Säkerhetsdatablad (SDB): Allt du behöver veta | EcoOnline

Allt om säkerhetsdatablad (SDB)

Om ditt företag hanterar kemiska ämnen som är hälsofarliga kräver lagen att du har uppdaterade säkerhetsdatablad som informerar de anställda hur de ska hantera dem säkert. På den här sidan kan du läsa allt om säkerhetsdatabladens roll och dina lagliga skyldigheter i förhållande till dem.

 
Allt om säkerhetsdatablad nippon
Kapitel 1

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad är ett mycket viktigt dokument som ger dig information om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras. De kemikalier som klassas som hälsofarliga. Hur ett säkerhetsdatablad ska se ut kan du läsa längre ner på den här sidan.

Enligt Arbetsmiljöverket är ett säkerhetsdatablad är ett dokument i ett förbestämt format som används för att informera alla anställda och säkerhetspersonal om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Ett säkerhetsdatablad för kemikalier innehåller också en översikt över eventuella åtgärder som krävs i en nödsituation om en olycka eller incident inträffar.

Förkortningar och skyddsblad

Säkerhetsblad eller SDS (Safety Data Sheets) alternativt SDB (Säkerhetsdatablad) är de vanligaste förkortningarna som finns.

Skyddsblad är en förkortad variant av ett säkerhetsdatablad. På ett skyddsblad lyfter man fram den viktigaste informationen, ofta sätts skyddsblad upp i direkt anslutning till produkten som används (och som då innehåller kemikalier som man måste informera om).

Säkerhetsdatablad kallas ibland med det gamla namnet Material Safety Data Sheets (MSDS), men sedan introduktionen av FN:s system Global Harmonizing System (GHS) infördes ett nytt strukturerat, enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt globalt för att säkerställa säker användning av kemikalier.

Ibland kommer också uttrycket säkerhetsblad upp i detta sammanhang men det som syftas är säkerhetsdatablad.

 

Vad använder man ett säkerhetsdatablad till? 

Ett säkerhetsdatablad utgör ryggraden för kemikaliehantering och har en avgörande betydelse för hanteringen av hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Det är den viktigaste informationskällan för arbetsgivare och anställda för att arbeta med kemikaliesäkerhet, för att kunna exempelvis kunna göra bedömning av kemiska arbetsmiljörisker.

Med ett säkerhetsblad / säkerhetsdatablad kan du bedöma de produkter som du köper in och säljer på ett korrekt sätt. Det gäller även dig som tillverkar produkter. Säkerhetsdatablad som dokument gäller för de produkter som du använder yrkesmässigt, dvs på din arbetsplats. En utgångspunkt är att all personal tar del av och har tillgång till information till de kemikalier de kommer i kontakt med - information via säkerhetsblad eller som en förkortat version i form av skyddsblad.

Det är viktigt att alltid ha ett uppdaterat säkerhetsdatablad och skyddsblad. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig, här underlättar det att ha en digital kemikalieförteckning.

Det finns lagkrav och förordningar kopplade till säkerhetsdatablad. Läs mer nedan om CLP och REACH.

Kapitel 2

Administration av säkerhetsblad - en utmaning

Att administrera säkerhetsdatablad är en utmaning, inte minst om man gör det manuellt. Det är alltid det senaste säkerhetsdatabladet som ska finnas tillgängligt och det är även kopplat till kemikalieförteckningen. 

Här är några av utmaningarna:

 • Tidskrävande för en anställd  - kan exempelvis bara var en av många uppgifter!
 • Dyrt – Att leta fram säkerhetsdatablad och säkerställa lAGefterlevnad är resurskrävande.
 • En stor administrativ uppgift eftersom den senaste versionen alltid ska vara tillgänglig av säkerhetsdatabladet.
 • Informationen når inte ut till organisationen vid manual hantering. Det tar tid att uppdatera pärmar och att sätta upp nya säkerhetsdatablad eller skyddsblad.
 • Säkerhetsdatablad förvinner i pappersform - ett bristfälligt system att rapportera om ett säkerhetsdatablad och skyddsblad inte sitter i exempelvis en pärm.
 • Ingen översikt över de kemiska arbetsmiljöriskerna som faktiskt finns, vilket innebär att lagefterlevnad inte uppfylls.
 • Svårare att driva ett proaktivt arbete kring riskbedöming och även att fasa ut farliga kemikalier (substitution)

Läs allt om fördelarna med att använda EcoOnlines kemikaliehanteringssystem för hantering av säkerhetsdatablad och kemiska riskbedömningar här >

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet

Kapitel 3

Varför är säkerhetsdatablad viktiga?

Säkerhetsdatablad är informationskällan för att få vetskap om de kemikalier som klassificeras som farliga. Denna informationskälla är en del av arbetet kring att skapa en kemikaliesäkerhet inom verksamheten.  Genom att ha kunskap om hur du läser informationen på ett säkerhetsdatablad kan du och din personal skapa en säkrare arbetsplats. 

Ett exempel är inköp av nya produkter: går det att undvika vissa kemikalier? Säkerhetsdatablad spelar en viktig roll i bedömningen av att både köpa in eller fasa ut produkter. 

Via ett säkerhetsblad kan man se vilka ämnen som är CMR-klassade dvs ämnen som är cancerogen, mutagena eller reprotoxiska.

Ta del av vår guide: 10 saker du borde veta om säkerhetsdatablad >>

SE Blog Survey SDS

Detta var ett påstående i undersökningen Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? Detta svar kom bland de som specifikt angivit att de vet att de har kemikalier på sin arbetsplats. Läs mer om undersökningen "Hur säkra är Sveriges arbetsplatser?" här >>

Kapitel 4

Vilken information innehåller ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladet innehåller allmän information om kemikalien som det fysiska, hälso- och miljöhälsofarorna, skyddsåtgärderna och säkerhetsåtgärderna för hantering, lagring och transport av kemikalien. Det innehåller också teknisk och vetenskaplig information, t.ex. information om stabilitet och reaktivitet, toxikologisk information, information kring exponeringsregister och annan information inklusive datum för beredning eller senaste revision. 

Informationen i säkerhetsdatabladet ska presenteras i ett konsekvent användarvänligt format med 16 avsnitt:

 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantörens kontaktinformation
 2. Faroidentifiering dvs faropiktogram 
 3. Sammansättning och information om beståndsdelar
 4. Första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Information om miljöfaran
 13. Avfallshanteringsaspekter
 14. Transportinformation
 15. Lagstiftningsinformation
 16. Annan information 
 
Exempel på hur ett säkerhetsdatablad ser ut

Säkerhetsdatabladet innehåller allmän information om kemikalien
Säkerhetsdatablad och farosymboler

 

 

Kapitel 5

Hur läser man ett säkerhetsdatablad?

Här har vi sammanfattat de sju viktigaste avsnitten i ett säkerhetsdatablad. Totalt finns det 16 obligatoriska avsnitt, läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida. Dessa avsnitt ger dig och din personal kunskap om formatet och innehållet av ett säkerhetsdatablad.

Avsnitt 2: Faroidentifiering
Faroidentifieringen är en översikt över de fysiska risker och hälsorisker som är förknippade med en viss kemikalie. Den här informationen är viktig när man bedömer risken för medarbetare och miljö. CLP-förordningen inför ett antal olika klassificeringsrisker under grupperna fysisk, hälsa och miljö. Dessa faror kan variera från akut toxicitet och miljöfaror till hudsensibilisering.

EU:s förordning CLP delar upp det här avsnittet i ytterligare underavsnitt:

 • Produktens faroklassificering
 • Signalord
 • Faropiktogram
 • Faroangivelser
 • Skyddsangivelser
 • Beskrivning av risker som inte annars klassificerats
 • Ytterligare krav enligt specifik lagstiftning

 

Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet faroidentifiering / faropiktogram

Bild: Faropiktogram

 

Avsnitt 3: Sammansättning
Det här avsnittet identifierar ingredienserna i den produkt som anges på säkerhetsdatabladet, inklusive föroreningar och stabiliserande tillsatser, formel, formelvikt, koncentration och CAS-nummer.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen
I det här avsnittet beskrivs den omedelbara vård som bör ges av icke sjukvårdstränade individer till en person som har utsatts för kemikalien. Information som krävs består av:

Nödvändiga första hjälpen-instruktioner via relevanta exponeringsvägar (inandning, hud- och ögonkontakt och förtäring).

Beskrivning av de viktigaste symptomen eller effekterna och eventuella akuta eller fördröjda symptom.
Rekommendationer för omedelbar medicinsk vård och, vid behov, särskild behandling som krävs.

Avsnitt 7: Hantering och lagring
Här hittar du vägledning om säker hantering och villkor för säker lagring av kemikalier. Den information som krävs består av:

Försiktighetsåtgärder för säker hantering, inklusive rekommendationer för hantering av oförenliga kemikalier, minimering av utsläpp av kemikalien i miljön och rådgivning om allmän hygienpraxis (till exempel att äta, dricka och röka i arbetsområden är förbjudet). Rekommendationer om villkoren för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

I detta avsnitt ges också råd om specifika lagringskrav, exempelvis ventilationskrav.

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Det här avsnittet innehåller information om personlig skyddsutrustning som kan användas för att minimera arbetstagarens exponering, till exempel skyddsglasögon och handskar.

Avsnitt 11: Toxikologisk information
En detaljerad beskrivning av hur materialet kan skada dig. Det här inkluderar exponeringsvägar, relaterade symtom, akuta och kroniska effekter samt numeriska mått på toxicitet.

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
Här handlar det om att få reda på om produkten omfattas av särskilda EU-regler och/eller nationell lagstiftning.
Det ska i det här avsnittet framgå om leverantören gjort en kemikaliesäkerhets-bedömning av ämnet eller blandningen.

SE Webbinarium Så läser du ett säkerhetsdatablad

 

Kapitel 6

Säkerhetsdatablad: REACH och CLP

I enlighet med REACH-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) måste alla tillverkare eller producenter av farliga ämnen och farliga gods se till att ett säkerhetsdatablad tillhandahålls tillsammans med farliga ämnen eller kemikalier.

Säkerhetsdatabladet måste vara författat i enlighet med REACH- och CLP-förordningen. Dessa föreskrifter anger kraven på klassificering av produkten och formatet för säkerhetsdatabladet.

CLP-förordningen* fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas. *Classification, Labelling and Packaging. Läs mer om CLP här

Artikel 31 i REACH fastslår att en leverantör av en kemikalie (tillverkare, importör, nedströmsanvändare, distributör) måste förse sin kund med ett kompatibelt säkerhetsdatablad om kemikalien de levererar är farlig. I vissa fall måste säkerhetsdatablad också tillhandahållas för icke-farliga kemikalier som uppfyller specifika kriterier som beskrivs i föreskrifterna. Bilaga II till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 har fastställt kraven för att sammanställa ett säkerhetsdatablad
sedan det infördes 2007. Bilaga II reviderades 2015 genom förordning (EG) nr 2015/830 för att ta hänsyn till förändringar i CLP-förordningen och den 5:e upplagan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

 

REACH reglerar också när säkerhetsdatablad måste uppdateras eller utfärdas:

 • När ny produktinformation har lagts till som kan förändra den kemiska risken eller faran, exempelvis en ny klassificering.

 • Om tillstånd från ECHA* har beviljats eller avslagits.

 • Om en begränsning har införts av ECHA*.

  *European Chemical Agency, EU:s motsvarighet till Kemikalieinspektionen.
Kapitel 7

Hur gammalt kan ett säkerhetsdatablad vara?

Enligt regelverket finns det inga specifika tidsintervall fastställda utöver att säkerhetsdatablad ska ses över och uppdateras regelbundet. Så snart ny information finns tillgänglig ska information spridas, i och med att det exempelvis kan innebära andra riskåtgärder inom en verksamhet. 

Som arbetsgivare gäller det att säkerställa att den senaste versionen av ett säkerhetsblad, och om man använder skyddsblad alltid ska finnas tillgänglig för personalen. 

Versionshantering är en aspekt att ta hänsyn till och det gäller både de säkerhetsblad du själv upprättar eller de som du får: du ska spara säkerhetsblad i minst 10 år. 
Vid en inspektion kan de behövas visas upp.

Säkerhetsdatablad via mobilen QR-kod

 

Kapitel 8

Var ska säkerhetsdatablad förvaras på arbetsplatsen?

Det finns olika lösningar: i pappersform eller i en digital lösning. Det kan innebära att säkerhetsdatablad finns i en pärm eller att man sätter upp en kortfattat version av säkerhetsbladet i form av ett skyddsblad.


A och O är att de som arbetar vet hur man ska hantera kemikalierna och förstå konsekvenserna av användningen av farliga kemikalier. Informationen om produkter som innehåller farliga kemikalier ska vara lättillgänglig för alla, inklusive väktarbolag och städpersonal.

En kemikalieförteckning underlättar för att ha kontroll över de kemiska produkterna inom verksamheten. Både de som köps in, används eller tillverkas. Till detta kopplas ett säkerhetsdatablad.

Kan säkerhetsdatablad förvaras digitalt?

Ja, det är rekommendationen! Du kan dela säkerhetsdatablad via digitala lösningar, exempelvis QR-koder i anslutning till en produkt. På så sätt är alltid den senaste informationen tillgänglig.
Dagens säkerhetsdatablad för kemikalier är omfattande och gör det nästintill omöjligt att säkerställa att de överensstämmer med de föreskrifter och förfaranden som finns på arbetsplatsen.

 

Med hjälp av EcoOnlines digitala databas med säkerhetsdatablad – en av Europas största databaser– kan du söka och hitta hundratusentals uppdaterade säkerhetsdatablad.

 

New call-to-action

Testa dina kunskaper om säkerhetsdatablad i vårt enkla quiz