Substitution - fasa ut och ersätt farliga kemikalier | EcoOnline

Allt om substitution

Substituera till säkrare kemikalier, allt du behöver veta om att fasa ut och ersätta farliga kemikalier. 

Substitutions (Header) SWE
Kapitel 1

Varför substitution?

Kemikalier är en viktig del av vårt dagliga liv och vi kan inte leva utan dem. Samtidigt innebär farliga kemikalier och avfall ett allvarligt hot mot hälsa, miljö och säkerhet. En rapport från FN: s Global Chemicals Outlook visar att megatrender, som ökad urbanisering och ekonomisk tillväxt, leder till ökad användning av kemikalier. Under 2017 prissattes den kemiska industrin till 5 miljarder dollar. År 2030 beräknas produktionen av kemikalier fördubblas.

Trots strikta bestämmelser förorenar stora mängder farliga kemikalier matkedjan. Det talas om en "cocktaileffekt" av miljögifter som orsakar stora skador på naturen, människor och djur. Antalet fall av cancer, astma, allergier och hormonsjukdomar ökar över hela den industriella delen av världen och toxikologer håller med om att ökad exponering för kemikalier är orsaken. 

Kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser och varje dag utsätts tusentals människor för farliga ämnen. Enligt European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) rapporterar 38% av de europeiska företagen att de finns potentiellt farliga kemikalier eller biologiska ämnen på arbetsplatsen. Ett av kraven som du har som arbetsgivare är att göra kemiska riskbedömningar.

Med andra ord står företag som hanterar kemikalier inför betydande hållbarhetsrelaterade utmaningar.

Har du någonsin tänkt att ditt företag kan spela en viktig roll för att förändra de negativa effekterna av kemikalier och att du befinner dig i en unik situation som gör att du med en relativt liten ansträngning kan påverka de kommande generationerna enormt?

 

New call-to-action

 

Kapitel 2

Kundberättelse

Se hur det danska bolaget Ardagh Glass arbetar med substitution. Få reda på varför de tycker det är viktigt att ersätta farliga kemikalier.

 

Genom att använda EcoOnlines substitutionsverktyg kan du enklare följa lagstiftningen.

Verktyget hjälper dig att upprätthålla en kontinuerlig utvärdering vilket gör det lättare att upptäcka om du har en farlig kemisk produkt som är registrerad på någon lista som kan identifiera ämnet som cancerframkallande eller begränsad på grund av andra skadliga effekter.

Genom en direkt överblick kan du enklare bestämma vilka ämnen och kemikalier ni vill sluta använda och vilka ni vill byta ut. 

Kapitel 3

Grunderna i substitution

Substitution bidrar till EU:s övergripande mål för en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi, där innovation, hållbar produktion och konsumtion är nyckelelement. Substitution av tillståndspliktiga ämnen till lämpliga alternativ är också ett av syftena med REACH-förordningen.

REACH är EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). REACH trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Målet med REACH är att begränsa användningen av kemikalier och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön och att stärka företagens konkurrenskraft och innovation. Tillverkare, importörer, distributörer och användare av blandningar av kemiska ämnen eller produkter som innehåller kemikalier påverkas alla av REACH.

Enligt REACH måste alla företag som hanterar kemikalier identifiera farliga kemikalier och ta hänsyn till risken för hälsa och miljön. Företaget bör sedan överväga hur produkter som innehåller farliga kemikalier kan ersättas med mindre skadliga alternativ.

För många företag har substitution blivit en utmanande arbetsuppgift eftersom det kan innebära många komplicerade, ofta manuella processer, som kräver stora resurser. Dessutom, ju mer komplex en manuell process är, desto större är risken till dåliga eller felaktiga beslut.

För att underlätta har vi skapat en guide med syftet att hjälpa dig genom denna substitutionsprocess. Kom ihåg att dokumentera varje steg på vägen. 

Kom igång att ersätta dina farligaste kemikalier - det kommer att löna sig på lång sikt!

Kapitel 4

Vad innehåller ett säkerhetsdatablad?

  1. Minskad risk för hälsoskador och förgiftad miljö
  2. Minskat behov av säkerhetsåtgärder (skyddsåtgärder) och speciella metoder i samband med produktion, användning, avfallshantering och transport
  3. Minskad mängd farligt avfall
  4. Sänkta kostnader av avfallshantering
  5. Gynnsamt för marknadsföring av produkter och av verksamheten
Kapitel 5

Sex fakta om substitution

1. Det finns flera sätt att substituera 

Substitution är ofta förknippad med att ersätta en farlig kemikalie, men substitution är också att välja en annan process.

2. Substitution handlar om försiktighetsprincipen

Eftersom det finns många av de ämnen som läggs till den så kallade Kandidatlistan eller SIN-listan som sannolikt kommer att förbjudas inom en snar framtid kommer det att vara en stor fördel att redan ha ersatt dessa ämnen.

3. Vissa kemikalier är viktigare än andra att ersätta 

Prioritera substitution av kemikalier som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande och/eller kan ge akut förgiftning. Se till att du alltid är uppdaterad om vilka ämnen som är registrerade på kandidatlistan och ämnen på Tillståndsförteckningen (REACH bilaga XIV).

4. Substitution är en investering

Visste du att det kan kosta mellan 25 000 och 100 000 euro att ansöka om tillstånd för att använda en kemikalie som regleras av REACH? Andra faktorer som kan motivera att överväga substitution, utöver att minska risker och skapa en hälsosammare arbetsmiljö, är lägre kostnader som spenderas på skyddsutrustning och avfallshantering. På grund av ökad efterfrågan och kunskap bland konsumenterna kommer produkter som innehåller mindre skadliga kemikalier automatiskt att få en konkurrensfördel.

5. Substitution är en viktig åtgärd för att minska risker

Substitution är vanligtvis ett av de första stegen företag tar för att minska risker. Genom att ersätta farliga ämnen med säkrare kemikalier kommer det att minska risken för exponering och behovet av försiktighetsåtgärder.

6.Ett oacceptablet högt antal arbetare utsätts för farliga kemikalier 

Kom igång och byt ut de farligaste kemikalierna du också. Det lönar sig alltid på lång sikt.

Vad behöver ditt företag göra?

Du har en skyldighet att skaffa dig kunskap om vilka kemikalier som kan utgöra en fara och bedöma risken för hälsa och miljön.

Enligt miljöbalkens substitutionsprincip, 2 kap 4§, måste du överväga om de produkter du använder, som innehåller farliga kemikalier, kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Du bör också överväga om det är möjligt att välja en annan arbetsmetod där du kan undvika användning av farliga kemikalier.

Observera att lagen tillåter undantag om det kan dokumenteras att substitution kan leda till orimliga kostnader eller besvär.

Hur kan du se om ett kemiskt ämne ska bytas ut?

Genomför en noggrann riskbedömning för att få en klar överblick över vilka ämnen som är farligast. Det är mycket viktigt att ersätta kemikalier som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska, mutagena och allergiframkallande.

Kemikalier läggs snabbt till i flera olika listor som förbjuder eller begränsar användningen av kemikalien, vilket är en utmaning för den globala leverantörskedjan. Idag finns mer än 900 giftiga kemikalier som bör undvikas i den globala leveranskedjan på SIN-listan.

Dessutom är det ett bra tips att noggrant övervaka vilka ämnen som finns på PRIO-listan och Kandidatförteckningen i REACH.

Kandidatlförteckningen innehåller ämnen som ger stor anledning till oro för hälsa och/eller miljön (SVHC). Ämnen på denna lista är kandidater för ytterligare reglering enligt REACH. Det finns en skyldighet att lämna information vid försäljning av varor som innehåller vissa halter av ämnen på kandidatförteckningen. Med andra ord är Kandidatförteckningen det bästa verktyget för ditt företags framtid. Om det finns ämnen på denna lista som ingår i tillverkningen eller försäljningen av dina varor, bör du överväga att byta ut så snart som möjligt.

Ämnen på Kandidatförteckningen är kandidater för eventuellt införande i Tillståndsförteckningen. När de är med i Tillståndsförteckningen måste företag ansöka om tillstånd att få använda eller sälja ämnet.

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier