Endast 7 av 10 arbetstagare känner sig säkra på jobbet

Endast 7 av 10 arbetstagare känner sig säkra på jobbet

Published 4 september, 2023

2 minute read

En undersökning som genomförts av EcoOnline, i samarbete med Origo Group, ger en ögonöppnare om säkerhetsläget på svenska arbetsplatser. Resultatet avslöjar att en betydande del av arbetstagarna inte känner sig helt övertygade om säkerheten på sina arbetsplatser.

En av de mest framträdande aspekterna i undersökningen Hur säkra är Sveriges arbetsplatser?, som cirka 1000 arbetsverksamma män och kvinnor i Sverige mellan 18-65 år deltog i, är att endast 7 av 10 arbetstagare känner sig säkra på sina arbetsplatser.

Jonas Stendahl, försäljningschef på EcoOnline, betonar vikten av att ha användarvänliga system för att underlätta rapportering av tillbud och på så sätt öka tryggheten. Genom att göra det enklare för arbetstagare att kommunicera och få feedback kan arbetsplatser skapa en kultur där säkerhet prioriteras och där små åtgärder kan leda till betydande förbättringar.
– Om du både har en bra arbetsgivare och ett välfungerande system som stödjer ditt arbete så blir det lättare att jobba med frågor som är kopplat till arbetsmiljön. Idag saknar tyvärr många dessa verktyg och det gör att många arbetstagare inte vet hur de ska gå till väga för att lyfta funderingar. Det finns också en missuppfattning att säkerhet bara gäller fysisk säkerhet, men det är minst lika viktigt att kunna erbjuda en arbetsmiljö som är säker psykiskt, säger Jonas Stendahl. 

Min arbetsplats är säker_30 procent håller inte med_3

Det här var ett av flera påståenden i undersökning som ger värdefulla insikter kring hur arbetstagare uppfattar sina arbetsgivare.

 

Förståelse för proaktivitet och tidig rapportering

En annan viktig insikt som framkommer i undersökningen är betydelsen av proaktivitet och tidig rapportering i arbetsmiljöfrågor. Att uppmärksamma situationer i ett tidigt skede kan i själva verket vara avgörande, inte bara för att förhindra allvarliga incidenter utan även för att skapa en generellt säkrare och mer trivsam arbetsplatsmiljö.
– Väntar vi tills problemen når en kritisk nivå kan det leda till allvarliga skador, hälsoproblem och, i värsta fall, långvariga konsekvenser för både de drabbade individerna och arbetsplatsen som helhet. Genom att vara proaktiva och snabbt rapportera eventuella risker eller tillbud kan arbetsgivare och arbetstagare tillsammans identifiera potentiella faror och ta de nödvändiga åtgärderna för att förebygga dem, säger Jonas Stendahl. 

20 procent drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar

Undersökningen ger även en intressant inblick i erfarenheter kring arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. På frågan om de svarande själva eller deras anhöriga någonsin har drabbats av en arbetsplatsolycka eller en arbetsrelaterad sjukdom, visade det sig att en betydande andel har personliga erfarenheter. Två av tio deltagare meddelade att de själva har drabbats, medan lika många svarade att de hade en nära anhörig som har gjort det. 
– Dessa resultat betonar vikten av att fortsätta fokusera på arbetsplatsens säkerhet och välbefinnande, samtidigt som de påminner oss om att bakom siffrorna finns verkliga människor och deras livserfarenheter. Det är tydligt att det är nödvändigt att öka medvetenheten om rapporteringsrutiner och kommunikation kring säkerhetsfrågor, säger Jonas Stendahl innan han avslutar:
– Det är det som är vår målsättning, att lyfta de här frågorna och få folk att förstå att det inte behöver vara så krångligt och svårt att få till det. Med små medel kan man få till en stor förändring.


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.