Vad är ett tillbud?

Vad är ett tillbud?

Published 30 november, 2022

5 minute read

Ibland är olyckan framme på arbetsplatsen, medan man andra gånger kan konstatera att det var ”nära ögat”. Situationer som skulle kunna leda till en olycka eller skada, men som slutade väl kallas för tillbud. Oavsett om det har hänt en olycka eller ett tillbud på arbetsplatsen, så är de väldigt viktiga att uppmärksamma och inte bara sopa under mattan för att fortsätta på samma sätt som förut. Detta för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden.

Läs vidare kring begreppet tillbud och varför detta är en viktig arbetsmiljöfråga. Du får veta skillnaden mellan tillbud, allvarliga tillbud och olycka. Du får även tips på hur du digitalt kan underlätta inrapportering för att skapa en säkerhetskultur och större medvetenhet på arbetsplatsen. 

Ett tillbud är en ”nästanolycka”

Alla som befinner sig på en arbetsplats utsätter sig för olika risker. När man talar om arbetsmiljöfrågor och dyker ordet tillbud upp. Men vad betyder det?

”Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall” skriver Arbetsmiljöverket i en broschyr om just tillbud.

Oj och aj - skillnad mellan tillbud och olycka

Någon mer exakt definition för vad ett tillbud är saknas, eftersom det kan röra sig om nästan vad som helst; ett tungt verktyg som fallit från hög höjd utan att skada någon, en medarbetare som för en sekund snubblat till på ett halt golv, ett utsläpp av farlig rök i ett rum där ingen befann sig eller att någon på arbetsplatsen mottagit ett hot.

Tillbud är med andra ord ett samlingsnamn för olika händelser i arbetsmiljön där det fanns en risk för olycka, men där allt gick bra i slutändan. Därför kallar man tillbud för  ”nästanolyckor” eller uttrycket oj och aj där oj står för tillbud.

När man talar om tillbud inom arbetsmiljön drar man ofta kopplingar till fysiska händelser/faktorer på arbetsplatsen, men det är viktigt att även komma ihåg sociala och organisatoriska faktorer som kan ligga till grund för olika risker och därmed även tillbud på arbetsplatsen.

Vilka sociala och organisatoriska risker utsätts du för i ditt jobb? Mobbning, kränkande behandling, hot och skadlig stress räknas också som tillbud och är viktigt att veta om.

SE Skillnad mellan tillbud och olycka_1

Till olyckor räknas händelser där en person fått en faktisk skada; fysisk eller psykisk.

Talar man om arbetsskador så menas den faktiska skada eller sjukdom som uppstått till följd av en olycka. Skadans omfattning kan sträcka sig från lindrig till allvarlig, med dödlig utgång som värsta tänkbara. Hit räknas också om du skulle skadas på väg eller från din arbetsplats.

Exempelvis: Det tunga verktyget har träffat en person på marken, en person har halkat på golvet och brutit foten, denna gång ramlade man ner på golvet och bröt armen, någon har inandats farlig rök eller det uttalade hotet har blivit verklighet och den utsatta personen behöver vård, i det här fallet psykolog.

Ibland pratar man även om avvikelser, som är ett begrepp för olika typer av händelser på arbetsplatsen som skiljer sig från det normala. En avvikelse kan i vissa fall sägas vara synonymt till ett tillbud. Det kan handla om en maskin som inte fungerat som den ska, en säkerhetsanordning som strulat, kvaliteten på produkten inte är som den ska vara eller en extra hög arbetsbelastning under en viss period.

Det här menas med allvarligt tillbud

Ett allvarligt tillbud är ett sådant tillbud som inneburit allvarlig fara för en persons liv eller hälsa, fysisk eller psykisk, men där det alltså inte gått så illa så att det räknas som en olycka. Hit räknas tillbud som exempelvis när:

 •  Något tungt har rasat från hög höjd utan att träffa någon.
 •  Någon har fallit/ramlat ner utan att skadat sig.
 • Explosioner där ingen kommit till skada.
 • Utsläpp av rök, gas eller kemikalier utan att någon kommit till skada.
 • Någon varit oskyddad och kommit i kontakt med något eller någon som befaras bära på en allvarlig smittsam sjukdom.
 • Någon utsatts för ett hot om våld, inklusive mordhot.
 • Någon utsatts för grov mobbning, kränkande handlingar eller trakasserier.
 • Någon varit utsatt för stress eller hög arbetsbelastning under längre tid och drabbats av reaktioner av det.

Kom ihåg! Alla allvarliga tillbud måste rapporteras in till Arbetsmiljöverket, läs mer nedan.

_SE Blog Tillbud

Här anger 37 % att de går till chefen och 35 % att de har ett digitalt system på plats.

Här är 15% osäkra på vad tillbud egentligen är/vet ej ochinte heller hur de kan rapportera. Osäkerheten på vad somär ett tillbud egentligen är, är störst i den yngreåldersgruppen (18-34 år).

Denna åldersgrupp (18-34 år) anger att de inte har, eller inte vet om de har, ett digitalt system på plats i jämförelse medåldersgruppen 35-49 år, där fler svarar att det finns ett system på plats.

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare


Alla tillbud ska tas på allvar

En olyckshändelse är ofta ett resultat av upprepade tillbud som inte åtgärdats. Ibland säger man att det går tio tillbud på varje arbetsolycka. Utifrån den här statistiken är det därmed enkelt att räkna ut hur många tillbud och alltså ”nästanolyckor” som sker varje år.

Ofta är det samma risker i verksamheten som ligger till grund för flera tillbud. Genom att investera i bättre säkerhetsanordningar, minska på bullret för att kunna höra annan trafik som exempelvis en truck, bättre belysning i förråd för att undvika material som faller ut eller över dig, mattor innanför entredörrar eller byta ut golvpoleringsmedlet mot ett annat för att undvika halkolyckor. Detta är några exempel på hur man kan minska risker. För att få nya insikter om brister arbetsmiljön och få feedback från personalen är  skyddsronder ett bra verktyg.

Syftet är att minska arbetsolyckorna i Sverige

Det saknas en exakt siffra för hur många tillbud som faktiskt sker i Sverige under ett år och mörkertalet är stort. Vi kan däremot titta närmare på siffror från Arbetsmiljöverket som visar anmälda arbetsolyckor:

SE Arbetsolyckor ökar i Sverige

Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket 2017–2021. Arbetssjukdomar och dödliga olyckor är inte inkluderade. (2017: 34 636 st | 2018: 35 129 st | 2019: 36 674 st  2020: 33 540 st)

Anmäl och undersök alla tillbud och olyckor

Alla tillbud och olyckor på en arbetsplats ska anmälas så att arbetsgivaren vet vad som hänt och en undersökning kan inledas. Det är viktigt att bygga en kultur där det är okej att rapportera in tillbud och olyckor, trots att de kanske uppfattas som obetydliga.

Det är bra att använda sig av en mall/checklista för sin interna tillbudsrapport, så att rapporteringen görs på ett enhetligt sätt. 

Här vill vi tipsa om att digitala checklistor och formulär via mobil eller dator underlättar för att öka inrapporteringen. Exempelvis kan anställda med en QR-kod (som är kopplat till ett formulär) rapportera in ett tillbud eller olycka enkelt via sin mobil. Det går då omedelbart ett meddelande till ansvariga på företaget om vad som har hänt. Detta formulär kan delvis vara förinfyllt med exempelvis information om platsen eller avdelningen.

Här är ett förslag på upplägg kring vad en mall för tillbud och olyckor bör innehålla:

 • Tidpunkt för händelsen.
 • Vad det var som hände.
 • Under vilket arbetsmoment tillbudet hände.
 • Vilka personskador som uppstått vid olycka.
 • Eventuella avvikelser jämfört med det normala på arbetsplatsen.
 • Andra förhållanden som kan ha påverkat händelseförloppet.
 • Relevant dokumentation.
 • Förslag på åtgärder med ansvarig person.

Med ovan punkter får arbetsgivaren svar på flera viktiga frågor som bör ställas i samband med en utredning av tillbud och olycksfall.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet

Rapportering av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Vid allvarliga tillbud, olyckor och arbetsskador är arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160, 3 kap, 3a§) skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras så snart som möjligt, gärna samma dag, och det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten som ser till att det här blir gjort.

Det är arbetsgivaren själv som avgör om ett tillbud anses som allvarligt eller inte, men en bra tumregel är att hellre rapportera ett tillbud för mycket än tvärtom.

Oavsett om du rapporterar in tillbudet eller ej (till Arbetsmiljöverket) är det viktigt att informationen om tillbudet sprids internt inom verksamheten.

SE Tumregel att rapportera in tillbud_1

Fokusera på rutiner enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet

Varje arbetsplats ska ha sina egna rutiner för att minska risker i arbetmiljön och hur man rapporterar in tillbud och olyckor. Det är grundstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla verksamheter ska bedriva. Syftet är att stödja arbetet för en god arbetsmiljö - både fysisk och psykisk -  och att uppmärksamma och på det viset minska riskerna i sin verksamhet.

Tips! Se till att ha en bra digitalt systemstöd för att underlätta rapportering, uppföljning och dokumentation.

Ta även hjälp av skyddsombudet ska få ta del av de anmälningar som görs. Anställda ska få information om händelser och ha möjlighet att vara delaktiga i åtgärder och få återkoppling på vilka förbättringar som har gjorts.


Vanliga frågor och svar


Vad ska rapporteras som tillbud på min arbetsplats?


Alla händelser som kunnat innebära fara eller leda till en olycka på arbetsplatsen ska rapporteras till arbetsgivaren som ett tillbud. Både fysiska, sociala och organisatoriska tillbud räknas in. Är händelsen så pass  allvarlig ska den dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket så att en utredning kan göras, se ovan stycke om Det här menas med allvarligt tillbud.

Vad är en riskobservation?

Precis som namnet indikerar så innebär en riskobservation att någon observerat en arbetsmiljörisk på arbetsplatsen som kan leda till ett tillbud eller olycka om ingenting görs. Ett annat uttryck är att riskobservation är steget före tillbud. Exempel på riskobservationer är avsaknad av säkerhetsdatablad, trasiga hörselskydd eller orimligt höga arbetsbördor. 
Ett annat exempel kopplat till kemikaliehantering kan vara:

 • Trasigt lås på kemikalieskåpet = riskobservation
 • Det läcker från kemikalieskåpet = tillbud. 

Jag har anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Vad händer nu?

Arbetsmiljöverket bedömer alla inkomna tillbudsanmälningar och sätter därefter in lämpliga åtgärder. Det kan exempelvis behöva göras en inspektion på arbetsplatsen för att se till att händelsen inte upprepas, eller så begär myndigheten att få ta del av arbetsplatsens egen tillbudsrapport. En intern utredning ska alltid göras enligt SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
Här är länk till webbplatsen Anmäl allvarliga arbetsskada.

Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din...

| Arbetsmiljö
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Arbetsmiljö
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...