Kuinka välttää ammattitaudit?

Kuinka välttää ammattitaudit?

Julkaistu syyskuuta 18, 2020

Lukuaika 4 min

Työ ammattitautien torjumisen eteen vaatii osaamista, tahtoa ja välineitä. Se on osa työnantajan lakimääreistä työsuojelutyötä. Ammattitauti kehittyy yleensä hiljalleen ajan kuluessa altisteisessa työssä. Joskus oireet kuitenkin voivat ilmetä jopa yhden altistavan tapahtuman jälkeen.

Testaa itsesi: Tunnistatko nämä 10 terveydelle haitallista kemikaalia? 


Esimerkiksi allergia epoksiyhdisteille saattaa kehittyä kertaroiskahduksen seurauksena. Etukäteen ei ole mahdollista ennustaa, kuka saa allergian ja kuka ei. Jos allergia on voimakas, vähäisetkin määrät ainetta ilmassa voivat aiheuttaa uudestaan oireita.

 

Mikä on ammattitauti?


Ammattitauti on Suomen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut

 • fysikaalisesta
 • kemiallisesta tai
 • biologisesta tekijästä työssä.

Psyykkisen tekijän aiheuttamat sairaudet eivät ole ammattitauteja.

Sairaudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä tekijöillä on alle 50 %:n syysosuus, eivät ole ammattitauteja, vaan osittain työperäisiä sairauksia.

Yleisimmät ammattitaudit

 
Yleisimpiä ammattitauteja Suomessa ovat

 • meluvammat
 • hengitystieallergiat
 • ihosairaudet
 • asbestisairaudet ja
 • yläraajojen rasitusvammat.

Suomessa todetaan noin 1 500 uutta ammattitautia vuodessa ja ammattitaudin seurauksena kuolee lähes 100 työntekijää. Suurin osa kuolemaan johtaneista ammattitaudeista on asbestin aiheuttamia syöpiä.

Yleisimmät altisteet ovat

 • melu
 • asbesti ja silikaattimateriaalit
 • kemikaalit (erityisesti pesuaineet, hartsit ja muovit, leikkuunesteet ja kumikemikaalit)
 • toistotyö
 • kasvi- ja eläinperäiset tekijät (erityisesti jauhot, viljat ja rehut, eläinten epiteeli, karvat ja eritteet, Puumala-virus, punkit ja homeet) sekä
 • tärinä.


Ärsytyskosketusihottuman yleisin aiheuttaja on märkätyö. Allergista kosketusihottumaa puolestaan aiheuttavat mm. epoksi- ja kumikemikaalit, metallit ja säilöntäaineet. Suurin osa ammattiastmoista on herkistävien tekijöiden aikaan saamia. Noin neljäsosa ammattiastmoista johtuu kosteusvaurioaltisteista ja homeista.

Yleisin ammattitaudiksi vahvistettu rasitussairaus on toistotyöstä johtuva lateraalinen epikondyliitti eli tenniskyynärpää.

Terveydelle haitalliset kemikaalit - onko teillä näitä terveydelle haitallisia kemikaaleja työpaikalla? Katso listalta.

Millä aloilla ammattitaudit ovat yleisimpiä?


Eniten ammattitauteja todetaan

 • teollisuudessa (erityisesti metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus; elintarvikkeiden tuotanto; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus sekä kulkuneuvojen tuottaminen)
 • rakennusalalla
 • maataloudessa
 • tukku- ja vähittäiskaupassa
 • moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksessa sekä
 • terveyspalveluissa.

Palvelutyöntekijöistä erityisesti kampaajat, parturit ja kosmetologit sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät ovat riskiryhmiä.

Lähes 80 % vahvistetuista ammattitaudeista kirjataan miehille. Työikäisillä ammattitauteja on erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä.

Kuka korvaa ammattitaudin?


Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Jos vahingoittunut ei ole ilmenemisaikana enää työssä, josta ammattitauti on voinut aiheutua, korvausvelvollisuus määräytyy sen työn perusteella, jossa altistuminen on pääasiallisesti tapahtunut.

Käytännössä laskun maksaa yksittäinen työnantaja tai toimialan työnantajat yhdessä.
Korvauksen piiriin voi kuulua mm. sairaanhoitoa, ammatillista kuntoutusta, päivärahaa ja eläke- sekä hautauskuluja ja perhe-eläkkeitä.

 

Mitä työnantaja voi tehdä ammattitautien välttämiseksi?


Panostaminen ammattitautien ehkäisyyn työpaikalla on tärkeää. Monessa asiassa onkin saatu vuosien saatossa aikaan kehitystä. Esimerkiksi melutapauksia on nykyään 300 vuosittain, kun niitä vielä 15 vuotta siten oli 1,000. Koneiden ääniä on vaimennettu ja kuulosuojaimia on saatu käyttöön. Meluasetuksen säännökset ja meluntorjuntaohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi motivaattoreiksi.

Työpaikan keinoja ovat mm.

 1. Työpaikan työturvallisuus- ja terveysriskien arviointi
 2. Paikkakohtainen kemikaaliriskien arviointi
 3. Työolojen kehittäminen todettujen riskien osalta
 4. Asianmukaisiin työtapoihin opastaminen
 5. Suojainten, apuvälineiden ja henkilönsuojainten käyttöön ja käytön seurantaan panostaminen
 6. Perehdytys, koulutus ja kampanjointi ammattitautien ehkäisemiseksi ja
 7. Vaarojen ja ammattitautiepäilyjen ilmoittaminen ja niistä oppimiskäytäntö.

Nykyaikaisilla turvallisuuden johtamisjärjestelmillä pystytään edellä mainitut tehtävät toteuttamaan ja näin varmistumaan, että kaikki voitava on tehty ammattitautien ehkäisemiseksi. Hyvä järjestelmä on digitaalinen, ja se sisältää vastuunjaon prosessit. Näin varmistetaan asioiden hoitaminen loppuun saakka tehokkaasti.


Johtamisjärjestelmään on hyvä kuulua

Kemikaaliluettelo on perusasia, josta kemikaaliturvallisuus alkaa. Mitä enemmän ja vaarallisempia aineita käytetään, sitä enemmän työtä on. Riskienhallintatyöhön on siksi järkevää hankkia puoliautomaattisia apuvälineitä.

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jossa on tieto mm. aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä ja turvallisesta käytöstä. Tiedotteiden tulee olla työntekijöiden saatavilla ja niitä on säilytettävä vähintään 10 vuotta kemikaalin käytön päättymisen jälkeen. Vanhojen käyttöturvallisuustiedotteiden säilyttäminen on tärkeää ammattitautiepäilyjen selvittämisen vuoksi.

Työterveyshuolto on työnantajan apuna


Työnantajan apuna työn altisteiden tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa on koulutetut työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja oma työterveyshuolto.

Kun työntekijä hakeutuu työterveyshuollon vastaanotolle työhön liittyvien oireiden vuoksi, työterveyshuollossa voi herätä epäily ammattitaudista. Työterveyshuollolla on työpaikkaselvitysten perusteella tiedot työn altisteista. Tietojen perusteella muodostuu käsitys mahdollisista ammattitaudin aiheuttajasta.

Työpaikan ja työterveyshuollon tulee tehdä tiivistä yhteistyötä ammattitautiepäilyjen yhteydessä. On tarkoituksenmukaista, että työterveyshuolto ilmoittaa kaikista ammattitautiepäilyistä työpaikan työsuojeluhenkilöstölle ja että sekä epäilyt että todetut tapaukset tilastoidaan, jotta niitä voidaan seurata pitkällä aikavälillä.
Ammattitautipotilaan vointia ja työssä selviämistä tulee seurata ammattitaudin toteamisen jälkeen. Erityisen tärkeää seuranta on silloin, kun potilas jatkaa altisteisessa työssä.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta velvoittaa lääkäriä ilmoittamaan ammattitaudin, ammattitautiepäilyn tai työstä johtuneen muun sairaalloisen tilan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Työterveyslaitos ylläpitää työperäisten sairauksien rekisteriä, johon kerätään tiedot ammattitaudeista ja niiden epäilyistä.

Terveydelle haitalliset kemikaalit työpaikalla

Mitä ihminen itse voi tehdä?


Ammattitaudit ovat viheliäisiä siinä mielessä, että altistumisen ja taudin välillä voi olla pitkäkin viive. Esimerkiksi kuulovamma syntyy yleensä vuosien kuluessa, jos työntekijä altistuu kovalle melulle. Toisaalta hyvinkin pieni määrä ainetta voi riittää oireiden syntymiseen. Suojautumisen välttämättömyyttä voi olla vaikea ymmärtää.

1. Työntekijän on noudatettava kaikkia työnantajan turvallisuuden ja terveyden ylläpitoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Jos ohjeena on käyttää hengityksensuojainta tai käsiensuojaimia pientäkin ainemäärää käsitellessä, näin on toimittava. Jos työntekijälle on epäselvää, miten toimia, kannattaa kääntyä esimiehen puoleen.

Alla on esimerkki tuotteesta, joka sisältää epoksihartsia. Se voi aiheuttaa mm. allergista kosketusihottumaa.

Työntekijän on: Esimerkki epoksihartsia sisältävästä tuotteesta:
Osattava tunnistaa tuote, joka voi aiheuttaa esimerkiksi allergista kosketusihottumaa. Vaarat ilmoitetaan tuotteen pakkausetiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa sekä siitä laaditussa mahdollisessa tiivistelmässä.

Esimerkiksi: ”Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.” (Vaaralauseke H317)

Huom. myös muut kyseessä olevaan tuotteeseen liittyvät vaarat (tuotteessa voi olla myös vaaralausekkeet H311, H315, H319 ja H411)

Tunnettava varoitusmerkinnät.

Esimerkiksi epoksihartsissa käytetään huutomerkkivaroitusmerkkiä (”Haitallinen/ärsyttävä/herkistävä”).

GHS07_exclam

Tiedettävä kuinka toimia ennalta ehkäisten altistusta.

Esimerkiksi: ”Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja kasvonsuojainta.” (Turvalauseke P280)

On huomattava myös muut mahdolliset tuotteeseen liittyvät ennaltaehkäisytoimet (esimerkiksi turvalausekkeet P261 ja P280).

 

- Tuotteen kosketus ja hengittäminen on siis vaarallista ja työnantaja määrittää, minkä tasoisia suojauksia ja henkilönsuojaimia on käytettävä missäkin tilanteessa. Tässä tapauksessa ei riitä pelkkä silmiensuojaus, vaan edellytetään koko kasvojen suojausta; eikä pelkkä käsiensuojaus, vaan tarvitaan täydellinen suojavaatetus. Tämä johtuu siitä, että altistus voi aiheutua vähäisistäkin roiskeista, aineen jäämiä sisältävistä työvälineistä ja pinnoista, aineen muusta ihokosketuksesta ja siitä, että vaarallinen aine voi läpäistä normaalityövaatteet ja jäädä niihin altistuttajaksi.

 

Tiedettävä kuinka toimia ensiaputilanteessa, jos ainetta joutuu esimerkiksi iholle, silmiin tai hengitykseen ja miten toimia onnettomuustilanteessa (palo, räjähdys, ympäristövahinko tms.).

Esimerkiksi, jos ainetta joutuu iholle: ”Pese saippualla ja runsaalla vedellä” (Turvalausekkeet P302 ja P352)

Jos joutuu silmiin: ”Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käänny lääkärin puoleen” (Esimerkiksi turvalausekkeet P305, P351 ja P338)

Ja jos hengitysteihin: "Huolehdittava riittävästä raittiin ilman saannista; käännyttävä varmuuden vuoksi lääkärin puoleen. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.”

Tiedettävä, miten tuotetta säilytetään. Esimerkiksi: ”Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.”
Osattava hävittää aineet asianmukaisesti.

Esimerkiksi: ”Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti”.

”Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.”

”Ei saa päästää viemäristöön.”

 

2. On tärkeää, että kaikki poikkeamat kirjataan ja todetut puutteet ja vaarat ilmoitetaan eteenpäin. On hyvä osata huolehtia työssään paitsi omasta, jos mahdollista, myös työkavereiden terveydestä, koska turvallisuus ”unohtuu” helposti.

3. On huomattava, työntekijän vakuutuskorvausta voidaan pienentää, jos työnantaja on tehnyt voitavansa, esimerkiksi opastamalla työntekijää työn turvalliseen tekemiseen, hankkimalla apuvälineitä ja henkilönsuojaimia, mutta työntekijä on laiminlyönyt heti perään määräysten noudattamisen ja toimii riskipitoisella tavalla ja joutuu tapaturmaan.

4. Jos epäilet itselläsi ammattitautialtistusta, ota asia puheeksi oman esimiehen kanssa ja käänny pikimmiten myös työterveyshuollon puoleen, jotta asia voidaan selvittää. Tarvitessa työterveyshuollon lääkäri lähettää sinut lisätutkimuksiin esimerkiksi keskussairaalaan tai Työterveyslaitokselle.

EcoOnline auttaa organisaatiotasi tekemään työturvallisuuden ja -terveyden hallinnasta helpompaa ja saavuttamaan paremman työturvallisuuden tason.

Varaa meiltä ilmainen konsultointi, jossa käymme läpi työ- ja kemikaaliturvallisuuden keskeiset vaatimukset ja kuinka voimme auttaa teitä noudattamaan niitä.

Pääset tutustumaan myös EcoOnline EHS ja/tai Chemical Manager -ohjelmistoihimme, joiden avulla sinulla on pääsy kaikkeen, mitä tarvitset työ- ja kemikaaliturvallisuuden seurantaan.

 

New call-to-action


Kirjoittaja Marita Hyttinen

Chief OSH Specialist and C&R Team Leader | EcoOnline

Marita on FT, YTM ja psykologi, joka toimii EcoOnlinessa johtavana asiantuntijana ja asiantuntijatiimin vetäjänä. Hän on kokenut ja monipuolinen työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ammattilainen, joka valmentaa ja konsultoi niin johtoa kuin työntekijöitä ja toimihenkilöitä työturvallisuuteen. Marita on erikoistunut inhimilliseen tekijään eli työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden psykologisiin ja sosiaalipsykologisiin kysymyksiin. Hänelle on myönnetty vuonna 2017 Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...