Kemikalieförteckning: Allt du behöver veta | EcoOnline

Allt om kemikalieförteckning

Allt du behöver veta om hur man gör för att upprätta en kemikalieförteckning och hur den ska användas på din arbetsplats.

 

Så här kan du arbeta med kemikalier

Kemikaliesäkerhet är en viktig del av en verksamhets egenkontroll och systematiska arbetsmiljöarbete. Verksamheten måste säkerställa att myndighetskrav för en säker arbetsplats efterlevs och att anställda och miljön skyddas mot de risker som hantering av kemiska produkter utgör. Det finns olika regelverk som ställer krav på kemikaliekontroll och kemikalieförteckning. En kemikalieförteckning är ett viktigt verktyg för att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i en verksamhet och om de utgör någon risk för de som kommer i kontakt med dem. 

Men när krävs kemikalieförteckning? Vilka kemiska produkter ska finnas med i den och vad ska den innehålla? Vad menas med märkningspliktiga kemikalier? För att förstå de krav som finns har i den här artikeln svaren på de vanligaste frågorna. 

När behövs en kemikalieförteckning?

På en arbetsplats där det förekommer kemiska riskkällor är arbetsgivaren ansvarig att se till att det finns en tydlig förteckning över de brand-, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och andra kemiska riskkällor som förvaras och hanteras i verksamheten. Det är viktigt att man arbetar aktivt med förteckningen för att hålla den uppdaterad. 

När en kemikalieförteckning upprättas är informationen från leverantören av de kemiska produkterna en viktig källa till information. För kemiska produkter som är klassificerade som farliga eller som innehåller något farligt ämne är leverantören skyldig att tillhandahålla information, ett så kallat säkerhetsdatablad, där det ska framgå vilka faror produkten har och hur den kan hanteras på ett säkert sätt. I säkerhetsdatabladet finns det också information om ingående ämnen in produkten, till exempel om det finns ämnen som är klassificerade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen), som det är bra att ha extra kontroll över. 


New call-to-action

 

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

För att uppfylla grundkraven för kemikalieförteckning från både arbetsmiljölagstiftningens och miljölagstiftningens håll ska följande information framgå: 

 • Produktens namn – det, eller handelsnamnet (för blandningar), återfinns oftast på etiketten. Samma namn finns också på det säkerhetsdatablad som ska följa med alla kemikalier.
 • På vilken plats den kemiska riskkällan förvaras och förekommer .
 • Information om brand-, hälso- och miljörisker (typ av farlighet).
 • Produktens klassificering (enligt den så kallade CLP-förordningen).
 • Omfattning och användning av produkten (hur den används i verksamheten och i vilka mängder).
 • Om det finns hygieniska gränsvärden eller om andra särskilda regler gäller 

Det gäller också att kontrollera att alla produkter är rätt märkta och att det inte finns några omärkta behållare med farliga kemiska produkter i verksamheten. Märkningen ska bland annat innehålla farosymboler, kallas även faropiktogram. Läs mer här om faromärkningen.  

Notera att myndigheter ibland kan kräva en utökad kemikalieförteckning på ämnesnivå. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

En digital kemikalieförteckning förenklar

För att få en förståelse för vad som ska ingå i en kemikalieförteckning kan en början vara att sammanställa en kemikalieförteckning i Excel, se nedan för en gratis mall.  
Med den informationen kan du ta nästa steg och få en digital kemikalieförteckning. Att ha kemikalieförteckningen i ett digitalt system gör det lättare att hålla den uppdaterad och göra den tillgänglig för alla medarbetare. 

 På EcoOnline har vi ett användarvänligt kemikaliehanteringssystem som hjälper alla verksamheter (företag och organisationer) att: 

 • spåra och dokumentera alla kemikalier i molnet,
 • ha tillgång till uppdaterad information i realtid,
 • enklare utföra riskbedömningar för kemiska produkter och riskkällor,
 • lättare sprida kunskap om kemikalier inom verksamheten,
 • uppfylla internationella bestämmelser såsom Reach  och CLP-förordningen,
 • samla statistik och insikter för bättre beslutsunderlag. 

New call-to-action

Vad är märkningspliktiga kemikalier?

Verksamheter hanterar ofta många olika kemikalier. Många som de flesta inte ens tänker på. Alla kemikalier som kan utgöra en risk på arbetsplatsen behöver förtecknas. Det gäller till exempel de produkter som är märkningspliktiga, det vill säga märkta med faropiktogram – en svart symbol med vit bakgrund inramad av en kvadratisk röd ram – som talar om hur produkten är farlig eller på vilket sätt den kemiska produkten kan orsaka skada, exempelvis ”Irriterar huden”. 

Kemikalier som inte medför hälso- eller miljörisker eller som är av mindre betydelse för verksamheten, som exempelvis diskmedel eller kontorslim, kan undantas från kemikalieförteckningen och kemikalieförvaringskrav

Detta krävs i en utökad kemikalieförteckning

Det räcker att kemikalieförteckningen är på produktnivå, baserad på namnet på produkten. Men eftersom många kemiska produkter som används är blandningar som består av flera olika kemiska ämnen rekommenderar myndigheterna att även inkludera information om de ingående ämnena i respektive produkt och dess klassificeringar i förteckningen. Detta kallas för utökad kemikalieförteckning och en sådan kan även begäras in av myndigheterna om de anser att det krävs för tillsynen. 

 Att ha en kemikalieförteckning på ämnesnivå ger verksamhetsutövaren en bättre bild över vad i de olika kemiska produkterna som gör dem farliga och vad man ska titta på när man ska försöka byta ut produkten mot något mindre farligt, så kallad substitution. Att arbeta med substitution ingår i den så kallade egenkontrollförordningen i Miljöbalken (se riksdagen.se: Miljöbalk) som anger riktlinjer för ett företags förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö. 

Handledning kring kemikalieförteckning

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS samlar verkets alla föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker beskriver de regler som gäller för kemikalieförteckningen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det finns även en vägledning för tillämpning av föreskriften att tillgå.  

Hos Naturvårdsverket finns vägledning gällande kemikalieförteckning ur ett miljöperspektiv och de krav som ställs i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).  

Verksamheter som hanterar kemiska produkter behöver också förhålla sig till Reachförordningen som är EU-lagstiftning som omfattar handel och användning av kemikalier.  
 
Om man är osäker hur reglerna ska tillämpas finns det hjälp att få av kommuner, länsstyrelser och arbetsmiljöverket. 

Framgång stavas engagemang

Utöver att upprätta kemikalieförteckning är det viktigt att regelbundet genomföra kemiska riskbedömningar – en skattning av riskerna med hanteringen av kemikalier i verksamheten. Det är även viktigt att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget för att säkerställa att allt från egenkontroll i form av uppdatering av kemikalieförteckning och riskbedömningar genomförs regelbundet, samt att all personal som hanterar kemikalier och farligt avfall har den kunskap som behövs, exempelvis om faropiktogram och tillgång till tydliga instruktioner. 
 
Framgång rörande kemikaliehantering stavas personalengagemang. Om informationen om vilka farliga ämnen som finns i verksamheten och riskerna med dem inte når de som arbetar med dem varje dag, gör en kemikalieförteckning ingen nytta. Därför är det lämpligt för en organisation att integrera anställda och entreprenörer från olika delar av verksamheten i sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Även här kan digitalisering underlätta informationshantering och uppdateringar och skapa trygghet att de kan lätt kan få information och bidra till förbättringar.

EcoOnlines Chemical Manager

EcoOnlines molnbaserade kemikaliehanteringssystem och databas med säkerhetsdatablad samlar alla era säkerhetsdatablad och annan dokumentation om era kemikalier. Få tillgång till en digital kemikalieförteckning och få hjälp och stöd av användarvänliga verktyg som underlättar kemikaliehanteringen. Om du är återförsäljare eller i behov av ett verktyg för att skriva, översätta och distribuera säkerhetsdatablad har vi även lösningar för dig. 

Med vårt digitala verktyg får ni bättre koll på era kemikalier och med smarta funktioner, som mobilapp, QR-koder och delningsbara direktlänkar, kan din verksamhet smidigt säkerställa alla medarbetares tillgång till informationen. Vi förstår komplexiteten i HMS-arbetet (hälsa, miljö och säkerhet). Därför har vi skapat ett användarvänligt molnbaserat verktyg för att samla all kemikaliedokumentation på ett ställe.

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd