YK:n kestävän kehityksen tavoitteet syynissä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Julkaistu huhtikuuta 22, 2024

Lukuaika 3 min

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Kestävä kehitys ottaa olennaisesti huomioon planeetan rajat: ihmisen toiminnan tulee turvata maapallon luonnonvarat sekä luonnon kestokyky.

Jokaisen johtajan tavoitteina on suojella omaa organisaatiotaan riskeiltä sekä varmistaa vakaampi ja tuottavampi kasvu toimialallaan. Yksi tapa saavuttaa nämä tavoitteet on sitouttaa oma organisaatio YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, lyhyemmin SDGs) osana yritysstrategiaa. Mitä nämä tavoitteet ovat ja miten tämä sitouttaminen onnistuu? Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin:

 • Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030?
 • Kuinka monta kestävän kehityksen tavoitetta on?
 • Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat organisaatioosi?
 • Kolme toimenpidettä, joiden avulla organisaatiosi voi aloittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen

Maksuton opas: Päästöraportoinnin perusteet

Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030?

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, joiden tarkoitus on ohjata kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016-2030. Seuraavana vuonna jäsenmaat sopivat näiden toimeenpanoa arvioivista mittareista, joihin lukeutuu tällä hetkellä yli 200 globaalia mittaria sekä valtioiden omia kansallisia indikaattoreita.

Kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on auttaa tekemään maailmasta valoisampi paikka ihmiskunnalle ja tuleville sukupolville turvaamalla ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, yhteiskuntien vakaus ja taloudellinen vauraus ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta. Toisin sanoen, YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihmiset.

Agenda 2030:n tavoitteet ja kestävän kehityksen toimintaohjelma koskevat kaikkia maita. Vaikka Agenda 2030:n ensisijainen toimeenpanovastuu on valtioilla, näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisäksi omaa laajaa työpanostaan niin yksityissektorilta, kansalaisyhteiskunnalta kuin kansalaisilta.

Pillar 5 - ESG Reporting - Image - SDGs blog

Kuinka monta kestävän kehityksen tavoitetta on?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja näitä tarkentavia alatavoitteita on yhteensä 169. Jokainen näistä yleismaailmallisista tavoitteista on valittu huolellisesti ja ne käsittelevät ajankohtaisia haasteita, joita maapallollamme kohdataan tällä hetkellä. Kaikkien näiden tavoitteiden yhteisenä päämääränä on kääntää maapallon kestävä kehitys kestävään suuntaan niin ympäristön, ihmiskunnan kuin talouden kannalta vuoteen 2030 mennessä.

On tärkeää huomata, että nämä 17 tavoitetta eivät ole irrallisia toisistaan, vaan yhtä tavoitetta koskevat toimet vaikuttavat myös muihin tavoitteisiin. Toisin sanoen, mitään yksittäistä tavoitetta ei ole mahdollista tavoitella toisen tavoitteen kustannuksella.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat:

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

ykn-kestavan-kehityksen-tavoitteet-suomeksiLähde: Ulkoministeri

Katso tämän linkin kautta täydellinen lista alatavoitteista ja niiden mittareista englanniksi.

Miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat organisaatioosi?

Miten liiketoiminta ja kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät toisiinsa? Organisaatiot voivat omalta osaltaan toteuttaa kestävän kulutuksen ja kestävän tuotannon toimia ja suojella samalla ympäristöä ja ympäröiviä ekosysteemejä. Näin edistetään sekä tavoitetta 12 että tavoitetta 15 organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD liittyy vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin siinä mielessä, että raportointivelvoitteisiin kuuluu moni yllä mainittu tavoitekin. Esimerkiksi CSRD:n ympäristöä koskevat ESRS-standardit ovat vahvasti linjassa muun muassa kestävän kehityksen 13. tavoitteen "toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan" kanssa.

Esimerkiksi ilmastonmuutos tai maailmanlaajuinen epävakaus voivat vaikuttaa toimitusketjuusi, ja nämä voivat viime kädessä vaikuttaa yrityksesi tuottavuuteen ja vakauteen. Oletetaan esimerkiksi, että työskentelet yrityksessä, joka hankkii joitakin tuotteittesi kannalta elintärkeitä osia alueelta, joka on juuri kokenut luonnonmullistuksen. Et voi saada näitä osia vähään aikaan riippuen siitä, kuinka suuria vahinkoja toimittajasi kärsi.

New call-to-action

Jos autat omalta osaltasi esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, nämä riskialttiit tapahtumat ovat tulevaisuudessa vähemmän todennäköisiä. Jos yrityksesi ei ryhdy tarvittaviin toimiin ilmaston puolesta nyt, niin jatkossa on odotettavissa vielä enemmän ja vielä rankempia luonnonmullistuksia, joilla puolestaan on vielä laajemmat ja vakavammat vaikutukset myös omaan toimitusketjuusi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen pitää myös sijoittajat tyytyväisinä. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat näkevät yleensä suurempia tuottoja yrityksissä, joilla on vahva kestävyysraportointi, ja jotka toimivat vastuullisesti ja kestävien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Tällaiset yritykset ovat tunnetusti vähemmän riskialttiita ja ajattelevat liiketoimintaansa yleensä pitkällä aikavälillä.

Kolme toimenpidettä, joiden avulla organisaatiosi voi aloittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen

Vuosi 2030 lähestyy kovaa vauhtia ja organisaatiosi voi omalta osaltaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Seuraavaksi esitellään kolme toimenpidettä, joiden avulla organisaatiosi voi ryhtyä toimiin vaikka heti:

1. Aseta omat tavoitteesi

Ensimmäiseksi sinun on määriteltävä organisaatiosi tavoitteet. Keskity aluksi yhteen tai kahteen tavoitteeseen, joita kohti voit edetä ja joihin voit kunnolla panostaa. Esimerkkejä tästä voisivat olla kestävyysraportoinnin ajantasaisuus kasvihuonekaasupäästöjen tai hiilidioksidipäästöjen laskennan muodossa (tavoite 13) tai työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien tarjoaminen alueesi asukkaille (tavoite 8).

2. Mittaa edistymistäsi

Seuraavaksi sinun on pystyttävä mittaamaan ja analysoimaan edistymistäsi ensimmäisessä vaiheessa asettamiesi tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on välttämätöntä, jotta voit saavuttaa tavoitteesi ja osoittaa avoimuutta sijoittajille tai ulkopuolisille tahoille, jotka saattavat tarkastella mittareitasi. Jos työskentelet esimerkiksi ilmastotoimia koskevan tavoitteen 13 saavuttamiseksi, voit tehdä tämän esimerkiksi kestävyysraportoinnin avulla toimittamalla yrityksesi kasvihuonekaasupäästöraportit tai hiilidioksidipäästöraportit.

3. Työskentele yhdessä sidosryhmien kanssa

Kolmas askel on tehdä yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa. Harkitse työskentelyä asiakkaiden, sijoittajien, toimittajien sekä valtiollisten ja alueellisten elinten kanssa, jotka työskentelevät samojen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kuin sinä. Tämä auttaa lisäämään sidosryhmien tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, mitä ne ovat – auttaen samalla molempia osapuolia tekemään osansa näiden 17 tavoitteen saavuttamisessa.

Lukusuositus! Tutustu uuteen oppaaseemme kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin perusteisiin

ESG- ja kestävän kehityksen maailmanlaajuisten aloitteiden ja pakollisten vaatimusten noudattamisen lisääntyessä voimme auttaa sinua saavuttamaan muun muassa tavoitteen 13 (toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan).

Uusi oppaamme päästöraportoinnin perusteista käsittelee muun muassa näitä asioita:

 • mitä kasvihuonekaasut ovat ja miten niiden päästöt lasketaan
 • keille päästöraportointi on pakollista
 • mitkä ovat päästöraportoinnin hyödyt
 • mitkä ovat tyypillisimmät sudenkuopat päästöraportoinnissa

Annamme myös ohjeita näiden raporttien laatimiseen ja vinkkejä onnistuneeseen lähestymistapaan kestävän kehityksen päälliköltämme!

New call-to-action


Kirjoittaja Janica Meriläinen

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...

| Työturvallisuus
Mikä on päästökerroin ja miten se lasketaan?

Yllättävän monelle suomalaiselle yritykselle päästölaskenta ja päästöraportointi eivät ole vapaaehtoisia, vaan niitä...