jo ovat käytössä, tai jotka ollaan juuri ottamassa käyttöön, antavat kaiken tarvittavan tiedon. Tiedon avulla voidaan osoittaa hyvä käytäntö, jota jo on noudatettu ja joka vain on parantunut vuosien saatossa.

Opi ESG:n perusteet! Selkokielinen opas ESG:n perusteisiin. Tutustu oppaaseen.

EHS ja ESG kietoutuvat toisiinsa


Seuraavaksi määrittelemme jokaisen ESG-ulottuvuuden ja muutamien esimerkkien avulla näytämme, miten EHS-ammattilaiset voivat raportoida ESG-tietoja parhaiten hyödynnettävissä olevilla mittareilla. Osa aiheista saattaa olla sellaisia, joita olet seurannut ja joista olet raportoinut jo vuosia. 

Toinen tärkeä asia, joka kannattaa pitää mielessä on se, että sinun ei tarvitse seurata, valvoa ja raportoida kaikkia ESG-kehyksen mittareita. Ennen kuin hukut tavoittelemasi tiedon määrään, ota askel taaksepäin ja päätä, mitkä mittarit ja indikaattorit ovat organisaatiosi kannalta olennaisimmat ja merkityksellisimmät. 

YMPÄRISTÖ – ympäristöolosuhteet


Ympäristötekijät koskevat luonnonvarojen käyttöä, saastumista, ilmastonmuutosta, energian kulutusta, jätehuoltoa ja muita fyysisiä, ympäristöön liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ympäristötietojen kerääminen on kuulunut monien EHS-ammattilaisten rutiineihin jo vuosia.


Merkittävä ympäristöraportoinnin osa ovat päästötiedot. Ympäristöulottuvuus jaetaan kolmeen eri soveltamisalaan, jotka kattavat kaikki suoraan yrityksen omistuksessa olevat ja hallitsemat resurssit, sekä epäsuorat päästöt arvoketjujen alusta loppuun saakka.


Esimerkkejä ympäristöön liittyvistä aiheista, jotka vastaavat EHS-näkökulmaa:
Kasvihuonekaasupäästöt. Kasvihuonekaasupäästöillä tarkoitetaan hiilidioksidin, hiilimonoksidin, rikkidioksidin ja muiden yrityksen teollisuusprosessien sivutuotteena syntyvien kaasujen määriä.

Ilmastoriski. Ilmastonmuutos on johtanut äärimmäisiin sääilmiöihin ja muihin ekosysteemin häiriöihin, jotka puolestaan vahingoittavat liikeomaisuutta, saavat aikaan seisokkeja ja hyödykepulaa. Fyysisten ilmastoriskien hallinnan lisäksi on olemassa ns. siirtymäriski. Sillä viitataan toimintaolosuhteiden muutoksiin, joiden syynä ovat entistä kireämmät ilmastosäännökset, teknologiset muutokset ja muutokset markkinoiden mieltymyksissä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat näkyä yritysten nettotuloksessa, joten ilmastoriskistä raportoiminen on tärkeää pankeille, vakuutusyhtiöille, sijoittajille ja hallituksille.


Muut ympäristötekijät. Tämä kattaa erilaisia aiheita ja kysymyksiä, jotka ovat olennaisia, kun tavoitteena on yrityksen ympäristötoimien tehokkuuden parantaminen. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi resurssitehokkuus, jätehuolto, kiertotalous, vesivarat ja merten luonnonvarat, sekä luonnon monimuotoisuus.

YHTEISKUNTA – sosiaaliset olosuhteet


Yhteiskunnallinen pilari keskittyy siihen, miten yrityksen liiketoiminta vaikuttaa sen sosiaalisiin osapuoliin eli työntekijöihin, asiakkaisiin ja yhteiskuntaan. Se mittaa sitä, miten yritys käsittelee esimerkiksi seuraavia aiheita: työpaikkaterveys ja -turvallisuus, työntekijöiden koulutus, ihmiskauppa, vaikutus paikallisyhteisöön, sekä (henkilö)tiedot ja yksityisyydensuoja.


Arvioitaessa yrityksen ESG-tekijöiden ”sosiaalista” kohtaa, tulee ottaa huomioon sellaiset tekijät, kuten työntekijöiden turvallisuuspolitiikka, riskienhallinta, työntekijöiden sitouttaminen ja koulutus.

Esimerkkejä Yhteiskuntaan liittyvistä aiheista, jotka vastaavat EHS-näkökulmaa:
Taitojen kehittäminen. Kaikkien yritysten on rekrytoitava ja kehitettävä päteviä työntekijöitä. Nykyään moniin EHS-ratkaisuihin on mahdollista integroida oppimisen hallintajärjestelmä (LMS), jonka etuina ovat hyvät tilastot osaamista lisäävistä toimenpiteistä, johtamisen kehittämisohjelmista ja työntekijöiden koulutuksesta.


Terveys ja turvallisuus. Perinteisessä EHS-hallinnassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät raportit ja tilastot ovat vakiinnuttaneet paikkansa – osittain siksi, että niitä säännellään enemmän lailla kuin muita ESG-asioita. Terveys- ja turvallisuusraportit sisältävät tietoa fyysisistä, kemiallisista ja biologisista vaaroista, ja niiden tulisi järjestelmällisesti näyttää, mitä yritys tekee työntekijöidensä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin hyväksi.


Yksityisyys ja tietoturvallisuus. Yksityisyys ja henkilötietojen suojaus ovat perusoikeuksia, ja kaikkien yritysten tulee kertoa tietosuojakäytännöstään. Tietoturvallisuus herättää myös entistä enemmän huolta ajatellen kyberhyökkäyksiä, koska kyberrikollisuuden luonne muuttuu jatkuvasti.

HALLINTO – hallintotapakysymykset


Hallinto käsittelee kysymyksiä, jotka ovat perustavanlaatuisia liiketoiminnan asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi, kuten esimerkiksi lahjonta ja korruptio, hankintakäytännöt, yhdenvertainen kohtelu, johtokunnan/hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus, kannustinrakenne ja riskienhallintajärjestelmä ja sisäinen valvonta.


Esimerkkejä hallintoon liittyvistä aiheista, jotka vastaavat EHS-näkökulmaa:
Riskinhallinta. ESG-analyysit keskittyvät ennen kaikkea riskeihin, ja niissä korostetaan yritysten potentiaalista, negatiivista vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön. Riskien seuranta ja vähentäminen kaikkien kolmen ulottuvuuden kannalta on keskeinen tavoite kaikille yhtiöille, jotka suhtautuvat vakavasti ESG-kriteereihin.


Tavarantoimittajan toimintasäännöt. Terveellä pohjalla olevien hankintakäytäntöjen varmistaminen vähentää korruptioriskiä, parantaa ihmisoikeuksia, työoloja ja ympäristöä. Käytännössä se tarkoittaa toimittajien valitsemista asiaankuuluvilla kestävyyskriteereillä, mukaan lukien ympäristöstandardit ja -tehokkuus.

New call-to-action

Data on avain kestävään päätöksentekoon


Kuten edellä esitetty yleiskatsaus osoittaa, liittyivätpä EHS-tehtäväsi miten tiiviisti tahansa erilaisiin ESG-kriteereihin, niin olet joka tapauksessa täysin riippuvainen laadullisten ja määrällisten tietojen saatavuudesta. Monille yrityksille tämä tarkoittaa tyypillisesti sitä, että tietoa kerätään eri osastoilta kaikkialta organisaatiostasi ja usein sitä myös käsitellään manuaalisesti.


Valjastaaksesi kaiken tarvittavan tiedon käyttöösi, on hyvä aloittaa hankkimalla aluksi digitaalinen työkalu ja yhtenäinen alusta. Käyttämällä SaaS-ohjelmistoa tiedon keräämiseen, seurantaan ja luokitteluun, voit purkaa tiedot intuitiivisiin ja heti käytettävissä oleviin tulostauluihin. Jokainen tietojen pohjalta tehty oivallus auttaa sinua saamaan käsityksen siitä, mikä on yrityksesi ESG- ja EHS-tehokkuus. Se helpottaa myös parannusta kaipaavien alueiden tunnistamista ja kestävien päätösten tekemistä liiketoimintasi tulevaisuutta ajatellen.


Oliko tässä kaikki?


Työturvallisuuden ja -terveyden hallintaohjelmisto voi auttaa sinua ESG-raporttien laatimisessa. EcoOnline:n tehokkaan ja monipuolisen EHS-ohjelmistoalustan avulla voit saada aikaan turvallisia, kestäviä, vaatimustenmukaisia ja tehokkaita työpaikkoja. Katso lyhyt esittely ratkaisusta täältä >

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...