Kaikki vaaralausekkeet ja turvalausekkeet (H- ja P-lausekkeet) listattuna

Kaikki vaaralausekkeet ja turvalausekkeet (H- ja P-lausekkeet) listattuna

Julkaistu kesäkuuta 29, 2022

Lukuaika 7 min

Tähän artikkeliin olemme koonneet kaikki päivitetyt vaaralausekkeet ja turvalausekkeet yhteen paikkaan. Vaara- ja turvalausekkeet on otettu EU:n CLP-asetuksen virallisista, ajantasaista dokumenteista

Viimeksi tarkistettu ja päivitetty: 21.02.2024

Lataa CLP-julisteemme: Saat selkeän yleiskuvan uusista kemikaalien varoitusmerkeistä


Sisältö:

1. Kaikki vaaralausekkeet listattuna
2. Kaikki turvalausekkeet listattuna
3. Vaara- ja turvalausekkeet Chemical Managerissa


Lisälukemista:

Kemikaalien CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit
Kemikaalien riskinarviointi haltuun järjestelmällisellä otteella
Kemikaalilainsäädäntö on muuttumassa
Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?
Kuinka täytät kemikaaliturvallisuutta ja riskinarviointia koskevat REACH-vaatimukset?


Vaaralausekkeet listattuna

CLP-varoitusmerkkien lisäksi etiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa on tarkemmat selitykset kemikaaliin liittyvistä vaaroista - vaaralausekkeet. Vaaralauseke kuvaa vaarallisen kemikaalin vaarojen luonnetta sekä tarvittaessa vaaran astetta. Yhteen varoitusmerkkiin voi liittyä useampi vaaralauseke aineen tai seoksen vaikutuksista riippuen, mutta kaikkiin vaaralausekkeisiin ei suoraan liity varoitusmerkkiä.

 • H200 - Epästabiili räjähde.
 • H201 - Räjähde; massaräjähdysvaara.
 • H202 - Räjähde; vakava sirpalevaara.
 • H203 - Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.
 • H204 - Palo- tai sirpalevaara.
 • H205 - Koko massa voi räjähtää tulessa.
 • H206 - Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatiointitekijää vähennetään.
 • H207 - Palo- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään.
 • H208 - Palovaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään.
 • H220 - Erittäin helposti syttyvä kaasu.
 • H221 - Syttyvä kaasu.
 • H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
 • H223 - Syttyvä aerosoli.
 • H224 - Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
 • H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
 • H226 - Syttyvä neste ja höyry.
 • H228 - Syttyvä kiinteä aine.
 • H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
 • H230 - Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.
 • H231 - Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.
 • H232 - Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
 • H240 - Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
 • H241 - Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.
 • H242 - Palovaarallinen kuumennettaessa.
 • H250 - Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
 • H251 - Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
 • H252 - Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.
 • H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.
 • H261 - Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.
 • H270 - Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.
 • H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
 • H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava.
 • H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
 • H281 - Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.
 • H290 - Voi syövyttää metalleja.
 • H300 - Tappava nieltynä. 
 • H301 - Myrkyllistä nieltynä.
 • H302 - Haitallista nieltynä.
 • H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • H310 - Tappavaa joutuessaan iholle. 
 • H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle.
 • H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
 • H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 
 • H315 - Ärsyttää ihoa.
 • H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
 • H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
 • H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H330 - Tappavaa hengitettynä.
 • H331 - Myrkyllistä hengitettynä.
 • H332 - Haitallista hengitettynä.
 • H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
 • H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
 • H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H350i - Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä.
 • H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H360 - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
 • H370 - Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H371 - Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H372 - Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.
 • H300+H310 - Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle.
 • H300+H330 - Tappavaa nieltynä tai hengitettynä.
 • H310+H330 - Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H300+H310+H330 - Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H301+H311 - Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle.
 • H301+H331 - Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä.
 • H311+H331 - Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H301+H311+H331 - Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H302+H312 - Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle.
 • H302+H332 - Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
 • H312+H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H302+H312+H332 - Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.
 • H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
 • H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
 • H420 - Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä.
 • EUH 430 - Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä. 
 • EUH 431 - Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä. 
 • EUH 440 - Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin. 
 • EUH 441 - Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin.
 • EUH 450 - Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäkestoista hajakuormitusta. 
 • EUH 451 - Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta. 

New call-to-action

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot

 • EUH001 - Räjähtävää kuivana.
 • EUH006 - Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
 • EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
 • EUH018 - Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.
 • EUH019 - Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.
 • EUH044 - Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

Terveyteen liittyvät vaikutukset

 • EUH029 - Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
 • EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
 • EUH032 - Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
 • EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 • EUH070 - Myrkyllistä joutuessaan silmään.
 • EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää.

Täydentävät tiedot merkinnöissä / tiettyjä seoksia koskevat tiedot

 • EUH201 - Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä.
 • EUH201A - Varoitus! Sisältää lyijyä.
 • EUH202 - Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
 • EUH203 - Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 • EUH204 - Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 • EUH205 - Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 • EUH206 - Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
 • EUH207 - Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita.
 • EUH208 - Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 • EUH209 - Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä.
 • EUH209A - Voi muuttua syttyväksi käytössä.
 • EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
 • EUH211 - Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
 • EUH212 - Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.
 • EUH401 - Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Turvalausekkeet listattuna


Turvalausekkeet kuvaavat suositeltavia toimenpiteitä vaarallisen kemikaalin käytöstä tai hävittämisestä aiheutuneen altistumisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi. Kun vaaralauseke kertoo tarkemmin kemikaalin vaaraominaisuuksista, turvalauseke ohjeistaa, miten sen kanssa tulisi toimia.

 • P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • P103 - Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.
 • P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
 • P202 - Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
 • P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
 • P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
 • P212 - Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.
 • P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.
 • P222 - Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.
 • P223 - Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
 • P230 - Säilytä kostutettuna …
 • P231 - Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/…
 • P232 - Suojaa kosteudelta.
 • P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna.
 • P234 - Säilytä alkuperäispakkauksessa.
 • P235 - Säilytä viileässä.
 • P240 - Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
 • P241 - Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/ …]laitteita.
 • P242 - Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
 • P243 - Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
 • P244 - Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.
 • P250 - Suojele rasitukselta/iskuilta/ hankaukselta/….
 • P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
 • P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
 • P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/ sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • P262 - Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
 • P263 - Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
 • P264 - Pese … huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • P270 - Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
 • P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
 • P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
 • P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta/kuulonsuojainta/…
 • P282 - Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä ja joko kasvonsuojainta tai silmiensuojainta.
 • P283 - Käytä palosuojattua tai paloturvallista vaatetusta.
 • P284 - Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].
 • P231+P232 - Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa/…  Suojaa kosteudelta.
 • P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
 • P302 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
 • P303 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
 • P304 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
 • P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
 • P306 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:
 • P308 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
 • P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …
 • P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …
 • P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
 • P313 - Hakeudu lääkäriin.
 • P314 - Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
 • P315 - Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 • P320 - Erityishoitoa tarvitaan välittömästi (katso … pakkauksen merkinnöissä).
 • P321 - Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).
 • P330 - Huuhdo suu.
 • P331 - EI saa oksennuttaa.
 • P332 - Jos ilmenee ihoärsytystä:
 • P333 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
 • P334 - Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
 • P335 - Poista irtohiukkaset iholta.
 • P336 - Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.
 • P337 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:
 • P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P340 - Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
 • P342 - Jos ilmenee hengitysoireita:
 • P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
 • P352 - Pese runsaalla vedellä/ …
 • P353 - Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
 • P360 - Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
 • P361 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
 • P362 - Riisu saastunut vaatetus.
 • P363 - Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
 • P364 - Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
 • P370 - Tulipalon sattuessa:
 • P371 - Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:
 • P372 - Räjähdysvaara.
 • P373 - Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
 • P375 - Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
 • P376 - Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
 • P377 - Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.
 • P378 - Käytä palon sammuttamiseen …
 • P380 - Evakuoi alue.
 • P381 - Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.
 • P390 - Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
 • P391 - Valumat on kerättävä.
 • P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …
 • P301+P312 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
 • P302+P334 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen tai kääri märkiin siteisiin.
 • P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/ …
 • P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
 • P306+P360 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
 • P308+P311 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …
 • P308+P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
 • P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 • P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
 • P336+P315 - Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 • P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 • P342+P311 - Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …
 • P361+P364 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
 • P362+P364 - Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
 • P370+P376 - Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
 • P370+P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ...
 • P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • P302+P335+P334 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen [tai kääri märkiin siteisiin].
 • P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
 • P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P370+P380+P375 - Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
 • P371+P380+P375 - Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
 • P370+P372+P380+P373 - Tulipalon sattuessa: Räjähdysvaara. Evakuoi alue. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet
 • P370+P380+P375+[P378] - Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. [Käytä palon sammuttamiseen …].
 • P401 - Varastoi ... mukaisesti.
 • P402 - Varastoi kuivassa paikassa.
 • P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 • P404 - Varastoi suljettuna.
 • P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
 • P406 - Varastoi syöpymättömässä/ ... säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
 • P407 - Jätä pinojen tai kuormalavojen väliin ilmarako.
 • P410 - Suojaa auringonvalolta.
 • P411 - Varastoi alle .. °C/…°F lämpötilassa.
 • P412 - Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.
 • P413 - Säilytä yli … kg /…lbs painoinen irtotavara enintään … °C /… °F lämpötilassa.
 • P420 - Varastoi erillään.
 • P402+P404 - Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.
 • P403+P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
 • P403+P235 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
 • P410+P403 - Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 • P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
 • P501 - Hävitä sisältö/pakkaus ...
 • P502 - Hanki valmistajalta tai toimittajalta tietoja uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä.
 • P503 - Hanki valmistajalta / toimittajalta tietoja jätteiden käsittelystä / uudelleenkäytöstä / kierrätyksestä.

New call-to-action

Chemical Manager näyttää organisaatiosi kemikaalien turva- ja vaaralausekkeet sekä CLP-varoitusmerkit


Chemical Manager on sähköinen ohjelmisto kemikaalien hallintaan. Chemical Managerissa mm. listaat ja dokumentoit kaikki organisaatiosi kemikaalit käyttöpaikoittain, toteutat lakisääteisiä riskinarviointeja, jaat käyttöturvallisuustiedotteita ja turvaohjeita henkilökunnallesi ja paljon muuta. 

Chemical Managerista näet myös nopeasti kemikaalin tärkeimmät tiedot, esimerkiksi turva-, vaaralausekkeet ja CLP-asetuksen varoitusmerkit.

Chemical Managerissa P- ja H-lausekkeita voi käyttää moneen asiaan:

 1. Vaaralausekkeille on oma sarakkeensa Chemical Managerin kemikaaliluettelossa. Näin tuotteen tai kemikaalin vaaroista tiedotetaan jo ensi kädessä.


  EcoOnline Chemical Managerin kemikaalirekisteriEsimerkki kemikaaliluettelosta Chemical Managerissa. Vaaralausekesarake kuvan keskellä.

 2. Klikkaamalla itse tuotetta näet mm. kaikki tuotteen turva- ja vaaralausekkeet varoitusmerkkeineen.

  Esimerkki kemikaaliluettelosta. Muista kuvankaappauksessa näkyvistä toiminnoista pääsee oppimaan esittelyvideomme kautta (linkki tämän sivun lopussa).


 3. Voit myös suorittaa hakuja P- ja H-lausekkeiden perusteella (jos esimerkiksi haluat korvata tuotteen turvallisemmalla).

  Paikallinen haku Chemical ManagerissaPaikallinen haku Chemical Managerissa, jossa tehdään mm. hakuja P- ja H-lausekkeilla.

 4. Tuotteen P- ja H-lausekkeet siirtyvät myös automaattisesti tuotteen riskinarviontilomakkeelle, säästäen työntekijöiden aikaa ja energiaa.

  Riskinarviointilomake Chemical ManagerissaOte Chemical Managerin riskinarviointilomakkeesta, josta ilmenee myös CLP-varoitusmerkit ja vaaralausekkeet.

New call-to-action


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...