Stress: ett arbetsmiljöproblem | EcoOnline

Stress: ett arbetsmiljöproblem

Published 6 december, 2023

2 minute read

Stress är en naturlig del av livet, men när den blir för stor kan den leda till psykisk ohälsa, fysiska problem och minskad produktivitet.

På arbetsplatsen är stress ett stort problem, och enligt Arbetsmiljöverket är det 25% som upplever en ohälsa på grund av sitt jobb. Hög arbetsbelastning är den vanligaste anledningen som anges. Läs vidare om hur stress som ett arbetsmiljöproblem

Riskfaktorer av stress

Det finns många olika riskfaktorer för stress på arbetsplatsen, bland annat:
•    Hög arbetsbelastning
•    Otydliga arbetsuppgifter
•    Konflikter med kollegor eller chefer
•    Brist på kontroll över arbetet
•    Osunda arbetstider
•    Mobbning eller kränkande särbehandling

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare

Konsekvenser av stress

Stress kan leda till en rad olika fysiska och psykiska problem, bland annat:
•    Huvudvärk
•    Sömnproblem/trötthet
•    Magproblem
•    Muskelspänningar
•    Utbrändhet
•    Depression

För att nämna några exempel som är kopplat till stress på jobbet.

I Arbetsmiljöverkets rapport är trötthet och fysisk smärta de vanligaste besvären.

Stress kan också leda till minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro och ökad risk för olyckor.

Om du som arbetsgivare vill ha fokus på en säkerhetskultur och öka exempelvis tillbud och inrapporteringar för att förbättra den fysiska miljön, blir det ofta nedprioriterat när du får många stressade arbetstagare. 

Tips på hur du kan skapa en sund arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en sund arbetsmiljö, och det är viktigt att arbeta systematiskt för att förebygga stress. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och att skapa rutiner utifrån ett SAM-hjul  gör att det blir enklare för dig att se mönster. Här spelar exempelvis riskbedömning av arbetsplatsen en viktig roll. 

Några viktiga åtgärder är:
•    Att se till att arbetsbelastningen är rimlig
•    Att ge medarbetarna tydliga arbetsuppgifter
•    Att bygga goda relationer mellan medarbetare och chefer
•    Att ge medarbetarna inflytande över sitt arbete
•    Att skapa flexibla arbetstider, se över arbetstiden
•    Att arbeta mot mobbning och kränkande särbehandling

En övning kan vara att se över arbetsmiljöpolicyn och om det behövs exempelvis samarbetspartners kring hälsovård, om inte det redan finns på plats.

En annan övning är att själva skapa sig kunskap kring arbetsmiljöfrågor : det är ett stort och brett ämne men det finns också mycket stöd att få.

Här ser vi på EcoOnline att det är många verksamheter som gör ett omtag för att bättre få in händelser/tillbud, göra åtgärder och uppföljningar - med andra ord en nytt angreppssätt där ärenden och information kan delas med både den enskilde medarbetaren som ledningsgruppen.

SE Image_ Survey_2024_Insatser kring stress

Har din arbetsgivare gjort insatser kring att förebygga stress? 50 % säger att inga insatser har gjorts eller att de är osäkra.

Det här är en av frågorna som ställdes i undersökningen Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? Ta del av hela undersökningen här >>

Stress och arbetsmiljö är nära sammankopplat enligt de som deltog i undersökningen.

Ladda ner den för att få nya insikter kring arbetsmiljö.

I Sverige har vi föreskrifter om arbetsmiljö. OSA är en förkortning på  organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer om OSA här >>

 

Det här kan medarbetare bidra med:

Som arbetstagare har man själv en viktig roll i att förebygga stress.

Här är några tips:
•    Sätt gränser mellan arbete och privatliv.
•    Ta regelbundna pauser.
•    Motionera regelbundet.
•    Sök hjälp om du känner dig stressad.

Skapa en gemensam kunskap om stress internt

Att förstå vad stress är ingen självklarhet. Det handlar om att få bättre insikter kring tidiga signaler på osund stress, förstå orsaker till stress och hur du i din arbetsgrupp kan förebygga osund stress.

Det kan vara bra att göra intervjuer individuellt, för att sedan skapa olika gruppövningar. 

Det handlar om att skapa aktiviteter (läs mer på Suntarbetsliv) som för arbetsmiljöarbetet kring stress framåt. 

Lär dig mer om vår EHS-lösning

 

Läs gärna mer på:

Arbetsmiljöverkets hemsida


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....