Laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet

Laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet

Julkaistu helmikuuta 26, 2018

Lukuaika 2 min

Kemikaalien käyttäjien muistilista suojainten tarkistamiseksi.

Maksuton juliste: Mitä henkilönsuojaimia tulee käyttää missäkin tilanteessa?
EU:n uutta asetusta henkilönsuojaimista (EU) 2016/425 aletaan soveltaa 21.4.2018. Asetus määrää velvollisuuksia lähinnä henkilönsuojainten valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille ja korvaa henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY. Siirtymäaikojen vuoksi markkinoilla saa olla vanhan direktiivin mukaisia suojaimia vielä joitakin vuosia. Kemikaalien käyttäjillä on nyt kuitenkin erinomainen hetki tarkistaa, että terveydelle vaarallisilta kemikaaleilta ja esimerkiksi pölyiltä suojaavat suojaimet työpaikalla ovat asianmukaisia.

Käyttötarkoituksiinsa soveltumattomat suojaimet ja puutteellinen käyttö altistavat työntekijät akuuttien kemikaalitapaturmien lisäksi vaikeammin ennakoitaville kroonisille sairauksille ja ammattitaudeille. Erilaiset pölyt, kuidut ja hengitysteitä herkistävät aineet aiheuttavat runsaasti ammattitauteja aina allergioista ja ammattiastmoista hengenvaarallisiin keuhkosairauksiin kuten asbestin aiheuttamiin syöpiin. Myös ihoa herkistävien ja ärsyttävien aineiden aiheuttamia ammatti-ihotauteja vahvistetaan useita satoja vuosittain.

Hankintahetkellä kirkkaat ajatukset suojainten ominaisuuksista ja käytöstä hämärtyvät helposti ajan myötä. Etenkin, jos työpaikalle hankitaan usein uusia kemikaaleja, kannattaa suojainten soveltuvuus ja oikea käyttö tarkistaa säännöllisesti. Alla oleva muistilista voi olla avuksi myös suojainhankintoja suunniteltaessa.

 

Tutki siis ainakin nämä!

 

1) Luotettava toimittaja

Hanki suojaimet luotettavalta jakelijalta, joka toimittaa suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja tarvittavat tekniset tiedot ja voi näyttää suojainten vaatimustenmukaisuuden.

Verkkokauppojen aikakaudella suojaimia on helppo tilata myös EU:n ulkopuolelta, mikä saattaa tuntua hyvältä säästökohteelta. Suojainten laatuominaisuudet eivät tällöin kuitenkaan välttämättä vastaa odotettua tai luvattua.

Ilmainen juliste - lataa ja tulosta juliste henkilönsuojaimista ja muistuta henkilöstöäsi niistä. Lataa ja tulosta juliste klikkaamalla tästä.

2) Suojauskategoria

Henkilönsuojaimet jaetaan asetuksessa kolmeen kategoriaan sen mukaan, miltä riskeiltä ne suojaavat.

Vakavilta vaaroilta, kuten terveydelle vaarallisilta kemikaaleilta, suojaavat suojaimet kuuluvat kategoriaan 3. Esimerkiksi miedoilta puhdistusaineilta suojaavat talouskäsineet kuuluvat vain vähäisiltä riskeiltä suojaavaan kategoriaan 1.

3) CE-merkintä

EU:ssa myytävien suojainten on oltava CE-merkittyjä.

CE-merkillä valmistaja itse ilmoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. Se ei kuitenkaan ole viranomaisten myöntämä hyväksyntä eikä välttämättä laadun tae, sillä väärinkäytöksiä esiintyy jonkun verran.

4) Tyyppihyväksyntä ja laadunvalvonta

Kategorioiden 2 ja 3 henkilönsuojaimet on EU:ssa tyyppitarkastettava ennen markkinoille saattamista.

Tarkastuslaitos testaa, että suojainten ominaisuudet vastaavat valmistajan antamia tietoja ja ovat vaatimusten mukaisia. Lisäksi kategorian 3 suojaimissa on CE-merkinnän yhteydessä ilmoitettava suojainten laatua valvovan laitoksen nelinumeroinen tunnus. (*)

5) EN-standardit

Henkilönsuojainten ei lainsäädännön mukaan välttämättä tarvitse olla standardien mukaan valmistettuja. Hyväksyttyjen EN-standardien mukaisten suojainten katsotaan kuitenkin täyttävän lainsäädännön vaatimukset, minkä vuoksi valmistajat usein noudattavat niitä. Käyttäjän on silloin tuotteissa ilmoitettujen standardien perusteella helppo varmistua niiden ominaisuuksista ja laadusta.

Standardien mukaisen tuotteen CE-merkinnän yhteyteen voidaan liittää piktogrammi kuvaamaan vaaroja, joilta suojaimen on tarkoitus suojata.

Jos standardinumeroita on ilmoitettu, kannattaa niiden kanssa kuitenkin olla tarkkana. Esimerkiksi suojalaseille, käsineille ja hengityksensuojaimille on useita standardeja, joista kukin koskee vain tiettyä tuotetyyppiä tai ominaisuuksia.

Standardeita myös uusitaan säännöllisesti, joten epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä suojainten toimittajaan.

Silmäsuojainten yleisiä vaatimuksia koskee standardi EN 166. Hengityksensuojaimille ja suodattimille on useita standardeja mallista ja tekniikasta riippuen:

  • Esimerkiksi standardi puolinaamareille on EN 140
  • Kaasu- ja yhdistelmäsuodattimille on nykyään voimassa standardi EN 14387
  • ja hiukkassuodattimille standardi EN 143

Standardin mukaisiin kaasunsuodattimiin merkitään kirjaintunnuksin, minkä tyyppisiltä kemikaaleilta ne suojaavat. Lisäksi kaasunsuodattimien kapasiteetti ja hiukkassuodattimien suodatusteho jaetaan kolmeen luokkaan. Suojainkokonaisuus tuleekin valita huolellisesti huomioiden haitallisen epäpuhtauden tyyppi, pitoisuus ilmassa sekä tavoiteltu pitoisuustaso ja käyttöaika.

Kaikille suojakäsineille yhteiset vaatimukset ovat standardissa EN 420 ja erityisesti kemikaaleilta suojaavien hanskojen vaatimukset standardissa EN 374, osat 1-3. Standardin EN 374 mukaisesti valmistettujen käsineiden kemikaalinkesto ilmoitetaan tiiviyden laatutasona ja läpäisevyytenä eli läpäisyaikana tai siitä johdettuna suojausluokkana.

Käsineiden materiaaleihin ja läpäisyaikoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä mikään käsinemateriaali ei kestä kaikkia aineita ja eri käsineiden läpäisyajat eri kemikaaleille voivat vaihdella paljonkin.

  • Läpäisyajat mitataan ja suojausluokat määritetään kahdelletoista testiaineelle.
  • Vähintään kolmelle niistä standardin mukaisen käsineen tulee saavuttaa yli 30 minuutin läpäisyaika.
  • Nämä kolme ainetta ilmoitetaan myös piktogrammin yhteydessä kirjaintunnuksin.

Pitkäaikainen tai laaja kosketus kemikaalin kanssa edellyttää kuitenkin yleensä pidempää kuin 30 minuutin läpäisyaikaa, sillä käsinettä voi käyttää enintään testatun läpäisyajan verran.

Työpaikalla käytettäville käsineille tuleekin saada läpäisyajoista tarkat tiedot erityisesti, jos käytössä on useita kemiallisesti erilaisia tuotteita. Jos altistuminen on kemikaalien lisäksi mahdollista esimerkiksi mekaanisille tai biologisille vaaroille tai kuumuudelle, hanskojen ominaisuudet on tarkistettava myös niiltä osin.

Opas: Henkilönsuojaimet

6) Vanhentumispäiväys

Suojaimet eivät ole ikuisia. Etenkin ohuiden käsineiden ja suodattimien ominaisuudet voivat muuttua ajan myötä. Jos suojainten pakkauksissa on ilmoitettu vanhentumisajankohtia tai varastointiaikoja, tulee varmistua, ettei työpaikalla ole käytössä vanhentuneita suojaimia.

Jos työpaikalta löytyy epäilyttäviä tai selvästi käyttötarkoitukseen soveltumattomia suojaimia, vaihda tarvittaessa toimittajaa tai suojaimen tyyppiä tai luokkaa.

Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa. Kemikaaliturvallisuuden hallintaan kehitettyjen ohjelmistojemme lisäksi saat meiltä kattavat asiantuntijapalvelut.

Asiantuntijamme ovat korkeasti ja monipuolisesti koulutettuja, käytännönläheisiä ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien kokemus sadoilta työpaikoilta ja monipuoliset työkalut työturvallisuuden kehittämiseen.

Haluatko kuulla lisää?

New call-to-actionTurvallisia työpäiviä kemikaalien parissa!

 

Lähteet: Tukes, Euroopan komissio, Työterveyslaitos, Työsuojeluhallinto

 

Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...