Terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinta työpaikalla

Terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinta työpaikalla

Julkaistu huhtikuuta 7, 2020

Lukuaika 2 min

Vaarallisten kemikaalien käyttö, käsittely ja säilytys ovat yleisiä vaaroja työpaikoilla. Terveydelle haitallisten kemiallisten tekijöiden hallinnasta määräävä kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö on tarkoitettu ohjaamaan työnantajia vaarallisten kemikaalien turvallisessa käytössä ja vähentämään kemikaaleihin liittyviä riskejä työympäristössä.

Maksuton opas: 6 velvollisuutta, jotka liittyvät kemikaalien hallintaan ja dokumentointiin työpaikalla


Vaarallisia aineita saattaa päätyä kehoon, jos niitä hengitetään tai niellään tai jos niitä imeytyy kehoon ihon kautta. Kemikaalit voivat aiheuttaa myös akuutteja pintavammoja, kuten ihon tai silmien syöpymiä. Terveydelle haitallisia kemiallisia tekijöitä on useaa eri tyyppiä:

 • Vaarallisiksi luokitellut kemikaalit
 • Muut työssä syntyvät ja esiintyvät haitalliset tekijät, joita voivat olla esimerkiksi:
  • Kaasut, höyryt ja savut
  • Jauheet ja pölyt
  • Luokittelemattomat nesteet
  • Nanomateriaalit

Vaikka työpaikoilla onkin nyt turvallisempaa kuin koskaan viimeisen 50 vuoden aikana, vaarallisiksi luokitellut kemikaalit ja muut kemialliset tekijät ovat edelleen yleisiä ja aiheuttavat runsaasti ammattitauteja akuuttien vammojen lisäksi.

Hyvin vaarallisia aineita, kuten mahdollisesti syöpää aiheuttavia kunnossapitokemikaaleja ja voimakkaasti syövyttäviä puhdistusaineita, esiintyy myös aivan tavallisilla työpaikoilla.

Vaaramerkittyjen kemikaalituotteiden lisäksi myös muut kemialliset tekijät ovat yleisiä ja niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi eri materiaalien hionnassa syntyvä tomu, pakokaasut ja puupölyt voivat aiheuttaa vakavia sairauksia.

Vaarallisten kemikaalien aiheuttamien riskien hallinta

Kansallisessa lainsäädännössä kemikaalilaki (599/2013) velvoittaa toiminnanharjoittajia yksiselitteisesti valitsemaan, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, kemikaaleista tai menetelmistä käyttöön sen, josta aiheutuu ihmisille ja ympäristölle vähiten vaaraa.

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan vaarat tulee ensisijaisesti poistaa työpaikalta. Jos tämä ei kemikaalin tai muun kemiallisen tekijän kohdalla ole mahdollista, tulee työnantajan selvittää, voidaanko vaarallinen kemikaali korvata turvallisemmalla tuotteella. Jos tämäkään ei ole mahdollista, tulisi suorittaa riskinarviointi ja toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet, jotta altistuminen vaarallisille aineille on mahdollisimman vähäistä.

Riskinhallinnassa tulee noudattaa seuraavia keinoja

 • Vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden käyttö- ja varastointimäärien vähentäminen
 • Tekniset päästöjä ehkäisevät toimenpiteet, kuten prosessin sulkeminen, tarpeeksi tehokas ilmanvaihto ja vuotosuojaukset
 • Altistuvien henkilöiden määrän tai altistusajan vähentäminen
 • Yleisen työhygienian ja työmenetelmien kehittäminen
 • Turvallisuuden varmistava kunnossapito
 • Vaarojen edellyttämä koulutus ja perehdytys
 • Henkilönsuojainten käyttö (viimeisenä keinona)

On työnantajan vastuulla, että kemikaaliriskit ja työntekijöiden terveysriskit kartoitetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti ja että riskinarvioinnin tuloksia hyödynnetään kemikaaliturvallisuuden kehittämisessä. Tässä asiassa kemikaalirekisteri helpottaa riskinarviointien tekemistä ja dokumentointia.

Työntekijöillä taas on vastuu noudattaa ohjeita ja huolellisuutta kemikaalien kanssa sekä raportoida kaikki työpaikalla ilmenevät, kemiallisten tekijöiden käyttöön ja esiintymiseen liittyvät puutteet ja vaaratilanteet työnantajalleen. Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

New call-to-action

 

Käyttöturvallisuustiedote ja kemikaaliluettelo


Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia. Kaikista vaarallisista kemikaaleista tulee työpaikalla olla nähtävillä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta käytöstä. Siitä ilmenee esimerkiksi aineen tai seoksen varoitusmerkit ja h- ja p-lausekkeet. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla työnantajien tulisi muun muassa suunnitella työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi tarvittavat toimet.

Työnantajan on lisäksi ylläpidettävä kemikaaleista kauppanimen mukaista luetteloa, josta selviävät kemikaalien vaaraluokitukset.

 

Kemikaalien vaaramerkinnät


Kemikaalien valmistajien ja toimittajien täytyy merkitä vaaralliset aineet ja seokset CLP-asetuksen mukaisesti. CLP-asetus on vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU-asetus. Se koskee kemikaalien valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja jatkokäyttäjiä.

Vaarallisten kemikaalien vaaraominaisuuksien tulee olla tunnistettavissa niiden vaaramerkinnöistä.

Työnantajien tulee varmistaa, että työntekijät tietävät, mitä vaaramerkinnät tarkoittavat. Hyvä tapa on laittaa merkinnät ja niiden selitteet näkyville paikoissa, joissa kemikaaleja käsitellään – näin työntekijät näkevät heti mitä merkinnät tarkoittavat. Jos kemikaalia siirretään työpaikalla alkuperäisestä pakkauksesta toiseen, tulee myös vaaramerkinnät siirtää uuteen pakkaukseen.

Opastus ja perehdyttäminen


Työnantajien täytyy varmistaa, että henkilöstö ymmärtää työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyvät riskit. Riskinhallintatoimet eivät ole sataprosenttisen tehokkaita, ellei henkilöstö tiedä, kuinka niitä sovelletaan oikein. Esimerkiksi vuodon sattuessa onnettomuuspäästön hallinta edellyttää yleensä myös toimia työntekijöiltä. Vastaavasti henkilönsuojaimet suojaavat hyvin ainoastaan, jos niitä käytetään, säilytetään ja uusitaan oikein.

Henkilöstön tulisi olla perillä myös siitä, kuinka laitteita käytetään ja tuntea hyvin työpaikan varotoimenpiteet. Vaarallisten kemikaalien käyttöoikeuksia tulisi myöntää mahdollisimman pienelle joukolle, jotta työntekijät eivät altistu tarpeettomasti.

Lataa opas vaarallisten kemikaalien korvaamisesta 5+1 askeleella

 

Lopuksi


Huolehdi toiminnan jatkuvasta seurannasta ja parantamisesta! Turvallisuustaso ei kehity tai säily hyvänä itsestään, mutta turvallisuustyö tuo työpaikoille paljon hyötyjä ja parantaa myös tuottavuutta.

Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa.

EcoOnline Chemical Manager on työkalu käyttöturvallisuustiedotteiden ja muiden kemikaalidokumenttien helppoon keräämiseen, hallintaan ja jakeluun. Voit tehdä riskinarviointeja, suunnitella toimenpiteitä vaarallisten kemikaalien hallintaan ja korvaamiseen. Haluatko kuulla lisää?

New call-to-action


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...