EU:n kemikaalilainsäädännön noudattaminen

EU:n kemikaalilainsäädännön noudattaminen

Julkaistu tammikuuta 23, 2020

Lukuaika 1 min

EU:n kemikaalilainsäädännön toimeenpano ja valvonta.

Maksuton opas: 6 velvollisuutta, jotka liittyvät kemikaalien hallintaan ja  dokumentointiin työpaikalla

Koordinoidakseen ja yhdenmukaistakseen kemikaaleja koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) perusti vuonna 2007 Täytäntöönpanofoorumin (”foorumi”). Foorumissa on yksi edustaja jokaisesta Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiosta ja se työskentelee REACH-, CLP- ja PIC-asetuksissa määritettyjen tehtävien mukaisesti yhteistyössä jäsenmaiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Vuonna 2017 foorumi perusti lisäksi biosidivalmisteasetuksen alaryhmän (BPR-alaryhmä).

New call-to-action

Foorumi kehittää ja koordinoi REACH-, CLP-, PIC- ja BPR-asetusten velvoitteisiin perustuvia täytäntöönpanohankkeita. Jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset toteuttavat hankkeita ja raportoivat tarkastusten tuloksista ja havainnoistaan ECHA:lle ja foorumille. Lopulliset hankeraportit sisältävät hankkeiden tulokset ja mahdolliset suositukset foorumille, ECHA:lle, viranomaisille ja teollisuudelle.

Yksi päähankeryhmä on REACH-EN-FORCE (REF) ‑hankkeet, jotka kehitettiin yhdenmukaistamaan REACH-, CLP- ja PIC-asetusten vaatimusten noudattamista Euroopan talousalueella. Vuoden 2019 loppuun mennessä on saatu valmiiksi kuusi REF-hanketta, joiden lisäksi on toteutettu yhdeksän muuta valvontaprojektia. Viimeisimmät valmistuneet REF-hankkeet koskivat rekisteröityjen aineiden laajennettuja käyttöturvallisuustiedotteita ja tiedonkulkua toimitusketjuissa (REF-5) sekä seosten luokitusten ja merkintöjen valvontaa (REF-6).

Lue myös artikkelimme kemikaalilainsäädännön tavoitteista terveemmän Euroopan puolesta >

REF-6 -hankkeen tavoitteena oli pääasiassa tutkia CLP-asetuksen vaatimusten noudattamista ja varmistaa, että seosten merkinnät vastaavat niiden käyttöturvallisuustiedotteissa olevia tietoja. Hankkeeseen sisältyi myös vapaaehtoisia osa-alueita liittyen muun muassa aineiden yhdenmukaistettuihin luokituksiin, liukenevia pyykinpesuainekapseleita koskeviin vaatimuksiin ja biosidituotteisiin.

Hankkeeseen toimitti lopulta tuloksia 29 ETA-maata ja siinä tarkastettiin 1620 yritystä ja 3391 seosta. Yhteensä 44 %:ssa seoksista oli jonkinlaisia puutteita. 17 % seoksista oli luokiteltu väärin ja 33 % seosten käyttöturvallisuustiedotteista oli puutteellisia. Tarkastetuista biosidituotteista noin 7 % oli laittomasti markkinoilla.

Hankkeen loppuraportissa kemikaalien valmistajia ja jatkokäyttäjiä kannustetaankin ponnistelemaan käyttöturvallisuustiedotteiden, luokitusten ja etikettien laadun parantamiseksi. Foorumi suosittelee myös toistamaan projektin uudelleen parin vuoden kuluttua tilanteen seuraamiseksi.

Parhaillaan käynnissä olevissa ja tulevissa hankkeissa tutkitaan REACH-rekisteröintien, biosideillä käsiteltyjen esineiden, verkkokaupoissa myytävien kemikaalien ja luvanvaraisten aineiden käytön vaatimustenmukaisuutta.

New call-to-action

 

EcoOnline Chemical Manager -järjestelmä auttaa valvomaan, että organisaatiosi ja sen tavarantoimittajat noudattavat REACH-asetusta:

Käyttöturvallisuustiedotteet

Luo raportti kaikista käyttöturvallisuustiedotteista; raportti auttaa tunnistamaan tuotteet, joilla ei sillä hetkellä ole EU-lainsäädännön mukaisia käyttöturvallisuustiedotteita.

REACH-rekisteröidyt tuotteet ja altistumisskenaariot

Tarkastele tuotteita, joilla on REACH-rekisteröintinumero ja dokumentoi laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden vastaanotto ja käytön vertailun tulokset.

REACH-asetuksella rajoitetut ja luvanvaraiset aineet

Tarkastele tuotteita, jotka sisältävät REACH-asetuksen rajoittamia aineita. Toiminto näyttää aineet, jotka on merkitty seuraaviin REACH-asetuksen aineluetteloihin:

  • Kandidaattiluettelo (SVHC-aineet)
  • Luvanvaraisten aineiden luettelo
  • Rajoitettujen aineiden luettelo

Lisätietoa täytäntöönpanohankkeista saat ECHA:n verkkosivuilta tai oman maasi viranomaisilta.

Chemical Manager auttaa organisaatiosi kemikaaliturvallisuustyössä. Pyydä maksuton demo asiantuntijamme kanssa ja kuulet lisää. Voit myös omatoimisesti tutustua ratkaisuun esim. esittelyvideon kautta.

New call-to-action


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...