Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats

Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats

Published 13 oktober, 2021

6 minute read

Kemikalier och farliga ämnen finns överallt omkring oss, både i våra hem och på arbetsplatsen.

Vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning av och exponering av kemikalier, beror på hur farligt ämnet är. Kemiska ämnen kan vara skadliga både för miljön och människan. Vätskor som bränslen och lösningsmedel är explosiva och brandfarliga. Medan andra kemiska ämnen är skadliga för hälsan, vissa så pass att det kan leda till livshotande sjukdomar.

I den här texten kommer vi att gå igenom vad som kännetecknar farliga ämnen, och hur kemikalier kan påverka kropp och miljö. Vi går också igenom hur man förebygger risker på arbetsplatser där personalen exponeras för kemiska ämnen.

Innehållsförteckning: 

Svenska Naturskyddsföreningen definierar kemikalier som ”Kemikalier är ett kemiskt ämne (dvs. grundämne eller föreningar av grundämnen) eller en blandning av kemiska ämnen”.

Kemikalier finns överallt i ditt hem och på din arbetsplats. De finns i kläderna du har på dig, i maten du äter, i dina hudvårdsprodukter och rengöringsprodukter. I själva verket så är allting runtomkring dig uppbyggt av kemiska ämnen – eller kemikalier som det också kallas. Därför är kemikalier en nödvändighet för att samhället ska fungera.

Trots att alla kemiska ämnen inte är farliga, så förknippas ordet kemikalier ofta med farliga och giftiga ämnen. Kemikalier kan nämligen i hög grad vara skadliga för både hälsan och miljön. 

Ladda ner vår populära guide:
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning

På vilka sätt kan kemiska ämnen vara skadliga?

Kemikalier kan vara farliga på olika sätt, beroende på vad de innehåller och vad de har för egenskaper. Som vi har kommit in på tidigare kan kemikalier ha brandfarliga och explosiva egenskaper. Det innebär att de är farliga om de kommer i kontakt med exempelvis hög värme och eld.

Kemiska ämnen som är skadliga för hälsan och miljön brukar kallas för toxiska kemikalier, dvs giftiga kemikalier. Ett annat uttryck är toxiska ämnen. Kemikalier kan ha flera olika farliga egenskaper och dessa kan delas in i följande kategorier:

 • CMR-ämnen
  Samlingsnamnet för ämnen som kan orsaka cancer (C), mutationer på arvsmassan (M) eller reproduktionsstörningar (R).

 • Hormonstörande ämnen
  Ämnen som påverkar kroppen och utvecklingen av kroppens funktioner.

 • PBT-ämnen
  Detta begrepp står för hur svårnedbrytbart (P) och bioackumulerbart (B) ett ämne är, samt dess toxicitet (T). Innehåller kemiska ämnen alla tre anses det vara ett högriskämne.

 • SVHC-ämnen
  ”Substances of Very high Concern”.
  Dessa ämnen är extremt farliga och får enligt EU-bestämmelsen REACH endast användas med särskilda tillstånd.

Säkerhetsdatablad och farosymboler

Säkra din arbetsmiljö mot kemikalier

I Sverige används allt fler kemikalier i samhället. På de flesta arbetsplatser utsätts personalen för någon form av kemisk exponering, vilket innebär en arbetsmiljörisk. Det finns fler kemikalier på arbetsplatsen än vad många tror.

Det kan vara genom produkter som frityrolja, hårspray och bekämpningsmedel. Kemiska arbetsmiljörisker kan innebära allt från milda irritationer som hudutslag och ögonbesvär, till allvarliga tillstånd som cancer. Det kan kännas naturligt att kontrollera farligt gods men giftiga ämnen kan bildas, t ex svetsrök. Farliga ämnen kan också vara skadliga för miljön.

Vem har ansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats?

Det är din arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön på din arbetsplats. Det innebär att det också är arbetsgivaren som ska se till att arbetsplatsen är säker och att medarbetarna skyddas från farliga ämnen. De flesta stora arbetsplatser har ett skyddsombud som kontaktas vid frågor och funderingar gällande arbetsmiljön. Din fackförening, företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter kan också ge stöd och råd.

I Sverige är Arbetsmiljöverket den myndighet som har till ansvar att se till att företag och organisationer runt om i landet följer arbetsmiljölagen. Myndigheten finns till för att minska arbetsmiljörisker och för att säkra en trygg arbetsplats, här finns det exempelvis föreskrifter för hur man ska hantera kemikalier på arbetsplatsen och farligt gods.  Arbetsmiljöverkets ansvarsområden inkluderar:

 • Att säkra att arbetsmiljölagen följs
 • Att ta fram information och statistik om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker
 • Att sprida information om arbetsmiljölagen

Inom EU finns sedan 2007 en lag som heter REACH, som står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. Kemiska ämnen som används och tillverkas inom EU ska registreras och utvärderas för att minska skador för hälsa och miljö.

Märkning av kemikalier och CLP

Farliga ämnen är märkta med faropiktogram

Förpackningar och produkter på en arbetsplats som innehåller kemikalier med farliga ämnen ska vara märkta. 

Produkterna märks för att man enkelt ska kunna identifiera dess innehåll och vara uppmärksam på eventuella miljöhälsorisker. CLP är en förordning med regler angående märkning och klassificering av just produkter som innehåller kemikalier. CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” och är EU:s förordning (nr. 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

Det är leverantören som ansvarar för att produkten och förpackningen har tillräckligt med information om innehållet. Detta ska framgå på etiketten och i eventuella säkerhetsmanualer eller säkerhetsdatablad.

Packas produkten upp eller flyttas över till en annan behållare på arbetsplatsen, så är det arbetsgivarens ansvar att se till att information om innehåll av farliga ämnen finns tillgänglig.

A och O är att informationen med farligt gods som innehåller toxiska ämnen ska följa de giftiga ämnena hela tiden.

Enligt Arbetsmiljöverket ska dessa produkter eller förpackningar märkas med samma märkning som etiketten har när den släpps på marknaden eller med:

Sedan början av 2021 används även en UFI-kod för att identifiera farliga kemikalier i olika produkter. UFI-koden (kort för unik formuleringsidentifierare) består av unik kod på 16 tecken. Koden är lätt att identifiera, du hittar förkortningen ”UFI” framför koden.

New call-to-action

Miljöfarliga ämnen och miljöpåverkan

Farliga ämnen är skadligt för naturen, och därmed även för oss människor. Det finns tusentals kemiska ämnen i Sverige. Trots att endast en liten del av alla kemikalier är direkt skadliga för miljön, så kan användningen av dessa ämnen på sikt ha förödande konsekvenser.

Det är inte bara vi människor som drabbas av konsekvenserna av farliga ämnen i naturen. När kemikalier hamnar i naturen så rubbas ekosystemen.

Vissa kemiska ämnen är inte nedbrytbara. Trots dagens moderna reningsteknik i avloppsreningsverken fortsätter dessa kemikalier ut till sjöar, hav och vattendrag i skogar.

Det kan räcka med att vi sköljer av en trasa som har används i kombination med en rengöringsprodukt innehållande farliga ämnen. Kemikalier släpps också ut i vårt vatten när vi spolar ner olika produkter i toalett och handfat, tvättar kläder och diskar.

De flesta farliga utsläpp kommer från större industrier där farliga ämnen och farligt gods förekommer på arbetsplatsen. I Sverige som har en stor tillverkningsindustri pågår det ett arbete att minska miljöpåverkan. 

Riskbedömning av kemikalier - ta del av vår guide

Din verksamhet kan minimera användning och utsläpp av farliga ämnen

Genom att minska hanteringen av farligt gods och minska användandet av farliga ämnen på din arbetsplats kan både din personal och miljön få en bättre framtid. En bra ingångspunkt är att alltid tänka till hur man ska undvika kemikalier på arbetsplatsen. 
Ta reda på vad produkterna som används egentligen innehåller.
Finns det mer hållbara alternativ på marknaden? Vidta försiktighetsåtgärder vid hantering av farliga ämnen, för att skydda personalen mot eventuella hälsorisker.

Hos Arbetsmiljöverket finns en guide över hur du som företagare, ledare eller anställd undersöker och bedömer de kemiska riskerna på din arbetsplats. Vilka åtgärder ska vidtas för att säkra din och dina kollegors vardag? Undersök de kemiska riskerna på din arbetsplats genom att göra en riskbedömning.

 • Vilka kemiska riskkällor finns på arbetsplatsen? Varför är de farliga och hur kan de användas under trygga förhållanden?
 • Identifiera situationer som kan anses farliga
 • Ta reda på vilka försiktighetsåtgärder som bör införas för att minska eventuella risker på arbetsplatsen.

Vilka arbetsplatser använder kemiska ämnen?

Kemiska ämnen finns mer eller mindre på de  flesta arbetsplatser, inom näringsliv, skolor och andra verksamheter. Vissa branscher hanterar mer kemikalier på arbetsplatsen och är mer utsatta än andra, varav en är byggsektorn. Arbetare inom byggsektorn utsätts för toxiska ämnen genom bland annat material som färg, isolering, damm och betong.

Genom att informera sig om vilka kemikalier som används på arbetsplatsen kan man vidta rätt säkerhetsåtgärder, genom exempelvis skyddsrustning och att det finns uppdaterade säkerhetsdatablad.

Att tänka på

 • Använd skyddsutrustning om du exponeras för eller arbetar med kemikalier på din arbetsplats. Skyddshandskar och skyddsglasögon är effektiva mot farliga ämnen.
 • Ta reda på riskerna med kemikalierna på din arbetsplats och gör en riskbedömning.
 • Förebygg risker med arbetsmetoder, förutom skyddsutrustning kan metoder som effektiv ventilation införas.
 • Se till att läs igenom varningstexten på produkter och förpackningar.
 • Informera och utbilda personalen genom att gå igenom skyddsdatablad och risker förknippat med farligt gods
 • Ha alltid toxiska ämnen och kemikalier oåtkomligt för barn och djur.
 • Undvik att blanda olika kemiska ämnen för att undvika oönskade kemiska reaktioner.

Vanliga frågor

Vad är kemiska ämnen?
Kemiska ämnen (kemikalier) finns överallt runtomkring oss, om ämnena är farliga eller inte beror på om de innehåller gifter som t ex CRM-ämnen och hormonstörande ämnen. 

Vad är toxiska ämnen?
Det är ett annat samlingsnamn för farliga kemikalier som är hälsofarliga och kan påverkar människor, djur och natur negativt.

Hur identifierar man farliga ämnen?
Farliga ämnen i produkter identifieras lättast genom märkningen på produkten eller dess förpackning. Leverantören av produkten eller kemikalierna är skyldig att märka ut farliga ämnen enligt CLP-förordningen.

Är kemikalier skadliga för människor?
Vissa kemiska ämnen innehåller gifter som kan vara skadliga för människor och orsaka allt från hudutslag och allergier till cancer.

Hur skyddar man arbetsplatsen mot kemikalier?
Det finns flera sätt att förebygga risker med farliga ämnen på en arbetsplats. Genom att se till att personalen har god kunskap om kemikalierna på arbetsplatsen, använda rätt skyddsutrustning och regelbundet göra en riskbedömning kan man förebygga risker. 

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....