Att slå samman HMS och ESG gör ditt företag framtidssäkert

Att slå samman HMS och ESG gör ditt företag framtidssäkert

Published 8 mars, 2022

4 minute read

I takt med att hållbarhetsfrågorna tar ett stort steg framåt i våra affärsstrategier har hälso-, miljö- och säkerhetsteam (HMS) ännu en rapporteringsfaktor att ta hänsyn till. Den goda nyheten är att denna ytterligare dimension inte behöver innebära mer att göra. 

I den här artikeln guidar vi dig genom de olika områdena för rapportering om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) och vad du snart kommer att upptäcka är de många likheterna mellan HMS och ESG. Om du har en proaktiv inställning till HMS kommer du förmodligen att hitta flera ESG-relaterade ämnen som du redan kan bocka av. 

Att njuta av en period av framgång 

Med över 500 formella och informella standarder och ramverk för hållbarhetsrapportering på marknaden riskerar vi att missa poängen och hamna i en "rapporteringsanarki"-fälla.

Nyligen har EU:s taxonomi skapat rubriker med sin standardklassificering av ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömålen. För en miljö- och hälsoskyddsansvarig har dock normer för efterlevnad och rapportering varit en del av det dagliga arbetet i årtionden. Deras erfarenhet av den praktiska tillämpningen av bästa praxis kommer att vara en värdefull färdighet som företagen kan använda när de ska manövrera i den myriad av standarder.

Efter Covid ser vi en förskjutning i HMS- och ESG-landskapet mot hantering av människor och sociala frågor, vilket ökar intressenternas intresse för sociala prestationer. Denna trend stöds starkt av det som den brittiska institutionen Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) kallar "den andra vågen av hållbarhet". Med dessa störningar på gång har alla företag nu chansen att upprätta en starkare koppling mellan sina befintliga HMS-insatser och det ökande fokuset på ESG-rapportering.

HMS som en konkurrensfördel 

Finansmarknadens behov av hållbarhetsinformation gör att många företag har oupptäckta fördelar. Att bara kommunicera företagets fokus på de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande kan automatiskt gynna verksamhetens resultat. Med andra ord finns det en enorm potential att skapa en konkurrensfördel från redan etablerade rapporteringstraditioner inom HMS-avdelningen.

En av de viktigaste drivkrafterna för att definiera användbar hållbarhetsinformation är att den måste vara mätbar. Och det är här som det finns en bra punkt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Alla rapporteringsaktiviteter från ett företags HMS-avdelning kan mätas. Till exempel rapportering om incidenter, nära olyckor, miljö och kemikalier. Och den goda nyheten är att digitala verktyg som sannolikt redan finns på plats, eller är på gång, kommer att ge de data du behöver för att visa den goda praxis som har tillämpats och förbättrats i flera år nu. 

HMS och ESG är kopplade till varandra 

I följande avsnitt kommer vi att definiera var och en av ESG-dimensionerna och genom några exempel visa hur HMS-personal kan rapportera de mest mätbara mätvärdena inom ESG. Vissa kan till och med vara ämnen som du har följt, rapporterat och övervakat i flera år.

En annan viktig sak att tänka på är att du inte behöver spåra, övervaka och rapportera om varje mått inom ESG-ramen. Innan du blir överväldigad av den mängd information som önskas, ta ett steg tillbaka och bestäm vilka mätvärden och indikatorer som är mest relevanta och viktiga för din organisation. Läs mer om trender inom hållbarhetsredovisning här

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet

MILJÖ - Miljöförhållanden

Miljöfaktorer rör resursanvändning, föroreningar, klimatförändringar, energianvändning, avfallshantering och andra fysiska miljöutmaningar och möjligheter. För många yrkesverksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet har insamling av miljöinformation varit rutinmässig i många år.

En viktig del av miljörapporteringen är uppgifter om utsläpp. Miljödimensionen är uppdelad i tre olika områden som omfattar alla direkt företagsägda och kontrollerade resurser och indirekta utsläpp från värdekedjor i tidigare och senare led.

Exempel på miljöteman som är kopplade till HMS: 

Utsläpp av växthusgaser (GHG): Utsläpp av växthusgaser är nivåerna av koldioxid, kolmonoxid, svaveldioxid och andra gasformiga biprodukter från ett företags industriella processer i dess affärsverksamhet. 

Klimatrisker: Klimatförändringarna har lett till extrema väderförhållanden och andra störningar i ekosystemet, vilket har orsakat skador på företagstillgångar, avbrott och råvarubrist. Förutom att hantera fysiska klimatrisker finns det också en så kallad "övergångsrisk". Denna avser förändringar i ramvillkoren på grund av strängare klimatregler, tekniska förändringar och förändringar i marknadspreferenser. På grund av de konsekvenser som klimatförändringarna kan få för företagens resultat är rapportering av klimatrisker viktigt för banker, försäkringsbolag, investerare och regeringar. 

Andra miljöfaktorer: Detta omfattar olika ämnen som är relevanta när man fokuserar på att förbättra ett företags miljöprestanda, t.ex. resurseffektivitet, avfallshantering, cirkulär ekonomi, vatten, marina resurser och biologisk mångfald. 

SOCIALT - Sociala förhållanden 

Den sociala pelaren fokuserar på företagets inverkan på anställda, kunder och samhället. Den mäter hur ett företag hanterar frågor som hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, utbildning av anställda, modernt mänskligt slaveri, påverkan på lokalsamhället och till och med data och sekretess.

När du utvärderar den "sociala" komponenten för företagets ESG-poäng måste du inkludera faktorer som säkerhetspolicy för anställda, riskhantering, engagemang hos de anställda och utbildning.

Exempel på sociala ämnen som korrelerar med HMS: 

Kompetensutveckling: Alla företag måste rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare. I dag har många HMS-lösningar möjlighet att integrera ett system för inlärningshantering (LMS) som hjälper till med bra statistik i samband med kompetenshöjande åtgärder, program för ledarutveckling och utbildning av anställda. 

Hälsa och säkerhet: Inom den traditionella HMS-hanteringen är rapporter och statistik om hälso- och säkerhetsfrågor väletablerade, delvis på grund av att detta är mer reglerat i lagstiftningen än många andra ESG-frågor. Rapportering om hälsa och säkerhet omfattar fysiska, kemiska och biologiska risker och bör systematiskt visa hur företaget arbetar för de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande. 

Integritet och säkerhet: Integritet och skydd av personuppgifter är grundläggande rättigheter, och alla företag bör redogöra för sin dataskyddspolicy. Säkerheten är också den växande oron för cyberattacker eftersom cyberbrottslighetens karaktär ständigt utvecklas. 

BOLAGSSTYRNING - förvaltning och styrning

Förvaltning tar upp frågor som är grundläggande för att säkerställa en rimlig kontroll i ett företag, t.ex. mutor, korruption, upphandlingsmetoder, likabehandling, styrelsens sammansättning och oberoende, ersättningsstruktur och system för riskhantering samt intern kontroll.

Exempel på styrningsfrågor som har samband med miljö- och hälsoskydd: 

Riskhantering: ESG-analyser är i första hand riskorienterade och betonar företagens potential för negativ påverkan på människor och miljö. Att övervaka och minska riskerna i alla tre dimensionerna är en viktig prioritering för alla företag som menar allvar med ESG. 

Uppförandekod för leverantörer: Säkerställa en sund upphandlingspraxis för att minska risken för korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö - välj leverantörer utifrån relevanta hållbarhetskriterier, inklusive höga miljöstandarder och miljöprestanda. 

Data är nyckeln till hållbara beslut 

Som framgår av översikten ovan är du till 100 procent beroende av tillgång till kvalitativa och kvantitativa data, oavsett hur nära dina HMS-uppgifter är kopplade till de olika ESG-frågorna. För många företag innebär detta vanligtvis att ni samlar in information från många avdelningar inom organisationen, vilket ofta hanteras manuellt.

För att hjälpa dig att utnyttja de data som behövs kan du börja med att investera i ett digitalt verktyg och en enhetlig plattform. Genom att använda SaaS-mjukvara för att samla in, övervaka och kategorisera kan du extrahera data till intuitiva och omedelbara instrumentpaneler. Alla datainsikter hjälper dig att ge en översikt över dina kombinerade ESG- och EHS-prestanda och gör det till och med lättare att identifiera områden där du kan göra förbättringar och fatta hållbara beslut för din verksamhets framtid.

HMS som en konkurrensfördel 

Finansmarknadens behov av hållbarhetsinformation gör att många företag har oupptäckta fördelar. Att bara kommunicera företagets fokus på de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande kan automatiskt gynna resultatet.

Med andra ord finns det en enorm potential att skapa en konkurrensfördel från redan etablerade rapporteringstraditioner inom HMS-avdelningen. Om du har en proaktiv strategi för HMS kommer du förmodligen att hitta flera ESG-relaterade ämnen som du redan kan bocka av. 

Är det allt?

En mjukvara för hälso- och säkerhetshantering kan hjälpa dig att förbereda dig för din ESG-rapportering. EcoOnlines kraftfulla och innehållsrika HMS-mjukvaruplattform kan hjälpa dig att skapa säkra, hållbara, överensstämmande och effektiva arbetsplatser. Om du är intresserad av att få veta mer kan du begära en demo idag.

New call-to-action


Författare Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....