Skyddsombud

Skyddsombud

Published 8 augusti, 2023

4 minute read

Ett av de viktigaste uppdragen du som arbetstagare kan ha på ditt arbete är att vara skyddsombud. Varför skyddsombud? För att egentligen är arbetet ingenting värt – varken för dig som arbetar där, eller för cheferna, om arbetsmiljön brister på ett sådant sätt som gör att du, eller dina kollegor, inte vill gå till jobbet på grund av olika orsaker. 

Skyddsombudet och arbetsmiljön

Ett skyddsombud ska verka för att arbetsmiljön är:

  • säker och trygg,
  • hållbar,
  • att den följer arbetsmiljölagen och
  • verka för att alla enskilt anställda mår bra på jobbet.

Skyddsombudet identifierar, förebygger och stöttar vid problem som kan uppstå på arbetsplatsen – kort förklarat. I denna artikel får du i detalj veta mer om skyddsombud, så fortsätt läs!

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare


Vad är ett skyddsombud?

Ett skyddsombud är någon på din arbetsplats som ska kunna föra samtal med din arbetsgivare, chef och Arbetsmiljöverket om allt som sker, har skett, eller kan ske på arbetsplatsen.

Det är någon du ska kunna vända dig till vid frågor om din arbetsmiljö. Skyddsombudet ska känna till arbetsplatsen och dess medarbetare för att kunna påverka till en gemensam och säker arbetsmiljö.

Ett skyddsombud ska inte bara hantera risker och göra riskbedömningar – det handlar också om att ha mandat till att förebygga problem, att se både den enskilde medarbetaren och göra arbetsmiljön tryggare. 

Exempel på vad ett skyddsombud kan göra och rekommendera:

●    I en kontorsmiljö där mycket stillasittande förekommer kan skyddsombudet rekommendera att införa obligatoriska stretchövningar/ kaffepauser under dagen.
●    Se till att det ergonomiska behovet är täckt i form av utrustning och material: rätt dator, rätt belysning, rätta handverktyg vid montering osv.
●    Skapa handlingsplaner, planera riskbedömningar och vara behjälplig i valet om nya lokaler, möblering och annan utrustning.
●    Införa skyddsstopp, om det är fråga om omedelbar fara.

Ett annat exempel kan vara att skyddsombudet ser att rutiner vid olika arbetsmoment inte följs. Det kan slarvas med hur man hanterar kemikalier eller att dokument kring farliga kemikalier saknas. Här kan skyddsombudet påpeka det bristfälliga och även verka för att utveckla processer och rutiner.

Skyddsombudets roll

I det dagliga arbetet ska skyddsombudet vara arbetsplatsens ögon och öron och vara alert när det kommer till arbetsmiljöfrågor och medarbetare. Du är en stöttepelare för både chefer och ledning samt dina kollegor. Som skyddsombud ska man i god tid kunna identifiera olika risker i arbetsmiljön.

I samråd med chefen kan skyddsombudet begära att en riskbedömning ska utföras, rekommendera att exempelvis skyddsronder genomförs, men det ingår inte att skyddsombudet ensam ska göra detta.

I och med att det bör finnas en arbetsmiljöpolicy på plats, så brukar den inkludera rutiner kring när, hur och var skyddsronder, undersökningar och andra riskbedömningar ska göras.

Ett skyddsombud kan göra mycket, men tillsammans med medarbetare och chef, kan arbetsplatsen bli än bättre med fokus på trygghet och säkerhet. Det är allas ansvar att hjälpas åt kring arbetsmiljöarbetet.

SE Image Skyddsombud

Hur blir man skyddsombud?


Som skyddsombud kan du göra stor skillnad! För att bli skyddsombud vänder du dig till facket och ber om att få bli skyddsombud om det inte redan finns någon. Är din arbetsplats inte anslutna till något kollektivavtal, är det medarbetarna som får rösta. Därefter kommer du att få gå en kurs hos facket – är företaget inte anslutet till något fack, ska detta bekostas av din arbetsplats.

Vanligen har du uppdraget i tre år, om ingenting annat är överenskommet. Beroende på din arbetsplats storlek, kan det också finnas fler skyddsombud. Till exempel om företaget har många olika verksamheter, finns geografiskt utspritt eller har många avdelningar. Då finns det vanligen ett huvudskyddsombud som samordnar.

Arbetsgivaren och skyddsombudet

Ett skyddsombud är väldigt viktigt att ha på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för att arbetsmiljölagen följs, men skyddsombudet finns där för att lättare kunna se och hantera problem och risker som finns på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är skyldig att berätta för skyddsombudet om förändringar som berör arbetsmiljön.

Skyddsombudet ska vara med vid planering och diskussion av frågor - alla frågor - som berör arbetsmiljön. Här är några exempel:

  • Hur nya arbetsmoment och processer ska införas
  • Hur kemiska produkter ska hanteras eller minskas
  • Omorganisation
  • Ombyggnad eller flytt av verksamheten

Även samtal och diskussioner kring psykiska och sociala frågor ingår i skyddsombudets uppgifter. Till exempel kan gruppaktiviteter för den psykiska och fysiska hälsan föreslås.

Rent praktiskt innebär det ofta att rollen som skyddsombud är att vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), tillsammans med arbetsgivaren.

Vad säger lagen om skyddsombud?

Som arbetsgivare måste du ha skyddsombud vid fler än fem anställda, men att ha ett skyddsombud även om man är ett mindre företag än så, är en smart idé. Särskilt om man arbetsmomenten är mer riskfyllda, som exempelvis kemikaliehantering, tunga maskiner och buller.

Lagen om skyddsombud på arbetsplatsen går hand i hand med arbetsmiljölagen och som skyddsombud ska du gå en utbildning för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt, i den ingår också att lära sig det viktigaste om arbetsmiljölagen.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan skyddsombud och arbetsmiljöombud?
Ingen, det är två ord för samma roll.

Vad är skyddsstopp?
Om en arbetsgivare inte åtgärdar brister i arbetsmiljön kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för ytterligare rådgivning i rollen som skyddsombud (Läs mer här). Finns det en akut och allvarlig risk kan verksamheten eller delar av verksamheten stoppas genom ett så kallat skyddsstopp. Ett annat namn är också skyddsombudsstopp.

Hur länge har vi haft skyddsombud?
Skyddsombud har funnits länge, men under olika namn. 1912 kom en lagstiftning till som gjorde att arbetarna fick välja sina egna representanter gällande samråd med yrkesinspektionen – arbetsskyddslagen kom nämligen inte till förrän 1949. Dock – redan 1938 kom ordet skyddsombud att användas. 

I början fanns skyddsombuden – nästan precis som idag, till för att skydda arbetarnas intressen, särskilt vid yrkesinspektioner, vars protokoll sedan gick vidare till länsstyrelsen, som då hade ansvaret för arbetsmiljön. 

Vilken utbildning krävs för att bli skyddsombud?
Det krävs ingen utbildning innan för att få bli skyddsombud, men när man väljs in av sitt fack eller av sina kollegor, får man gå en utbildning så att man har kunskapen i ryggen när det är dags för dig att kliva i din nya roll, som förhoppningsvis kommer att skänka både dig och din arbetsplats och alla som vistas där, mycket glädje! 

Får man extra betalt som skyddsombud?

Ingen extra ersättning, däremot har du rätt att få betald ledighet gällande träffar med andra ombud, gå utbildningar och kurser. Du har också rätt att du kan sköta ditt uppdrag som skyddsombud på bästa sätt: till exempel utföra riskbedömningar, analyser, gå skyddsronder etc.

Riskbedöm din arbetsmiljö digitalt


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.