Kuinka työnantaja hyötyy työturvallisuuden parantamisesta

Näin työnantaja hyötyy työturvallisuuden kehittämisestä

Julkaistu joulukuuta 11, 2019

Lukuaika 4 min

Ei ole uutinen, että huonot työturvallisuuskäytännöt maksavat organisaatioille rahaa. Mutta tiesitkö, että tutkimusten mukaan jokaisesta työturvallisuuteen sijoitetusta eurosta saadaan 2,2 euron tuotto?

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla - lataa opas täältä >

Turvallisen ympäristön luominen ei vain edistä työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja lisää tuottavuutta, vaan parantaa myös yritysten kilpailukykyä.

Ne, joilla on korkeimmat turvallisuus- ja terveysvaatimukset, ovat kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä markkinoilla.  Tämä todettiin tutkimuksessa, jonka toteutti Kansainvälinen sosiaaliturvajärjestö (ISSA). Siinä haastateltiin 337 yrityksen edustajaa 19 maasta.

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia 

 

Tiesitkö, että turvallinen työympäristö katsotaan ihmisoikeudeksi? Asianmukaisten työolojen tarjoaminen on yksi seitsemästätoista kestävän kehityksen tavoitteesta (SDG). Johdolla on vastuu ottaa huomioon tulostavoitteiden lisäksi työturvallisuus päivittäisessä toiminnassa. 

Tällä artikkelilla haluamme antaa näkökulman siihen, kuinka yritys voi kääntää ylivoimaisilta tuntuvat ja aikaa vievät HSE-tehtävät (Health, Safety ja Environment) voittoa tuottavaksi toiminnaksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että investoimalla riskienhallintaan, parannetaan organisaatioiden suorituskykyä ja kannattavuutta.   

”Hyvä työturvallisuus on hyväksi liiketoiminnalle”  

 

Kun tapaturmakustannukset tunnistetaan, johdon on helpompi ymmärtää työturvallisuustyön merkitys. Tavoitteenamme on auttaa organisaatioita asettamaan tavoitteet turvallisuustyölle ja kohdentamaan sitä myötä resursseja.  

Miksi työturvallisuudella on väliä? Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) viimeisin raportti - "Työsuojelun merkitys ja työtapaturmien ja työperäisten sairauksien yhteiskunnalliset kustannukset" selvittää asiaa laajalla raportilla.

Sen sijaan että lukisit kaikki raportin 116 sivua, aloitamme pääkohdilla:

 • EU:n jäsenvaltioissa sattuu noin 2,4 miljoonaa vähintään neljän päivän poissaolon johtanutta työtapaturmaa ja lähes 3 200 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa vuosittain
 • 7,9 % työnvoimasta kärsii työterveysongelmista, joista 36 % johtaa vähintään neljän päivän poissaoloon työstä 
 • 3,3 % Euroopan bruttokansantuotteesta käytetään työperäisten vammojen ja sairauksien hoitoon  
 • 476 miljardia euroa käytetään työhön liittyvien vammojen ja sairauksien hoitoon 

Kustannusten syiden tunnistaminen  

 

Työtapaturmat, sairaudet ja kuolemat aiheuttavat työnantajille taloudellisia kustannuksia. Näistä vastuun kantaa ylin johto. Joitakin menetyksiä ei voida edes rahassa mitata, kuten ammattitaitoisen henkilön menetystä ja pitkää poissaoloa.

Esimerkkejä työtapaturmiin, sairauksiin ja kuolemaan liittyvistä suorista, epäsuorista ja aineettomista kustannuksista ovat:

 • Terveydenhuoltokustannukset 
 • Tuottavuus- ja tuotantotappiot 
 • Sopeuttamiskustannukset 
 • Muiden työntekijöiden tekemät ylityöt
 • Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen 
 • Korvaavan työntekijän rekrytointi ja kouluttaminen  
 • Vakuutusmaksut 
 • Tuotantohäiriöt 
 • Hallinnolliset kustannukset

New call-to-action


Työturvallisuuden ja terveyden johtaminen tavoitteellisesti

 

Terveellinen ja turvallinen työympäristö vaikuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen ja talouskasvuun. Työturvallisuusinvestoinnit lisäävät yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta vähentämällä työtapaturmista ja työhön liittyvistä terveysongelmista aiheutuvia kustannuksia sekä lisäämällä työntekijöiden motivaatiota. 

Ylimmän johdon käynnistämä ja hyväksymä vahva strategia johtaa lukuisiin hyötyihin, kuten: 

 • Parempaan tuottavuuteen vähentämällä sairauspoissaoloja  
 • Terveydenhuoltokustannusten pienenemiseen
 • Iäkkäiden työntekijöiden pitämiseen työkykyisinä 
 • Parempien työskentelymenetelmien ja tekniikoiden käyttämiseen 
 • Vähentämään poissaolojen määrää niiden työntekijöiden osalta, jotka hoitavat perheenjäseniään

Ole aktiivinen - ota huomioon uudet ja kehittyvät riskit

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat Euroopan yleisin työperäinen ongelma. Lähes 24 % EU-25 työntekijöistä kärsii selkäkivuista ja 22 % lihassäryistä. 

Myös vaaralliset aineet ovat merkittävä ongelma monilla työpaikoilla ympäri Eurooppaa. Yksikään ala ei ole täysin vapaa kemikaaleista.

Vaarallisia aineita käytetään yleisesti: 

 • Lähes 40 % yrityksistä ilmoittaa käyttävänsä nesteiden, höyryjen tai pölyn muodossa olevia kemiallisia tai biologisia aineita 
 • 18 % työntekijöistä ilmoittaa altistuneensa kemikaaleille

Vuonna 2014 tehtiin kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2). 49 320 yritystä tutkittiin 36 maassa. Yritykset edustivat kaikkia toimialoja, jotka työllistivät vähintään viisi henkilöä. Tutkimuksessa todettiin palvelusektorin jatkavan kasvuaan ja sitä myötä alalle tyypillisten riskitekijöiden voimistuvan. Uhkaaviksi koetaan mm. vaikeat asiakkaat, oppilaat tai potilaat.

Psykososiaaliset riskitekijät koetaan haastavammiksi kuin muut riskit: lähes joka viides laitoksista raportoi esimerkiksi joutuvansa käsittelemään vaikeita asiakkaita tai kokevansa aikataulupaineita.

Oletko ajan tasalla näistä riskeistä? 

Työturvallisuus on mahdollisuus

 

Työturvallisuus ja -terveys ovat siirtymässä huomion keskipisteeseen, koska niitä koskevat vaatimukset kiristyvät ja kilpistyvät tuotantostandardeihin, kuten ISO-sertifiointiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) käyttöönotto tarkoittaa kasvavaa tarvetta hallita terveys- ja ympäristövastuita työpaikalla proaktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Työturvallisuus ja -terveys voivat olla avaimia kestävälle kehitykselle, ja työturvallisuusinvestoinnit ovat tärkeitä kilpailuetuja julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Viestiessämme EcoOnlinessa satojen asiakkaiden kanssa päivittäin näemme tämän uuden ajattelutavan merkityksen ja voimme tarjota työkaluja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Perinteisesti käytetään monia, usein manuaalisia ja vaivalloisia järjestelmiä; me tarjoamme työturvallisuuden ja -terveyden sekä ympäristöriskien hallintaan innovatiivisen, digitaalisen palvelun.  

Uusi teknologia on tuonut meille mahdollisuuden kehittää markkinoille ratkaisun - EcoOnline EHS:n. Se auttaa organisaatioita tunnistamaan vaaroja, arvioimaan riskejä yhdessä työntekijöiden kanssa ja tältä pohjalta suunnittelemaan toimintaa turvallisemmaksi.

Yhdellä keskitetyllä palvelulla turvallisuusjohtaminen voidaan hoitaa ennakoivasti ja päätökset tehdä reaaliaikaisen tiedon perusteella.  

1,8 miljoonaa työntekijää käsittävä tutkimus 230 organisaatiossa, 49 toimialalla ja 73 maassa osoitti, että työntekijöiden sitoutuminen liittyy vahvasti organisaation avaintuloksiin kaikissa taloudellisissa olosuhteissa.

Etenkin vaikeina taloudellisina aikoina työntekijöiden sitoutuminen on huomattava etu organisaatioille.

New call-to-action

Jos raha ei vakuuta, sääntöjen noudattamisen pitäisi

Työturvallisuutta sääntelee työturvallisuuslaki ja suuri määrä muita säädöksiä, joita yritysten on noudatettava. Koska työn riskit muuttuvat muun muassa uuden teknologian ja uusien työympäristöjen myötä, lainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa. Oletko ajan tasalla näissä muutoksissa?  

Ajan tasalla pysyminen voi olla haasteellista. Helpot oikopolut EHS-tehtävien hallintaan houkuttavat vaivan välttämiseksi. Mutta johtajana vastuu lain noudattamisesta kuuluu sinulle!

Ei ole merkitystä johdatko pientä paikallista yritystä vai valtavaa kansainvälistä organisaatiota – onnettomuuden sattuessa vastuu on sinulla. 

Työpaikan riskit vaihtelevat jokaisella työpaikalla perinteisistä koneiden käyttöön tai korkealla työskentelyyn liittyvistä vakavista tapaturmariskeistä uusiin ja kehittyviin riskeihin, kuten stressiin, kiusaamiseen ja häirintään (psykososiaaliset riskit). 

Oli riskejä vähän tai paljon, EHS-hallinnan puutteella voi olla vakavia seurauksia - maineesi, taloudellisen hyvinvointisi ja mikä tärkeintä, työtovereidesi terveyden kannalta.

Uskallatko ottaa riskejä kun kannat asiasta täyden vastuun?

Kuinka parantaa työturvallisuuden hallintaa kustannustehokkaasti? 

EcoOnlinella on työkalut, jotka siirtävät ohjat käsiisi ja auttavat hallitsemaan HSE-tehtäviä tehokkaasti ja lainmukaisesti. EcoOnline EHS -ohjelmistolla on helppo rakentaa vahva sisäinen turvallisuuskulttuuri. Jokainen tehtävä - tapahtumien raportoimisesta ja tutkimisesta sekä riskiarvioinneista ja turvallisuusauditoinneista lähtien - on rakennettu muokattavaksi. 

Yksi keskeisistä tekijöistä kustannustehokkuuden lisäämiseksi on riskien minimointi. EcoOnline EHS -ohjelmistossa sinulla on pääsy kriittisiin turvallisuustietoihin välittömästi. Ne auttavat saamaan kuvan riskeistä, joille työntekijät altistuvat.

Tiedon avulla voit pienentää näitä riskejä ja siten säästää sairauspoissaolokustannuksissa. Myös tehtäviin kuluva aika ja kustannukset vähenevät.  

Ohjelmiston avulla saa kattavan kuvan kaikista tehtävistä, joista eri työntekijät vastaavat. Ja jos tarvitset apua, asiakastukemme on valmis auttamaan sinua maksutta.

Lopeta talouden käyttäminen tekosyynä olla investoimatta markkinoiden kattavimpaan ja räätälöityyn EHS-järjestelmään ja luo turvallinen työympäristö kollegoillesi, hallinta on helppoa oikeilla työkaluilla.

Riittää jo pään pudistelu! Katsotaanpa miten voit hyötyä sijoittamisesta EHS-työkaluun.

Esimerkki yrityksestä, joka investoi EHS-hallinnan parantamiseen 

Edelfarm - Salten Aqua tuottaa ja myy korkealaatuista lohta Norjan Skjerstadfjordissa. Se on 10 työntekijän pienyritys, mutta omistaa osakkeita myös muissa yrityksissä, kuten Salten Smolt ja Salten Aqua. 

Kuten missä tahansa vesiviljely-yrityksessä, Edelfarmin on noudatettava tiukkoja ympäristösertifikaattien ja sertifiointien määräyksiä. Siksi organisaatiolla oli korkeat vaatimukset valitessa terveys-, turvallisuus- ja ympäristönhallintatyökalua. 

Kokeiltuaan useita EHS-palvelujen tarjoajia, organisaation edustajat eivät olleet tyytyväisiä niiden käyttöliittymiin ja hankaliin navigointitapoihin; kunnes he löysivät EcoOnline EHS -ohjelmiston, jota he pitivät helppokäyttöisenä ja kattavana.  

Edelfarmille oli myös tärkeää valita toimittaja, jolla on pitkä historia ja todistettu asiantuntemus turvallisuuden hallinnasta. Myös se, että kaikki EHS-tehtävät pystytään keräämään yhdestä paikasta monien eri järjestelmien ja paperikasojen sijaan, oli tärkeä valintaperuste.

Haluatko kuulla lisää ja tutustua työturvallisuuden hallinnan ohjelmistoomme?

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...