Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT) | EcoOnline

Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?

Jos työpaikallasi käsitellään vaarallisia kemikaaleja, laki edellyttää pitämään ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla.

Ne kertovat henkilöstölle, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti.

Tältä sivulta voit lukea kaiken käyttöturvallisuustiedotteista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista.

Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
Luku 1

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on perustietolähde, joka antaa koko henkilöstölle ja työsuojeluvaltuutetuille tietoa vaarallisista kemikaaleista, jotta niitä voidaan käsitellä, varastoida ja hävittää turvallisesti. KTT:ssa kerrotaan myös, millaista ensiapua tulee antaa kemikaalitapaturman sattuessa.

 

 

KTT:n avulla työnantaja voi arvioida työpaikalla käytettävien kemikaalien vaarat. Kemikaalien valmistajien ja toimittajien tulee laatia KTT:t vaarallisille tuotteille ja lähettää ne asiakkailleen. Vastaanottajan on hyvä tarkistaa heti KTT:n saamisen jälkeen, että se on paikallisen lainsäädännön mukainen ja että siitä löytyvät tarvittavat tiedot.

KTT:iden tulee olla työpaikalla luettavissa siellä, missä kemikaaleja käytetään. Koko henkilökunta tulee perehdyttää työssä käytettävien kemikaalien KTT:ihin, vaaroihin ja turvalliseen käyttöön.

YK:n GHS-järjestelmän (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) käyttöönoton myötä kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä on yhdenmukaistettu maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö. Suomessa tulee noudattaa EU:n CLP- ja REACH-asetusten määräyksiä KTT:iden laatimisesta ja kemikaalien vaaramerkinnöistä sekä kansallisen lainsäädännön velvoitteita.

EcoOnlinen käyttöturvallisuustiedotteiden tietokanta on Pohjois-Euroopan suurin - hae käyttöturvallisuustiedotteita täältä >

Luku 2

Miksi käyttöturvallisuustiedote pitää olla?

KTT on kemikaalien hallinnan selkäranka sekä keskeinen asiakirja turvallisen ja terveellisen työympäristön luomisessa. KTT on työnantajan ja työntekijöiden pääasiallinen tietolähde, kun selvitetään organisaation käyttämien kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä niin ihmisille kuin ympäristölle. Lisäksi siinä kerrotaan, miten riskejä hallitaan.

Luku 3

Millä kielellä käyttöturvallisuustiedote pitää olla?

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava maan virallisella kielellä. Suomessa KTT pitää siis toimittaa joko suomeksi tai ruotsiksi vastaanottajan pyynnöstä.

Luku 4

Miksi käyttöturvallisuustiedotteiden hallinnointi voi olla hankalaa?

Katso Kemikaalien hallinnan velvollisuudet -webinaarin jälkitallenne täältä >

Kun organisaation käytössä on suuri määrä vaarallisia kemikaaleja, KTT:iden hallinnointi voi olla haastavaa. Ongelmat voidaan ratkaista ottamalla käyttöön dokumenttien käsittelyä varten suunniteltu sähköinen järjestelmä:

 • Säästä aikaa ja rahaa – Ilman digitaalista kemikaalirekisteriä KTT:iden pyytäminen, määräystenmukaisuuden varmistaminen ja hallinnointi vaatii paljon aikaa ja resursseja.
 • Vältä manuaalista työtä ja vanhentuneita paperikasoja – Digitaalisessa järjestelmässä KTT:t ovat ajan tasalla ja koko henkilöstön käytettävissä aina kun niitä tarvitaan.
 • Ei tietokatkoksia – Tieto kulkee yhdessä järjestelmässä automaattisesti ja välittömästi läpi koko organisaation ja sitä voi jakaa myös vaikka työterveyshuollolle.
 • Yksinkertaisempaa työtä – Vaarat ja riskit saadaan tarkastettua ja raportoitua helposti ja nopeasti (mm. karsinogeenit, raskaudelle vaaraa aiheuttavat aineet, helposti syttyvät aineet).
 • Varmuutta turvallisuuden hallintaan – Organisaatiolla on kokonaiskuva KTT:ista ja kemikaaliturvallisuudesta.
 • Ei informaatiotulvaa – Työterveydestä ja -turvallisuudesta vastaavat saavat työntekijöiden suojelun kannalta tarpeelliset tiedot helposti käsiteltävässä muodossa.

Hallitse helposti käyttöturvallisuustiedotteita ja arvioi kemikaaliriskit >

Luku 5

Miksi käyttöturvallisuustiedote on tärkeä?

Käyttöturvallisuustiedote on tärkein tietolähde, kun tarvitset tietoa käyttämiesi kemikaalien vaarallisuudesta ja turvallisista käyttötavoista.

KTT ei kuitenkaan yksinään varmista kemikaalien turvallista käyttöä. Ensimmäinen askel kemikaaliturvallisuuden kehittämisessä on inventoida kaikki työpaikan kemikaalit ja jos KTT:ita puuttuu, pyytää ne kemikaalin valmistajalta, maahantuojalta tai jakelijalta. Tuotteen valmistaja tai toimittaja on vastuussa kemikaalin luokittelusta CLP-asetuksen mukaisesti ja tarvittaessa KTT:n toimittamisesta. Kemikaalille annetusta luokituksesta on välitettävä vastaanottajalle tietoa KTT:lla ja varoitusetiketillä.

KTT:t ovat keskeinen dokumentti, kun kemikaalien terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan. Tuotteen aiheuttamat vaarat kannattaa arvioida jo ennen sen ostamista, jotta tuotteen sopivuudesta voidaan varmistua. Pyydä kemikaalin toimittajalta KTT tarkastettavaksi jo ennen tuotteen tilaamista. Jos turvallisempia vaihtoehtoja on saatavana työpaikallesi, älä hanki tuotetta.

New call-to-action

Luku 6

Mitä tietoja käyttöturvallisuustiedote sisältää?

KTT sisältää tietoa kemikaalin ominaisuuksista ja turvallisen käytön edellytyksistä. Siinä kerrotaan niin kemikaalin aiheuttamista fysikaalisista vaaratekijöistä kuin terveys- ja ympäristövaaroista.

Lisäksi tiedotteessa selostetaan, millaisia suoja- ja turvatoimia tarvitaan, kun kemikaalia käsitellään, varastoidaan ja kuljetetaan. KTT sisältää myös kemikaalin kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, tiedot sen stabiiliudesta ja reaktiivisuudesta, toksikologiset tiedot, toimenpiteet altistumisen varalta ja muut tiedot mukaan lukien KTT:n viimeisimmän tarkistuspäivän.

Kemikaalin tiedot tulee esittää 16-kohtaisessa KTT:ssa johdonmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla:

 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
 2. Vaaran yksilöinti
 3. Koostumus ja tiedot aineosista
 4. Ensiaputoimenpiteet
 5. Palontorjuntatoimenpiteet
 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 7. Käsittely ja varastointi
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 14. Kuljetustiedot
 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 16. Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedote kohta kohdalta >

Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteesta:

ktt-esimerkki-almego

 

Luku 7

Miten käyttöturvallisuustiedotetta luetaan?

Esittelemme seuraavaksi seitsemän tärkeintä kohtaa, jotka auttavat ymmärtämään paremmin KTT:iden sisältöä. Jotta kemikaaleja voidaan käsitellä turvallisesti, kaikkien vaarallisia kemikaaleja käsittelevien on hyvä tuntea seuraavat kohdat.

Kohta 1 : Tunnistetiedot

Kohdassa 1 annetaan tuotteen ja toimittajan tiedot. Tuotteen nimen lisäksi ilmoitetaan kemikaalin tunnistenumerot ja käyttötavat, joita KTT koskee. KTT:n vastaanottajan on hyvä tarkistaa, että KTT vastaa työpaikalle ostetun kemikaalin etikettimerkintöjä ja että tuotetta käytetään KTT:ssa annetun käyttötavan mukaisesti.

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

Kohdassa annetaan yleiskuva kemikaalin käytön aiheuttamista terveys- ja ympäristövaaroista sekä fysikaalisista vaaroista. Tietoja tarvitaan, kun arvioidaan kemikaalin aiheuttamaa vaaraa työntekijöille ja ympäristölle.

CLP-asetuksessa määritellään useita vaaraluokkia. Vaaroihin kuuluvat esimerkiksi kemikaalin välitön myrkyllisyys, ympäristövaarat sekä ihon ja hengitysteiden herkistyminen.

CLP-mærker-til-blog

KTT:n kohta 2 jakautuu alakohtiin, joissa annetaan seuraavia tietoja.
 • Tuotteen vaaraluokitus CLP-asetuksen mukaisesti
 • Huomiosana: joko Vaara tai Varoitus
 • Kuvalliset varoitusmerkit
 • Vaaralausekkeet, jotka kertovat tarkemmin kemikaalin vaaroista
 • Turvalausekkeet, jotka kertovat miten vaaroilta voi suojautua ja miten toimia onnettomuustilanteessa
 • Muut, luokittelemattomat vaarat

Kohta 3: Koostumus

Tässä kohdassa annetaan tietoa tuotteen sisältämistä aineista ja niiden vaaroista ja pitoisuuksista. Lisäksi ilmoitetaan muun muassa aineiden numeeriset tunnisteet, kuten CAS-numerot. Kohta 3 antaa KTT:n vastaanottajalle vaaratietoja yksityiskohtaisempia tietoja kemikaalin koostumuksesta ja haitallisista aineosista.

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Tässä kohdassa kerrotaan, millaista ensiapua tulee antaa kemikaalille altistuneelle henkilölle. Toimet on kuvattava niin ymmärrettävästi, että myös ensiapukoulutusta vailla oleva henkilö osaa toimia ohjeiden mukaan. Vaadittavat tiedot:

 • Asianmukaiset ensiapuohjeet eri altistustavoille (hengitettynä, iho- ja silmäkontaktissa, nieltynä).
 • Kuvaus tärkeimmistä oireista tai vaikutuksista, jotka esiintyvät akuutisti tai viiveellä.
 • Ohjeistus välittömäksi lääketieteelliseksi hoidoksi ja tarvittaessa erikoishoidoksi.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Tästä kohdasta löydät tietoa kemikaalien turvallisista käsittelytavoista ja varastoinnista. Kohdassa annetaan ohjeet kemikaalin turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin, mukaan lukien suositukset yhteensopimattomien kemikaalien käsittelemiseen.

Lisäksi kerrotaan varotoimet, joilla vältetään kemikaalien joutuminen ympäristöön ja ohjeet yleistä työhygieniaa ylläpitävistä toimista (esim. syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueella).

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen/henkilösuojaimet

Kohdassa 8 ilmoitetaan kemikaalin aineosien kansalliset raja-arvot sekä ohjeet työntekijöiden altistumisen ehkäisemiseen. Kohdassa kuvailtavat riskinhallintatoimenpiteet voivat olla teknisiä toimenpiteitä, kuten työpistekohtainen kohdepoisto, tai henkilökohtaisia suojaimia. Tällaisia suojaimia voivat olla esimerkiksi silmäsuojaimet ja kemikaalinsuojakäsineet.

Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kohdassa 15 annetaan lainsäädäntöä koskevat tiedot määräysten noudattamista valvovalle henkilöstölle.

New call-to-action

Luku 8

Mikä on altistumisskenaario?

Käyttöturvallisuustiedotteessa voi olla liitettynä myös altistumisskenaario, jolloin käyttöturvallisuustiedotetta kutsutaan laajennetuksi käyttöturvallisuustiedotteeksi (eSDS). Altistumisskenaariolla välitetään vaarallisten kemikaalien käyttäjille tietoja toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joilla ihmisten ja ympäristön altistumista voidaan hallita riittävästi eri käytöissä.

Kemikaalin valmistaja tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja altistumisen arvioinnin osana REACH-rekisteröintiprosessia niistä aineista, joita rekisteröidään yli 10 tonnia vuodessa ja joilla on tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia. Tämän arvioinnin osana laaditaan altistumisskenaarioita, jotka koskevat aineen tunnistettuja käyttöjä.

Mikäli käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitetty altistumisskenaario, on käyttäjän ensin selvitettävä, sisältyykö yrityksen kemikaalin käyttö altistumisskenaarioon ja mikäli näin on, noudatettava siinä mainittuja tai samaan tai alempaan altistumistasoon johtavia käyttöolosuhteita ja riskinhallintatoimia.

Luku 10

Käyttöturvallisuustiedote ja REACH-asetus

Kemikaalin toimittajan tulee laatia KTT:t REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti. Näissä säädöksissä määritellään tuotteen luokitusvaatimukset ja KTT:n muoto.

REACH-asetuksen artikla 31 edellyttää, että kemikaalin toimittaja (valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä, jakelija) toimittaa asiakkailleen määräystenmukaisen KTT:n, jos kemikaali on luokiteltu vaaralliseksi. Lisäksi KTT tulee toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietyistä vaarattomista, mutta haitallisia aineosia sisältävistä seoksista. Asetuksessa on määritelty myös muita perusteita, joiden täyttyessä KTT tulee toimittaa, vaikka kemikaalia ei olisikaan luokiteltu vaaralliseksi.

REACH säätelee myös käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä ja uusimista:

 • KTT pitää päivittää, kun kemikaaliriskeistä tai -vaaroista saadaan uutta tietoa, esimerkiksi kun kemikaalin vaaraluokitus muuttuu, tai kun
 • lupa aineen käytölle on saatu tai evätty tai kun
 • aineen käytölle on asetettu rajoitus.

Kuinka pitkä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassaoloaika?

REACH-asetuksessa ei säädetä KTT:n päivittämiselle säännöllistä määräaikaa. Riskinarvioinnin suorittamiseksi sinulla tulee olla ajantasainen, päivitetty tieto kemikaalien vaaroista, joten suosittelemme pyytämään uusimmat KTT:t toimittajilta ennen riskinarviointien tekemistä.

EcoOnlinen Chemical Manager -ohjelmiston käyttäjänä saat päivitetyt KTT:t automaattisesti kemikaalirekisteriisi >

Luku 11

Missä käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään työpaikalla?

Lakisääteistä kemikaaliluetteloa voi ylläpitää sähköisesti ja myös KTT:t voi säilyttää sähköisessä järjestelmässä. Tärkeintä on, että kemikaalien käyttäjillä on pääsy KTT:ihin siellä, missä kemikaaleja käytetään.

EcoOnlinen Chemical Manager -ohjelmistolla pääset kemikaalitietoihin myös mobiilisovelluksella, jolloin erillistä päätettä ei välttämättä tarvita. 

Katso video: Chemical Manager esittelyssä >

 

Luku 12

Vastuut työpaikalla

Työnantajan vastuu

Työnantaja on velvollinen luomaan kemikaaliluettelon yrityksessä käytettävistä kemikaaleista. Työnantajan on myös varmistettava, että yrityksessä käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja vaarallisten kemikaalien käyttöön on laadittu selkeät työohjeet.

Työnantajan tulee pitää tiedot ajan tasalla.

Lisäksi on hyvä olla selvillä, kuka

 • vastaa hankittujen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisesta
 • varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla
 • pyytää puuttuvia tietoja valmistajalta / maahantuojalta / toimittajalta, jos käyttöturvallisuustiedotteet ovat puutteellisia

Työntekijän vastuu

Työntekijän tulee noudattaa työnantajan antamia ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia turvallisuusohjeita. Hänen tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta, jolla taataan kaikkien työntekijöiden turvallisuus. Työntekijän tulee käyttää työnantajan määräämiä henkilönsuojaimia käyttäessään vaarallisia kemikaaleja ja huolehtia niiden kunnosta.

Työntekijän tulee myös ilmoittaa mahdollisista puutteista ja ongelmista työnantajalle.

Käyttöturvallisuustiedote opastaa työntekijän turvalliseen kemikaalin käyttöön ja käsittelyyn, jolloin työympäristö pysyy turvallisena kaikille ja jokainen pääsee kotiin terveenä.

Mikäli et saa nähtäväksi työssä käyttämäsi kemikaalin käyttöturvallisuustiedotetta, muista pyytää se työnantajalta tai toimittajalta.
 
Luku 9

Sähköinen ratkaisu Chemical Manager

Chemical Managerin avulla kaikki kemikaalien dokumentointiin liittyvät tehtävät sujuvat nopeammin ja helpommin, mikä säästää aikaa, rahaa ja auttaa samalla työntekijöitäsi pysymään turvassa. Käyttöturvallisuustiedotteet päivittyvät kemikaalirekisteriin automaattisesti, jolloin käyttäjällä on aina viimeisin versio saatavilla. Katso lyhyt esittelyvideo ohjelmistosta.

New call-to-action

EcoOnline tarjoaa Pohjois-Euroopan suurimman käyttöturvallisuustiedotteiden digitaalisen tietokannan, josta voit etsiä ja löytää satoja tuhansia päivitettyjä käyttöturvallisuustiedotteita.

Autamme jo yli 10 000 organisaatiota 90 eri toimialalla ympäri Euroopan saavuttamaan kansalliset ja EU:n lainsäädännön vaatimukset kemikaaliturvallisuudessa. Asiakkaamme luottavat meihin ja tuotekehitystiimimme asiantuntijat parantavat ohjelmistoamme jatkuvasti, tarjoten markkinoiden parhaimmat ratkaisut.

Haluatko tutustua Chemical Manageriin? Varaa tapaaminen ja ilmainen demo >

Ota käyttöturvallisuus-tiedotteet hallintaan

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi kemikaaliturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Varaa tapaaminen
Jukka-Laihosola1000-1

Jukka Laihosola

Business Development Executive
EcoOnline