Sikkerhed på arbejdspladsen: Derfor betaler det sig

Sikkerhed på arbejdspladsen: Derfor betaler det sig

Published 21 januar, 2021

6 minute read

Arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen er temaer, der har modtaget stigende fokus hos både Regeringen, brancheorganisationer og mange af arbejdsmarkedets parter de seneste år. Og det med rette.

Der sker nemlig stadig mange ulykker på de danske arbejdspladser, ligesom der fortsat er sygemeldinger som følge af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og derfor bør du både som arbejdsgiver, leder og arbejdsmiljørepræsentant have fokus på jeres arbejdssikkerhed.

Hent guiden: Har du råd til ikke at investere i arbejdsmiljøet?

 

Der blev i 2021 anmeldt lidt over 63.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvilket er en stigning på 37% fra 2020 (dette skyldes bl.a. Covid-19). Set over en 10-årig periode er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet, men det seneste år er det gået den forkerte vej. Området kræver altså fortsat stor opmærksomhed.

I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvad din virksomhed kan gøre for at øge sikkerheden på arbejdspladsen. Vi ser på, hvilke regler der findes på området, samt hvilke fordele der er ved øget sikkerhed og sundhed. Og endelig giver vi dig nogle helt konkrete tips til, hvordan du styrker arbejdsmiljøet og sikkerhedskulturen i din virksomhed.

 


Indhold

 


Regler for sikkerhed på arbejdspladsen

Der er naturligvis en række regler og lovgivning, du skal overholde, når det kommer til sikkerhed på arbejdspladsen. Det ved du som arbejdsgiver sikkert allerede.

Arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed reguleres af en omfattende og kompleks lovgivning, du som virksomhed skal overholde. Det er lovpligtigt at beskytte dine medarbejdere mod risici vedrørende arbejdssikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det er også lovpligtigt at lave risikostyring for de tiltag din virksomhed iværksætter, der vedrører sikkerhed og sundhed.

Da risiciene på arbejdspladser hele tiden ændrer sig i takt med f.eks. nye teknologier, ændrer loven og reglerne for sikkerhed sig også. Og derfor er det vigtigt, at du kender dem.

 

Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed | EcoOnline

Som følge af, at folk i dag bruger mange timer foran en skærm dagligt, er der tilføjet bekendtgørelser i Arbejdsmiljøloven, der fastslår en række hensyn, arbejdsgiveren skal tage til udvælgelse af opgaver og programmer.

 

Reglerne for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads finder du i Arbejdsmiljøloven, der er en rammelov over de generelle bestemmelser på området. Formålet med loven er at beskytte de ansatte og skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver har du ifølge loven pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold forbundet med arbejdet.

Download guide: Kend de 5 krav i Arbejdsmiljøloven > 

Det betyder, at der er visse foranstaltninger du skal træffe. De inkluderer bl.a. en arbejdspladsvurdering (APV) og evaluering af risiciene for dine medarbejderes sikkerhed og sundhed, samt uddannelse af dine medarbejdere, så de kender til risiciene og sikkerhedsforanstaltningerne.

Reglerne for arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen varierer alt efter land og sektor, så hvis du vil sikre, at du overholder loven og udføre en korrekt arbejdspladsvurdering, bør du sætte dig ind i, hvad der gælder for lige præcis din virksomhed.

Nu tør vi godt antage, at du gerne vil sikre, at din virksomhed lever op til lovgivningen for arbejdsmiljø. Derfor kan vi vel sige, at den første – og for mange den vigtigste – fordel ved at øge fokus på arbejdsmiljø, er at du lever op til reglerne og loven. 

Du kan få et godt overblik over de vigtigste punkter i arbejdsmiljøloven i blogindlægget: Arbejdsmiljø - lær alt, du skal vide, på 10 minutter >

 

EHS | EcoOnline

 

9 fordele ved øget sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed, tryghed og sundhed på arbejdspladsen bør ikke anses udelukkende som et spørgsmål om at overholde loven. I vores optik er det også en administrativ og ledelsesmæssig pligt og en afgørende del af en god forretning.

Der er særligt ni fordele, din virksomhed opnå ved at øge og have fokus på sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen.

 

1: Du nedsætter risikoen for skader på arbejdspladsen

Den måske mest indlysende fordel ved og grund til at fokusere på arbejdspladssikkerhed, er at det kan mindske risikoen for arbejdsskader og -ulykker. Denne fordel hænger naturligt sammen med de øvrige fordele, vi nu skal kigge nærmere på.

Læs også: Sådan skaber du et godt fysisk arbejdsmiljø >

 

2: Du skaber bedre rammer for motivation, engagement og effektivitet

Din virksomheds succes hænger i høj grad sammen med dine medarbejderes samlede kompetencer, engagement og effektivitet. Derfor vil du sikkert gerne både tiltrække og fastholde dygtige og motiverede medarbejdere. Udover faktorer som løn, uddannelse og andre goder, er der én anden væsentlig faktor, der påvirker de fleste medarbejderes motivation. Et godt arbejdsmiljø.

Rapporten ”Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen angår os alle” udgivet af Europa-Kommissionen i 2016 peger på, at prioriteringen af arbejdsmiljø og sikkerhed generelt set vil øge dine medarbejderes motivation, engagement og arbejdsglæde – og hermed deres effektivitet.

 

3: Du sparer penge på fravær (og tjener penge på trivsel)

Et arbejdsmiljø med højt niveau for sundhed og sikkerhed nedsætter som sagt risikoen for, at dine dygtige medarbejdere kommer til skade på arbejdspladsen og er fraværende grundet ulykker og ringe arbejdsvilkår. Som en positiv konsekvens heraf kan din virksomhed opnå lavere omkostninger ved ulykker og sygefravær.

Arbejdsskader, sygdomme og dødsfald har høje økonomiske omkostninger for arbejdsgivere. De direkte omkostninger forbundet med arbejdsskader og sygefravær er dem, der fremgår af arbejdspladsens time- eller økonomisystem, altså den tabte lønudgift.

Men der findes også en række indirekte omkostninger, som kan være sværere at gennemskue. De dækker bl.a. over udgifter til sundhedspleje, ekstra belastning af øvrige medarbejdere, nedgang i leveringstid og kvalitet, oplæring af nye medarbejdere o.l. Derudover kan der være omkostninger ved, at medarbejdere møder på arbejde, selvom de er syge eller mistrives, og det øger sandsynligheden for fejl.

Øger du niveauet for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, vil det med al sandsynlighed medføre lavere omkostninger i forbindelse med skader og fravær. Samtidig kan det – som allerede nævnt – øge medarbejdernes motivation og trivsel, hvilket kan medføre øget effektivitet og produktivitet.

 


Investering i arbejdsmiljøet betaler sig

I 2012 udførte International Social Security Association undersøgelsen “The Return on Prevention for Companies”, der påviste en positiv ROI på investering i arbejdsmiljø. Mere specifikt viste undersøgelsen, at du som virksomhed kan forvente at få et økonomisk afkast på 2,2 kroner retur for hver krone, du investerer i arbejdsmiljø. Så hvad venter du på?


 

Øvrige fordele

Af andre fordele ved øget sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen peger Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) på følgende:

  1. Forbedret opfattelse af brand-værdi og goodwill
  2. Tiltrækning og bevaring af kunder
  3. CSR – øget socialt ansvar
  4. Øget produktivitet blandt arbejdstagere
  5. Styrket tillid blandt investorer
  6. Styrede forsikringsomkostninger

 

Læs også indlægget ”Sådan drager din virksomhed fordel af at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed” >

 

3 tips til at styrke sikkerhedskultur og arbejdsmiljø

Hvad er sikkerhedskultur?

Sikkerhedskulturen kan beskrives som medarbejdernes opfattelse af de generelle holdninger, værdier og vaner omkring sikkerhed på en given arbejdsplads. Sikkerhedskulturen påvirkes af, hvordan medarbejdere opfatter prioriteringen og vigtigheden af sikkerhed i forhold til andre værdier og vaner. Er det f.eks. vigtigere at løse en opgave hurtigt, fremfor at sikre sikkerheden, mens opgaven løses?

Sikkerhedskulturen kan have stor indflydelse på medarbejdernes hverdag og på udførslen af deres opgaver. Og derfor er det vigtigt, at området prioriteres af hele virksomheden, særligt af ledere, hvis du ønsker at styrke sikkerhedskulturen på din arbejdsplads.

1) Gør sikkerhedskulturen til en fælles og inkluderende indsats

Arbejdsmiljø og sikkerhedskultur | EcoOnline

Arbejdspladssikkerhed bør ideelt set prioriteres, før ulykkerne sker. Men at opbygge et godt arbejdsmiljø og en god sikkerhedskultur, er naturligvis en løbende proces. Overordnet set er det ledelsens ansvar at igangsætte og følge op på denne proces, men medarbejderne bør også inkluderes. Du bør gøre det til en fælles opgave.

Psst! Bliv også klogere på, om en ISO 45001 certificering giver mening for din virksomhed og jeres kontinuerlige arbejdsmiljøarbejde >

Tag udgangspunkt i din virksomheds egne erfaringer og mennesker ved at inkludere dine medarbejdere i møder og drøftelser omkring sikkerheden på arbejdspladsen. Selvom det først og fremmest er op til ledelsen at gå forrest og sætte rammerne, vil en kultur ikke sådan lige ændre sig uden medarbejdernes inkludering, engagement og forståelse.

Mangler du inspiration til at engagere dine medarbejdere? Få 5 måder du kan engagere dine kollegaer i arbejdsmiljøet på her >

2) Gør et godt stykke forarbejde – foretag en risikovurdering

Som tidligere nævnt er du forpligtet til at evaluere din arbejdsplads’ risici for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, hvis du vil overholde loven. Du kan altså ikke komme udenom at foretage en risikovurdering.

Arbejdsmiljø og risikovurdering | EcoOnline

Du kan også sætte din risikovurdering i system. Fra vores daglige kontakt med hundredvis af kunder ser vi, at virksomheder i dag praktiserer sikkerhed og sundhed på en ny måde. Før i tiden var fremgangsmåden mere hierarkisk med flere forskellige systemer, der skulle håndteres manuelt.

I dag drager mange virksomheder nytte af innovative og digitale løsninger, der gør håndtering af EHS-arbejde, såsom logning af sikkerhedsrunderinger og registrering af nærved-ulykker noget nemmere og mere skræddersyet. Og det kan din virksomhed selvfølgelig også. Hos EcoOnline tilbyder vi en software-løsning, der gør arbejdet med risikovurdering, arbejdsmiljø og HSE nemmere for dig – vil du vide mere? Læs mere om vores løsning her >

Med den viden, risikovurderingen giver dig, bliver det nemmere at igangsætte konkrete initiativer, der skal forbedre sikkerheden og sundheden og sikre et godt arbejdsmiljø. Det kan bl.a. være at stille det rette sikkerhedsudstyr og værnemidler (såsom sikkerhedssko, briller o.l.) til rådighed for medarbejderne.

 

3) Informér og uddan dine medarbejderne

Med risikovurderingen på plads har du nu også forudsætningerne for at skabe en større forståelse for risiciene blandt dine medarbejdere. Det er ikke nok at indkøbe det rette sikkerhedsudstyr eller opbevare informationerne i en database et sted. Dine medarbejdere skal vide, hvilke risici der er, og hvad de skal gøre ved dem.

Arbejdsmiljø og sikkerhed | EcoOnline

Det sidste tip til dig er altså, at hvis du vil styrke sikkerhedskulturen på din arbejdsplads, skal du sikre, at dine medarbejdere er velinformerede. Gør informationen tilgængelig for dem, der har brug for den i hverdagen ved f.eks. at stille sikkerhedsdatablade, videoer, plakater osv. til rådighed, så de nemt kan finde det. Og ikke nok med det, du skal selvfølgelig også løbende sikre dig, at de forstår og bruger informationen.

Læs også vores guide ”5 praktiske trin til at ændre sikkerhedskulturen i din virksomhed” for mere inspiration her >

 


For at styrke sikkerhedskulturen og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, skal du gå forrest som leder og være med til at ændre vaner. Føler du dig klar til den opgave? Ellers viser vi dig gerne, hvordan vores system kan gøre arbejdet nemmere for dig.

New call-to-action


Forfatter Michelle Bjerg

Michelle er Country Marketing Manager i EcoOnline Danmark. Hun har flere års erfaring med marketing og kommunikation og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Michelle er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...