Farosymboler och faropiktogram - ha koll på faromärkningen

Farosymboler och faropiktogram - ha koll på faromärkningen

Published 16 juni, 2021

3 minute read

Betydelsen av faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de olika typer och risker som farliga kemikalier orsakar. Faropiktogram finns för kemi (kemiska produkter) och här handlar det om att definiera dessa farliga ämnen och produktens farliga egenskaper. 

Reglerna för faromärkning baseras på en CLP-förordning som sedan 2008 har angivit riktlinjerna för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Enligt denna CLP-förordning måste alla säkerhetsdatablad och faropiktogram uppdateras i enlighet med kemikalieföreskrifterna i CLP.

Under 2019, trädde även en ny lag fram om de nya faropiktogramen och deras varningsskyltar för de olika kemikalierna som behöver märkas: betydelsen av faropiktogram är den samma oavsett vilken bransch.

Vad är ett faropiktogram?  

Faropiktogram är en symbol som informerar om vad en viss kemikalie innebär och handlar om faror och hälsorisker kopplat till just denna kemikalieprodukt. I det här blogginlägget guidar vi dig om vad du behöver tänka på när det gäller faromärkning och faropiktogram för kemi, och vad de olika faropiktogrammen har för betydelser. 

New call-to-action

Regler för farosymboler / faropiktogram

CLP-reglerna för faromärkning gäller alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder farliga kemikalier. Farliga produkter ska vara uppmärkta och förutom risk- och skyddsfraser måste alla kemikalier också vara tydligt märkta med farosymboler (faropiktogram).

Du har förmodligen sett de orangefärgade kemikaliesymboler som användes tidigare – de har idag ersatts med piktogram som är vita med en röd ram. Dessutom har det tillkommit flera symboler - faropiktogram - som du också bör känna till.

Märkning av kemikalier i Sverige måste vara på svenska (symbolerna måste vara på det officiella språket i det aktuella landet) och information ska vara tydlig kring riskerna med att använda och förvara en viss kemikalie. 


Här är de aktuella farosymbolerna 

De aktuella farosymbolernaVissa kemikalier samt kemiska produkter och ämnen är farligare än andra, och detta anges också med farosymboler. Exempelvis är ämnen klassade som "hälsofara" och "miljöfarlig" mindre allvarliga och farliga än kemikalier som är "akut giftig" och "allvarlig skador och hälsofara".

Psst! Visste du att de röd-vita-svarta symbolerna officiellt kallas "faropiktogram" och de tidigare orange-svarta symbolerna kallas "faromärkning" enligt CLP-lagstiftningen?


Vilka är farosymbolerna?  

Faro- och skyddsangivelserna är standardiserade fraser som ska formuleras enligt bilaga III respektive bilaga IV i CLP-förordningen. Det finns nio faropiktogram som du kan stöta på i ditt arbete med kemikalier.  Här ger vi dig en översikt över dem och en genomgång av vad varje faropiktogram för kemi betyder.

 

Gas under tryck Faropiktogram - gas under tryck
 • Innehåller gas under tryck
 • Kan explodera vid uppvärmning
 • Innehåller nedkyld gas
 • Kan orsaka köldskador

 

Miljöfarlig Faropiktogram - miljöfarlig
 • Kemikalier som är skadliga för miljön, giftiga för vattenlevande organismer och kan ge negativa långsiktiga effekter på vattenmiljön
Akut giftig Faropiktogram - akut giftig
 • Betecknar produkter som är mycket giftiga
 • Ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt och förtäring 
Skadlig Faropiktogram - skadlig
 • Kan orsaka klåda och irritation på huden eller i ögonen
 • Kan göra dig dåsig eller yr
 • Kan orsaka allergiska hudreaktioner
 • Farlig vid förtäring, hudkontakt och inandning
 • Kan vara farlig för jordens ozonskikt
Brandfarlig Faropiktogram - brandfarlig
 • Brandfarliga eller ytterst brandfarliga substans
 • Håll borta från värme, gnistor och öppen eld
Oxiderande Faropiktogram - oxiderande

 

 • Är oxiderande, dvs. kan orsaka eller förstärka bränder
 • Kan vara lättantändligt och orsaka bränder eller explosioner
Explosiv Faropiktogram - explosiv
 • Kan explodera om det utsätts för värme, gnistor och öppen eld
 • Allvarlig risk för att träffas av fragment
 • Fara för brand och massexplosion vid brand
Allvarlig hälsofara Faropiktogram - allvarlig hälsofara
 • Kan vara livsfarligt vid inandning och om det hamnar i luftvägarna
 • Kan orsaka skador på organ
 • Kan skada eller störa reproduktionsförmågan
 • Kan vara cancerframkallande
 • Kan orsaka genetiska skador
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom
Frätande Faropiktogram - frätande
 • Korrosiv för metaller, frätande på huden och kan orsaka allvarliga ögonskador
 • Ger frätskador på huden, i matstrupen och ögonen


4 tips för dig som tillverkar, säljer, distribuerar eller importerar kemikalier: 

 1. Har du produkter i butiker med den gamla faromärkningen? Dessa gäller inte längre och då måste du se till att dessa får nya faropiktogram eller tas bort från marknaden.

 2. Du bör gå igenom dina säkerhetsdatablad och kontrollera att informationen uppfyller de nya klassificeringskraven. Kontrollera att du uppfyller kraven enligt REACH. En digital kemikalieförteckning kan underlätta detta arbetet.

 3. Sätt nya faropiktogram på alla dina produkter så snart som möjligt. Märkningen ska ske på ett visst sätt så läs på och arbeta utifrån de regelverk som finns. 

 4. Se till att dina kunder får det uppdaterade säkerhetsdatabladet – om du inte är noga med detta kan det få stora konsekvenser i resten av värdekedjan.

 5. Ta hjälp av EcoOnlines exponeringsregister där både arbetsgivare och arbetstagare kan få en god överblick över all exponering som arbetstagaren varit utsatt för. Det gäller inte minst för cmr-ämnen, där det under 2024 infördes nya krav läs mer här (cmr = cancerogena, mutagena och reprotoxiska)

 

4 tips för dig som hanterar kemikalier på arbetsplatsen: 

 1. Utbilda alla anställda om vad de nya faropiktogrammen betyder så att de vet hur de ska hantera olika kemikalier.

 2. Om du har förpackningar som du fyller på själv, kontrollera att även de har rätt faromärkning, för att hålla kemikalielistan korrekt och även att du har kontroll över förvaring av kemikalier.

 3. Uppdatera dina riskbedömningar av kemikalier och ta reda på om den nya klassificeringen påverkar dem.

 4. Kräv av dina leverantörer att de märker sina produkter enligt CLP-märkningen av kemikalier.

 5. Använd ett exponeringsregister för att spåra sambandet mellan exponering av kemiska ämnen på arbetsplatsen.

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.